X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34576
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Cele rozwoju zawodowego w okresie stażu:
1. Rozwijanie i doskonalenie sprawności uczniów w zakresie języka niemieckiego.
2. Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Współdziałanie w opracowaniu i wdrażaniu programów rozwoju procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły.
5. Kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
6. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na
celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełniona funkcją.
Lp. Wymagania kwalifikacyjne Formy i sposoby realizacji zadań Termin Dowody realizacji
1. Wstępna analiza własnych umiejętności. • Autorefleksja
• Autoanaliza VIII/IX 2014 • Notatki służbowe, potrzebne wydruki
2. Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego. • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela ( artykuły dotyczące zasad awansu zawodowego )
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego
• Samodzielne rozwijanie swoich wiadomości na temat awansu zawodowego poprzez lekturę publikacji książkowych i internetowych VIII/IX 2014

cały okres stażu • Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
• Wszczęcie postępowania o kolejny stopień awansu zawodowego
• Plan rozwoju zawodowego
• Wykaz lektur
• Wykaz stron internetowych www
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego • Założenie teczki „Awans zawodowy nauczyciela”
• Gromadzenie materiałów i dokumentów:
- świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, regulaminów, scenariuszy lekcji, konspektów, programów, pomocy dydaktycznych
• Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego IX
2014

cały okres stażu

VI
2017 • Teczka „Awans zawodowy nauczyciela”

• Zebrana dokumentacja

• Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły
4. Przypomnienie i przeanalizowanie zasad funkcjonowanie i organizacji szkoły • Analiza dokumentów szkolnych:
- Statutu Szkoły, regulaminu szkoły, programu wychowawczego, WSO, warunków realizacji projektu edukacyjnego, programów nauczania języka niemieckiego, regulaminu wycieczek szkolnych cały okres stażu
• Notatki służbowe
5. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu metod pracy • Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez ośrodki doskonalenie nauczycieli: warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach
• Udział w warsztatach organizowanych przez wydawnictwa
• Udział w szkoleniach organizowanych przez OKE
• Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej
• Wyszukiwanie nowości metodycznych, zapoznanie się z nowymi propozycjami z zakresu dydaktyki języka niemieckiego
• Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki przedmiotu
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych do prowadzenia lekcji języka niemieckiego, doposażenie pracowni i biblioteki języka niemieckiego
• Udział w warsztatach z zakresu działań edukacyjnych i wychowawczych cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu
• Zaświadczenie o uczestnictwie

• Materiały szkoleniowe

• Kopie protokołów z posiedzeń

• Notatki, wydruki, kopie

• Notatki, opis i analiza

• Plakaty, gry planszowe, tabele, słowniki, mapy

• Zaświadczenia
6. Doskonalenie metod i form pracy • Opracowanie PSO
• Wdrażanie zmian na podstawie bieżącej analizy własnej pracy na bieżąco • PSO
• notatki, scenariusze
7. Samodzielne studiowanie literatury fachowej, czasopism • Lektura i analiza literatury fachowej
• Poszukiwanie nowych metod aktywizujących uczniów
• Udział w dyskusjach zespołu językowego cały okres stażu
• Wykaz przeczytanej literatury, bibliografia stron www
8. Konstruowanie programów naprawczych • Analiza wyników sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych, egzaminów zewnętrznych, wyciąganie na bieżąco • Ankiety, arkusze ewaluacyjne
9. Przygotowywanie uczniów do szkolnych i międzyszkolnych konkursów, olimpiad języka niemieckiego • Praca z uczniem w formie zajęć dodatkowych cały okres stażu

• Plany zajęć
10. Organizowanie/współorganizowanie i przeprowadzanie autorskich oraz zewnętrznych konkursów szkolnych z języka niemieckiego • opracowanie regulaminu oraz testu konkursowego
• organizacja gry miejskiej: „Tajemnice Starego Miasta w Warszawie” cały okres stażu
• Zgromadzona dokumentacja

