X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34841
Przesłano:

Program adaptacyjny dla uczniów rozpoczynajacych naukę w klasie 1

PROGRAM ADAPTACYJNY OPRACOWANY
DLA UCZNIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W KLASIE I
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42
W SZCZECINIE
ROK SZKOLNY 2016/2017

I. WSTĘP:
Z chwilą rozpoczęcia nauki szkolnej dziecko wkracza w zupełnie nowy etap swojego życia. Zarówno dzieciom jak i rodzicom towarzyszą różne emocje z tym związane. Są to zazwyczaj obawy wynikające z braku znajomości nowego środowiska szkolnego oraz czy dziecko będzie sobie radziło w nowych sytuacjach. Dlatego też tak ważne są działania szkoły ze strony dydaktyczno-wychowawczej, a także organizacyjnej, aby minimalizować negatywne przeżycia dziecka podczas pobytu w niej. Szkoła będzie spełniać swoją funkcję tylko wówczas, gdy dziecko będzie postrzegało ją jako bezpieczną i atrakcyjną dla siebie, która będzie miejscem pozwalającym w sposób przyjemny i twórczy spędzić czas, a także zapewni harmonijny rozwój.
Program adaptacyjny dla uczniów klasy I jest bardzo ważnym elementem w pracy wychowawczej szkoły i nauczyciela. Stanowi listę celów, zadań, treści, sposobów i form, które powinien realizować nauczyciel, aby dzieci już od pierwszego dnia pobytu w szkole miały możliwość szerokiego zaspokajania swoich potrzeb, wyrażania uczuć, nabywania nowych doświadczeń i umiejętności. Ma ułatwić pracę nauczyciela z wychowankami, sprawić aby czuły się szczęśliwe, bezpieczne i rozumiane, aby chętnie przychodziły do szkoły, były radosne, zadowolone, pełne optymizmu. Natomiast rodzicom ma pokazać szkołę jako miejsce bezpieczne, twórcze, odpowiednio przystosowane dla ich pociech. Rodzice mają być „spokojni” zostawiając swoje dziecko za progiem naszej szkoły – „spokojni” o edukację, opiekę i wychowanie.

II. CELE OGÓLNE PROGRAMU:
• Stworzenie dzieciom optymalnych warunków do łagodnego przejścia miedzy edukacją przedszkolną a szkolną.
• Wspieranie dziecka oraz jego rodziny w nowej sytuacji.

III. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

• Zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa dzieci
• Eliminowanie stresu adaptacyjnego
• Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w nowym otoczeniu jakim jest szkoła
• Zmniejszenie u dzieci napięć emocjonalnych związanych z pobytem w nowym środowisku
• Dostosowanie metod i form pracy z uczniami
• Diagnozowanie potrzeb uczniów
• Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami szkoły.
• Poznawanie osób pracujących w szkole (dyrektor, pedagog, logopeda, pielęgniarka, bibliotekarka, opiekunowie świetlicy, panie woźne) – umiejętność zachowania się w stosunku do nich.
• Nabywanie umiejętności korzystania z różnych przedmiotów, sprzętów i pomieszczeń
• Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej
• Pozytywne motywowanie dzieci do podejmowania działań sprzyjających integrowaniu się z rówieśnikami
• Wskazanie rodzicom mocnych stron, możliwości i sukcesów, jakie może dziecko odnieść w szkole
• Zapoznanie z sytuacjami trudnymi, z którymi dziecko może się spotkać w szkole- udzielenie wsparcia i pomocy
• Integracja rodziców między sobą
• Zapoznanie rodziców z organizacją pracy szkoły, świetlicy, stołówki
• Zaproszenie rodziców do współpracy z wychowawcą i ze szkołą poprzez budowanie wzajemnych relacji opartych na zaufaniu

