X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34474
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Dzisiaj jesteśmy sportowcami, jutro będziemy mistrzami. Program aktywności sportowo - rekreacyjnej

Program
aktywności sportowo – rekreacyjnej

„Dzisiaj jesteśmy sportowcami,
jutro będziemy mistrzami”

Klaudia Kalmarczyk
Małgorzata Nowak
Zofia Regulska

Spis treści

1. Wstęp 3

2. Cele programu 5

3. Treści zawarte w programie 6

4. Metody pracy z dzieckiem 6

5. Procedury osiągania celów 7

6. Ewaluacja 8

6.1. Sprawności ruchowe mieszczące się w poszczególnych
grupach wiekowych 8

6.2. Sposoby konstruowania zajęć ruchowych 16

6.3. Narzędzia ewaluacji 18

7. Bibliografia 22

„Biegać, skakać, latać, pływać,
w tańcu, w ruchu wypoczywać”
Jan Brzechwa Podróże Pana Kleksa

Wstęp

W okresie wychowania przedszkolnego dzieci intensywnie rosną i kształtują najważniejsze sprawności ruchowe. Mają tak wielką potrzebę ruchu, że psychologia rozwojowa mówi o konieczności zaspokojenia głodu ruchu dzieci przedszkolnych.
Od usprawniania ruchowego dziecka w tym okresie życia zależy dalszy przebieg jego rozwoju fizycznego, a powstałych wówczas zaniedbań nie sposób nadrobić w następnych latach życia. Z tego powodu okres wychowania przedszkolnego nazywa się złotym wiekiem motoryczności dzieci.
Okres ten należy także do tej fazy rozwojowej, w której ruch i hartowanie organizmu mają znaczący wpływ na zwiększenie odporności na szkodliwy wpływ środowiska zewnętrznego. Zasadniczym bodźcem rozwojowym i naturalną formą działania jest spontaniczny, wszechstronnie rozumiany ruch .
Ruch jest nieodzownym elementem poprawy zdrowia, rozwijania sprawności, postaw i umiejętności, a także kształtowania nawyków w przyszłości. Ma także istotny wpływ na procesy poznawcze, sprawność intelektualną i odporność emocjonalną.
Najwłaściwszą, a zarazem atrakcyjną i akceptowaną przez dzieci formą ćwiczeń są różnorodne gry i zabawy ruchowe, które służą jednocześnie, jako podstawowy środek do realizacji zadań wychowania fizycznego.
W profilaktyce wad postawy zarówno zabawy jak i gry ruchowe stanowią niezbędny czynnik w kształtowaniu prawidłowej postawy ciała, zatem w programach wychowania fizycznego powinny znaleźć właściwe sobie zastosowanie i miejsce .
Mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków do osiągnięcia dojrzałości fizycznej u dzieci stworzyłyśmy autorski program wychowania fizycznego pt. „Dzisiaj jesteśmy sportowcami, jutro będziemy mistrzami”.
Poprzez systematyczne prowadzenie ciekawych i urozmaiconych zestawów ćwiczeń, zabaw ruchowych i gimnastycznych, wycieczek, angażowania rodziców i instytucji w podejmowane przez nas działania, oraz rywalizacji sportowej chcemy zaszczepić w dzieciach zamiłowanie do wszelkich form aktywności ruchowej.
Podstawą opracowania programu „Dzisiaj jesteśmy sportowcami,
jutro będziemy mistrzami” były następujące akty prawne:
1. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego zatwierdzona przez MEN (Dz. U. z 2006 r. Nr 4, poz. Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r.)
2. Konwencja o Prawach Dziecka
3. Europejska Karta Praw Człowieka
4. Statut Przedszkola Nr 147 we Wrocławiu
5. Program wychowania przedszkolnego „Nasze Przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej

Treści realizowane w naszym programie zawarte są w następujących obszarach podstawy programowej:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych)
3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

Głównym celem programu „Dzisiaj jesteśmy sportowcami, jutro będziemy mistrzami” jest wytworzenie u przedszkolaków zainteresowania i potrzeby regularnej aktywności fizycznej. Sprzyja to przygotowaniu ogólnorozwojowemu dzieci, co procentuje w codziennym życiu, ale także przy uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Zajęcia, poprzez swoją formę przygotowują dziecko do aktywności fizycznej i działania w grupie.

