X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34351
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: Renata Kozioł

Stanowisko: nauczyciel

Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole w Czarnowąsach

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2014

Termin zakończenia stażu: 31 maja 2017

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 )

Cele stażu:

1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Doskonalenie własnych umiejętności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.  

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Renata Kozioł

nauczyciel wychowania przedszkolnego,

Publiczne Przedszkole w Czarnowąsach

Lp.

Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
§ 8. ust. 2. pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.

-Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

-Opracowanie planu rozwoju zawodowego. VIII 2014

IX 2014 Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Przedstawienie planu rozwoju zawodowego dyrektorowi.
Ksero ustaw i rozporządzeń.
2. Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola.
Analiza dokumentacji przedszkolnej: Statutu Przedszkola, Planu Rozwoju Przedszkola, regulaminów, koncepcja pracy przedszkola IX 2014
3. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej , kart obserwacji dziecka
Modyfikacja arkuszy zgodnie z podstawą programową. Okres stażu Dzienniki, karty obserwacji,
4.

Praca w Zespole do spraw ewaluacji.
Zbieranie materiałów od koleżanek, podsumowywanie semestrów w danej grupie wiekowej.
Okres stażu
Sprawozdania potwierdzone przez dyrektora.

5.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu;

- aktywny udział w różnych formach
doskonalenia zawodowego
adekwatnych do potrzeb nauczyciela
i przedszkola
(udział w konferencjach, warsztatach
metodycznych itd.),

- udział w szkoleniowych Radach
Pedagogicznych,

-Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

-Samokształcenie poprzez zapoznawaniem się z literaturą pedagogiczną i czasopismami –wyszukiwanie ciekawych artykułów.

w trakcie stażu

w trakcie stażu

w trakcie stażu

Zaświadczenia. potwierdzenia uczestnictwa.

Potwierdzenie Dyrektora

Wykaz literatury

6. Aktywny udział w tworzeniu
dokumentów przedszkola Praca w zespołach powołanych do tego celu .
Opracowanie planu rocznego opartego na koncepcji pracy przedszkola.

w trakcie stażu

7. Aktywne wspieranie dzieci w różnego rodzaju przeglądach i konkursach Odkrywanie zdolności dzieci i wykorzystywanie ich umiejętności.

-Przygotowanie dzieci, prac plastycznych do konkursów. w trakcie stażu
Potwierdzenia
Dyplomy

§ 8. ust. 2. pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.

Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą

- wykorzystywanie serwisów
edukacyjnych w celu wymiany
poglądów i umiejętności związanych
z nauczaniem przedmiotów
ekonomicznych,

- śledzenie aktualności na portalach
internetowych,

- wykorzystanie komputera na zajęciach,

- przygotowywanie pomocy
dydaktycznych do pracy z uczniami,

- opracowanie, wykonanie i bieżąca
aktualizacja strony internetowej przedszkola

- tworzenie prezentacji w programie
Power Point,

-Wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń.

-Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do awansu zawodowego.

-Wykonywanie pomocy do zajęć np. napisy do globalnego czytania, pisanie scenariuszy, itp.

-Wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych.

w trakcie stażu

w trakcie stażu

w trakcie stażu

w trakcie stażu

w trakcie stażu

Notatki, wydruki

Notatki, wydruki

Notatki, wydruki

Przykładowe pomoce dydaktyczne

Strona w internecie

Prezentacja na płycie CD
2
Korzystanie z Internetu.

- Pobieranie ciekawych materiałów z Internetu do realizacji (np. regulaminy konkursów i kampanii edukacyjnych ogólnopolskich ).

- Aktualizacja gazetki informacyjnej o grupie dla rodziców w formie elektronicznej ( przekazywanie materiałów koleżance prowadzącej stronę internetową przedszkola ).

