X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34572

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

OPRACOWANY NA OKRES STAŻU POPRZEDZAJĄCY
UBIEGANIE SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Informacje personalne

1. Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Arleta Strzelec
2. Nauczany przedmiot: język angielski
3. Miejsce odbywania stażu: Publiczna Szkoła Podstawowa
im. St. Żeromskiego w Wierzbicy
4. Czas stażu: 01.09.2014 – 31.05.2017
1. WSTĘP

Szansa awansu i uzyskania statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem.

Myślę, że prawie trzyletnia praca według niniejszego planu podniesie moje umiejętności dydaktyczne, wychowawcze, a przede wszystkim przyniesie korzyści uczniom, rodzicom i szkole.

2. CELE STAŻU

CEL GŁÓWNY
Uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Poznawanie nowych przepisów dotyczących systemu oświaty.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
3. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
5. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.
6. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.

3. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

LP ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN DOWODY
REALIZACJI
1 Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. - Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
- Złożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu.
- Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

- Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego. IX 2014 r. Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.

Wszczęcie postępowania

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
1 Na bieżąco
2 Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. - Analiza dokumentacji szkolnej: statutu, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, przedmiotowego systemu oceniania, itp. IX 2014 r.

Cały okres stażu Plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentami szkoły.
3 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. - Analiza własnej pracy.
- Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu – w formie elektronicznej lub papierowej (zaświadczenia, dyplomy, scenariusze zajęć itp.). Na bieżąco

Czas trwania stażu Zgromadzone dokumenty.
4 Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. - Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. V 2017 r. Sprawozdanie.
5 Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. - Prawidłowe wypełnienie wniosku. VI 2017 r. Wniosek o podjęcie postepowania kwalifikacyjnego.

4. Zadania wynikające
z rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 8 UST.2 PKT 1
"UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY".

LP ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN DOWODY
REALIZACJI
1 Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy - Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, radach pedagogicznych, lekcjach otwartych, konferencjach metodycznych
i warsztatach. Na bieżąco Zaświadczenia o udziale w szkoleniach i kursach.

Lista obecności na szkoleniowych radach pedagogicznych.
2 Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej - Wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowanych w literaturze fachowej oraz źródłach internetowych.
- Poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych.
- Wymiana doświadczeń
i pomysłów związanych
z procesem nauczania języków obcych. Na bieżąco Notatki własne.
3 Wdrażanie i analiza stosowania PSO z języka angielskiego - Zapoznanie uczniów oraz rodziców z PSO

- Stosowanie PSO
w ocenianiu bieżącym, śródrocznym oraz końcoworocznym. IX 2014 r.
IX 2015 r.
IX 2016 r.

Na bieżąco Zapiski w dziennikach lekcyjnych, „teczce wychowawcy”

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego.
4 Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. - Aktywna praca
w szkolnym zespole ds. ewaluacji, samokształceniowym nauczycieli stażystów, humanistycznym, wychowawczym, klasowym zespole nauczycielskim
- Praca w zespole nadzorującym przebieg Sprawdzianu Szóstoklasisty.
- Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
Czas trwania stażu Sprawozdania z pracy zespołów
Protokoły z przebiegu poszczególnych części Sprawdzianów Szóstoklasisty.
Lista obecności na posiedzeniach Rady Pedagogicznej
5 Organizowanie
i przeprowadzanie konkursów oraz przygotowywanie uczniów do konkursów z języka angielskiego. - Opracowanie regulaminów organizowanych przez nauczycieli języka angielskiego.
- Opracowanie zestawów konkursowych.
- Przeprowadzenie szkolnych konkursów
z języka angielskiego.
- Praca w komisjach konkursowych.
- Pozyskiwanie nagród na potrzeby organizowanych konkursów.
- Praca z uczniami biorącymi udział w konkursach szkolnych jak
i międzyszkolnych. Czas trwania stażu Regulaminy konkursów.

Zestawy konkursowe.

Protokoły
z przeprowadzonych konkursów.

6
Wzbogacanie warsztatu pracy.
- Współpraca
z wydawnictwami językowymi.
- Wzbogacanie wyposażenia gabinetów języka angielskiego (plakaty tematyczne, mapy, gazetki okolicznościowe).

- Samodzielne wykonanie różnorodnych materiałów
i pomocy dydaktycznych.

