X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34553
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PRZEDSZKOLE NR 2 W BIERUNIU
OKRES STAŻU: 1.09.2014 – 31.05.2017

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania
ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§ 7. ust 2. pkt 1. )
• Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego:
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
• Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, sporządzenie kontraktu, ustalenie terminów spotkań
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu - wnioski z obserwacji
- prowadzenie zajęć w obecności opie¬kuna stażu ( konsultacja , opracowanie konspektów i scenariuszy zajęć oraz ich analiza)
- określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
• Analiza fachowej literatury
• Poszerzanie wiedzy poprzez różne formy doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty)
• Aktywne uczestnictwo w działalności Rady Pedagogicznej, pisanie protokołów
• Tworzenie własnego warsztatu pracy z zastosowaniem nowatorskich metod
• Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
• Organizacja warsztatów plastycznych dla rodziców – sposób na spędzanie wolnego czasu z dzieckiem
• Udział w zespole do koordynowania działań związanych z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz współtworzenie harmonogramu pracy zespołu
• Współudział w opracowaniu Planów rocznych przedszkola na poszczególne lata
• Udział w wewnętrznej ewaluacji – harmonogram, narzędzia badawcze, wnioski
Wrzesień 2014

Wrzesień 2014

2 razy w semestrze

2 razy w semestrze

Systematycznie

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

Systematycznie

2 razy w roku

Wg harmonogramu

Na bieżąco

Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego

Kontrakt
Grafik spotkań

Scenariusze zajęć
Konspekty

Scenariusze zajęć
Konspekty

Własne notatki

Zaświadczenia

Potwierdzenie obecności

Zdjęcia

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych
problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7. ust 2. pkt 2. )
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną- udział w konferencjach, warsztatach prowadzonych przez PPP
• Współpraca z rodzicami i poznanie środowiska lokalnego
• Działania na rzecz poprawy stanu środowiska - udział w akcji Sprzątanie Świata, założenie ścieżki ekologicznej w pobliskim ogrodzie przedszkolnym
• Współudział w ogólnopolskich programach prozdrowotnych:
- „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
- „Mamo, tato wolę wodę”
- „Akademia Aquafresh”
• Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy

• Promowanie placówki poprzez współorganizowanie uroczystości i imprez

• Współpraca ze środowiskiem lokalnym

• Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych:
a) Wigilia;
b) Jasełka;
c) Bal karnawałowy;
d) Dzień Babci i Dziadka;
e) Dzień Rodziny;
f) Uroczyste zakończenie roku szkolnego

• Organizowanie wycieczek do:
- Straży Pożarnej
- Ośrodka Zdrowia
- Szkoły Podstawowej
- Biblioteki
- Straży Miejskiej
- Teatru
• Udział w akcjach:
- „Góra grosza”
- zbieranie plastikowych nakrętek na rzecz dzieci niepełnosprawnych
- „ Przekaż 1% podatku ..”
- „Cała Polska czyta dzieciom”
- „Marzycielska poczta”
• Koordynacja zespołu teatralnego nauczycieli – stworzenie scenariusza przedstawienia dla dzieci
• Opieka nad przedszkolną biblioteczką
• Dekorowanie sali i korytarza przedszkolnego W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

Na bieżąco

W okresie stażu

W okresie stażu

Według potrzeb

Systematycznie

Systematycznie Zaświadczenia

Zdjęcia

Potwierdzenia współpracy, zapis w dzienniku

Zdjęcia, zapis w dzienniku

Potwierdzenia współpracy
Zdjęcia
Potwierdzenia współpracy

Scenariusze uroczystości
Zdjęcia

Ewidencja wyjść
Karty wycieczek
Zdjęcia, zapis w dzienniku

Potwierdzenia udziału
Zdjęcia

Scenariusz przedstawienia
Zdjęcia
Obowiązki przydzielone przez dyrektora
Zdjęcia
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 7. ust 2. pkt 3. )
• Tworzenie miesięcznych planów pracy, kart pracy dla uczniów, dyplomów, zaproszeń, podziękowań
• Pisanie konspektów, scenariuszy zajęć, sprawozdań
• Przygotowanie i wykonywanie materiałów, środków dydaktycznych z wykorzystaniem Internetu i sprzętu komputerowego
• Komunikacja elektroniczna z innymi nauczycielami poprzez pocztę elektroniczną
• Korzystanie z programów komputerowych oraz Internetu
• Przygotowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
• Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie
W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

