X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34355

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

JOANNA KLIMCZYK PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR37 OPOLE CZAS TRWANIA STAŻU : 01.09.2014 r. - 31.05.2017 r.
CELE : - Podniesienie efektywności moich działań dydaktyczno – wychowawczych - Podniesienie jakości pracy przedszkola - Zdobycie stopnia nauczyciela dyplomowanego
Plan oparty został na rozporządzeniu MEN z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczyciel ( Dz.U .Nr.206,poz2593) i obowiązującą Kartą Nauczyciela (Dz.U, Nr2118 z 2003r. poz.1112 ) z póżniejszymi zmianami .

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej , wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły , a w przypadku nauczycieli , o których mowa w art. 9e ust.1 – Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich , w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Poznanie procedury awansu zawodowego Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
Plan rozwoju zawodowego IX 2014 Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu , plan rozwoju zawodowego.
Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola. Analiza dokumentacji : statutu regulaminu podstawy programowej i zestawów programów nauczania dla przedszkoli , planu pracy przedszkola , programu rozwojowego przedszkola. IX. 2014r Uwzględnienie potrzeb przedszkola w planie rozwoju zawodowego.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Udział w konkursach , warsztatach , szkoleniach , konferencjach dotyczących doskonalenia zawodowego. Pogłębianie wiedzy pedagogicznej poprzez czytanie fachowej literatury.- Gromadzenie literatury metodycznej i pomocy naukowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych , wychowawczych i opiekuńczych. Okres stażu Zaświadczenia , materiały metodyczne , wykaz literatury.
Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami przedszkola. Gromadzenie literatury metodycznej i pomocy naukowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych , wychowawczych i opiekuńczych. Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną. Okres stażu zgodnie z potrzebami przedszkola oraz zainteresowaniami nauczyciela

Okres stażu Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego

Spis lektur
Opieka nad salą przedszkolną. Wzbogacenie sali w nowe pomoce , kąciki zainteresowań, kompletowanie biblioteczki utworów literatury dziecięcej. Dbanie o wystrój sali. Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
Organizowanie wycieczek Zorganizowanie wycieczki do Stobrawskiego Parku Narodowego , do Krasiejowa , do gospodarstwa agroturystyczngo w Przysieczy ( kulig zimowy ). Okres stażu zgodnie z potrzebami przedszkola oraz z działaniami na rzecz współpracy z rodzicami. Program wycieczek sprawozdania
Opracowanie i wdrożenie programu dydaktyczno – wychowawczego dla przedszkola Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
Umieszczenie programu w przedszkolnym zestawie programów , wdrożenie do realizacji. Okres stażu Własny program dydaktyczno wychowawczy zatwierdzony przez posiedzenie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców do realizacji.
Potwierdzenie dyrektora.

Kształtowanie postawy ekologicznej Udział w akcji
„Sprzątanie świata”,
Zbieranie pokarmu i kocy dla zwierząt na rzecz Fundacji Mali Bracia św. Franciszka w Opolu. Udział w akcjach „Pomagamy z uśmiechem” – Fundacja Pomocy Dzieciom ( zbieranie nakrętek ).
Propagowanie zdrowego odżywiania się. Okres stażu Sprawozdania.
Potwierdzenia dyrektora
Przygotowywanie imprez i uroczystości przedszkolnych Zorganizowanie imprez takich jak:
Uroczyste spotkanie z członkami stowarzyszenia
„Triso”.
Foto komiksu do akcji „Bezpieczny przedszkolak” , Dnia Dziecka , Mikołajek , Andrzejek , przy współpracy z koleżankami i rodzicami wychowanków.
Koordynowanie projektu pt. „Kolorowy Świat” – każdy może być artystą. Okres stażu Harmonogram imprez
Potwierdzenia
Współpraca z rodzicami. Spotkania połączone z pedagogizacją rodziców. Spotkania indywidualne z rodzicami. Organizowanie imprez sprzyjających integracji dzieci i rodziców – wspólne wyjazdy integracyjne ( kulig zimowy ) , warsztaty plastyczne . Okres stażu Plany spotkań
Sprawozdania
Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach przedszkolnych , miedzy przedszkolnych. Pomoc w przygotowywaniu do konkursów plastycznych , recytatorskich. Okres stażu Sprawozdania
Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkania w przedszkolu lub miejscu pracy rodzicami. Wycieczka do lecznicy zwierząt , spotkanie z sanitariuszami medycznymi , spotkanie z dentystą w zależności od potrzeb. Okres stażu Sprawozdania
Organizowanie zajęć otwartych , imprez okolicznościowych oraz uroczystości Zaangażowanie dzieci i rodziców we wspólną pracę nad przygotowaniem zajęć , przygotowanie strojów , dekoracji.
Sprawna organizacja imprez i uroczystości. Okres stażu
Według kalendarza imprez Harmonogram imprez , potwierdzenia.