2. Cele programu

Cel główny:
• Stwarzanie warunków do pełnego, harmonijnego rozwoju fizycznego poprzez różnorodną aktywność ruchową zgodną z potencjałem i możliwościami motorycznymi każdego dziecka.
Cele szczegółowe:
Dziecko:
• rozumie konieczność codziennych ćwiczeń gimnastycznych;
• chętnie uczestniczy w ćwiczeniach, spacerach, wycieczkach, grach i zabawach ruchowych w przedszkolu;
• rozumie konieczność dbania o prawidłową postawę ciała;
• zna różne formy aktywnego wypoczynku;
• wie, że ruch na świeżym powietrzu służy zdrowiu
• jest sprawne ruchowo
• starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia
• poznaje możliwości swojego ciała
• słucha poleceń nauczyciela i właściwie reaguje
• współdziała w grupie lub zespole podczas różnorodnej aktywności ruchowej
• poznaje zasady rywalizacji sportowej
• rozumie znaczenie zasady fair play
• zna i stosuje zasady bezpieczeństwa podczas aktywności ruchowej.
• Zna techniki relaksacyjne
• Radzi sobie ze stresem i umie pogodzić się z porażką

3. Treści zawarte w programie

1. Ćwiczenia przygotowujące do aktywności fizycznej.
2. Podstawowe zagadnienia z zakresu nazewnictwa części ciała.
3. Podstawowe zagadnienia z zakresu nazewnictwa konkretnych ćwiczeń.
5. Przekazanie podstawowych zagadnień związanych z bezpieczeństwem zajęć.
6. Oswojenie z przyborami i akcesoriami sportowymi.
7. Ćwiczenie umiejętności z zakresu czucia położenia i ruchów ciała w przestrzeni oraz względem ruchomego przyboru.
9. Ćwiczenie koordynacji oko-ręka.
10. Ćwiczenia koordynacyjne całego ciała.
11. Zabawy rozwijające zwinność, gibkość oraz zręczność.
12. Rozwój umiejętności motorycznych (kondycyjnych, koordynacyjnych, kompleksowych)
13. Nauczenie zasad rywalizacji grupowej za pomocą gier/zabaw/ćwiczeń.
14. Czuwanie nad poprawnym i dokładnym wykonywaniem ćwiczeń.
15. Umożliwienie przedszkolakom współorganizowania zajęć (np. wybór ćwiczeń).

4. Metody pracy z dzieckiem

• Wycieczki
• Spartakiady i inne formy rywalizacji
• Metody relaksacyjne
Wybierając metody służące realizacji celów programu należy pamiętać o Aby osiągnąć zamierzone cele zajęcia będą prowadzone różnymi metodami.
• Metoda zabawowo – naśladowcza.
• Metoda bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa).
• Metoda opowieści ruchowej
• Gimnastyka twórcza Rudolfa Labana.
• Metoda twórcza Karola Orffa.
• Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów.
• Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
• Spacery
następujących zasadach:
• Aktywność ruchowa ma być dla dziecka zabawą
• Dorosły ćwiczy razem z dzieckiem – dziecko uczy się przez naśladowanie
• Ćwiczeniom należy nadawać charakter zabaw naśladowczych
• Należy umożliwić dzieciom zaprezentowanie swoich umiejętności i możliwości
• Ćwiczenia powinny być tak dobrane aby każde dziecko mogło osiągnąć sukces, a co za tym idzie aby każde miało poczucie satysfakcji.
• Nie należy zmuszać dzieci do wykonywania ćwiczeń które budzą jego opór, zaproponować mu alternatywne zadanie.