11. Przygotowywanie uczniów do egzaminów zewnętrznych Instytutu Austriackiego • Prowadzenie kół zainteresowań
• Opracowanie regulaminu koła zainteresowań cały okres stażu
• Dziennik zajęć dodatkowych
• Regulamin koła
12. Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów • Przeprowadzanie testów, analiza wyników i opracowywanie wniosków do dalszej pracy cały okres stażu • Zgromadzona dokumentacja
13. Pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole • Udział w pracach komisji egzaminacyjnych, pracach zespołów przedmiotowych cały okres stażu • Potwierdzenie dyrektora szkoły
14. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy • Sprawowanie opieki nad klasą wychowawczą
• Diagnozowanie i próba rozwiązywania problemów uczniów klasy wychowawczej
• Organizowanie wycieczek, imprez klasowych i międzyklasowych
• Kontakty z rodzicami, wywiadówki, spotkanie, korespondencja mailowa na dzienniku elektronicznych cały okres stażu • Plan wychowawczy klasy
• Teczka wychowawcy
• Ankiety
• Karty wycieczek
• Dokumentacja na dzienniku elektronicznym
15. Współpraca z innymi nauczycielami oraz specjalistami w celu poprawy efektywności pracy • Spotkania zespołów konsultacyjnych, wychowawców i przedmiotowych cały okres stażu • Dokumentacja szkolna, notatki służbowe
16. Podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z dokumentów szkolnych • Diagnozowanie problemów wychowawczych i podejmowanie prób rozwiązania ich
• Indywidualne spotkania z uczniem oraz jego rodzicami bądź opiekunami prawnymi cały okres stażu • Dokumentacja szkolna,
notatki służbowe
17. Wspieranie uczniów z problemami w nauce języka niemieckiego oraz uczniów zdolnych • Prowadzenie konsultacji z języka niemieckiego
• Prowadzenie kół zainteresowań
• Prowadzenie zajęć dodatkowych cały okres stażu • Dokumentacja szkolna,
notatki służbowe
• Dziennik zajęć dodatkowych
18. Promocja szkoły • Udział w Festiwalu Oświatowym
• Udział i współorganizacja Dni Otwartych dla kandydatów
• Udział w wymianie polsko-niemieckiej
• Współorganizowanie konkursów języka niemieckiego na etapie wojewódzkim cały okres stażu • Zaświadczenie dyrektora szkoły
• Zgromadzona dokumentacja
• Zaświadczenia
• Dyplomy
19. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych • Udział w zajęciach warsztatowych, zbieranie informacji, autorefleksja i samoocena
• Zespołowe rozwiązywanie różnych spraw i problemów.
• Współpraca z nauczycielem języka niemieckiego cały okres stażu

cały okres stażu • Zaświadczenie

• Notatki i sprawozdania z pracy zespołu

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Wymagania kwalifikacyjne Formy i sposoby realizacji zadań Termin Dowody realizacji
1. Wykorzystywanie w pracy programów Microsoft Office Word, Exel, Power Point, Adobe PDF • Opracowywanie dokumentacji związanej awansem zawodowym oraz pełnieniem funkcji wychowawcy klasy i nauczyciela języka niemieckiego
• Tworzenie na komputerze materiałów edukacyjnych i metodycznych, w tym prezentacji multimedialnych, sprawdzianów, testów, kartkówek
• Wykonywanie pomocy dydaktycznych
• Pisanie sprawozdań, planów pracy cały okres stażu • Plany pracy, regulaminy, rozkłady materiału

• Materiały, wydruki

• Zgromadzona dokumentacja

2. Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej • Przygotowywanie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem komputera i Internetu
• Korzystanie i internetowych portali edukacyjnych
• Elektroniczny kontakt z nauczycielami, rodzicami oraz uczniami, nowoczesne formy komunikowania się
• Korzystanie z encyklopedii multimedialnych, stron niemieckojęzycznych, stron wydawnictw
• Publikacje na stronie internetowej szkoły cały okres stażu • Wydruki, notatki