Czas trwania stażu

Czas trwania stażu Potwierdzenie przedstawicieli poszczególnych wydawnictw językowych.

Przykładowe materiały
i pomoce dydaktyczne.
8 Współpraca
z wychowawcami klas. - Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce bądź problemów wychowawczych. Czas trwania stażu Notatki własne.
Adnotacje w dziennikach szkolnych.
9 Praca jako wychowawca klasy - Opracowanie planu pracy wychowawczej,
- Organizacja imrez klasowych,
- Praca wychowawcza Rok szkolny 2014/2015 Dokumentacja.
10 Przygotowanie
i przeprowadzenie testów diagnozujących poziom znajomości języka angielskiego na początku i na końcu roku szkolnego - Przygotowanie
i przeprowadzenie testów diagnozujących
w poszczególnych klasach
- Sprawdzenie testów
i ich analiza Czas trwania stażu Testy,
Dokumentacja,
zapisy w dzienniku.
11 Przygotowanie
i przeprowadzenie testów diagnozujących poziom znajomości języka angielskiego uczniów klas trzecich. - Przygotowanie
i przeprowadzenie testów diagnozujących w klasach trzecich.
- Sprawdzenie testów
i podział uczniów na grupy według stopnia zaawansowania. V 2015 r.
V 2016 r.
V 2017 r. Testy diagnozujące.

§ 8 UST.2 PKT 2
"WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ
I KOMUNIKACYJNEJ".

LP ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN DOWODY
REALIZACJI

1
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
- Opracowywanie pomocy dydaktycznych.
- Pisanie scenariuszy lekcji.
- Opracowywanie sprawdzianów, testów
i kartkówek dla uczniów.
- Przygotowywanie
i opracowywanie konkursów z języka angielskiego oraz regulaminów.
Czas trwania stażu Pomoce dydaktyczne.

Scenariusze lekcji.
Sprawdziany, testy
i kartkówki.

Zestawy konkursowe.
Regulaminy konkursów.

2 Publikacja materiałów w Internecie
- Publikacja wybranych materiałów i pomocy dydaktycznych
w Internecie.
- Publikacja planu rozwoju zawodowego.
Wedle potrzeb Adresy stron www.
3 Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych
i wiedzy metodycznej - Informacje o terminach szkoleń, konferencji
i warsztatów.
- Pozyskiwanie informacji ze stron OKE i MEN.
- Wyszukiwanie oraz korzystanie ze stron
i portali internetowych jako źródła materiałów
i pomocy dydaktycznych. Czas trwania stażu Notatki własne.

Adresy stron www.

Materiały i pomoce dydaktyczne.
4 Posługiwanie się pocztą elektroniczną
i faksem - Elektroniczny kontakt
z metodykiem, uczniami, rodzicami, nauczycielami. Wedle potrzeb Dokumentacja.
5 Wykorzystanie nośników multimedialnych na zajęciach - Odtwarzanie na zajęciach filmów edukacyjnych przy użyciu nośników multimedialnych. Wedle potrzeb Adnotacje
w scenariuszach zajęć.
Zapiski w dziennikach lekcyjnych.
6 Dokumentacja własnej pracy. - Pisanie sprawozdań, notatek itd. Czas trwania stażu Dokumentacja.

§ 8 UST.2 PKT 3
"UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ,
W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI
W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ".

LP ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN DOWODY
REALIZACJI

1

Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem
z innymi nauczycielami.
Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem
z innymi nauczycielami.
- Prowadzenie lekcji otwartych.
- Udział w szkoleniach WDN i dzielenie się własnymi doświadczeniami z nauczycielami.
- Współpraca
z nauczycielami innych przedmiotów – organizowanie wspólnych przedsięwzięć.
- Umieszczenie własnego planu rozwoju zawodowego
i sprawozdania
w Internecie. Czas trwania stażu

Czas trwania stażu

X 2014 r.
VI 2017 r.
Scenariusze zajęć.
Lista obecności na Szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Protokoły Rad Pedagogicznych.
Notatki własne.
Zapiski w dziennikach.

Adresy stron www.
2 Praca w zespołach
- Aktywna praca
w szkolnym zespole ds. ewaluacji, samokształceniowym nauczycieli stażystów, humanistycznym, wychowawczym, klasowym zespole nauczycielskim
- Realizacja przydzielonych zadań.
- Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
- Wymiana doświadczeń.
- Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami
z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów.
- Udostępnianie własnych materiałów i pomocy dydaktycznych. Czas trwania stażu Sprawozdania
z działalności zespołów

Dokumentacja.