1. Procedury osiągania celów

• Opracowanie i przeprowadzenie testów sprawności ruchowej dla poszczególnych grup wiekowych
• Prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych różnymi metodami, w tym aktywizującymi (Labana, Orffa, Kniessów, Sherborne, opowieści ruchowej)
• Organizowanie zabaw na świeżym powietrzu (ogród przedszkolny)
• Przygotowanie Międzyprzedszkolnej Spartakiady Przedszkolaka we współpracy z Klubem Sportowym Wratislawia

6. Ewaluacja

Nauczyciel systematycznie badając rezultaty swoich działań, zawartych w niniejszym programie, dokonuje tego poprzez poznanie poziomu umiejętności dzieci z zakresu czynności ruchowych.
• Testy sprawności ruchowej przeprowadzone na początku realizacji programu.
• Testy sprawności ruchowej przeprowadzane po każdym półroczu realizacji programu.
• Obserwacje postaw i zachowań dzieci podczas zajęć ruchowych
• Systematyczne monitorowanie przez nauczycieli indywidualnych osiągnięć dzieci.
• Okresowe dokonywanie analizy wyników przeprowadzonej diagnozy w odniesieniu do poszczególnych grup i formułowanie wniosków do dalszej pracy.

6.1. Sprawności ruchowe mieszczące się w możliwościach poszczególnych grup wiekowych

Dzieci trzyletnie:
• dość dobrze opanowały już różnorodne umiejętności ruchowe: pewnie chodzą, biegają, chwilę stoją na jednej nodze, wdrapują się na różne sprzęty, schodzą z nich. ruchy są nieskoordynowane, powolne i niezręczne.
• Charakteryzuje je tzw. rozrzutność ruchowa, wynikająca z przewagi procesów pobudzania nad procesami hamowania wewnętrznego.
• Dziecko 3 – letnie nie jest w stanie wykonać skomplikowanych czynności, łączących kilka podstawowych form ruchu, dlatego też dla tej grupy wiekowej zasadniczą wartość w rozwijaniu motoryki będą miały zabawy.

1. Zabawy i ćwiczenia kształtujące postawę
• Przyjmowanie prawidłowej pozycji w siadach na krzesełku, na ławce, na ziemi, w staniu, chodzeniu, w leżeniu na plecach;
2. Zabawy i ćwiczenia orientacyjno – porządkowe
• Reagowanie na sygnały (dźwięk, słowo, barwa, gest);
• Ustawienia w gromadce, rozsypce, rzędzie, w parach i kole, zabawy z podziałem na mniejsze grupy i zespoły;
• Chody parami w gromadce, parami i jedno za drugim: w przód, w wyznaczonym kierunku i do określonego punktu;
3. Zabawy i ćwiczenia z elementami równowagi
• Chody po zawężonym torze prostym i krętym, pojedynczo, parami, rzędem;
• Przekraczanie niskich przeszkód
• Przechodzenie po podwyższonej powierzchni (obramowanie piaskownicy);
• Wchodzenie i schodzenie po powierzchni pochyłej
4. Zabawy i ćwiczenia na czworakach
• Chód na czworakach, ze wsparciem na całych dłoniach i na palcach stóp
• Naśladowanie chodu zwierząt;
• Przechodzenie pod przeszkodami sztucznymi i naturalnymi
• Przekraczanie płaskich przeszkód
5. Zabawy i ćwiczenia bieżne
• Swobodne biegi w grupie bez potrącania się
• Biegi na wprost, po obwodzie koła, wężykiem;
• Zatrzymywanie się na sygnał;
6. Zabawy i ćwiczenia z elementami rzutu, celowania, toczenia, noszenia
• Swobodne podrzuty i rzuty w kierunkach dowolnych, woreczkami i piłkami różnej wielkości
• Rzuty w przód oburącz i jednorącz (ręka prawa i lewa), na odległość, do celu;
• Toczenie piłek i piłeczek w chodzie i biegu;
• Toczenie piłek w parach, do siebie i do bramki
• Przesuwanie i ustawianie przedmiotów;
7. Zabawy i ćwiczenia z elementami wspinania się
• Wchodzenie na schody, pagórek drabinki w sali gimnastycznej, poprawne chwytanie szczebla przy wstępowaniu na przyrządy
• Wejście na najniższe szczeble przyrządu;
8. Zabawy i ćwiczenia z elementami skoku i podskoku
• Swobodne formy podskoków dowolnych;
• Skoki obunóż w przód, z twardego podłoża na miękkie;