• Korespondencja elektroniczna

• Notatki
3. Gromadzenie oraz wykorzystywanie na lekcjach pomocy audiowizualnych • Gromadzenie płyt CD oraz DVD, słowników multimedialnych, multibooków, prasy niemieckojęzycznej i wykorzystywanie ich na zajęciach lekcyjnych cały okres stażu • biblioteka przedmiotowa
4. Zachęcanie uczniów do pracy z Internetem i komputerem • Zadawanie uczniom prac i projektów wymagających wyszukiwania informacji w Internecie, przetwarzanie ich oraz zapisywanie ich na różnych nośnikach elektronicznych cały okres stażu • Notatki, zgromadzona dokumentacja

5. Wykorzystanie na lekcji środków multimedialnych • Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy multimedialnej oraz komputera cały okres stażu • Scenariusze lekcji

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Lp. Wymagania kwalifikacyjne Formy i sposoby realizacji zadań Termin Dowody realizacji
1. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu języka niemieckiego • Wzajemna wymiana doświadczeń
cały okres stażu • Zaświadczenie od przewodniczącej zespołu języka niemieckiego
2. Modyfikacja przedmiotowego systemu oceniania • Opracowanie i zmodyfikowanie PSO cały okres stażu • Zmodyfikowany PSO
3. Dzielenie się wiedzą i doświadczenie z innymi nauczycielami • Prowadzenie otwartych lekcji języka niemieckiego celem wymiany doświadczeń
• Opracowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych, scenariuszy lekcji, materiałów z konferencji, seminariów i warsztatów innym nauczycielom • Scenariusze zajęć

• Konspekty lekcji, materiały dydaktyczne

4. Współpraca z innymi nauczycielami w zakresie wychowawczym • Pomoc w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów wychowawczych
• Dzielenie się posiadanymi materiałami cały okres stażu • Notatki służbowe

• Zgromadzona dokumentacja
5. Współpraca z innymi nauczycielami przy organizacji uroczystości szkolnych • Pomoc w organizacji imprez szkolnych cały okres stażu • Potwierdzenie dyrektora
6. Publikacje • Publikowanie materiałów do nauki języka niemieckiego
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego cały okres stażu • Wydruki publikacji
7. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli • Udział w lekcjach otwartych innych nauczycieli
• Dzielenie się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniem cały okres stażu • Konspekty, notatki

8. Pedagogizacja rodziców • Zapoznanie rodziców z ważnymi dokumentami szkoły: WSO, regulaminami i przepisami kierującymi życiem szkoły
• Zapoznanie rodziców z procedurami egzaminu gimnazjalnego cały okres stażu • Scenariusze spotkań

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Lp. Wymagania kwalifikacyjne Formy i sposoby realizacji zadań Termin Dowody realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu nauki języka niemieckiego • Przygotowanie programu i realizowanie go na zajęciach koła języka niemieckiego cały okres stażu • Program, plan pracy koła języka niemieckiego
2. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego klasy • Przygotowanie programu i realizowanie go na godzinach wychowawczych i spotkaniach z rodzicami cały okres stażu • Plan wychowawczy klasy
3. Doskonalenie, ujednolicenie i aktualizacji dokumentacji nauczyciela i wychowawcy • Ujednolicenie kryteriów oceniania adekwatnie do realizowanego programu
• Aktualizowanie rozkładów materiału cały okres stażu • Kryteria oceniania
• Rozkłady materiału

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp. Wymagania kwalifikacyjne Formy i sposoby realizacji zadań Termin Dowody realizacji
1. Udział uczniów w konkursach języka niemieckiego. Zainteresowanie i mobilizowanie uczniów do sprawdzania swoich umiejętności • Udział w konkursach języka niemieckiego
• Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach języka niemieckiego cały okres stażu • Fotografie, dyplomy, sprawozdania

