X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34543
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. KEN w Szyszkowie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Monika Bucior

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2014 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2017 r.

Szyszków , wrzesień 2014 r.

WSTĘP
Jestem nauczycielem przyrody i wychowania fizycznego w Publicznej Szkole Podstawowej im. KEN Szyszkowie . Posiadam dziesięcioletni staż pracy w zawodzie nauczyciela
Praca w zawodzie nauczycielskim wymaga stałego i systematycznego doskonalenia zawodowego. Dlatego będę doskonaliła swój warsztat pracy w realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, co pozwoli mi pełniej oddziaływać na dzieci i młodzież, rozwijać wśród niej szereg zainteresowań i zamiłowań, uczyć kreatywnego i twórczego myślenia.
Celem mojego stażu będzie rozwój osobisty i zawodowy a dopełnieniem tego okresu , uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
W okresie stażu jako nauczyciel mianowany będę realizowała powinności i wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. Nr 260, poz. 2593), a w szczególności następujące punkty:

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Efektem realizacji w/w punktów zawartych w planie rozwoju zawodowego będzie wyższy standard mojej pracy a w konsekwencji wzrost kompetencji uczniów i jakości pracy szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Poznanie i analiza procedury awansu zawodowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego i publikacji dotyczących awansu zawodowego.
• Analiza potrzeb szkoły.
notatki

na bieżąco przez cały okres stażu

2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego • Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego , autorefleksja , autoanaliza plan rozwoju zawodowego

notatki

sprawozdanie IX 2014 r

na bieżąco

VI 2017 r
3. Poszerzanie i doskonalenie wiedzy z zakresu przyrody, wychowania fizycznego , psychologii i pedagogiki. • Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursach, szkoleniach i warsztatach) adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
• Samokształcenie poprzez zdobywanie wiedzy z ogólnie dostępnych źródeł informacji.
zaświadczenia

skatalogowana
baza literatury,
czasopism i stron internetowych
na bieżąco przez cały okres stażu

na bieżąco
4. Podnoszenie jakości nauczania poprzez doskonalenie własnej pracy dydaktycznej. • Opracowanie i gromadzenie zestawów pomocy dydaktycznych.
• Poszerzenie wiedzy na temat aktywizujących metod nauczania; organizacja lekcji z ich wykorzystaniem.
• Udział w warsztatach
„ Praca z uczniem zdolnym”
spis pomocy

scenariusze
notatki

zaświadczenia
na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

5. Nauczanie z utrzymaniem integralności , umiejętności , wiedzy i wychowania . • Wdrażanie uczniów do odpowiedniej i świadomej troski o rozwój fizyczny i intelektualny.
• Ewaluacja przedmiotowych systemów nauczania .
• Przeciwdziałanie agresji wśród dzieci i młodzieży:
- „ zdrowa” rywalizacja
- kulturalny „ doping” prace uczniów

przedmiotowy system nauczania

spis literatury , referaty na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

6. Aktywizacja dzieci i młodzieży w kierunku sportu i rekreacji. • Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Koła Sportowego
• Udział w zawodach sportowych , imprezach sportowo- rekreacyjnych

dziennik zajęć

dyplomy cały okres stażu

na bieżąco
7. Doskonalenie kompetencji wychowawczej. • Udział w konferencjach szkoleniowych.
• Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
zaświadczenia

dokumentacja wychowawcy
na bieżąco

na bieżąco
8. Przygotowanie uczniów do konkursów i zawodów sportowych • Indywidualna praca z uczniami.
• Organizacja wyjazdów na konkursy i zawody sportowe.
• Wymiana doświadczeń uczestników konkursów i nauczycieli.