Dziecko czteroletnie
• w porównaniu z dzieckiem trzyletnim jest bardziej sprawne.
• Czterolatki potrafią reagować na komendy i sygnały,
• dłużej skupiają uwagę,
• są zwinniejsze i zręczniejsze,
• poruszają się pewniej i swobodniej.
• Wiele dzieci opanowuje już umiejętność chwytania.
1. Zabawy i ćwiczenia kształtujące postawę
• Ćwiczenia stóp: chód z podkurczeniem pod spód palców, chwytanie woreczka palcami stóp, skakanki i innych przedmiotów;
• Ćwiczenia w pozycjach niskich (leżenie tyłem) i wysokich, z naśladowaniem różnych czynności
2. Zabawy i ćwiczenia orientacyjno - porządkowe
• Ustawienia w rzędzie, dwurzędzie, szeregu na linii, wzdłuż ściany)
• Zbiórki zespołów na wyznaczonych miejscach zastosowaniem różnych oznaczeń (np. barw)
• Marsze i korowody pojedyncze lub parami po prostej, w kole, ze zmianami kierunku
• Chody połączone z biegiem, podskokami, akcentami rytmicznymi.
3. Zabawy i ćwiczenia z elementami równowagi
• Stanie na jednej nodze z jednoczesnym wykonywaniem czynności dodatkowych (przekładanie woreczka, piłeczki pod kolanem podniesionej nogi)
• Krok mierniczy – stopa za stopą
• Chody: chody po liniach, po śladach, między szczeblami, z noszeniem w ręku przyborów (np. krążka z ustawionym na nim klockiem),chody po podwyższonej powierzchni, z przekraczaniem przeszkód naturalnych i sztucznych (wysokość sięgająca do kolan i szerokość do 30 cm), po pochyłych płaszczyznach (po stoku, po skośnie opartej ławeczce na wysokości 56-60 cm)
4. Zabawy i ćwiczenia na czworakach
• Czworakowanie w przód i w tył, z jednoczesnym omijaniem i przekraczaniem przeszkód złożonych z przedmiotów.
5. Zabawy i ćwiczenia bieżne
• Biegi: na wprost do oznaczonego miejsca na długość 10 – 20 m, jedno- i wielokierunkowe ze zmianą kierunku, z omijaniem przeszkód, połączone z wykonywaniem określonych poleceń, pozorowane gonitwy i ucieczki
6. Zabawy i ćwiczenia z elementami rzutu, celowania, toczenia, noszenia
• Rzuty oburącz i jednorącz ręką lewą i prawą, w przód w górę na odległość do celu (z odległości około 1,5 – 2 m, rzut woreczkiem lub piłką do obręczy)
• Toczenie piłek małych, dużych, lekarskich (1kg) z miejsca i w ruchu, w kierunku na wprost, po obwodzie koła
• Próby toczenia obręczy, kółek, krążków
• Przesuwanie, przenoszenie i ustawianie (parami lub w zespołach) przyborów i innych przedmiotów.
7. Zabawy i ćwiczenia z elementami wspinania się
• Swobodne wspinanie się na przyrządy i zstępowanie z prawidłowym chwytem szczebla oraz z naprzemianstronnymi ruchami kończyn.
• Przejście po szczeblach w bok, pod skosem, przewijanie się oraz półzwisy z oderwaniem jednej ręki.
8. Zabawy i ćwiczenia z elementami podskoku i skoku
• Swobodne przeskoki pzez namalowane linie, szarfy itp.
• Podskoki zwarte, rozkroczne i wykroczne w miejscu i w przód
• Próby podskoków zmiennych i dostawnych
• Wskakiwanie obunóż do obręczy, koła
• Zeskoki w głąb na miękkie podłoże(z wysokości do 50 cm)