-Nawiązywanie elektronicznego kontaktu z innymi nauczycielkami okres stażu

okres stażu Wykaz najczęściej odwiedzanych stron internetowych

§ 8. ust. 2. pkt 3.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Opublikowanie „Planu rozwoju zawodowego” - opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju
zawodowego
listopad 2014 r. Zaświadczenie o publikacji
2. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami - Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli

-Udostępnianie samodzielnie opracowanych scenariuszy uroczystości , teatrzyków i inscenizacji w bibliotece przedszkolnej.
cały okres stażu
Scenariusze zajęć
3. Publikacje w Internecie - Opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego.
- Publikacje własnych scenariuszy zajęć.
w każdym roku stażu
jedno zajęcie Scenariusze, konspekty z zajęć, zdjęcia
4. Przygotowanie i wygłoszenie referatu szkoleniowego dla nauczycieli na radzie pedagogicznej

- przygotowanie i przeprowadzenie
szkolenia w ramach samokształcenia
Rady Pedagogicznej

W każdym roku stażu minimum jedno szkolenie Potwierdzenie Dyrektora, treść referatu
5. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego, starającego się o awans zawodowy. - Prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela kontraktowego.
- Hospitacja zajęć przeprowadzonych przez stażystkę (nauczyciela kontraktowego).
- Wspólne omawianie przeprowadzonych zajęć.
- Wspieranie i pomoc w pracy, wskazanie źródła wiedzy metodycznej w celu bogacenia i doskonalenia warsztatu pracy oraz umiejętności dydaktycznych.
2x w roku szkolnym

2x w roku szkolnym

W miarę potrzeb

W miarę potrzeb

Scenariusze zajęć.
§ 8 ust.2 pkt 4 lit. a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich:

1
Opracowanie własnego programu
z zakresu edukacji informatycznej
Opracowanie programu.

-Przedstawienie programu na Radzie Pedagogicznej.

-Zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną.

-Realizacja programu według ustalonego planu pracy.

wrzesień 2015

W drugim i trzecim roku stażu

Wniosek o dopuszczenie do realizacji

Opinia nauczyciela mianowanego
Uchwała Rady Pedagogicznej

Własny program

Ewaluacja

Zdjęcia

8. ust. 2. pkt 4. lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizowanie konkursów wewnątrzprzedszkolnych na temat prozdrowotny, ekologiczny
- organizowanie konkursów

- udział w konkursach zewnętrznych

w trakcie stażu

Potwierdzenie Dyrektora, przykładowe materiały, zdjęcia, potwierdzenia udziału

2. Współorganizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi Zorganizowania spotkania z ekologiem, pielęgniarką, ratownikami medycznymi, policjantem
- Poznawanie zawodów rodziców i innych osób bliskich dzieciom.
W trakcie stażu
Potwierdzenia
zdjęcia
3.

4. Uczestnictwo z dziećmi w różnych formach kultury

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

- wyjazdy do kina i teatru

Aktywny udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych i warsztatach wynikających z potrzeb przedszkola.

w trakcie stażu

w trakcie stażu Potwierdzenie Dyrektora, zdjęcia

zaświadczenia

5. Współorganizacja imprez integracyjnych dla dzieci oraz ich rodzin np. Pasowanie na przedszkolaka, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Festyn Rodzinny, Pożegnanie przedszkola.
Przygotowanie scenariuszy imprez, dekoracji sali, niespodzianek, poczęstunków i potrzebnych środków dydaktycznych.
w trakcie stażu
scenariusze

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. d

Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym

1. Rozwijanie własnych zdolności językowych Udział w kursach kwalifikacyjnych umożliwiających nauczanie języka angielskiego w przedszkolu W trakcie stażu certyfikat

( § 8 ust. 2 pkt. 4 e)

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami .

1
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu.
Nawiązanie współpracy ze specjalistami w przypadku problemów dydaktyczno-wychowawczych.

W trakcie stażu

potwierdzenia

( § 8 ust . 2 pkt. 5)

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.
Opis i analiza rozwiązywania problemu edukacyjnego. - zdiagnozowanie wybranych
problemów edukacyjnych
lub wychowawczych,

- Dostosowanie skutecznych metod rozwiązania problemu edukacyjnego.

- Współpraca z poradnią PP w Opolu

- Wymierny efekt zamierzonych działań

w trakcie stażu

Opis przypadków

po rozwiązaniu problemu

Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianie.

................................. ........................................
data /imię i nazwisko nauczyciela/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.