X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34881
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
Imię i nazwisko: dr Dorota Tkaczyk
Miejsce pracy: Zespół Szkół nr5 im. Jana Pawła II w Lublinie
Zajmowane stanowisko: nauczyciel biologii i przyrody
Wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Czas trwania stażu: 1 rok i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017r.

Czynności organizacyjne

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
• Skompletowanie dokumentów dotyczących mojej pracy
• Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
• Złożenie wniosku o umożliwienie odbycia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego

Analiza zadań i potrzeb szkoły
• Analiza dokumentacji szkolnej - Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Przedmiotowego Systemu Oceniania, Planu Pracy Zespołu Matematyczno-Przyrodniczego

Przygotowanie projektu sprawozdania
• Autorefleksja
• Analiza realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.

Aktywny udział w realizacji zadań szkoły
• Współudział w opracowaniu Rocznego Planu Pracy Szkoły (na rok szkolny 2016/2017)
• Udział w pracach zespołu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i zespołu wychowawczego
• Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej

Rozwijanie i doskonalenie swojego warsztatu pracy
• Pozyskiwanie i tworzenie nowych pomocy dydaktycznych
• Studiowanie literatury fachowej
• Opracowanie i ewaluacja planów wynikowych, rozkładów materiału i PSO
• Opracowywanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego

Udział w formach doskonalenia zewnętrznego i wewnętrznego
• Aktywny udział w kursach, szkoleniach
w ramach WDN (w ramach szkoleń Komisji Wychowawców i Komisji Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych)
• Systematyczny udział w szkoleniach zewnętrznych (prowadzonych przez LSCDN i inne organy) w zakresie doskonalenia pracy dydaktycznej i wychowawczej

Podjęcie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym
• Wspomaganie pracy Zespołu do Spraw Promocji Szkoły w organizacji Drzwi Otwartych
• Uczestniczenie w uroczystościach i imprezach promujących szkołę w środowisku np. Festiwal Ludzi Pozytywnie Zakręconych

Przygotowywanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach zewnętrznych
• Praca z uczniami biorącymi udział
w olimpiadach (Biologicznej, Wiedzy Ekologicznej, Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, Wiedzy o Żywieniu i Żywności) oraz w konkursach (Biochemicznym i Wiedzy Genetycznej).

Aktywny udział w życiu szkoły i klasy
• Opracowanie i przeprowadzenie wspólnych imprez i wyjazdów np. wigilia klasowa, Zjazd Rodzin Szkół im. Jana Pawła II

Współpraca z rodzicami
• Prowadzenie zebrań klasowych z rodzicami, pedagogizacja rodziców
• Spotkania z rodzicami podczas konsultacji
• Kierowanie rodziców na konsultacje do poradni lub specjalisty

Prowadzenie działań mających na celu podwyższenie wyników nauczania oraz wyników egzaminów zewnętrznych
• Diagnoza klas pierwszych w zakresie biologii
• Przeprowadzenie, opracowanie i omówienie z uczniami wyników matur próbnych z biologii
• Prowadzenie zajęć dodatkowych dla maturzystów utrwalających i systematyzujących wiedzę w zakresie biologii (ćwiczenie umiejętności sprawdzanych na egzaminie maturalnym)

§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Stosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnej w życiu zawodowym
• Wykorzystanie pomocy multimedialnych i Internetu na lekcjach
• Wykorzystanie portali edukacyjnych w przygotowaniu materiałów dydaktycznych
• Korzystanie w czasie z lekcji z podręczników multimedialnych, w tym materiałów opracowanych w ramach projektu „Człowiek w świecie przyrody”
• Opracowywanie materiałów dla dyrekcji szkoły w formie elektronicznej
• Korzystanie z dziennika elektronicznego (kontakty z rodzicami i uczniami za pomocą dziennika)
• Opracowanie prezentacji multimedialnych, zadań konkursowych, pomocy na lekcje
• Opracowywanie materiałów na zebrania
z rodzicami

Współuczestniczenie w opracowywaniu strony www szkoły
• Zamieszczenie na stronie www szkoły własnych materiałów związanych z wykonywaną pracą dydaktyczno – wychowawczą

Wykorzystanie technologii komunikacyjnej
• Przesyłanie materiałów edukacyjnych drogą e-mail dla uczniów i nauczycieli
• Wykorzystanie poczty elektronicznej do kontaktowania się z uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz dyrekcją szkoły

§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
• Opracowanie scenariuszy zajęć, przeprowadzenie zajęć, omówienie, analiza, ewaluacja.

Przeprowadzenie szkolenia dla wychowawców ramach WDN
• Przeprowadzenie szkolenia odnośnie realizacji godziny wychowawczej na temat raka szyjki macicy (na podstawie materiałów z WSSE w ramach programu „Wybierz Życie. Pierwszy krok”.
• Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym

Współpraca z nauczycielami w ramach Komisji Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych i innych przedmiotów oraz doradcą zawodowym
• Współpraca w zakresie organizacji próbnych ćwiczeń maturalnych w zakresie biologii
• Udział w lekcjach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli w celu podnoszenia kompetencji pedagogicznych
• Współpraca podczas przygotowania imprez i uroczystości szkolnych

§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu działalności koła biologicznego
• Organizacja zajęć dodatkowych z zakresu biologii doświadczalnej z wykorzystaniem opracowanego programu
Praca z uczniem zdolnym i słabszym
• Organizacja zajęć dodatkowych
Współpraca z rodzicami
• Rozmowy indywidualne
• Pogadanki

Opracowanie planu pracy wychowawczej
• Realizacja planu pracy wychowawcy

§ 8 ust. 2 pkt. 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Uzyskanie uprawnień egzaminatora maturalnego z przedmiotu biologia
• Uczestnictwo w szkoleniu dla egzaminatorów, udział w sprawdzaniu prac maturalnych

§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Organizowanie i współorganizowanie wycieczek dydaktyczno – wychowawczych
• Opracowanie i realizacja planów wycieczek

Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych na terenie szkoły
• Opracowanie zadań konkursowych i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

Poszerzanie świadomości ekologicznej uczniów
• Prowadzenie zbiórki zużytych baterii
• Opracowywanie gazetek tematycznych

§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z pedagogiem szkolnym
• Systematyczne konsultacje i rozmowy
Współpraca z Policją
• Działania prewencyjne i profilaktyczne dla młodzieży np. pogadanki z zaproszonymi funkcjonariuszami Policji

Udział w akcjach charytatywnych i społecznych
• Organizowanie zbiórek dla potrzebujących w środowisku lokalnym według aktualnych potrzeb (np. kontynuacja udziału w programie Szlachetna Paczka)

Współpraca z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
• Organizacja w szkole zajęć dla uczennic klas I w zakresie profilaktyki nowotworów piersi

§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych nauczyciela
• Przeprowadzenie i opracowanie diagnozy uczniów klas pierwszych na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego oraz ankiet psychologa i pedagoga

Dokonanie opisu i analizy rozwiązania
przypadków dydaktyczno – wychowawczych • Zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia, sytuacji i problemu w szkole, ustalenie sposobu rozwiązania problemu, wdrażania oddziaływań i analiza efektu oddziaływań.

Pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie oddziaływań wychowawczych
• Studiowanie literatury fachowej

PODPIS NAUCZYCIELA PODPIS DYREKTORA

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.