Dziecko pięcioletnie
• Występujące w tym wieku zmiany mają charakter skoku rozwojowego.
• Obserwujemy najszybszy rozwój motoryczny wraz ze znaczną poprawą koordynacji ruchów.
• Dzieciom przybywa siły, wzrasta szybkość, zręczność, wytrzymałość.
• Uwidacznia się zróżnicowanie pod względem rozwoju motorycznego- są dzieci wyprzedzające podany schemat, jak też dzieci nie nadążające za nim.
• Pięciolatków emocjonują nowe i trudne działania.
• Zadania zbyt łatwe mogą być przez nie lekceważone.
1. Zabawy i ćwiczenia kształtujące postawę
• Ćwiczenia wyprostne wyrabiające umiejętność utrzymywania prawidłowej postawy ciała i pozycji w staniu, chodzie, siadach i biegu.
• Ćwiczenia szyi: skłony, skręty, krążenia głowy
• Ćwiczenia tułowia w trzech płaszczyznach w różnych pozycjach
• Ćwiczenia mięśni brzucha w leżeniu na plecach
• Ćwiczenia stóp

2. Zabawy i ćwiczenia orientacyjno- porządkowe
• Reagowanie na różnorodne znaki, sygnały, polecenia.
• Sprawne ustawianie się w rzędzie, dwurzędzie, szeregu, kole, w małych kółkach, zmiany miejsc i ustawień.
• Chody i marsze w różnych kierunkach i szykach, ze zmianą tempa.
3. Zabawy i ćwiczenia z elementem równowagi
• Stanie jednonóż i chód mierniczy
• Chód i bieg we wspięciu po torze prostym i krętym, ze zmianami kierunku
• Przejścia po ławeczce, z przekraczaniem przyboru, pochylaniem się, wykonywaniem obrotu.
• Przekraczanie przeszkód
• Pokonywanie torów przeszkód, z przechodzeniem z jednego przyrządu na drugi.
4. Zabawy i ćwiczenia na czworakach
• Czworakowanie ze zmianami kierunku, z przekraczaniem przeszkód.
• Czworakowanie po ławeczce.
5. Zabawy i ćwiczenia bieżne
• Biegi: na wprost, w rozsypce, w różnych kierunkach.
• Biegi z elementem współzawodnictwa zespołowego i indywidualnego.
• Biegi na dłuższych odcinkach
6. Zabawy i ćwiczenia z elementami rzutu, celowania, toczenia, noszenia
• Rzuty i chwyty oburącz, na zmianę ręką prawą i lewą.
• Rzut piłki o ziemię i chwyt po odbiciu.
• Próby kozłowania ręką prawą i lewą, w miejscu i w ruchu.
• Rzuty oburącz i jednorącz do celu.
• Przerzucanie piłek ponad przeszkodą
• Toczenie przyboru jednorącz z popychaniem, biegiem za toczącym się przyborem, z omijaniem przeszkód.
7. Zabawy i ćwiczenia z elementem wspinania się.
• Prawidłowe chwyty szczebla i ruchy naprzemianstronne.
• Wspinanie się na przyrządy (do wys. 2m.) ze zmianami kierunku i dodatkowymi czynnościami.
• Pokonywanie przeszkód naturalnych i sztucznych.
8. Zabawy i ćwiczenia z elementem podskoku i skoku
• Podskoki obunóż, jednonóż, w miejscu, w ruchu.
• Galop, cwał, podskoki zmienne, rozkroczne, w połączeniu.
• Przeskoki przez przeszkody płaskie i wysokie (do 40 cm.)
• Próby skoku w dal i w wzwyż z rozbiegiem.
• Zeskoki w głąb (np. z ławeczki na materac).
• Zeskoki w terenie z małego wzniesienia.
• Skoki żabie i zajęcze.
• Próby przeskoków zwrotnych przez ławeczkę.
• Podskoki i skoki z użyciem skakanki.
Dziecko sześcioletnie
• Obserwuje się dalszy szybki postęp rozwoju motorycznego.
• Sześciolatek staje się silniejszy, sprawniejszy.
• Jego ruchy są zręczniejsze, zwinniejsze, cechuje je płynność, swoboda, dynamika, ekonomiczność.