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji , narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla rodziców. Opracowanie dokumentów.

Wykorzystanie internetu jako dodatkowego źródła wiedzy w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Korzystanie z komputera w opracowywaniu scenariuszy zajęć, kart pracy i dokumentowania efektów własnej pracy.

Publikacja w internecie : plan rozwoju zawodowego , scenariusze imprez przedszkolnych.

Korzystanie z nośników optycznych ( DVD , CD ) w pracy z dziećmi. Okres stażu Opis wykorzystania, materiały.

Przykładowe scenariusze zajęć, karty pracy.

Potwierdzenia.

Scenariusze zajęć.

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć , w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych , prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Współpraca z innymi nauczycielami , rodzicami Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej , radach szkoleniowych, WDN
Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
Dzielenie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami nabytymi w czasie trwania kursów i warsztatów organizowanych przez MODN oraz na różnych formach doskonalenia zawodowego ( przeprowadzenie rady szkoleniowej) Raz do roku Potwierdzenie dyrektora, scenariusze
Współorganizowanie imprez i uroczystości okolicznościowych na terenie placówki.
Pomoc w opracowywaniu plastycznej strony przedstawień i imprez organizowanych przez nauczycieli innych grup Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców , pedagogizacja rodziców Jeden raz w semestrze Lista obecności rodziców, scenariusze , teksty referatów
Prowadzenie zajęć dla nauczyciela kontraktowego Opracowanie scenariuszy do zajęć Okres stażu Scenariusze zajęć

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych , opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą , pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie programu i działań wychowawczych Opracowanie i wdrożenie programu adaptacyjnego w przedszkolu Rok szkolny 2015/2016 Program adaptacyjny , ewaluacja
Opracowanie i wdrożenie programu z języka angielskiego dla dzieci z oddziału przedszkolnego Rok szkolny 2015/2016 Własny program z j.angielskiego
Koordynacja i wdrożenie programu pt. „Kolorowy świat” – każdy może być artystą Okres stażu Treść programu.
Potwierdzenie dyrektora.
Scenariusze z warsztatów plastycznych

§ 8 ust.2pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych , wychowawczych lub opiekuńczych

Aktywne wspieranie dzieci w konkursach organizowanych w przedszkolu Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach Okres stażu Potwierdzenia , dyplomy uczestnictwa , nagrody
Rozwijanie u dzieci zainteresowania literaturą dziecięcą Czytanie bajek przez nauczyciela , rodziców , gości zaproszonych.
Prowadzenie biblioteki w przedszkolu. Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
Rozwijanie zainteresowań najbliższym otoczeniem i regionem Organizowanie wycieczek do środowisk przyrodniczych i społecznych oraz do kina i teatru Według harmonogramu imprez Karty wycieczek
Potwierdzenia
Praca na rzecz przedszkola Prowadzenie kroniki przedszkolnej Okres stażu Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Współpraca z rodzicami , zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola Plan współpracy z rodzicami – uroczystości przedszkolne.
Zajęcia otwarte.
Pedagogizacja rodziców Zgodnie z planem współpracy z rodzicami , potrzebami Scenariusze , lista obecności

Współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami Współpraca z Komendą Policji w Opolu
Miejską Biblioteką Publiczną na ul.Minorytów oraz z filiami
Współpraca z PSP nr. 20 oraz PSP nr. 15

Współpraca z MDK w Opolu Okres stażu

Scenariusze
Potwierdzenia

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych , wychowawczych lub innych , z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych , wychowawczych Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych i wychowawczych Okres stażu Opis i analiza przypadków.
Pisemna charakterystyka podjętych działań i ich efektów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.