X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34888

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Joanna Machel
Placówka oświatowa: Przedszkole Samorządowe "Juniorek" w Kieźlinach
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2014r. – 31.05.2017r.)
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Danuta Kmieć
Opiekun stażu: mgr Danuta Kmieć

§ 7 ust. 2 pkt. 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania
ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.”

1. Współpraca z opiekunem stażu:
1.1 Złożenie wniosku do dyrektora przedszkola o rozpoczęcie stażu – wrzesień 2014 r. - Wniosek o rozpoczęcie stażu.
1.2 Przygotowanie planu rozwoju za¬wodo¬wego -wrzesień 2014 r. - Plan Rozwoju Zawodowego.
1.3 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu oraz sporządzenie kontraktu - wrzesień 2014 r. Kontrakt.
1.4 Ustalenie terminów spotkań z opieku¬nem stażu - wrzesień 2014 r. harmonogram spotkań.
1.5 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych na¬uczycieli - w czasie trwania stażu - scenariusze zajęć, konspekty.
1.6 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - w czasie trwania stażu - scenariusze zajęć, konspekty.

2. Doskonalenie zawodowe (Zaświadczenia o uczestnictwie w warsztatach, szkoleniach, konferencjach). Udział w:
- Radach Pedagogicznych Szkoleniowych,
- warsztatach metodycznych,
- kursach,
- spotkaniach,
- konferencjach

3.Uczestniczenie w pracach organów Przedszkola w ramach realizacji zadań Statutowych Placówki.
1. Aktywne uczestnictwo w działalności Rady Pedagogicznej:
- udział w Radach Pedagogicznych,
- współpraca z Gronem Pedagogicznym,
- współpraca z Radą Rodziców w zakresie realizacji zadań wynikających z planu współpracy z rodzicami i planu pracy Rady Rodziców.

4. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji. Prowadzenie:
- dziennika zajęć,
- arkusza obserwacji dziecka,
- plany pracy wychowawczo – dydaktycznej.

5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
5.1. Stosowanie nowatorskich metod w pracy w oparciu o literaturę i nabyte doświadczenie. Wybrane scenariusze zajęć, notatki, zapisy w dzienniku.

5.2. Gromadzenie własnych zasobów warsztatowych i metodycznych:
- opracowania własne pomocy dydaktycznych. Materiały, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień, artykuły

5.3. Organizowanie galerii prac dzieci w przedszkolu. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, wystawy, zdjęcia, kronika przedszkolna

6. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii, dydaktyki oraz zagadnień oświatowych:
6.1. Samodzielne studiowanie literatury fachowej, praktyczne wykorzystanie wiedzy, poszukiwanie nowych rozwiązań. Dzienniczek lektur z własnymi notatkami.

6.2. Śledzenie rynku wydawniczego, zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi, metodycznymi. Spis bibliograficzny pozycji.

7. Dokumentowanie i analizowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

7. 1. Kompletowanie, opracowanie, uporządkowanie materiałów. Teczka dorobku zawodowego (świadectwa, scenariusze, opisy, zaświadczenia, nagrania, zdjęcia).

7.2. Autoanaliza dotycząca stopnia realizacji Planu Rozwoju Zawodowego: wyłonienie zadań, które nie zostały zrealizowane lub uległy modyfikacji (autorefleksja, określenie słabych i mocnych stron własnej działalności).

7.3. Przygotowanie sprawozdania. Pisemne sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt. 2
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.”

1.Poznanie możliwości dzieci.
1.1. Zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi (arkusze obserwacji, wyniki kart pracy, rozmowy z rodzicami). Na bieżąco wytwory dzieci, wyniki badań dydaktycznych, pedagogicznych.

1.2. Praca z dziećmi mającymi trudności. Na bieżąco zapisy w dzienniku zajęć, scenariusze zajęć.

1.3. Rozwijanie twórczych uzdolnień dzieci. Na bieżąco Zapisy w dzienniku zajęć, scenariusze zajęć.

2. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dzieci. Notatki, lista obecności, protokół zebrań, referaty, zeszyt konsultacji, zapisy w dzienniku zajęć, scenariusze zajęć, zdjęcia.

2.1. Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami:
- pedagogizacja rodziców,
- konsultacje indywidualne z rodzicami,
- warsztaty.
- organizowanie zajęć otwartych
2.2. Uczestnictwo w uroczystościach o charakterze rodzinnym.
2.3.Włączenie rodziców pracy na rzecz Przedszkola w organizację uroczystości.

3.Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Zapisy w dzienniku zajęć, zdjęcia, kopie podziękowań.

3.1. Nawiązanie współpracy z:
- Policją,
- Strażą Pożarną,
- Biblioteką w Kieźlinach,
- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
- Biblioteką Abecadło
- Multicentrum,
- organizowanie spotkań i wyjść do środowiska lokalnego (MOK itp.)

