X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34497

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego - logopeda

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko:
Data rozpoczęcia stażu:
Czas trwania stażu:
Opiekun stażu:
Cel planowania rozwoju:
Celem jest osiągnięcie przeze mnie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Plan działania:

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§7 ust.2 pkt.1)
L.P
Zadania
Forma realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentacji
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
• analiza aktów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karta Nauczyciela)

• zapoznanie się z powinnościami i zadaniami nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
wrzesień 2014r
• kopie aktów prawnych,
• wniosek o rozpoczęcie stażu.
2.
Podjęcie współpracy z opiekunem stażu.
• zawarcie kontraktu,
• ustalenie harmonogramu spotkań
• przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego.
wrzesień 2014r
• plan rozwoju zawodowego
3.
Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych.
• udział w kursach, warsztatach, konferencjach mających na celu pogłębienie wiedzy logopedycznej
cały okres stażu
• zaświadczenia, notatki
4.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
• wprowadzenie nowych metod stosowanych w terapii mowy dzieci (elementy metody symultaniczno-sekwencyjnej, elementy metody werbotonalnej)
• opracowanie arkuszy diagnostycznych
cały okres stażu
• nabyte testy, kwestionariusze badań logopedycznych

• własne karty badań
5.
Dokonywanie oceny i ewaluacji własnych działań zawodowych.
• analizowanie i omawianie z opiekunem stażu przeprowadzonych badań i form pracy terapeutycznej
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• dokonywanie korekt
• przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• formułowanie wniosków do dalszej pracy
cały okres stażu
• sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
• ocena pracy sporządzona przez opiekuna stażu.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7 ust.2 pkt.2)
1.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania potrzeb dzieci.
• analiza wyników przesiewowych badań logopedycznych
• wymiana istotnych informacji dotyczących dzieci z nauczycielkami
• udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów terapii mowy
• udział w jury konkursu recytatorskiego
• udział w „Dniu Ziemi”
cały okres stażu
• wyniki badań przesiewowych, zapisy w kartach badań mowy
2.
Działalność w zakresie zapobiegania i terapii wad wymowy.
• szkolenia dla rodziców, spotkania, konsultacje
• prowadzenie zajęć dla rodziców: ”Rozwój mowy dziecka oraz jego wspomaganie”
• opracowanie ankiety dla rodziców badającej potrzeby w zakresie pomocy logopedycznej
• opracowanie programu zajęć logopedycznych
• prowadzenie cyklicznych zajęć pokazowych dla nauczycielek
• opracowanie ćwiczeń aparatu artykulacyjnego do ćwiczeń z rodzicami i nauczycielkami
• opracowanie ulotek dla rodziców na temat rozwoju mowy, zapobiegania wadom wymowy, zabaw rozwijających mowę
• opracowanie materiału wyrazowego do utrwalania poprawnej wymowy
• przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli w ramach WDN na temat „Sposoby rozwijania mowy u dzieci i umiejętności wypowiadania się”
• przeprowadzenie zajęć koleżeńskich na temat „Zabawy rozwijające mowę, umiejętności językowe i komunikacyjne dzieci”
cały okres stażu – według potrzeb
XII 2014 – III 2015
• listy obecności
• formularz ankiety
• program zajęć logopedycznych
• scenariusze zajęć
• zestaw ćwiczeń
• ulotki
• materiał wyrazowy
• prezentacja
• scenariusze zajęć
Współpraca z SPPP.
• udział w spotkaniach logopedów
cały okres stażu
• notatki ze spotkań

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§7 ust.2 pkt.3)
1.
Tworzenie warsztatu pracy przy pomocy komputera.
• opracowywanie wyników badań przesiewowych, dokumentacji, scenariuszy zajęć,
• tworzenie prezentacji multimedialnych dotyczących wad wymowy, rozwoju mowy, emisji głosu
• korzystanie z poczty elektronicznej jako środka komunikacji.
• tworzenie własnych materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera
• przygotowanie i wykonywanie materiałów oraz środków dydaktycznych przy wykorzystaniu Internetu i sprzętu komputerowego.
cały okres stażu
• zapis na płycie CD
2.
Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.
• przygotowanie artykułów do umieszczenia na stronie internetowej przedszkola
• publikacja scenariuszy zajęć logopedycznych.
cały okres stażu – według potrzeb
• materiały na stronach internetowych, zapis na CD
3.
Wykorzystanie Internetu w pracy zawodowej.
• korzystnie z informacji znajdujących się na stronach internetowych i przygotowanie dokumentacji do awansu zawodowego,
cały okres stażu
• strony WWW
4.
Wykorzystanie komputera w pracy zawodowej.
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem logopedycznych programów komputerowych
cały okres stażu
Zrzuty ekranowe

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§7 ust.2 pkt.4)
1.
Doskonalenie umiejętności w zakresie diagnozy logopedycznej dzieci.
• diagnozowanie wymowy,
• przeprowadzanie uzupełniających badań logopedycznych – badanie wybranych psychofizycznych umiejętności warunkujących nabywanie języka wg prof. J. Cieszyńskiej
cały okres stażu
• wyniki badań
• opis przypadku

2.
Realizowanie działalności z zakresu pomocy logopedycznej.
• udzielanie pomocy logopedycznej w postaci terapii, konsultacji, porad
• stałe obserwowanie postępów w zakresie terapii mowy
cały okres stażu
• adnotacje w dzienniku zajęć, wyniki terapii logopedycznej

3.
Aktualizacja wiedzy poprzez samokształcenie.
• samodzielne studiowanie literatury fachowej z dziedziny logopedii ogólnej, neurologopedii, pedagogiki i psychologii.
cały okres stażu
notatki własne, wykaz lektur

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywa staż (§7 ust.2 pkt.5)
1.
Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
• prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
• przestrzeganie praw dziecka
cały okres stażu
• dziennik zajęć logopedycznych

• scenariusze zajęć
2.
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• współpraca z rodzicami
• współpraca z nauczycielami
• współpraca z SPPP w celu udzielania pomocy dzieciom zaniedbanym środowiskowo
• Listy obecności, protokołu, notatki ze spotkań
2.
Analizowanie znajomości przepisów prawnych i rozporządzeń dotyczących funkcjonowania przedszkola.
• samodzielne studiowanie dokumentów prawnych dotyczących systemu oświaty i funkcjonowania przedszkola
• konsultacje z opiekunem stażu oraz dyrektorem przedszkola
cały okres stażu
• kserokopie wybranych aktów prawnych.
3.
Aktywne uczestnictwo w pracach organów przedszkolnych.
• udział w Radach Pedagogicznych
cały okres stażu
• listy obecności, notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.