X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34883
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Urbański Sebastian
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaj Kopernika w Zawierciu
Nauczyciel informatyki, nauczyciel kontraktowy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Planowana data zakończenia stażu:14.06.2013r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
ubiegającego się o stopień awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego

„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”
(§7 ust.1 pkt.1)

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego Termin realizacji Dowody realizacji, Uwagi dotyczące realizacji zadań
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli VII – IX 2010 - kopie aktów prawnych
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego
2. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu. IX.2010
Na bieżąco - zawarcie kontraktu, omówienie przejrzystych zasad współpracy, wzajemnej obserwacji zajęć
3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu omówienie zajęć, wymiana spostrzeżeń, wnioski z obserwacji.
Systematycznie w trakcie odbywania stażu - konspekty z lekcji
- pisemne dokumentacja
4. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

• Zdobycie certyfikatu ECDL - Certyfikat umiejętności komputerowych,

• Udziały w warsztatach

• Udziały w konferencjach szkoleniowych

• Prowadzenie konferencji szkoleniowe :Zastosowanie zestawu komputerowego w prowadzenie zajęć dydaktycznym.

• Udział w konferencjach szkoleniowych

IX.2010

W trakcie odbywania stażu

I.2011r.

W trakcie odbywania stażu

Certyfikat

Zaświadczenia i materiały szkoleniowe
5. Gromadzenie i aktualizacja materiałów pracy nauczyciela, opracowanie i przygotowanie środków dydaktycznych. Systematycznie w trakcie odbywania stażu Zbiór materiałów.

„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”
(§7 ust.1 pkt.2)

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego Termin realizacji Dowody realizacji, Uwagi dotyczące realizacji zadań
1. Pogłębianie wiedzy, umiejętności w zakresie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb wychowanków. Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Systematycznie w trakcie odbywania stażu Notatki z obserwacji, rozmowy z rodzicami, zapisy w dzienniku
2. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. Rozmowy z uczniami i rodzicami.
Na bieżąco, wg potrzeb Zapisy w dzienniku
3. Prowadzenie działalności z zakresu psychoprofilaktyki uzależnień. Na bieżąco, w czasie godzin wychowawczych Zapisy tematów godzin wychowawczych w dzienniku
4. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Wg potrzeb w czasie odbywania stażu Dokumentacja potwierdzająca współprace

„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjne”
(§7 ust.1 pkt.3)

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego Termin realizacji Dowody realizacji, Uwagi dotyczące realizacji zadań
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej - opracowywanie opinii, scenariuszy zajęć
- tworzenie prezentacji multimedialnych
- korzystanie z poczty elektronicznej jako środka komunikacji
2. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych W trakcie trwania stażu Potwierdzenia publikacji
3. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i stron internetowych Na bieżąco Scenariusze zajęć
4. Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy Na bieżąco Scenariusze zajęć

„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela”
(§7 ust.1 pkt.4)

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego Termin realizacji Dowody realizacji, Uwagi dotyczące realizacji zadań
1. Udział w warsztatach z zakresu wiedzy psychologiczno – metodycznej W trakcie trwania stażu Zaświadczenia z ukończenia warsztatów
2. Samokształcenie i pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej. Na bieżąco Dokumentacja stażysty

„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż”
(§7 ust.1 pkt.5)

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego Termin realizacji Dowody realizacji, Uwagi dotyczące realizacji zadań
1. Gromadzenie wybranych przepisów prawa oświatowego.

- analiza aktów prawnych, dzienników urzędowych, dzienników ustaw,
- śledzenie zmian w przepisach prawnych
- samodzielne studiowanie dokumentów prawnych dotyczących systemu oświaty
- konsultacje z opiekunem stażu oraz dyrektorem placówki

2. Poznanie szczegółowej procedury zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego, analiza dokumentacji szkoły i przepisów prawa oświatowego, zapoznanie się z opisami problemów rozwiązywanych z wykorzystaniem prawa:
- sporządzanie wykazów aktów prawnych, notatek,
- udział w szkoleniach dotyczących prawa oświatowego w ramach np. szkoleniowych rad pedagogicznych
- aktualizacja wiedzy
- gromadzenie i analiza dokumentów będących podstawą funkcjonowania i organizacji szkoły W trakcie trwania stażu Dokumentacja stażysty, potwierdzenia
3. Aktywny udział w pracach zespołów:
- spotkania i narady członków zespołu
- udział w konferencjach rady pedagogicznej
- udział w organizacji imprez szkolnych Na bieżąco Dokumentacja działań
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas Wg potrzeb Dokumentacja potwierdzająca współpracę
5. Dokumentacja własnej działalności, gromadzenie zaświadczeń, świadectw i innych dokumentów Systematycznie
6. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole:
- udział w przygotowaniach festynów,
- przygotowanie uczniów do konkursów
Przygotowanie materiałów na konferencje szkoleniowe Wg harmonogramu Potwierdzenie realizacji
Materiały dydaktyczne
Podziękowanie

Sebastian Urbański

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.