X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34877

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: .......................
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Posiadane kwalifikacje: studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, studia podyplomowe z logopedii, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki
Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III
Miejsce odbywania stażu:
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2017 r.
Opiekun stażu: ................– dyplomowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 694 z późniejszymi zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r., poz. 393)

Wymagania
kwalifikacyjne Zadania Formy
realizacji Termin Sposób
dokumentowania
§ 7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1. Poznanie procedury awansu zawodowego

- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie się z rozporządzeniem MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
sierpień/wrzesień
2014 r.

2. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu - rozmowa z opiekunem, zawarcie kontraktu określającego przejrzyste zasady współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram)
wrzesień 2014r.
kontrakt
harmonogram współpracy
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli - obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
- omówienie obserwowanych zajęć

cały okres stażu wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)

4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna

cały okres stażu
scenariusze,
wnioski
z przeprowadzonych zajęć (notatka)
5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności
w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu
wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym - udział w różnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)
- uczestnictwo w pracach zespołu samokształceniowego
- uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych

cały okres stażu

zaświadczenia,
potwierdzenia
6. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz dokonywanie ewaluacji własnych działań

- poszerzanie wiedzy na temat różnych metod dydaktycznych i wychowawczych
- dostosowywanie metod i form pracy do możliwości uczniów, preferowanie metod aktywizujących
- opracowywanie pomocy dydaktycznych
- poszerzanie własnej bazy materiałów dydaktycznych, kart pracy, ciekawych scenariuszy zajęć
i uroczystości, testów, kart ewaluacyjnych itp.
- studiowanie literatury pedagogicznej, wzbogacanie własnej biblioteczki pedagogicznej
-dokonywanie ewaluacji planów wynikowych, wychowawczych i innych
- analiza wyników z testów i sprawdzianów – własne refleksje i wnioski, ewentualne wprowadzanie zmian
w metodach i formach pracy
cały okres stażu

w bieżącej pracy

cały okres stażu

czerwiec 2014r., 2015r.,2016r.

na bieżąco Poradniki metodyczne,

scenariusze zajęć

zbiór materiałów dydaktycznych

własna biblioteczka

arkusz ewaluacji, wnioski

zestawienia, wnioski

7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
-planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej, sprawozdawczość
- prowadzenie dzienników zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych, arkuszy ocen
- pisanie protokołów z posiedzeń rad pedagogicznych, zebrań zespołu samokształceniowego

wrzesień 2014r.,2015r., 2016r.
cały okres stażu

wg terminarza
plany, sprawozdania,
dzienniki, arkusze

potwierdzenia

§ 7 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Poznanie środowiska lokalnego
i rodzinnego uczniów
- diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów
- rozmowy z pedagogiem szkolnym
-zapoznanie z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno- pedagogicznej i realizacja zaleceń
w nich zawartych.
- konsultacje z innymi nauczycielami
- obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych
i pozaszkolnych.
- nawiązanie kontaktu i współpraca z rodzicami

na bieżąco

cały okres stażu

notatki

2. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych - dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów.
- pomoc uczniom w pokonywaniu trudności, motywujące rozmowy wychowawcze.
- prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne wg opracowanych przez siebie planów – analiza skuteczności działań.
- organizacja warsztatu pracy ucznia.
cały okres stażu

notatki

zapisy w dzienniku
3. Praca z uczniem zdolnym

- prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania
i uzdolnienia uczniów – wdrażanie do samodoskonalenia.
-przygotowanie dzieci do różnych konkursów (recytatorski, plastyczny, ortograficzny i inne) – analiza efektów i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.

cały okres stażu

dziennik zajęć,
kserokopie dyplomów, zdjęcia,
notatki

4. Uwzględnianie
w pracy problemów społecznych
i cywilizacyjnych
- opracowanie i realizacja scenariuszy zajęć integrujących zespół klasowy, przeciwdziałających agresji.
- realizacja zajęć poświęconych aktualnym problemom cywilizacyjnym (tolerancja, ekologia, zdrowy styl życia, uzależnienia itp.)