• Występuje też automatyzacja niektórych ruchów: marszu, biegu, podskoków. Sześciolatki potrafią płynnie wykonać kombinację ruchów, można od nich egzekwować ćwiczenia trudniejsze, wymagające większego wysiłku.
• Potrafią opanować większość złożonych ćwiczeń na przyrządach oraz ćwiczeń wymagających znacznego poczucia rytmu.
• Dzieci w tym wieku potrzebują zadań i ćwiczeń nowych i trudnych.
1. Zabawy i ćwiczenia kształtujące postawę
• Ćwiczenia wyprostne utrwalające nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała, w pozycjach niskich i wysokich.
• Ćwiczenia szyi: skłony, skręty oraz krążenia głową.
• Ćwiczenia tułowia w trzech płaszczyznach, prowadzone głównie w pozycjach niskich.
• Ćwiczenia mięśni brzucha: w leżeniu na plecach oraz przetaczanie się w siadzie skrzyżnym i w leżeniu.
• Ćwiczenia zwinności: nauka przewrotu w przód po opanowaniu kolejnych przygotowawczych elementów ruchowych: przyjmowanie różnorodnych pozycji i ich zmiany, pokonywanie torów przeszkód, umiejętność biegu wężykiem, toczenia piłki, przekraczania przeszkód.
• Ćwiczenia stóp: chód we wspięciu, chód gąsienicy, chwyty przyboru, toczenie piłki.
2. Zabawy i ćwiczenia orientacyjno- porządkowe
• Szybkie reagowanie na sygnały, znaki i polecenia.
• Sprawne ustawianie się w gromadce, w rozsypce, w rzędzie, w dwurzędzie, w szeregu, w kole, w kółkach, zmiany miejsc i ustawień.
• Marsze i biegi w różnych szykach i kierunkach ze zmianą tempa i rytmu.
• Krycie się i tropienie.
3. Zabawy i ćwiczenia z elementem równowagi
• Chód równoważny w przód, w tył, po śladach, ze zmianami kierunku i utrudnieniami.
• Stanie jednonóż z wykonywaniem czynności dodatkowych.
• Przejście po ławeczce gimnastycznej z wykonywaniem dodatkowych czynności
4. Zabawy i ćwiczenia na czworakach
• Chody i biegi na czworakach, przodem, tyłem, ze zmianą kierunków, z omijaniem i przekraczaniem przeszkód.
• Czworakowanie po ławeczce, belce.
• Wejście i zejście po pochylni.
5. Zabawy i ćwiczenia bieżne
• Bieg w dowolnym kierunku, na wprost, z przeszkodami, z zadaniami dodatkowymi.
• Różne formy pościgów, wyścigów, sztafet, z elementem współzawodnictwa.
6. Zabawy i ćwiczenia z elementami rzutu, celowania, toczenia, noszenia
• Rzuty i chwyty oburącz, ręką prawą i lewą, w miejscu i w ruchu.
• Próby kozłowania piłki ręką prawą i lewą w miejscu i w ruchu.
• Rzuty i chwyty piłki z odbiciem o ziemię, ścianę
• Przerzucanie piłki ponad przeszkodą.
• Toczenie piłek, krążków, obręczy po wyznaczanej trasie.
• Przenoszenie w dwójkach i zespołach przyrządów i sprzętu.
7. Zabawy i ćwiczenia z elementem wspinania się.
• Wykonywanie ruchów naprzemianstronnych na drabince gimnastycznej, postępy w bok, skośnie i w górę.
8. Zabawy i ćwiczenia z elementem podskoku i skoku
• Serie rytmicznych podskoków obunóż i jednonóż, w miejscu i w ruchu.
• Podskoki rozkroczne, zwarte, galopowe, dostawne.
• Skoki w dal i wzwyż z rozbiegu.
• Przeskoki z odbicia obunóż i jednonóż przez przeszkody płaskie i wysokie(do wys. 40cm.) z miejsca i z rozbiegu.
• Wyskoki dosiężne z miejsca i z rozbiegu do przyborów.
• Zeskoki w głąb do przysiadu podpartego.
• Przeskoki zawrotne przez ławeczkę.

