X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3433
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego Ewy Pliskowskiej
nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy

Okres trwania stażu: 01.09.2008 – 31.05.2011

Opiekun stażu: mgr Kamilla Mieczkowska-Poprawa

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli

Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego:

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS z 01.12.2004 r.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. §7 ust. 1.1.
Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego.
3. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez szkolnych i pozaszkolnych, wyjść poza teren szkoły.
5. Uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego.
Na bieżąco
Na bieżąco
Na bieżąco
Według potrzeb
Według potrzeb Poświadczenie
Poświadczenie
Karty wycieczek, protokoły
Protokoły

2. §7 ust. 1.2.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy kwalifikacyjne, doskonalące, szkolenia, warsztaty, konferencje).
2. Aktywny udział w WDN.
3. Prowadzenie własnej biblioteczki metodyczno – przedmiotowej.
4. Realizacja ścieżek edukacyjnych, z uwzględnieniem treści ścieżek w nauczaniu przyrody.
Okres stażu
Wg harmonogramu
Na bieżąco
Na bieżąco Zaświadczenia, świadectwa
Notatki
Notatki
Rozkład materiału

3. §7 ust. 1.3.

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1 ust.1.2 i ust.1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.

1. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
2. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi spraw nieletnich.
3. Aktualizacja wiedzy na temat udzielania pomocy rodzicom i uczniom w kierowaniu do PPP.
Na bieżąco
Na bieżąco
Na bieżąco Notatki
Notatki
Notatki

4. §7 ust. 2.1.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1 ust.1a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole ds. okresowej oceny sytuacji wychowanków.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego, analiza podstawowych aktów prawnych prawa oświatowego.
2. Współpraca z opiekunem stażu:
• zawarcie kontraktu
• opracowanie planu rozwoju,
• hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,
• konsultacje, opracowanie konspektów, analiza.
3. Prowadzenie dokumentacji własnych działań zgodnie z wymaganiami dyrektora oraz zaleceniami opiekuna stażu.
4. Prowadzenie koła przyrodniczego.
5. Gromadzenie i stała aktualizacja własnego warsztatu metodycznego: czasopism, artykułów, fachowej literatury.
6. Tworzenie i gromadzenie scenariuszy zajęć świetlicowych oraz zajęć z przyrody.
7. Opieka nad klasopracownią przyrody:
• wzbogacanie klasopracowni w odpowiednie pomoce,
• dbanie o wystrój,
• aktualizacja gazetki klasowej,
• aktualizacja gazetki koła przyrodniczego,
• hodowla roślin i zwierząt,
• założenie karmnika dla ptaków.
8. Dbanie o wystrój świetlicy szkolnej:
• wystawy prac plastycznych i technicznych wychowanków,
• aktualizacja gazetek ściennych,
• troska o gry i zabawki świetlicowe.
9. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
• gromadzenie materiałów dydaktycznych, testów, scenariuszy, planów itp.,
• dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania uczniów,
• dobieranie różnorodnych aktywizujących metod nauczania.
10. Publikowanie własnych prac:
• opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www,
• publikacja badawczej autorskiej pracy pt. „Obraz szkoły w świadomości uczniów klas początkowych” w bibliotece szkolnej i pedagogicznej.
11. Prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, dziennik zajęć świetlicy szkolnej, arkusze ocen.
12. Pozyskiwanie funduszy na środki dydaktyczne poprzez udział w akcjach ekologicznych.
13. Przygotowanie projektu sprawozdania. IX – XII 2008
IX 2008 – V 2011
IX 2008 – V 2011
Wg planu zajęć
Na bieżąco
Dwa scenariusze w roku szk. 2008 – 2009;
dwa 2009 – 2010;
dwa 2010 - 2011
Na bieżąco
Na bieżąco
Na bieżąco
Rok szk. 2008 – 2009
Rok szk. 2009 – 2010
Na bieżąco
Na bieżąco
IV 2011
Notatki
Rozmowa, notatki
Notatki, wnioski, dokumenty
Dziennik zajęć koła przyrodniczego
Notatki
Scenariusze
Zdjęcia
Notatki
Zaświadczenia potwierdzające publikację
Dzienniki, arkusze ocen
Nowe pomoce dydaktyczne
Projekt sprawozdania

5. §7 ust. 2.2.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów cywilizacyjnych.