cały okres stażu

scenariusze,
dziennik zajęć

5. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności uczniów, przekazywanie dziedzictwa kulturowego
- rozbudzanie w uczniach ciekawości poznawczej
- organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych, wyjazdów na basen
- organizowanie wyjść dla uczniów (do kina, muzeum, teatru, itp.)
- udział klasy w imprezach i akcjach ogólnoszkolnych
i środowiskowych

cały okres stażu

karty wycieczek, zdjęcia, zapisy
w dzienniku
§ 7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej 1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej - przygotowywanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, kart pracy, sprawdzianów testów) z pomocą komputera
- opracowywanie dokumentacji szkolnej (np. planów, sprawozdań itp.)
- projektowanie dyplomów uczestnictwa w konkursach
- dokumentowanie przebiegu stażu
- korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej) - pozyskiwanie informacji z różnych platform edukacyjnych (samokształcenie)
- prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z innymi nauczycielami

cały okres stażu

praca
z komputerem

wydruki komputerowe, przygotowane pomoce,
spis adresów portali

2. Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej na zajęciach z dziećmi - prowadzenie zajęć w komputerowych,
- wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych
w prowadzeniu zajęć,
- korzystanie z komputerowych programów
edukacyjnych dla dzieci klas I-III.

cały okres stażu

zapisy w dzienniku
3. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych - umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej.

cały okres stażu
wydruki komputerowe
§ 7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania
w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Poszerzanie własnych kompetencji pedagogicznych - systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki przez udział w warsztatach, szkoleniach, czytanie fachowej literatury, indywidualne rozmowy z rodzicami i nauczycielami
- stosowanie metod i rozwiązań zaczerpniętych
z literatury fachowej.
cały okres stażu
notatki, zaświadczenia, wzbogacanie własnej biblioteczki

2. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy -
rozwiązywanie problemów dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.

Współpraca ze szkołą:
- analiza programu wychowawczego szkoły
- opracowanie planu pracy wychowawczej
(uwzględniającego szkolny program profilaktyki)
- pełna realizacja zadań ujętych w dokumentach,

Współpraca z uczniem:
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów
- pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów (wychowawczych lub dydaktycznych)
- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze.

Współpraca z rodzicami:
- kontakty podczas wywiadówek, dni otwartych i spotkań indywidualnych
- konsultacja planu wychowawczego klasy
- informowanie o postępach uczniów w nauce, podejmowanie środków zaradczych, działań pomocowych.
- Współpraca z pedagogiem, wychowawcami świetlicy, innymi nauczycielami (konsultacje w sytuacjach problemowych)
wrzesień 2014r.,2015r.,
2016r.

cały okres stażu

1 raz w m-cu

pierwsze spotkanie
z rodzicami

cały okres stażu

cały okres stażu
plan wychowawczy
zapisy w dzienniku
notatki

opis rozwiązywanych problemów (notatki)

scenariusze spotkań z rodzicami, wpisy
i podpisy rodziców
w dzienniku lekcyjnym

notatki
§ 7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż.
1.Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

- analiza Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzeń MEN, Statutu Szkoły, WSO, regulaminów wewnątrzszkolnych
- stworzenie podręcznej teczki z podstawowymi przepisami prawa oświatowego i dokumentacji szkolnej (oraz aktualizowanie jej na bieżąco) w celu łatwego
i szybkiego dostępu w sytuacjach wymagających odwołania się do podstawy prawnej
- śledzenie zmian prawa oświatowego i wdrażanie ich
w swojej pracy
- opracowanie dokumentacji koniecznej do uzyskania awansu zawodowego
- konstruowanie planów dydaktyczno- wychowawczych
- udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu dziecka do PPP, w staraniach o pomoc materialną
cały okres stażu

Zbiór dokumentów

dokumentacja stażu
plany pracy

notatki
2. Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
- udział w posiedzeniach rad pedagogicznych
i zebraniach, zespołu samokształceniowego.
- praca w zespole samokształceniowym i innych
zespołach powoływanych w szkole. wg terminarza

cały okres stażu

potwierdzenia

........................................
/Podpis nauczyciela/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.