6.2. Sposoby konstruowania zajęć ruchowych

Tok ćwiczeń i zabaw porannych

1. Zabawa- ćwiczenie orientacyjno- porządkowe
2. Ćwiczenie o charakterze wielostronnym
3. Skłony lub skręty tułowia
4. Żywa, dość intensywna zabawa bieżna lub skoczna
5. Zabawy-ćwiczenia o charakterze równoważnym
6. Ćwiczenie uspokajające (marsz rytmiczny, ćwiczenie stóp)

Tok zabaw i ćwiczeń gimnastycznych
w grupie młodszej (3,4-latki)

I. Część wstępna
a. Zabawa lub ćwiczenie orientacyjno-porządkowe
b. Ćwiczenie wieloznaczne – ustawienie dzieci, zdyscyplinowanie grupy,
przygotowanie fizyczne i psychiczne, rozgrzanie dużych grup mięśniowych
II. Część główna
c. Zabawa lub ćwiczenie z elementem równowagi
d. Zabawa lub ćwiczenie bieżne
e. Ćwiczenie mięśni brzucha
f. Zabawa lub ćwiczenie z elementem rzutu, chwytu, celowania
g. Ćwiczenie mięśni grzbietu
h. Ćwiczenie stóp
III. Część końcowa
i. Marsz z wyprostowaniem

Tok zabaw i ćwiczeń gimnastycznych
w grupie dzieci starszych (5,6-latki)

I. Część wstępna
1. Zabawy lub ćwiczenia orientacyjno- porządkowe
2. Ćwiczenia uruchamiające duże grupy mięśniowe
II. Część główna
3. Ćwiczenia kształtujące tułowia w płaszczyźnie strzałkowej- skłony w przód i w tył rozwijające mięśnie grzbietu
4. Ćwiczenia kształtujące tułowia płaszczyźnie czołowej- skłony boczne
5. Ćwiczenia mięśni brzucha lub zabawa na czworakach
6. Ćwiczenia lub zabawa z elementami równowagi
7. Zabawa bieżna
8. Ćwiczenia tułowia- skręty lub skrętoskłony
9. Rzuty, wspinanie
10. Skoki, podskoki
III. Część końcowa
11. Ćwiczenia wyprostowane
12. Ćwiczenia przeciw płaskostopiu
13. Ćwiczenia o nieznacznym ruchu
14. Ćwiczenia rytmu

6.3. Narzędzia ewaluacji

Testy sprawności ruchowej dla poszczególnych grup należy przeprowadzić dwukrotnie w ciągu roku szkolnego – na początku i pod koniec realizacji programu.

