X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34490
Przesłano:

Aneks do plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Aneks do plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

W związku z częściową zmianą zajmowanego stanowiska z nauczyciela internatu na wychowawcę świetlicy szkolnej(1/2 etatu) i nauczyciela internatu (1/2etatu), plan rozwoju zawodowego sporządzony 01.IX.2014r. ulega modyfikacji poprzez dołączenie aneksu. Niniejszy aneks zawiera nowe zadania wynikające z zajmowanego stanowiska.

Imię i nazwisko nauczyciela: RENATA KULIK
Nazwa organu nadzorującego szkołę: MAZOWIECKIE KURATORIUM OŚWIATY
Nazwa organu prowadzącego szkołę: POWIAT WYSZKOWSKI
Nazwa szkoły, w której nauczyciel odbywa staż: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY
IM. MARII KONOPNICKIEJ W WYSZKOWIE
Wykształcenie:
- WYŻSZE MAGISTERSKIE:
• PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA
- PODYPLOMOWE
• OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
• PEDAGOGIKA INTEGRACYJNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
Okres trwania stażu: 2 LATA 9 MIESIĘCY
Rozpoczęcie stażu: 1 WRZESIEŃ 2014r.
Zakończenie stażu: 31 Maj 2017r.

§ 8ust.2 pkt.1

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonaleniu pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,
w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Terminy Dowody realizacji

1.
Realizacja planu i sporządzenie sprawozdania
• Wykonywanie zadań
zawartych w planie rozwoju
zawodowego oraz
wnikających z bieżących
potrzeb szkoły
• Opracowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju
zawodowego

Okres stażu
Gromadzenie dokumentacji, świadectw, konspektów, scenariuszy
Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego

2. .
Poszerzenie wiedzy
i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. - Udział w szkoleniu modułowym dla specjalistów: • Taecch – podejście do pracy z osobami z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju
• Test PEP-R – narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dzieci z autyzmem i zaburzeniami rozwoju
• Trening umiejętności społecznych
• 8- tygodniowy program pracy z uczniem trudnym na terenie szkoły. - Udział w warsztatach witrażu techniką Tiffaniego - Udział w warsztatach szkoleniowych pt. „Bajkoterapia”. - Dostosowanie metod, wymagań, form pracy – bieżące wsparcie ucznia.

Na bieżąco
Zaświadczenia, potwierdzenie uczestnictwa

3.
Opracowanie
w zespołach podstawowych dokumentów regulujących pracę szkoły
• Opracowanie rocznych planów
pracy opiekuńczo-
wychowawczej świetlicy
• Znajomość dokumentacji oraz
zmian dokonywanych przez
MEN

Okres stażu
Potwierdzenia dyrektora
Plany pracy, Dziennik zajęć

4.
Opracowanie
i przeprowadzenie konkursów w świetlicy

• Opracowanie regulaminu
konkursu.
• Pozyskanie nagród dla
uczniów
Rok szkolny 2015-2016
Sprawozdania z przeprowadzonych konkursów

5.
Opieka nad pomieszczeniem świetlicy
• Wzbogacenie wyposażenia,
dbałość o sprzęt i wystrój

Cały okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora

§ 8ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Terminy Dowody realizacji

1.
Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej

• Regularne śledzenie
informacji dotyczących spraw
oświaty i wychowania.
• Wymiana uwag dotyczących
wykorzystywania w pracy
technologii informacyjnej
i komunikacyjnej z innymi
nauczycielami świetlicy na stronach forum przeznaczonych dla pedagogów

Na bieżąco

Notatki własne

2.
Wykorzystanie Internetu jako źródła i wymiany informacji
• Wyszukiwanie stron
internetowych z bogatą bazą
tematyki pedagogicznej,
przedmiotowej,
• Korzystanie z nagrań
piosenek, encyklopedii,
scenariuszy
• Kontaktowanie się poprzez
pocztę e-mail
• Korzystanie z wiedzy innych
nauczycieli
• Śledzenie zmian w przepisach
prawa oświatowego
• Korzystanie ze stron MEN

Okres stażu
Adresy stron
Scenariusze zajęć

3.

Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktyczno - wychowawczej
• Samodzielne tworzenie
pomocy dydaktycznych do
świetlicy.
• Przygotowanie scenariuszy
imprez,.
• Przygotowywanie dla uczniów
dyplomów za udział
w konkursach.
• Pisanie planów pracy
świetlicy
Wg przydziału
Załączone wzory wybranej dokumentacji

4.
Opracowanie i publikacja
aneksu do planu rozwoju
zawodowego oraz scenariuszy
zajęć na stronach
internetowych

• Publikacja aneksu do planu rozwoju zawodowego oraz scenariuszy zajęć i inscenizacji na stronach internetowych
Okres stażu

Zaświadczenia

5.
Wykorzystanie Internetu i technologii komputerowej
• Przeprowadzenie zajęć
pochodzących z Internetu

Na bieżąco

Scenariusze przeprowadzonych zajęć.

6.
Posługiwanie się technologią informacyjną i komputerową w pracy i wychowawczej, a także w kontaktach ze szkołą oraz rodzicami
• Przygotowanie techniką
komputerową: planów
wychowawczych,
• Korzystanie z połączeń
telefonicznych ( stałych oraz
komórkowych) celem
przekazywania bardzo
ważnych informacji rodzicom
Okres stażu

Materiały, kopie
Dokumentacja pracy

§ 8ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Terminy Dowody realizacji

1.
Przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli w ramach „spaceru koleżeńskiego”
• Opracowanie scenariusza
zajęć.
• Przygotowanie materiałów.
• Przeprowadzenie zajęć
w obecności nauczycieli
wchodzących w skład
zespołów
• Dyskusja z wyciągnięciem
wniosków do dalszej pracy.
Wg terminu
Scenariusze zajęć uwzględniające analizę i efekty.

2.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
• Konsultacje z nauczycielami
świetlicy– wymiana poglądów,
uwag, dzielenie się
doświadczeniem
• Opracowywanie
i udostępnianie scenariuszy
zajęć świetlicowych
zainteresowanym
nauczycielom.

Na bieżąco
Wg potrzeb

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Notatki własne

3.
Opracowanie i złożenie w bibliotece szkolnej referatów i materiałów dydaktycznych

• Złożenie w bibliotece programu
zajęć wyrównawczych
z matematyki
• Udostępnienie w bibliotece
szkolnej scenariuszy zajęć ,
akademii, apeli i uroczystości
środowiskowych

Okres stażu
Scenariusze
Poświadczenia dyrektora

4.
Własne publikacje na portalach edukacyjnych
• Udostępnianie scenariuszy
zajęć świetlicowych
z ciekawych imprez
i uroczystości

Okres stażu
Wydruk publikacji ze stron internetowych

§ 8ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Terminy Dowody realizacji

1.

Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu
z socjoterapii
• Przeprowadzanie zajęć
z elementami socjoterapii

Okres stażu

Program, dziennik zajęć

§8ust.2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Terminy Dowody realizacji

1.

Motywowanie uczniów do zdobywania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności
• Przygotowanie materiałów
• Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych

Rok szkolny 2015-2016,

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

2.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki i dydaktyki edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiki, psychologii dzieci i młodzieży

• Analiza literatury fachowej
• Nowości pedagogiczne
Okres stażu
Notatki własne

§ 8ust.2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Terminy Dowody realizacji

1.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

• Uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym przez Poradnię
- Dostosowanie metod,
wymagań, form pracy
– bieżące wsparcie ucznia.

Kwiecień 2016
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

2.
Kontynuowanie współpracy z pielęgniarką szkolną
w zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny osobistej

• Zaproszenie pielęgniarki na prelekcje, pogadanki
Konsultacje
Okres stażu
Potwierdzenia współpracy

3.
Stała współpraca
z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi.

• Indywidualne konsultacje
z rodzicami uczniów
przebywających na świetlicy.
• Wspólne spotkania ucznia,
rodzica, nauczyciela
i pedagoga szkolnego.
• Stały kontakt telefoniczny.
• Natychmiastowe informowanie
o problemach i podejmowanie
właściwych zadań.
• Ustalenie i zastosowanie
środków zaradczych.

Na bieżąco
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

4.
Uczestniczenie
w akcjach ogólnospołecznych, charytatywnych
• Udział w akcji charytatywnej “Góra grosza”
• Kampania ekologiczna “Zbiórka baterii”
• Udział w zbiórce kapsli plastikowych i karteczek od herbat

Okres stażu
Potwierdzenia dyrektora

Opracowała : mgr Renata Kulik

.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.