Notatki własne.
Materiały zdobyte na szkoleniach.

Własne materiały
i pomoce dydaktyczne.
3 Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów lub nauczycieli kontraktowych - Przygotowywaniei przeprowadzanie zajęć otwartych.
Czas trwania stażu Scenariusze zajęć.

§ 8 UST.2 PKT 4A
"OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH".

LP ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN DOWODY
REALIZACJI
1 Opracowanie
i wdrożenie do realizacji programu nauczania języka angielskiego
z rozszerzeniem dla I etapu edukacyjnego - Opracowanie programu we współpracy z panią Renatą Syta i wydawnictwem Macmillan
08.2014 Szkolny zestaw programów nauczania
2 Opracowanie
i wdrożenie do realizacji planu pracy wychowawczej - Opracowanie programu.
- Praca z klasą 6a Rok szkolny 2014/2015 Program.
Dziennik zajęć.
3 Wdrażanie metod aktywizujących pracę na lekcjach języka angielskiego. - Stosowanie metod aktywizujących na zajęciach. Czas trwania stażu Notatki własne.
Scenariusze zajęć.
Protokoły z przebiegu poszczególnych części egzaminów gimnazjalnych.

§ 8 ust.2 pkt 4c
"POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH".

LP ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN DOWODY
REALIZACJI
1 Prowadzenie dodatkowych zajęć poszerzających wiedzę zainteresowanych uczniów - Opracowanie programu dodatkowych zajęć
z języka angielskiego.
- Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych według opracowanego programu.
- Przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych. Czas trwania stażu Program.

Dziennik zajęć.
Notatki.

Materiały i pomoce dydaktyczne.
2 Otoczenie opieką ucznia zdolnego
- Przygotowywanie uczniów do konkursów.
- Umożliwienie udziału
w konkursach i zajęciach pozalekcyjnych.
- Organizacja
i przeprowadzanie konkursów. Czas trwania stażu Notatki.
Zaświadczenia
i dyplomy.

Protokoły z konkursów
3 Organizowanie wycieczek szkolnych. - Organizowanie lub współudział w organizowaniu wycieczek do teatru, kina, muzeum, biblioteki miejskiej.
- Organizowanie wyjazdów na przedstawienia anglojęzyczne. Wedle potrzeb Karty wycieczek.
Wpisy w dziennikach lekcyjnych
4. Organizacja
i prowadzenie imprez szkolnych
i międzyszkolnych - Halloween,
- Dzień Brytyjski
- Organizacja konkursów szkolnych
i międzyszkolnych W trakcie stażu Zaświadczenia,
wyniki konkursów

§ 8 ust.2 pkt 4d
“WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI”.
LP ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN DOWODY
REALIZACJI
1 Integracja środowiska uczniowskiego
i lokalnego Pomoc przy organizacji imprez szkolnych
i lokalnych ( m. in. Festyn Rodzinny, Wigilia dla potrzebujących) Czas trwania stażu Dokumentacja
2 Współpraca z Policją Organizowanie spotkań z przedstawicielami Policji na temat przestępczości wśród nieletnich, uzależnień oraz odpowiedzialności cywilnej. Czas trwania stażu Dokumentacja, opis
w sprawozdaniu
3 Współpraca z rodzicami Konsultacje dla rodziców, informowanie rodziców o postępach w nauce ich dzieci Czas trwania stażu Dokumentacja, opis w sprawozdaniu
4 Współpraca ze Schroniskiem dla Zwierząt w Radomiu Zbiórka na rzecz potrzebujących zwierząt Czas trwania stażu Dokumentacja, zaświadczenie o współpracy.

§ 8 UST.2 PKT 5
"UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY".

LP ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN DOWODY
REALIZACJI
1 Rozpoznanie i rozwiązanie
problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
- Identyfikacja problemu.
- Analiza zjawiska
- Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
- Kontakty z pedagogiem, psychologiem, rodzicami
i uczniem
- Wyciągnięcie wniosków. Zgodnie
z rzeczywistą sytuacją
i potrzebami. Notatki własne.
Zapiski w dziennikach.

Powyższy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i w trakcie jego realizacji może ulec modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.