1. Współpraca z PPP, policją, ośrodkiem pomocy społecznej, pedagogiem szkolnym.
2. Angażowanie rodziców do pomocy w pracy wychowawczej.
3. Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów.
4. Diagnoza sytuacji rodzinnej uczniów.
5. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających trudności z nauką bądź zachowaniem.
6. Przygotowywanie uczniów do konkursów przyrodniczo – ekologicznych oraz plastycznych organizowanych przez różne instytucje.
7. Organizowanie przyrodniczych i plastycznych konkursów szkolnych.
8. Udział w lokalnych imprezach środowiskowych.
9. Udział w akcjach ekologicznych.
10. Organizowanie imprez klasowych.
11. Organizowanie wycieczek klasowych.
12. Aktywny udział w przygotowaniu festynu ekologicznego.
13. Organizacja szkolnego karnawału.
14. Podjęcie współpracy z nadleśnictwem.
15. Kształtowanie aktywnych postaw ekologicznych (np. poprzez zbiórkę surowców wtórnych).
16. Opracowanie scenariuszy i zorganizowanie apeli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Patrona Szkoły, rozpoczęcia roku szkolnego.
17. Pomoc w odrabianiu prac domowych.
18. Obserwacja uczniów podczas zajęć i zabaw dowolnych w świetlicy szkolnej.
19. Udział w szkoleniach, warsztatach dotyczących problemów współczesnego świata.
Na bieżąco
Na bieżąco
Na bieżąco
Na bieżąco
Wg potrzeb
Na bieżąco
Wg harmonogramu
Wg harmonogramu
Wg harmonogramu
Wg kalendarza imprez
Wg harmonogramu
V 2009, V 2010, V 2011
I 2009, I 2010, I 2011
X 2008
Na bieżąco
X 2008, II 2009, IX 2009, X 2009, II 2010, X 2010,
II 2011
Na bieżąco
Na bieżąco
Wg harmonogramu
Zaświadczenia
Notatki
Notatki
Notatki
Notatki
Protokoły
Protokoły
Zapisy w dzienniku
Protokoły, zaświadczenia
Zapis w dzienniku
Protokoły, zapis w dzienniku
Poświadczenie
Zdjęcia, poświadczenie
Zaświadczenie
Poświadczenie
Scenariusze
Poświadczenie
Notatki
Zaświadczenia

6. §7 ust. 2.3.

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie komputera w pracy dydaktycznej.
2. Wykorzystywanie internetu jako źródła wiedzy.
3. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych ankiet, dokumentacji szkolnej, dyplomów, testów itp.
4. Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową.
5. Zgłaszanie chęci udziału w konkursach i akcjach drogą internetową.
6. Wykorzystywanie w praktyce informacji z portali edukacyjnych.
7. Tworzenie własnych prezentacji multimedialnych wykorzystywanych podczas zajęć z przyrody oraz podczas imprez szkolnych.
8. Korzystanie z programów multimedialnych podczas zajęć z przyrody.
9. Publikowanie informacji i zdjęć dot. życia klasy i świetlicy na szkolnej stronie www..sp1.miastko.pl
10. Wykorzystywanie komputera do usprawniania pracy świetlicy szkolnej.
Na bieżąco
Na bieżąco
Wg potrzeb
Wg potrzeb
Wg potrzeb
Na bieżąco
Na bieżąco, wg potrzeb
Wg potrzeb
Na bieżąco
Na bieżąco
Notatki
Ankiety, dyplomy itp.
Poświadczenie
Prezentacje multimedialne
Poświadczenie
Szkolna strona: www.sp1.miastko.pl
Poświadczenie

7. §7 ust. 2.4.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej ( nowości książkowe, czasopisma).
2. Udział w szkoleniach wraz z opisem sposobu wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy dydaktycznej.
3. Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną.
4. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
5. Współpraca z rodzicami. Na bieżąco
Wg harmonogramu
Dwa scenariusze w roku szk. 2008 – 2009;
dwa 2009 – 2010;
dwa 2010 - 2011
Na bieżąco
Na bieżąco Notatki
Zaświadczenia
Scenariusze
Notatki
Notatki, poświadczenie

8. §7 ust. 2.5.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
2. Udział w pracach różnorodnych komisji (konkursowej, przedmiotowej).
3. Wnikliwa analiza dokumentacji szkoły, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela.
4. Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Na bieżąco
Wg potrzeb
Na bieżąco
Wg potrzeb Notatki
Protokoły
Notatki
Poświadczenie

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.