X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34486
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Marek Zygmunciak
nauczyciel języka angielskiego
w XIX Liceum Ogólnokształcącym
im. Powstańców Warszawy
ul. Zbaraska 1 Warszawa

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393)
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2017r.

Zadania/ działania organizacyjne

1. Wstępna analiza własnych umiejętności- autorefleksja (wrzesień 2014)
2. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli:
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (wrzesień 2014)
- śledzenie zmian w prawie oświatowym (na bieżąco)
3. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego (wrzesień 2014)
4. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego- systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego (okres stażu)
5. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego (maj 2017)

§ 8. ust. 1
Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
§ 8.ust . 1 pkt. 1
Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania, formy realizacji i sposób dokumentowania
1. Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej do potrzeb dydaktycznych. Opracowywanie dokumentacji szkolnej, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, kryteriów ocen- okres stażu, opracowane dokumenty
2. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji związanej z awansem zawodowym, przygotowanie dokumentacji potrzebnej do awansu zawodowego- okres stażu
3. Udział w różnych formach doszkalania zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły: udział w warsztatach organizowanych przez wydawnictwa dotyczące warsztatu pracy nauczyciela języka angielskiego- okres stażu, świadectwa ukończenia
4. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli. Analiza materiałów zamieszczanych przez nauczycieli na edukacyjnych portalach Internetowych- okres stażu, spis stron Internetowych dla nauczycieli
§ 8. ust. 1 pkt. 2
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości szkoły.
Zadania, formy realizacji i sposób dokumentowania
1. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla maturzystów, praca z uczniem słabym- pomoc w pokonywaniu trudności, motywowanie do pracy, przełamywania barier, praca z uczniem zdolnym- sukcesywne podnoszenie ich kompetencji językowych- okres stażu, dziennik zajęć dodatkowych
2. Opracowywanie i organizowanie konkursów językowych o zasięgu szkolnym (konkurs transformacji dla klas trzecich), angażowanie uczniów do udziału w konkursach rozwijających ich zainteresowania językowe- okres stażu, potwierdzenia
§ 8. ust. 1 pkt. 2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
Zadania, formy realizacji i sposób dokumentowania
1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, pogłębianie własnej wiedzy i umiejętności. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach metodycznych, wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły- okres stażu, zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego
2. Samokształcenie: studiowanie literatury fachowej, podręczników i czasopism dla nauczycieli, wymiana doświadczeń- okres stażu, wnioski
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:
§ 8. ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania, formy realizacji i sposób dokumentowania
1. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu. Uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych- okres stażu, potwierdzenia Dyrektora Szkoły, zaświadczenia
2. Pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole: udział w pracach komisji maturalnej, komisji rekrutacyjnej, w zespole ds. międzynarodowych, przedmiotowym i wychowawców- okres stażu, potwierdzenie Dyrektora Szkoły
3. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych- okres stażu
4. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. Praca nauczyciela- wychowawcy. Prowadzenie zebrań z rodzicami, kontakty z rodzicami uczniów. Współpraca z nauczycielami w ramach zespołu wychowawczego. Współpraca z pedagogiem szkolnym- okres stażu, zapisy w dzienniku elektronicznym
5. Przygotowywanie uroczystości i imprez szkolnych, praca z uczniami biorącymi w nich udział, prowadzenie prób- okres stażu, scenariusze
§ 8. ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania, formy realizacji i sposób dokumentowania

1. Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem swojej pracy: opracowywanie dokumentacji szkolnej, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, sprawdzianów, dyplomów- okres stażu, przykładowe testy
2. Wykorzystywanie Internetu w pracy. Korzystanie z różnych stron Internetowych (WWW.men.gov.pl, www.oke.waw.pl, WWW.BBC.com ...- okres stażu
3. Lekcje prowadzone z wykorzystaniem Internetu i komputerów: filmy i programy anglojęzyczne, prezentacje multimedialne- okres stażu
§ 8. ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Zadania, formy realizacji i sposób dokumentowania
1. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu języków obcych: wymiana doświadczeń- okres stażu
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami: prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli kontraktowych, opracowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych wykorzystywanych na lekcji innym nauczycielom- okres stażu, opracowane materiały dydaktyczne
3. Publikacje w Internecie: opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego na stronie portalu edukacyjnego- okres stażu, adres publikacji na stronie
4. Opracowanie, wyselekcjonowanie materiałów pomocniczych w przygotowaniu do matury z języka angielskiego , udostępnienie ich pozostałym anglistom- okres stażu, potwierdzenie nauczycieli
5. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów (wychowawców). Opracowywanie scenariuszy imprez, uroczystości szkolnych- okres stażu, potwierdzenie nauczycieli
§ 8. ust. 2 pkt. 4
Realizację co najmniej trzech z następujących zadań:
Zadania, formy realizacji i sposób dokumentowania
§ 8. ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie programu nauczania na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego (zajęcia utrwalające do egzaminu maturalnego)- wdrożenie programu- okres stażu
2. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla maturzystów
§ 8. ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno- wychowawczych: organizowanie na terenie szkoły występów teatru angielskiego The Bear- educational theatre dla uczniów klas 1-3
2. Udział uczniów w konkursach języka angielskiego . Zainteresowanie i mobilizowanie uczniów do sprawdzania swoich umiejętności- udział w konkursach języka angielskiego- okres stażu
3. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnego rodzaju formach kulturalnych: organizowanie wycieczek do kina, na wystawy, filmy anglojęzyczne w wersji oryginalnej (Centrum Nauki Kopernik)- okres stażu
4. Pełnienie funkcji kierownika wyjazdu integracyjnego dla trzech klas pierwszych- 2014
5. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich- okres stażu
§ 8. ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Współpraca pedagogiem szkolnym w pracy wychowawczej, konsultacje z pedagogiem, wspólne rozwiązywanie problemów.
2. Organizowanie wyjść do kina i do teatru
3. Współpraca z przedstawicielami wydawnictw językowych. Udział w konsultacjach.
§ 8. ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
Zadania, formy realizacji i sposób dokumentowania
1. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych- diagnoza, ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych, systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu, podsumowanie i wnioski- okres stażu

Data zatwierdzenia planu:

Podpis nauczyciela: Podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.