Systematycznie

Systematycznie

W okresie stażu

Zapis w dzienniku

Konspekty, scenariusze, sprawozdania
Materiały i środki dydaktyczne

Prezentacja multimedialna
Zdjęcia

Publikacja w Internecie
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu
oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem
realizowanych przez nauczyciela zadań (§ 7. ust 2. pkt 4. ) •Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego
• Śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki
• Wykorzystywanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktycznej i wychowawczej
• Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną
• Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków- rozmowy indywidualne z rodzicami – aktywne realizowanie zadań wychowawczych W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

Własne notatki

Własne notatki

Scenariusze zajęć

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 7. ust 2. pkt 5. )
• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego podczas spotkań metodycznych i śledzenie zmian na stronach internetowych MEN
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
• Przestrzeganie przepisów BHP, udział w szkoleniach poświęconych bezpieczeństwu pracy
• Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola poprzez analizę dokumentacji przedszkolnej
W okresie stażu

Na bieżąco
w okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu Wykaz stron internetowych

Własne notatki

Zaświadczenie ukończenia szkolenia

Własne notatki

Szkoła Podstawowa nr 3 w Bieruniu
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (01.09.2014r.- 31.05.2017r.)

I. UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO
(§ 7, ust. 1, pkt. 1).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Analiza organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. • Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza: Statutu Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, procedur postępowania w sytuacji zagrożenia itp. IX/X 2015r. Notatki
2. Udział w różnych formach pracy szkoły
• Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z innymi nauczycielami i dyrektorem
Wg harmonog.
Protokoły posiedzeń RP

4. Współpraca z Radą Rodziców
• Organizowanie spotkań z rodzicami
• Udział w konsultacjach indywidualnych Wg harmonog.
W okresie stażu Wpisy w dziennikach, plany spotkań z rodzicami

II. POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
(§ 7, ust. 1, pkt. 2).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Współpraca z opiekunem stażu
• Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

• Konsultacje. Wg harmonog. obserwacji
Wg harmonog. obserwacji
Wg harmonog. konsultacji Notatki, uwagi
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego.
• Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
• Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego (np. praca z uczniem zdolnym, działania wspierające uczniów)
• Studiowanie literatury fachowej, publikacji i portali internetowych dla nauczycieli W okresie stażu

Wg oferty przez okres stażu
W okresie stażu Zaświadczenia, protokoły szkoleń RP
Zaświadczenia

Notatki
III. POZNAWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SYSTEMU OŚWIATY, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ ODBYWA STAŻ
(§ 7, ust. 1, pkt. 3).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Wnikliwa analiza prawa oświatowego
• Analiza dokumentów (Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; Rozporządzenia MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych)
• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
• Zapoznanie z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych i portalach edukacyjnych. W okresie stażu Potwierdzenia, notatki

IV. UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
(§ 7, ust. 2, pkt. 1).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie i realizacja procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
• Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem i organizacją szkoły (Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy).
• Opracowanie dokumentacji z przebiegu procesu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego IX .2015r.

W okresie stażu
Przedłożenie wniosku o kontynuację stażu

Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Notatki
Dokumentacja, sprawozdania 2 razy w roku

2. Dokumentowanie i realizacja planu rozwoju
• Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, notatek.
• Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym.
W okresie stażu

Wpisy w dokumentacji stażu
Sprawozdanie z realizacji stażu
Wniosek wraz z dokumentacja formalną
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, ustalenie zasad współpracy, zawarcie kontraktu.
IX 2015r. Kontrakt

4. Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy
• Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów dydaktycznych, uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych.
• Analiza wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
• Wdrażanie aktywizujących metod nauczania.
• Wykonywanie pomocy dydaktycznych (gazetki, prezentacje multimedialne).

