X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34584
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego - wychowawca świetlicy

ZAŁOŻONE CELE OPRACOWANEGO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

1. Poszerzanie wiedzy w poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracach szkoły.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej problematyki wychowawczej.
3. Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego dotyczącego szkolnictwa.

§ 7 ust. 2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznawanie procedury awansu zawodowego - Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karta Nauczyciela
z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami
- Udział w szkoleniach poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji
- Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe) IX.2014 r.

Okres stażu

Okres stażu Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Zaświadczenia

2. Współpraca z opiekunem stażu - Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (wnioski z obserwacji)
- Prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, analiza) IX.2014 r. Kontrakt

Harmonogram współpracy
Wykaz zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, wykaz zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu, notatki, konsultacja, konspekty
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu - Aktywny udział w WDN
-Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli
- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy doskonalące, kursy metodyczne, warsztaty, seminaria)
Okres stażu - Potwierdzenie udziału w spotkaniach

-Zaświadczenia
4. Doskonalenie metod
i warsztatu pracy pedagogicznej Śledzenie nowości wydawniczych pedagogicznych.
Przeglądanie stron WWW.
Tworzenie własnego warsztatu pracy. Okres stażu Własne notatki oraz potwierdzenie opiekuna stażu
5. Bieżące śledzenie zmian w dokumentacji szkoły Systematyczna analiza dokumentów szkoły:
- Statut Szkoły
- Program wychowawczy
-Program Profilaktyczny
- WSO
- Plan Pracy Szkoły Okres stażu Notatki własne
6. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych - Przygotowanie ściennych gazetek
-Udział i współorganizowanie uroczystości, konkursów szkolnych
-Otoczenie opieką uczniów oczekujących na rodziców lub opiekunów Okres stażu Potwierdzenie opiekuna stażu, Scenariusze

Potwierdzenie opiekuna stażu
7. Współpraca z pedagogiem szkolnym Rozwiązywanie problemów wychowawczych. Okres stażu Potwierdzenie pedagoga szkolnego
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju - Gromadzenie dokumentacji( świadectw, zaświadczeń, scenariuszy)
- Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym Okres stażu

V 2017 r.

VI 2017 r. Wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
Treść sprawozdania

Wwniosek wraz z dokumentacją formalną

§ 7 ust. 2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych
problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie struktury i problemów środowiska szkolnego - Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez: rozmowy z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami
- Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów emocjonalnych uczniów przy współpracy z wychowawcami i rodzicami
- Obserwacja uczniów w kontaktach z rówieśnikami
- Indywidualne rozmowy z uczniami
- Pomoc uczniom mającym trudności w nauce Okres stażu Dokumentacja własna, potwierdzenie opiekuna stażu
2. Aktywna współpraca ze strukturami środowiska - Aktywna współpraca z parafią M.B.N.P. w Jaworznie Ciężkowicach oraz M.O.P.S. w Jaworznie
-Współpraca z Domem Dziecka
- Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę
-Włączenie się w prace Samorządu Uczniowskiego Okres stażu Potwierdzenie Proboszcza Parafii oraz Kierownika placówki
Zaświadczenie
3. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju - Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizację pomocy koleżeńskiej.
- Wspieranie twórczych inicjatyw uczniów – pomoc w przygotowaniu się do konkursów pozaszkolnych i organizowanie świetlicowych konkursów: plastycznych, recytatorskich, muzycznych,
-Kształtowanie zdrowego stylu życia-organizowanie zajęć rekreacyjno- ruchowych w świetlicy ,sali zabaw, sali gimnastycznej, boisku szkolnym
-Praca z uczniem zdolnym Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Potwierdzenie opiekuna stażu, notatki własne
Zaświadczenie, potwierdzenie opiekuna stażu

Potwierdzenie opiekuna stażu, notatki własne, konspekt

4. Kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych Udział w akcjach organizowanych na terenie szkoły: „Góra grosza”, zbieranie makulatury i nakrętek.
Okres stażu Potwierdzenia
5. Współpraca z rodzicami Rozmowy z rodzicami w ramach Dni Otwartych Okres stażu Potwierdzenie opiekuna

§ 7 ust. 2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej -Sporządzanie planów pracy, dokumentów własnych i pomocy dydaktycznych, gazetek świetlicowych przy wykorzystaniu TI
-Dokumentowanie przebiegu stażu
-Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
i encyklopedii multimedialnych;
-Pozyskiwanie wiadomości do pracy nauczyciela z Internetu
-Korzystanie ze stron MEN oraz innych dotyczących zmian
w prawie oświatowym
- Korzystanie na zajęciach ze sprzętu audio i video
-Kontakt telefoniczny z rodzicami, nauczycielami
-Umieszczanie w Internecie na stronie www.edux.pl i www.literka.pl publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego Okres stażu
2. Wykorzystanie nowoczesnej technologii w czasie zajęć -Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
i Internetu w Sali Integracyjnej i Sali Komputerowej

Okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu
oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem
realizowanych przez nauczyciela zadań

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze - Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
-Pedagogizacja rodziców - współpraca z rodzicami poprzez rozmowy podczas dni otwartych i na bieżąco według potrzeb
-Organizowanie paczek dla Domu Dziecka w Jaworznie Okres stażu Potwierdzenia Dyrektora, opiekuna stażu
2. Integracja zespołu świetlicowego Gry i zabawy integracyjne. Budowanie poczucia przynależności do grupy, współpraca w zespole świetlicowym. Pomoc dzieciom nieśmiałym. Okres stażu Zestawy zabaw, ćwiczeń

§ 7 ust. 2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej. - Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie Ustawy o Systemie Oświatowym, Karty Nauczyciela
-Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza statutu szkoły, programu wychowawczego szkoły, szkolnego programu profilaktyki Okres stażu Potwierdzenie opiekuna stażu, znajomość przepisów
Dokumentacja szkolna
2. Uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego -Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych
-Współpraca i opieka w Samorządzie Uczniowskim
-Udział w pracach komisji konkursowych w świetlicy Okres stażu Lista obecności

Potwierdzenie opiekuna stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.