X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34839

Program zajęć plastycznych "Klubik malucha"

PROGRAM
ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH
DLA UCZNIÓW KLASY Ia i Ib
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42 W SZCZECINIE
odbywających się w ramach „Klubiku Malucha”

Rok szkolny 2016/2017

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU:

Dzieci w wieku szkolnym powinny wykonywać różnego rodzaju prace manualne, które w znacznym stopniu przyczyniają się do ich rozwoju. Rozwiną myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość, ułatwią zapamiętywanie, nauczą estetyki, cierpliwości, dokładności i dyscypliny. Ponadto wykształcą oko i rękę, wyrobią smak estetyczny, przyzwyczają do wysiłku, nauczą wytrwałości. Myślę, że twórcze działanie przyniesie uczniów wiele satysfakcji oraz zadowolenia, a także wzmocni wiarę we własne siły i możliwości.
Założeniem programu jest wzbudzanie zainteresowań plastycznych dzieci, rozwijanie ich zdolności, a także oparcie zajęć na eksperymentowaniu z różnymi materiałami plastycznymi. Ponadto będzie dostarczał uczniom wiedzy na temat zasad komponowania prac plastycznych, a także umożliwi indywidualny, spontaniczny proces tworzenia. Samodzielne wykonywanie prac plastycznych rozwija możliwości twórcze uczniów, pobudza wyobraźnię, uczy wiary w siebie.
Program zajęć plastycznych został napisany z myślą o uczniach klas I Szkoły Podstawowej nr42 w Szczecinie. Przeznaczony jest dla uczniów klas: 1a oraz 1b. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu w wymiarze 45min.

CEL GŁÓWNY:
Poznawanie różnorodnych technik plastycznych oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych uczniów, a także ich wrodzonych możliwości twórczych w toku działań plastyczno – technicznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE – UCZEŃ:
• rozwija wyobraźnię oraz aktywność twórczą
• doskonali sprawność manualną
• posługuje się nowymi technikami plastyczno - technicznymi
• potrafi wykorzystać materiały plastyczne w ciekawy sposób
• umiejętnie planuje swoją pracę oraz dba o porządek na stanowisku pracy
• nie boi się eksperymentować
• potrafi zinterpretować swoje dzieło plastyczne
• kształtuje postawę bezpiecznego posługiwania się narzędziami
• bierze udział w konkursach plastycznych
• jest odpowiedzialny za swoje dzieło
• umie współdziałać w zespole

FORMY REALIZACJI:
Zajęcia będą odbywać się w formie ćwiczeń i zabaw plastycznych, grupowo oraz indywidualnie, uwzględniając przy tym kreatywność, indywidualizm i swobodę wypowiedzi w twórczości plastycznej dziecka.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:
• stwarzanie uczniom warunków do indywidualnego rozwoju i grupowego działania
• stymulowanie działań rozwijających manualnie i umysłowo
• organizowanie zajęć sprzyjających kreatywności uczniów

METODY PRACY:
• oglądowa (pokaz, obserwacja)
• pogadanka
• praktycznego działania

FORMY PRACY:
• indywidualna
• grupowa
• zbiorowa

Tematyka zajęć będzie koncentrowała się na wykorzystaniu znanych dla dzieci technik, poznawaniu nowych, eksperymentowaniu, tworzeniu form przestrzennych, modelowaniu w masach.
Dopuszcza się płynność w doborze tematów i liczby godzin przeznaczonych na ich realizację. Będą one dostosowane do pór roku, świąt, uroczystości, itp.

POMIAR OSIĄGNIĘĆ UCZNIA:
Podczas zajęć ocenie podlegać będzie aktywność ucznia, samodzielność, pomysłowość oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Praca dzieci będzie oceniana na bieżąco w formie pochwały słownej. W ramach oceniania osiągnięć, przewiduje się udział uczniów w wystawach i konkursach.
Ponadto każde dziecko będzie miało możliwość wypowiedzenia się na temat swojej pracy oraz otrzyma informacje zwrotne od nauczyciela. Nauczyciel zastosuje ocenę opisową zwracając uwagę na pomysłowe, ciekawe, oryginalne rozwiązania tematu.

EWALUACJA PROGRAMU:
Ewaluacja programu pozwoli na poznanie osiągnięć i umiejętności uczniów oraz wykrycie ewentualnych braków występujących w realizacji założonych celów. Ewaluacja, poprzez ukazanie mocnych i słabych stron programu, daje szansę na podniesienie efektów pracy, staje się punktem wyjścia do dalszego działania i ewentualnej modyfikacji realizowanego programu.
Efektem pracy dzieci będzie prezentacja zdobytych umiejętności i wiadomości w wystawach i konkursach plastycznych.
Do przeprowadzenia ewaluacji posłużą: bieżące rozmowy z uczniami na temat zajęć, analiza prac plastycznych dzieci, monitorowanie poziomu zaangażowania dzieci w czasie zajęć, osiągnięcia uczniów w konkursach, wyrażenie zadowolenia z zajęć za pomocą mimiki twarzy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.