3.2. Współorganizacja uroczystości okolicz¬nościowych, festynów oraz imprez środowiskowych.

4. Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości przedszkolnych. Na bieżąco przez cały rok scenariusze zajęć, zdjęcia.

4.1.Przygotowywanie uroczy¬stości okolicznościowych:
a) Dzień Nauczyciela,
b) Wigilia,
c) Jasełka,
d) Bal karnawałowy,
e) Dzień Babci i Dziadka,
f) Pierwszy dzień wiosny,
g) Dzień Mamy i Taty,
h) Dzień Dziecka

4.2. Współpraca z innymi nauczycielami podczas organizacji różnorodnych imprez okolicznościowych.

5. Organizowanie wyjazdów

5.1. Organizowanie wycieczek o różnorodnej tematyce po najbliższej okolicy.

6. Organizowanie konkursów wewnątrz przedszkolnych i między przedszkolnych oraz uczestnictwo dzieci w konkursach. Potwierdzenie organizacji, zaświadczenia, podziękowania, dyplomy, zdjęcia.

6.1. Opieka nad dziećmi przygotowującymi się do konkursów.

6.2. Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w konkursach organizowanych na placówce i przez inne placówki.

7. Promocja placówki. Podziękowania, dyplomy, zdjęcia, strona internetowa, zdjęcia.

7.1. Udział w konkursach organizowanych przez środowiska lokalne.

7.2. Publikowanie zdjęć i tekstów na przedszkolnej stronie internetowej.

7.3. Zamieszczanie ciekawych artykułów dla rodziców, zabaw itp.

§ 7 ust. 2 pkt. 3
„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.”

1. Wykorzystanie zasad i technik skutecznego komunikowania się oraz technologii informacyjnej w swojej pracy pedagogicznej. Spis wykorzystywanych prezentacji multimedialnych, scenariusze zajęć, arkusze obserwacji, karty pracy, wzory zaproszeń, dyplomów i inne. Opis i analiza efektów własnej pracy:

1.1. Wykorzystanie na zajęciach multimedialnych programów edukacyjnych.

1.2. Opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych.

1.3. Opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.

2. Wykorzystanie Internetu. Spis portali internetowych.
2.1. Korzystanie z informacji znajdujących się w portalach edukacyjnych,
- publikacje własnych opracowań,
- przesyłanie materiałów nauczycielom drogą e-mailową,
- udział w internetowych forach dyskusyjnych,
- zamieszczenie Planu Rozwoju Zawodowego na stronie internetowej.
3. Prezentacja i promocja działań Przedszkola poprzez stronę internetową.
3.1. Współprowadzenie strony internetowej Przedszkola.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.”

1. Praca z dzieckiem mającym trudności w przyswajaniu wiedzy. W czasie trwania stażu wpisy do dziennika
1.1. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2. Rozwijanie twórczych uzdolnień
i zainteresowań dzieci.

2.1. Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych.

3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów dydaktyczno – wychowawczych:

3.1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psycho¬logii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach dosko¬nalenia zawodo¬wego.
3.2.Udział w kursach, warsztatach i szkoleniach. Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami.

3.3. Wykorzystywanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

3.4. Aktywne samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wy¬dawni¬czymi.
3.5.Aktywne realizowanie zadań wychowawczych poprzez poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków- rozmowy indywidualne z rodzicami, wywiady.
3. 6. Integrowanie grupy, zapobieganie agresji, rozwiązywanie konfliktów poprzez wprowadzanie metod aktywizujących.

§ 7 ust. 2 pkt. 5
„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.”

1. Pogłębienie znajomości procedury awansu zawodowego. Na bieżąco notatki własne, wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

1.1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego:

- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

- Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 roku, z późniejszymi zmianami(z dnia 15 lipca 2004r)

- Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku. wraz z późniejszymi aktualizacjami.

1.2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

2. Zapoznanie i analiza prawa oświatowego. W czasie trwania stażu stosowanie prawa oświatowego w praktyce, notatki.

2.1. Gromadzenie i analizowanie przepisów dotyczących prawa oświatowego - prasa oświatowa, internet.

2.2.Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych oraz radach szkoleniowych, podejmujących w/w te¬matykę.

2.3.Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie zapisów prawa oświatowego ( ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, przepisy BHP, Rozporządzenia, Konwencja o Prawach Dziecka.

3.Pogłębianie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola:
3.1. Analiza dokumentacji wewnętrznej:
- Statut Przedszkola,
- Koncepcja Pracy Przedszkola,
- Roczny Plan Pracy Przedszkola,
- regulaminy placówki.

3.2.Organizowanie na terenie placówki różnych akcji, np.:
- „Góra Grosza”, polegający na zbiórce funduszy na programy pomocy dzieciom osieroconym
- zbierania plastikowych nakrętek na rzecz osób niepełnosprawnych.
- „Cała Polska czyta dzieciom” - włączenie się do ogólnopolskiej akcji i obchodów światowego tygodnia książki.

Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393).
Zatwierdzam do realizacji:

data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.