IV. TREŚCI PROGRAMU:
TREŚCI PROGRAMU FORMA REALIZACJI
Pomoc w zaakceptowaniu roli ucznia, odpowiedzialnego za powierzone zadania. Uroczystość Pasowania na Pierwszoklasistę, rozmowy, pogadanki
Nawiązanie pozytywnego kontaktu z nauczycielem i innymi dziećmi. zabawy integrujące zespół klasowy, imprezy klasowe i szkolne, wyjścia, wycieczki
Pomoc dziecku w odnajdywaniu jego miejsca w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej. zabawy integrujące z wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy
Wdrażanie do współpracy w grupie. zajęcia edukacyjne, zabawy integrujące
Zapoznanie z normami i zasadami zachowania się w szkole. rozmowa, pogadanka, Statut Szkoły, Program Wychowawczy
Ustalenie norm i reguł obowiązujących w klasie. zawarcie „Kodeksu Klasowego”
Prezentowanie własnej osoby. zabawa, tworzenie własnych wizytówek
Porównywanie własnego wyglądu z wyglądem innych dzieci z jednoczesnym uznaniem własnej odrębności. rozmowy, obserwacja, zabawy integracyjne
Kształtowanie umiejętności oceniania swojej działalności. samoocena, podwyższanie poczucia własnej wartości poprzez prezentowanie dorobku ucznia na gazetkach ściennych, podczas uroczystości klasowych, szkolnych
i w środowisku
Kształtowanie prawidłowego reagowania na wezwania i polecenia nauczyciela. rozmowa, obserwacja
Stwarzanie sytuacji do gromadzenia informacji na temat samego siebie. zabawa, rozmowa, pogadanka
Wdrażanie do poznania i nazywania swoich stanów emocjonalnych oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. rozmowa, pokaz, drama, prace plastyczne
Nauka przestrzegania reguł i zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych oraz grach zespołowych. gry i zabawy zespołowe, zabawy ruchowe
Stwarzanie sytuacji sprzyjających nabywaniu przekonania, iż wiele zależy ode mnie. rozmowa, pogadanka, zajęcia edukacyjne, prace plastyczne, udział w klasowych i szkolnych uroczystościach
Rozumienie znaczenia takich wartości jak: tolerancja, życzliwość, koleżeństwo, poszanowanie cudzej własności. rozmowa, pogadanka, gazetki, plakaty
Poznanie osób pracujących w szkole: dyrektor, nauczyciele, sekretarka, pedagog, konserwator, panie woźne, pielęgniarka, panie kucharki. Kształtowanie poszanowania pracy pracowników szkoły. spotkanie z pracownikami
Zapoznanie ze szkolnymi pomieszczeniami: klasy, sekretariat, świetlica, sala komputerowa, biblioteka, gabinet pedagoga, stołówka, sala gimnastyczna, sala do zajęć ruchowych, gabinet pielęgniarki. Wdrażanie do ostrożnego, uważnego i swobodnego poruszanie się po sali oraz innych pomieszczeniach szkoły. zwiedzanie budynku szkoły, pokaz, rozmowa, znaki graficzne
Kształtowanie umiejętności utrzymania porządku na ławce, w sali, łazience, szkole. rozmowa, pokaz
Umożliwienie dzieciom udziału w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły. koła zainteresowań
Stwarzanie sytuacji sprzyjających integracji rodziców między sobą, szkołą i wychowawcą poprzez organizację imprez klasowych i szkolnych, udział rodziców w wyjściach poza teren szkoły, wycieczkach, zajęciach otwartych. spotkania rodziców, uroczystości, imprezy klasowe i szkolne, wycieczki, wyjścia, zajęcia otwarte, Dni Otwarte Szkoły

V. DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE REALIZACJI TREŚCI PROGRAMU ADAPTACYJNEGO
DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE REALIZACJI TREŚCI PROGRAMU ADAPTACYJNEGO TERMIN REALIZACJI
1. Współpraca z przedszkolem PP77
• wizyty przedszkolaków w szkole:
- zwiedzanie szkoły
- udział w zajęciach otwartych dydaktycznych, czytelniczych, uroczystościach, przedstawieniach, zajęciach bibliotecznych
- „Ferie w szkole”
• wizyty uczniów naszej szkoły w PP77:
- prezentowanie koncertów, przedstawień cały rok szkolny

2. Zapoznanie rodziców z pracą i organizacją szkoły:
• Uruchomienie na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku zakładek: Mały uczeń - pierwsza klasa, Portal Edukacyjny, Nabór 2016 zawierających niezbędne informacje związane z rozpoczęciem nauki dzieci w klasie I w roku szkolnym 2016/2017.
• „Dzień Otwarty Szkoły”:
- Zorganizowanie dla rodziców spotkania informacyjnego
- Zwiedzanie szkoły w celu poznania jej zaplecza: klas, sal do zajęć ruchowych, sali gimnastycznej, biblioteki, świetlicy, pracowni komputerowej, stołówki, łazienek, szatni.
- Przeprowadzenie dla dzieci zajęć plastycznych, komputerowych, gier i zabaw ruchowych.
I 2016r.

II, III 2016r.

3. Działania szkoły w celu zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków pracy oraz bezpieczeństwa:
• Wydzielenie piętra tylko dla dzieci I etapu edukacyjnego.
• Osobne szatnie dla uczniów klas młodszych.
• Wydzielona świetlica dla uczniów klas I.
• Zagospodarowanie terenu wokół szkoły dla aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu i bezpieczeństwa dzieci (kompleks boisk „Orlik”, plac zabaw „Radosna szkoła”.
• Osobne korzystanie ze stołówki pod opieką nauczycieli.
• Monitoring szkoły.
• Nie ma systemu lekcyjnego, regulowanie przerw w zależności od potrzeb dzieci. cały rok szkolny

4. Działania nauczycieli i innych pracowników szkoły sprzyjające realizacji programu adaptacyjnego:
• Prowadzenie zajęć adaptacyjnych w maju 2016r.
• Współpraca z nauczycielami przedszkola.
• Spotkania warsztatowe z przedstawicielami wydawnictw pedagogicznych w celu wybrania optymalnego pakietu edukacyjnego.
• Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne, rozwijających zainteresowania, korygujących wady postawy.
• Rozpoznanie przy udziale pedagoga szkolnego indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziny po dokonaniu zapisu dziecka do szkoły.
• Organizacja spotkań informacyjnych z rodzicami, konsultacje, rozmowy indywidualne.
• Zapewnie uczniom opieki pedagoga szkolnego, pielęgniarki szkolnej, logopedy oraz Centrum PP.