wyróżnienia
dyplomy
podziękowania
na bieżąco

9. Współtworzenie zasad funkcjonowania szkoły. • Uczestnictwo w pracach zespołów samokształceniowych , zespołu wychowawców, zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej .
• Uczestnictwo w pracach zespołów powołanych do opracowania i aktualizacji różnych dokumentów szkolnych.
plany pracy , sprawozdania , protokoły

wypracowane dokumenty szkolne
cały okres stażu

cały okres stażu

10. Działania na rzecz promocji szkoły w środowisku. • Redagowanie i umieszczanie na stronie internetowej szkoły artykułów z imprez szkolnych i konkursów.
• Prowadzenie drużyn w rozgrywkach -organizowanie meczy
artykuły

wyniki, sprawozdania
przez cały okres stażu

na bieżąco

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej. • Opracowanie planu rozwoju oraz całej dokumentacji awansu zawodowego.
• Korzystanie z programów pakietu Office w tworzeniu dokumentów wykorzystywanych podczas lekcji.
• Wykorzystanie technologii informacyjnej do przygotowania gazetek.
• Wykorzystywanie encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych.
• Przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem komputera.
• Projekty i wykonanie dyplomów, podziękowań i zaproszeń na uroczystości szkolne, konkursy itp.
dokumentacja
stażu

zestaw scenariuszy,
sprawdziany,
prezentacje multimedialne

materiały do gazetek

scenariusze lekcji

dyplomy
zaproszenia
podziękowania
na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

2.
Korzystanie z nowoczesnej technologii komunikacyjnej. • Wymiana doświadczeń i poglądów z nauczycielami za pomocą następujących narzędzi: e-mail, forum dyskusyjne, komunikatory.
• Zdobywanie materiałów dydaktycznych poprzez Internet; wykorzystanie narzędzi zaawansowanego wyszukiwania.
• Śledzenie stron internetowych pod kątem wyszukiwanie ofert szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego oraz wypełnianie formularzy zgłoszeń na stronach www.
• Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych).
• Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących zawodów i konkursów na stronie internetowej szkoły we współpracy z nauczycielami informatyki.
• Umieszczenie planu rozwoju zawodowego

notatki

pomoce dydaktyczne

notatki
wydruki komputerowe

notatki
wydruki komputerowe
potwierdzenia, opracowane materiały

wydruki
na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

przez cały okres stażu

na bieżąco

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Prowadzenie lekcji otwartych. • Prowadzenie lekcji przyrody z wykorzystaniem programów komputerowych.
• Prowadzenie lekcji otwartych z przyrody.
scenariusze lekcji

scenariusze lekcji
2014 - 2017

2016
2. Wykorzystywanie współpracy z nauczycielami w codziennej praktyce szkolnej.
• Udostępnienie innym nauczycielom wypracowanej dokumentacji
i zgromadzonych pomocy dydaktycznych.
• Kontakty z nauczycielami w celu wymiany doświadczeń.

scenariusze lekcji

na bieżąco
3. Współpraca z innymi nauczycielami w ramach zespołów przedmiotowych • Stała współpraca w ramach zespołu matematyczno-przyrodniczego.
• Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu wychowawców oraz zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej
• Aktywne uczestniczenie w pracach różnych zespołów powołanych wg potrzeb.

plany , sprawozdania , protokoły

na bieżąco przez cały okres stażu

4. Wygłoszenie referatów na szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej • Przeprowadzenie szkolenia dla Rady Pedagogicznej .

referaty

wg. potrzeb

5. Dzielenie się doświadczeniem poprzez sieć Internet. • Umieszczenie własnych publikacji na stronie portalu edukacyjnego.

zaświadczenie

2015-2017

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.

Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji

1.
Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego.
• Opracowanie, wdrożenie, realizacja i ewaluacja programu Koła sportowego .
opracowany program

2016 r

2.
Współpraca z rodzicami uczniów • Rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami uczniów na tematy
wychowawcze młodzieży w szkole i poza nią, osiągnięcia edukacyjne i sportowe
konsultacje

na bieżąco

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Aktywne uczestnictwo w organizacji konkursów, zawodów sportowych , akcji.
• Pełnienie roli gminnego i szkolnego koordynatora do spraw realizacji projektów edukacji ekologicznej współfinansowanych przez WFOŚ i GW w Lublinie
• Organizacja szkolnych i gminnych konkursów przyrodniczych
• Organizacja szkolnych rozgrywek i zawodów sportowych
• Organizacja akcji na terenie szkoły „Sprzątanie świata”, Happening ekologiczny
• Organizacja zbiórki surowców wtórnych

Potwierdzenie dyrektora

regulaminy konkursów

sprawozdania

cały okres stażu

2. Propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego.
• Organizacja lub współorganizacja imprez szkolnych i środowiskowych .
• Organizacja wycieczek szkolnych

plan organizacji imprezy

karty wycieczek
cały okres stażu.

cały okres stażu
3. Aktywne i bezpieczne
spędzanie czasu
wolnego przez uczniów • Prowadzenie kółka:
- Przyrodniczego
- Sportowego
- Zajęć wyrównawczych
plany pracy , dzienniki ,sprawozdania
cały okres stażu
4. Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
• Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów.

• Rozmowy z rodzicami bądź prawnymi opiekunami.

• Organizowanie pomocy.
zapisy w dzienniku lekcyjnym, potwierdzone rozmowy z wychowawcami klas, uczestnictwo w spotkaniach zespołu wychowawców klas.

cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. • Dbałość o zapewnienie fachowej opieki diagnozującej niedobory rozwojowe uczniów.
• Redagowanie opinii na temat funkcjonowania ucznia w szkole.
teczka wychowawcy

opinie

cały okres stażu

w miarę potrzeb
2. Współpraca z psychologiem szkolnym • Konsultacje i współpraca w organizowaniu pomocy uczniom potrzebującym. teczka wychowawcy
cały okres stażu

3. Współpraca z Policją • interweniowanie w zagrożeniach zapisy w dzienniku cały okres stażu

4. Współpraca ze strukturami samorządowymi • Współpraca z przedstawicielami samorządu gminy celem pomocy przy organizowaniu imprez , konkursów i zawodów sportowych

dokumentacja z imprez , zdjęcia
cały okres stażu

5. Współpraca z WFOŚ i GW Lublinie • Realizacja projektów edukacji ekologicznej na terenie gminy .

sprawozdania
cały okres stażu

6. Organizowanie zawodów sportowych we współpracy ze SZS. • Przygotowanie uczniów do udziału
w zawodach , oraz angażowanie ich do pomocy przy organizacji tych zawodów

dyplomy

na bieżąco
7. Współpraca z GOK w Potoku Górnym • Udział w wystawach, konkursach organizowanych przez GOK w Potoku Górnym
dyplomy
zaświadczenia.
na bieżąco
8. Współpraca z Służbą Zdrowia.
• Zaproszenie przedstawiciela służby zdrowia na spotkanie z dziećmi i młodzieżą poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy , higieny , zdrowego żywienia .
• Współpraca z pielęgniarka szkolną . zapisy w dzienniku w miarę potrzeb

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Uzyskanie znaczącego wyróżnienia w konkursie przedmiotowym
z przyrody. • Udział w konkursie przedmiotowym z przyrody.
dyplom cały okres stażu
2. Uzyskanie znaczącego wyróżnienia w zawodach sportowych . • Udział w zawodach sportowych na różnych szczeblach .
dyplomy
cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Obserwacja i analiza trudności edukacyjnych i wychowawczych w pracy z uczniami. • Obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego środowiska rodzinnego.
• Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania problemu.
• Współpraca z nauczycielami i psychologiem, w celu ustalenia form pomocy uczniom w zależności od napotkanych trudności.
• Opis i analiza dwóch przypadków z zakresu rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych;
- zdiagnozowanie wybranych problemów
- ustalenie i wdrożenie środków zaradczych

opis i analiza dwóch przypadków

cały okres stażu

Opracowała: Monika Bucior

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.