X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34484
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Artur Meyer
nauczyciel wychowania fizycznego

Dane osobowe

Imię i nazwisko : Artur Meyer

Nazwa placówki : Zespół Szkół w Wartkowicach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Awans na stopień : Nauczyciela dyplomowanego

Czas trwania : 2 lata 9 miesięcy

Termin rozpoczęcia stażu : 01.09.2014r.

Termin zakończenia stażu : 31.05.2017r.

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób udokumentowania
Zapoznanie z procedurami
awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego
dotyczącego awansu zawodowego, śledzenie
stron internetowych MEN.
VIII/IX 2014
Poprawnie sformułowany
wniosek o rozpoczęcie
staŜu, plan rozwoju
zawodowego.
Doskonalenie znajomości
zasad funkcjonowania
szkoły i organizacji jej
zadań.
Zapoznanie się z dokumentami szkoły:
Program Wychowawczy Szkoły, Program
Profilaktyczny Szkoły, Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny
System Oceniania itp.
Wrzesień
2014
Plan rozwoju zawodowego
zintegrowany z
dokumentacją szkoły.
Pogłębianie wiedzy i
umiejętności zawodowych,
wymiana doświadczeń
Poszukiwanie nowości wydawniczych
dotyczących nauczania wychowania fizycznego
,przeglądanie stron internetowych,
wykorzystanie zdobytej wiedzy do
pracy z uczniami.
Okres stażu
Opracowania, opinie
innych nauczycieli,
zebrana dokumentacja
Opracowanie materiałów
dydaktyczno-wycho-wawczych dla
uczniów.
Opracowania pisemne, foliogramy, prezentacje
multimedialne.
Okres stażu
Opracowania, opinie
innych nauczycieli,
zebrana dokumentacja.
Wykorzystanie technologii
komputerowej i informacyjnej
w pracy
pedagogicznej.
Korzystanie z komputerowych programów
edukacyjnych, internetu.
Okres stażu
Potwierdzenia, zaświadczenia.
Aktywny udział w Wewnątrzszkolnym
Doskonaleniu
Nauczycieli.
Udział w różnych formach doskonalenia
zawodowego w ramach WODN, udział
w samokształceniowych Radach Pedagogicznych.
Okres stażu.
Zaświadczenia. Potwierdzenie dyrektora.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
adekwatnie do potrzeb.
Udział w zajęciach warsztatowych i metodycznych
organizowanych przez WODN
Okres stażu.
Świadectwa, zaświadczenia.
Troska o sprzęt sportowy i estetykę bazy sportowej.
Drobne naprawy bieżące przyborów i przyrządów. Opieka nad salą gimnastyczną i całym sportowym zapleczem. Monitowanie do Dyrektora Szkoły o zakup potrzebnego sprzętu sportowego według potrzeb bieżących. Eksponowanie w gablocie szkolnej oraz stronie internetowej wyników sportowych osiąganych przez uczniów.
Na bieżąco i w miarę zapotrzebowania.
Potwierdzenie Dyrekcji.
Przygotowanie uczniów
do zawodów sportowych
w różnych dyscyplinach
sportowych.
Udział w zawodach sportowych organizowanych
przez SZS.
Okres stażu
Potwierdzenia
Rozbudzanie aktywności uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań.
Organizacja zawodów sportowych na festynach rodzinnych, z okazji dnia dziecka. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnych rozgrywek z gier zespołowych
Raz w roku
Potwierdzenie Dyrekcji. fotografie.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności
stosowania technologii
komputerowej i informatycznej
w praktyce dydaktycznej,
w opracowaniu
dokumentacji i pomocy
dydaktycznych.
Zapis przedmiotowego systemu oceniania i
wymagań edukacyjnych w formie elektronicznej,scenariuszy zajęć lekcyjnych
i materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej,opracowanie prezentacji multimedialnych,opracowanie dokumentów
przydatnych do pracy w szkole. Tworzenie dokumentacji własnej,przygotowanie pomocy dydaktycznych dyplomów, harmonogramu imprez sportowych etc.
Okres stażu.
Opracowania w formie
elektronicznej.
Prowadzenie dziennika
elektronicznego klasy I-III Gimnazjum
Gromadzenie danych w formie elektronicznej.
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Potwierdzenie dyrektora.
Wykorzystanie internetu
jako źródła informacji
z zakresu sportu, wychowania fizycznego, zdrowia.
Wzbogacenie warsztatu i metod pracy.
Okres stażu.
Materiały z internetu.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym przez
prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub
innych zajęć.

Opublikowanie w portalu
internetowym „planu
rozwoju zawodowego”
Przygotowanie planu, przesłanie na strony
internetowe.
Listopad
2014
Publikacja w internecie.
Prowadzenie lekcji
otwartych dla nauczycieli
pracujących w ZS
Prowadzenie otwartych zajęć. Dzielenie się
swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi
nauczycielami.
Okres stażu.
Scenariusze zajęć.
Współpraca nauczycieli
wychowania fizycznego
ZS
Organizacja i udział w zawodach sportowych
na terenie naszej szkoły i organizowanych
przez SZS.
Okres stażu.
Sprawozdania, tabele
wyników.
Opublikowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Umieszczenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w Internecie.

