X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34450
Przesłano:

Kontrakt z opiekunem stażu

KONTRAKT
zawarty pomiędzy
nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu

1. Kontrakt zawarty pomiędzy:
- mgr Eweliną Żak – nauczyciel kontraktowy
- mgr Małgorzatą Kaźmierczak – opiekun stażu

2. Kontrakt zawarto na okres: od dnia 01.09.2014 r. do dnia 31.05.2017 r.

3. Miejsce realizacji kontraktu: Szkoła Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Przybyszewskiego 37, 60-356 Poznań

4. Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do działań w zakresie obszarów:
- praktyki zawodowej;
- kontaktów zawodowych;
- ewaluacji działań.

5. Zasady wzajemnego komunikowania
- Opiekun i stażysta są równoprawnymi partnerami.
- Uwagi dotyczące przebiegu stażu pracy oraz realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego są uwagami konstruktywnymi, a nie krytyką.
- Spotkania raz w miesiącu w ustalonym terminie.
- Nauczyciel kontraktowy może konsultować pojawiające się problemy na bieżąco.

6. Zakres obowiązków nauczyciela kontraktowego
Nauczyciel kontraktowy powinien:
- Zapoznać się z procedurami awansu i obowiązującymi go aktami prawnymi.
- Realizować wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 03 sierpnia 2000 r. z późniejszymi zmianami.
- Opracować plan rozwoju zawodowego.
- Uczestniczyć w spotkaniach z opiekunem.
- Sporządzać notatki ze spotkań z opiekunem.
- Dokumentować realizację planu rozwoju zawodowego.
- Uczestniczyć w lekcji otwartej raz w semestrze.
- Prowadzić zajęcia raz w semestrze w obecności opiekuna stażu.

7. Zakres obowiązków opiekuna stażu
Opiekun stażu powinien:
- Zapoznać stażystę z procedurą uzyskania awansu.
- Pomóc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego.
- Wspierać działania nauczyciela kontraktowego w zakresie wzbogacania jego warsztatu.
- Dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym.
- Udzielać rad na prośbę stażysty w sytuacjach problemowych: dydaktycznych, wychowawczych.
- Sporządzić wykaz literatury godnej polecenia.
- Pomóc w opracowaniu projektu sprawozdania.
- Pomóc w uporządkowaniu dokumentacji egzaminacyjnej.
- Przygotować projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.

8. Kryteria oceny dorobku zawodowego
Propozycja oceny dorobku zawodowego uwzględnia:
- Terminowość.
- Systematyczność.
- Zaangażowanie w realizację zadań wynikających z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Inicjatywa.
- Stopień realizacji zadań wynikających z rozporządzenia MEN.

9. Ustalenia końcowe
- Za organizację przebiegu i realizację stażu odpowiedzialny jest nauczyciel kontraktowy.
- Opiekun stażu jest osobą wspomagającą.
- Kontrakt obowiązuje obie strony.
- Kontrakt można modyfikować w miarę potrzeb, za zgodą obu stron.
- Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim ustaleń.

........................................ ........................................ ........................................ ........................................
(podpis nauczyciela kontraktowego) (podpis opiekuna stażu)

Poznań, 12.09.2014r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.