W okresie stażu

Pomoce dydaktyczne

Notatki

5. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
• Współorganizowanie imprez, uroczystości szkolnych
• Praca w komisjach konkursowych
• Zapraszanie do współpracy osób o ciekawych zawodach np. żołnierz, policjant itp.
• Opracowanie scenariuszy, materiałów, dekoracji
• Udział w przygotowaniu kiermaszu bożonarodzeniowego oraz pikniku rodzinnego.
• Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci z rodzicami pt. „Książeczka – bajeczka”
W okresie stażu
Wg potrzeb

III.2016 Zdjęcia

V. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
(§ 7, ust. 2, pkt. 2).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Obserwacja i analiza możliwości uczniów
• Zbieranie informacji na temat uczniów.
• Przygotowanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce.

• Opieka nad uczniami zdolnymi, przygotowanie do konkursów
• Wdrożenie do realizacji w pracy z uczniem zdolnym programu przyrodniczego „Niebieski Smok” autorstwa Małgorzaty Skury, wydawnictwa Nowa Era
W okresie stażu Notatki
Dzienniki zajęć wyrównawczych
Plan pracy wychowawcy, teczka wychowawcy

2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów • Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami uczniów.
• Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami.
• Aktywna współpraca z wychowawcami klas. Wg harmonog. spotkań
W okresie stażu
W okresie stażu Wpisy w dziennikach, plany spotkań z rodzicami
Wpisy w dziennikach
Notatki
3. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi.
• Realizacja w pracy dydaktycznej zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczących konkretnych uczniów
• Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę
• „Marzycielska poczta” – organizacja akcji charytatywnej – rysowanie kartek urodzinowych dla chorych dzieci W okresie stażu

Wg harmonog. akcji
W okresie stażu
4 Przekazywanie dziedzictwa kulturowego
• Czynne i bierne uczestnictwo w akademiach szkolnych
• Współorganizacja i organizacja wycieczek i wyjść kulturalnych
• Organizacja konkursu fotograficznego dla dzieci z rodzicami „Bieruń-Moja mała Ojczyzna” Wg harmonog.

V.2016 Karty wycieczek

Zdjęcia

VI. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 3).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Wykorzystanie Internetu i komputera do poszukiwania informacji. • Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
• Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl; www.publikacje.edu.pl; www.edux.pl; www.interklasa.pl; www.scholaris.pl; www.interklasa.pl; www.wsip.com.pl; www.szkolnictwo.pl; www.profesor.pl; www.awans.net; www.gwo.pl; www.oeiizk.edu.pl; www. wszpwn.pl
W okresie stażu

W okresie stażu Wydruki, notatki

2. Publikacje w Internecie.
• Zamieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego W okresie stażu Strona internetowa
3. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy.
• Przygotowywanie zaproszeń, dyplomów, podziękowań itp.
• Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych – prezentacji multimedialnych, kart pracy, planów pracy, sprawozdań itp.
• Prowadzenie zajęć w szkolnej pracowni komputerowej (lekcje informatyki)
• Dokumentowanie przebiegu stażu.
• Zorganizowanie dla przedszkolaków lekcji z użyciem tablicy interaktywnej W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu Zaproszenia, dyplomy, podziękowania itp.
Materiały i pomoce dydaktyczne

VII. UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 4).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
• Udział w kursach i szkoleniach
• Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie).
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma).
W okresie stażu Zaświadczenia.
Notatki

2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych
i opiekuńczych
• Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy, obserwację.
• Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych. Wg potrzeb Notatki

Zapis w dokumentacji przebiegu stażu, teczka wychowawcy

VIII. UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ
(§ 7, ust. 2, pkt. 5).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. • Udział w radach pedagogicznych i zespołach nauczycielskich opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne.
Wg harmonog.
Protokoły

2. Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa i jej wykorzystanie w bieżącej działalności.
• Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN.
• Analiza przepisów prawa oświatowego W okresie stażu Notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.