Test sprawności ruchowej dla dzieci 3-letnich
Imię i nazwisko dziecka__________________________________
Grupa wiekowa_____________
Data obserwacji : wstępnej____________ końcowej___________
Obserwacji dokonała_____________________________
Obserwowana umiejętność
1. Wchodzi po schodach naprzemiennie
2. Schodzi ze schodów naprzemiennie
3. Toczy piłkę do celu
4. Podskakuje obunóż
5. Pokonuje płaską przeszkodę
6. Reaguje na sygnał (znak, dźwięk)
7. Potrafi ustawić się parami i w kole
8. Swobodnie biega

Test sprawności ruchowej dla dzieci 4-letnich
Imię i nazwisko dziecka__________________________________
Grupa wiekowa_____________
Data obserwacji : wstępnej____________ końcowej___________
Obserwacji dokonała_____________________________
Obserwowana umiejętność:
1. Rzuca piłkę znad głowy
2. Schodzi ze schodów naprzemiennie stawiając nogi
3. Podskakuje na jednej nodze
4. Chwyta odbitą od podłogi piłkę
5. Przeskakuje z nogi na nogę
6. Potrafi poruczać się cwałem bocznym
7. Właściwie reaguje na gest, ruch i sygnał dźwiękowy
8. Sprawnie ustawia się w rozsypce, gromadzie i w kole
9. Sprawnie pokonuje przeszkody w naturalnych warunkach
10. Chwyta palcami stóp woreczek
11. Rzuca do celu z odległości 1,5-2 metry
Test sprawności ruchowej dla dzieci 5-letnich
Imię i nazwisko dziecka__________________________________
Grupa wiekowa_____________
Data obserwacji : wstępnej____________ końcowej___________
Obserwacji dokonała_____________________________
Obserwowana umiejętność
1. Przeskakuje z nogi na nogę
2. Potrafi przejść po linii prostej krokiem mierniczym
3. Zręcznie rzuca piłkę oburącz i na zmianę prawą i lewą ręką
4. Zręcznie chwyta piłkę
5. Potrafi wykonać podskoki pajacyka
6. Chodzi po równoważni
7. Podskakuje obunóż i jednonóż w miejscu i w ruchu
8. Rzuca piłką do celu oburącz, prawą i lewą ręką
9. Szybko reaguje na sygnały umowne
10. Stoi przez 15 sekund z zamkniętymi oczami
11. Pokonuje slalom z piłką

Test sprawności ruchowej dla dzieci 6-letnich
Imię i nazwisko dziecka__________________________________
Grupa wiekowa_____________
Data obserwacji : wstępnej____________ końcowej___________
Obserwacji dokonała_____________________________
Obserwowana umiejętność
1. Pokonuje tor przeszkód wymagający umiejętności wspinania się, przechodzenia po różnych przyrządach i wykorzystywania różnych przyborów
2. Sprawnie zeskakuje z wysokości, np. ławeczki (z twardego na miękkie podłoże)
3. Wykonuje przewrót w przód z asekuracją
4. Potrafi odtworzyć sekwencję ruchową, np. jeden podskok, dwa klaśnięcia, trzy przysiady
5. Skoacze przez skakankę
6. W leżeniu na plecach unosi piłkę trzymaną między stopami
7. Przechodzi po równoważni w przód i w tył
8. Pokonuje slalom tocząc piłkę
9. Przeskakuje przez przeszkodę z miejsca i z rozbiegu
10. Odbija piłkę o ścianę lub podłogę i potrafi ją złapać
11. Potrafi zachować równowagę ciała stojąc na jednej nodze i wykonując dodatkowe czynności (np. przekłada woreczek pod kolanem)

Bibliografia

Gniewkowski W., Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne, WSiP, Warszawa 1985r.
Jugowar B., Psychologia rozwojowa dla rodziców, Warszawa 1982.
Kwiatkowska M., Biologiczne i psychologiczne podstawy wychowania w przedszkolu, [w: M. Kwiatkowska, Z. Kopińska (red.), Pedagogika przedszkolna, Warszawa 1978].
Przetacznikowa M., Makiełło-Jarża G., Psychologia rozwojowa, Warszawa 1974.
Gruszczyk – Kolczyńska E., Zielińska E. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu, Bliżej Przedszkola, Kraków 2012

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.