2. Współorganizacja i prowadzenie Ogólnopolskich Konkursów PSNJN oraz Konkursu Leksykalno-Gramatycznego • Opracowanie regulaminu konkursów, organizacja i przeprowadzenie ich cały okres stażu • Dokumentacja szkolna
• Zaświadczenie przewodniczącej zespołu języka niemieckiego
3. Współorganizacja wymiany polsko-niemieckiej • Opracowanie programu wymiany, przeprowadzenie i organizacja wymiany cały okres stażu • Dokumentacja szkolna
• Zaświadczenie przewodniczącej zespołu języka niemieckiego
4. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury • Organizowanie i współorganizowanie wycieczek do kina, na wystawy, wyjść klasowych, wycieczek, Zielonych Szkół, wycieczek do krajów niemieckiego obszaru językowego cały okres stażu • Karty wycieczek
• Dokumentacja szkolna
• Zaświadczenia
• Programy wycieczek
• Fotografie
5. Organizowanie imprez klasowych i szkolnych • Organizowanie i przeprowadzenie wigilii klasowej, Andrzejek, Pierwszego Dnia Wiosny i innych imprez wynikających z kalendarza roku szkolnego cały okres stażu • Sprawozdania
6. Opracowanie testów do badania osiągnięć uczniów z języka niemieckiego przez egzaminem gimnazjalnym • Analiza wyników i wyciągniecie wniosków cały okres stażu • Analiza wyników, wnioski
• Przykładowy test

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami, samorządami lub innymi podmiotami.
Lp. Wymagania kwalifikacyjne Formy i sposoby realizacji zadań Termin Dowody realizacji
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym • Spotkania, konsultacje, rozmowy cały okres stażu • Zaświadczenie pedagoga
2. Nawiązanie współpracy z Samorządem Uczniowskim • Współorganizowanie akacji charytatywnych: zbiórek żywności, zbiórek zabawek cały okres stażu • Zaświadczenie opiekuna Samorządu Uczniowskiego

3. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych • Współuczestniczenie w akcjach: „Sprzątanie ziemi”, „WOŚP” cały okres stażu • Zaświadczenia dyrektora szkoły
4. Współpraca z instytucjami • Współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego-członkowstwo
• Współpraca z Instytutem Austriackim
• Współpraca z Instytutem Goethego cały okres stażu • Dokumentacja szkolna, zaświadczenia
5. Współpraca ze szkołą im. Janusza Korczaka w Welzheim w ramach wymiany polsko-niemieckiej • Wymiana doświadczeń
• Współpraca z kadrą pedagogiczną cały okres stażu • Dokumentacja szkolna, zaświadczenia
6. Współpraca z wydawnictwami szkolnymi • Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
• Organizacja warsztatu pracy cały okres stażu • Sprawozdanie ze współpracy

§ 8 ust. 2 pkt. 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Lp. Wymagania kwalifikacyjne Formy i sposoby realizacji zadań Termin Dowody realizacji
1. Uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej • Nagrody dyrektora szkoły, listy gratulacyjne, cały okres stażu • Kserokopie dokumentów

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem
specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Wymagania kwalifikacyjne Formy i sposoby realizacji zadań Termin Dowody realizacji
1. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych • Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych
• Motywowanie uczniów, wpieranie samooceny, samodzielności
• Praca z uczniem zdolnym
• Działania integrujące klasę i rodziców ze szkołą
• Przeciwdziałanie wulgaryzmom, nałogom, agresji, słabej frekwencji, niskiej motywacji do nauki
• Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych
• Podsumowanie i wnioski cały okres stażu • Opis i analiza dwóch przypadków
• Zgromadzona dokumentacja

Plan rozwoju zawodowego w trakcie trwanie jego realizacji może ulec zmianie.

........................................
podpis nauczyciela

Zatwierdzam do realizacji.

.................................... ........................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.