V 2016r.
cały rok szkolny
V 2016r.

cały rok szkolny

cały rok szkolny
VI 2016r.

cały rok szkolny
cały rok szkolny

VI. PLAN PRACY W PIERWSZYM TYGODNIU NAUKI:
DATA TEMAT DNIA CELE FORMY REALIZACJI
Czwartek
01.09.2016r.
Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego Udział w szkolnej Uroczystości Rozpoczęcia Roku Szkolnego, powitanie dzieci w szkole Spotkanie na placu apelowym i w klasie
Piątek
02.09. 2016r. zajęcia wg planu Poznajmy się Wzajemne zapoznanie się uczniów i nauczyciela Zabawy integrujące zespół klasowy: poznanie imion dzieci, zabawy ze śpiewem, chustą, wizytówki
Poniedziałek 05.09. 2016r. zajęcia wg planu Poznajmy się Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej Zabawy integrujące ze śpiewem, portrety, klasowy plakat, bibułkowa szkoła, zabawy ruchowe i orientacyjno -porządkowe
Wtorek 06.09.2016r. zajęcia wg planu Nasza klasa Poznanie swojej klasy, sprzętu, kącików zabaw. Nabywanie umiejętności korzystania z różnych sprzętów, przedmiotów, pomieszczeń Zabawy integrujące, ze śpiewem, zabawy ruchowe i orientacyjno - porządkowe. Spotkanie z panią pielęgniarką. Dyżurny klasowy i jego obowiązki.
Środa 07.09.2016r. zajęcia wg planu
W naszej szkole. Poznanie pomieszczeń szkolnych, poszanowanie pracy wszystkich pracowników szkoły, zasady korzystania z szatani, świetlicy, budowanie więzi między uczniami. Zabawy integrujące grupę, zwiedzanie szkoły, spotkanie z panią bibliotekarką i paniami pracującymi w świetlicy szkolnej.
VII. METODY I TECHNIKI PROWADZENIA ZAJĘĆ
• Obserwacja
• Pokaz
• Metody oparte na słowie:
- Rozmowa
- Dyskusja
- Objaśnienia
• Metody czynne – oparte na działalności dzieci
- Metoda samodzielnych doświadczeń
- Metoda kierowania własną działalnością dziecka
- Metoda zadań stawianych dziecku
- Metoda ćwiczeń
• Metody interaktywne
- burza mózgów
- krąg
- gry dramowe
• Techniki
- Rysunek
- Zabawy ruchowe
- Kula śniegowa
• Formy pracy
- Zespołowa
- Grupowa
- Indywidualna

VIII. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
• Dziecko bezstresowo staje się uczniem.
• Czuje się bezpiecznie w murach szkoły.
• Jest akceptowane.
• Szanuje nauczyciela i kolegów w klasie.
• Uczestniczy w tworzeniu zasad zachowania.
• Potrafi pracować w zespole.
• Nie ma uprzedzeń do innych, porozumiewa się ze wszystkimi w klasie.
• Wie, co świadczy o jego wyjątkowości.
• Swobodnie porusza się po budynku szkolnym.
• Wie, jak funkcjonuje szkoła.
• Umie słuchać innych.
• Wie, że każdy jest inny i ma do tego prawo.
• Rodzic ma poczucie bezpieczeństwa o swoje dziecko.
• Rodzic współpracuje z nauczycielem.
• Rodzice czynnie uczestniczą w życiu klasowym.
IX. PODSUMOWANIE:
Gotowość szkolna dziecka jest rezultatem wspólnych, nakładających się na siebie przez wiele lat oddziaływań środowiska rodzinnego, przedszkolnego, a później szkolnego. Pomimo odmiennych funkcji i zadań tych środowisk, celem nadrzędnym rodziny (rodziców) i instytucji (przedszkola i szkoły) zawsze jest dobro dziecka, tak w aspekcie wychowawczym, jak i edukacyjnym.
Dobro dziecka musi być rozumiane podwójnie: aktualnie czyli „tu i teraz” jako jego dobre samopoczucie i w dalszej perspektywie – jako jego pomyślny rozwój.
Aktywna współpraca szkoły (dyrekcji, nauczycieli, specjalistów) i rodziców pozwala na stałe i systematyczne monitorowanie rozwoju dziecka, trafną ocenę jego dokonań, wychwytywanie na czas sygnałów niepokojących oraz w razie potrzeby udzielanie fachowej pomocy.
Wszystkie te wspólne działania przyniosą wymierne korzyści w postaci zadowolenia dziecka z realizowania przez nie nowej roli ucznia, zadowolenia rodziców z tego, że dziecko dobrze sobie radzi i czyni postępy, wreszcie zadowolenia nauczycieli z efektów swojej pracy.

X. EWALUACJA PROGRAMU
Ewaluacja będzie dokonana poprzez:
• Obserwację
• Wytwory dzieci
• Rozmowy z rodzicami

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.