Lipiec 2017r.
Wydruk publikacji ze
strony internetowej.
Dzielenie się wiedzą i
doświadczeniem z innymi.
Uczestniczenie w Radach Pedagogicznych
Szkoleniowych; Konsultacje z nauczycielami innych przedmiotów oraz nauczycielami uczącymi różnych przedmiotów na tym samym poziomie, wymiana poglądów, dzielenie się doświadczeniami;

Protokoły
Notatki

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich.

Opracowanie i wdrożenie
programów działań
edukacyjnych.
Programy edukacyjne:
- program profilaktyki zdrowotnej
Okres stażu
Sprawozdania z
realizacji programów
Opracowanie i wdrożenie
programów własnych.
Wdrożenie programów zajęć pozalekcyjnych z piłki siatkowej dla klas i-III Gimnazjum w ramach zajęć rekreacyjno sportowych
Okres stażu
Program zaję
pozalekcyjnych

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Prowadzenie na lekcjach
WF pogadanek dla młodzieży
na temat bhp na
zajęciach.
Pogadanki na lekcjach.
Okres stażu.
Wpisy w dziennikach.
Organizowanie imprez
sportowych.
Turnieje o mistrzostwo ZS w piłce siatkowej, piłce koszykowej, piłce nożnej.
Okres stażu.
Potwierdzenie dyrektora
szkoły.
Propagowanie zdrowego
stylu życia.
Pogadanki specjalistów, projekcje filmów,
plakaty, szkolne tablice informacyjne.
Okres stażu.
Wpisy w dziennikach,
potwierdzenia.
Organizacja Dnia Sportu-
Rada Pedagogiczna na
sportowo.
Zorganizowanie meczu piłki siatkowej, piłki koszykowej pomiędzy nauczycielami a uczniami naszej szkoły.
Okres stażu.
Potwierdzenie dyrektora
szkoły.
Współorganizacja imprez szkolnych.
Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez okolicznościowych z okazji:
-Dnia kobiet,
-Dnia chłopaka,
-zakończenia klas VI SP oraz I-III Gimnazjum
Okres stażu
Potwierdzenie osoby prowadzącej
Współpraca przy organizacji ipmrezy środowiskowej.
Festyn Rodzinny
Raz w roku
Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z pielęgniarką
szkolną, pedagogiem i
psychologiem szkolnym.
Udział w zajęciach edukacyjnych dla uczniów naszej szkoły.
Okres stażu.
Potwierdzenie
Współpraca z Policją
Udział klas pierwszych w zajęciach prowadzonych przez policję
Okres stażu.
Potwierdzenie
Rozwijanie zdolności i umiejętności oraz zainteresowań sportowych uczniów.
Prowadzenie popołudniowych zajęć pozalekcyjnych w ramach SKS i Art. 42 KN z gier drużynowych i wybranych sportów indywidualnych.

Okres stażu.
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych.
Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego.
Organizacja wyjazdów na mecze siatkówki do Bełchatowa.
Okres stażu.
Karta wycieczki
Propagowanie zawodów sportowych i opieka nad uczniami biorącymi w nich udział.
Przygotowanie uczniów do zawodów z: piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, sztafetowych biegów przełajowych, czwórboju LA
Okres stażu.
Karty wycieczki,dyplomy, zdjęcia
Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami.

Włączanie się do wszelkich akcji profilaktycznych. Pomoc przy organizacji uroczystości i apeli szkolnych. Opieka nad dziećmi podczas wyjazdów do kina, teatru lub wycieczek.
Według potrzeb.
Potwierdzenia Organizatora danej imprezy szkolnej. Karty wycieczki

§ 8 ust. 2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Przygotowanie uczniów
do zawodów na szczeblu
Powiatowym i Wojewódzkim.
Udział młodzieży w zawodach sportowych
Okres stażu.
Dyplomy, protokoły,
potwierdzenia dyrektora
szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

Diagnozowanie problemów
wychowawczych
i podejmowanie środków zaradczych we współpracy z pedagogiem i psychologiem
Spotkania z rodzicami, rozmowy z wychowankami, współpraca z pedagogiem i psychologiem i nauczycielami ZS
Okres stażu.
Potwierdzenia.
Realizacja zadań wychowawczych
i opiekuńczych
nauczyciela.
Reakcja na niewłaściwe zachowania i zwroty
uczniów podczas zajęć.
Okres stażu.
Potwierdzenia.
Udział w zebraniach
informujących rodziców
o postępach uczniów w
nauce
Przekazywanie informacji o uczniach w
czasie wywiadówek, spotkania z rodzicami.
Okres stażu.
Potwierdzenie dyrektora
szkoły.

Opracowała: mgr Artur Meyer

Zatwierdzam do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.