X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34344
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: Monika Szenk- Pipa
Długość stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Przewidywana data ukończenia stażu: 31.05.2017
Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne nr 24 w Opolu

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego opracowany na okres stażu od 01.09.2014 do 31.05.2017
Akty prawne:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Wymagania egzaminacyjne niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:
§ 7 ust. 2, pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1.Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, Kuratorium Oświaty w Opolu,
Okres stażu Plan rozwoju, teczka „awansu zawodowego”,
2. Nawiązanie i systematyczna współpracy z opiekunem stażu, Rozmowa, ustalenie zasad współpracy,

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli

Analiza i ocena działań 09.2014

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Kontrakt, harmonogram

Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć

Sprawozdanie
3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności, Uczestniczenie w warsztatach metodycznych, kursach doskonalących, konferencjach,

Czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych m.in. przedszkolak.pl, literka.pl, wychowanieprzedszkolne.pl, men.gov.pl, itp. Na bieżąco

Okres stażu Materiały i opracowania, zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów.
4. Tworzenie własnego warsztatu pracy Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, Okres stażu Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień itp.
5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
Wpisy w dzienniku zajęć, Okres stażu Dziennik zajęć, plany pracy,
6. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju

Omówienie sprawozdania z opiekunem stażu Po zakończeniu stażu Sprawozdanie

§ 7 ust. 2, pkt. 2
Umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania rodziców i potrzeb, Okres stażu Podsumowania półroczne, protokoły spotkań
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy Na bieżąco Adnotacje w dziennikach zajęć
3. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych dzieci Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych Okres stażu Wpisy w dziennikach zajęć,
4. Podejmowanie współpracy z rodzicami Nawiązanie współpracy z rodzicami (zabrania rodziców, organizowanie spotkań, warsztatów dla rodziców, zajęć otwartych, uroczystości, itp.), rozmowy indywidualne według potrzeb. Na bieżąco Adnotacje w dziennikach zajęć
5. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami Nawiązanie współpracy

Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów Okres stażu

Na bieżąco Rozmowy indywidualne

Adnotacje w dziennikach zajęć
6.Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole Nawiązanie współpracy z biblioteką osiedlową, Szkołą Podstawową nr 14, nr 10 oraz nr 9 w Opolu, ze Strażą Pożarną w Opolu, z WOPRem oraz MDKiem w Opolu, Nadleśnictwem Opole, pielęgniarką rejonową itp. Okres stażu Wpisy w dzienniku zajęć, dyplomy, podziękowania
7. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych Opracowanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi Według harmonogramu Scenariusze imprez, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia
8. Współpraca z innymi nauczycielami Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami Okres stażu Adnotacje w dzienniku zajęć
9. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym Branie udziału z dziećmi w konkursach organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje Na bieżąco Zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania
10. Wdrażanie różnych akcji i projektów na terenie przedszkola Wyszukiwanie i wdrażanie w placówce akcji społecznych: m.in. Czyste powietrze wokół nas, Moje dziecko idzie do szkoły, Szlachetna paczka, akcje UNICEFu, itp. Okres stażu Zaświadczenia, podziękowania, dyplomy

§ 7 ust. 2, pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej oraz środków audiowizualnych Opracowanie scenariuszy zajęć, dokumentacji i pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem różnych źródeł informacji (komputer, DVD, telewizja, internet, itp.) Okres stażu Dokumentacja
2. Współprowadzenie strony internetowej przedszkola Publikowanie zdjęć, tekstów i planów pracy na przedszkolnej stronie internetowej Okres stażu Strona internetowa
3. Stworzenie dla własnych potrzeb bazę linków do ulubionych portali edukacyjnych Wyszukiwanie dla własnych potrzeb adresów stron internetowych z ciekawymi artykułami, pomocami, pomysłami Na bieżąco Lista
4. Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej Okres stażu Zaświadczenie
5. Wykonywanie gazetki ściennej dla rodziców Tworzenie gazetki informacyjnej dla rodziców Na bieżąco Gazetka ścienna

§ 7 ust. 2, pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego Studiowanie literatury przedmiotu, udział w szkoleniach, kursach, warsztatach. Okres stażu Zaświadczenia
2. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie Studiowanie literatury przedmiotu Na bieżąco Spis lektur
3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej Okres stażu Udokumentowanie zdobytej wiedzy w praktyce, np.: wpisami do dziennika, itp.

§ 7 ust. 2, pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego Zapoznanie się z aktami prawnymi Okres stażu Zbiór akt prawnych, wykaz dokumentów.
2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela Dokładna analiza dokumentów przedszkola– statutu, regulaminów i programów Okres stażu Wykaz dokumentów
3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Okres stażu Plany wycieczek, wpisy w dzienniku zajęć
4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat Okres stażu Wpisy w dzienniku zajęć

Plan rozwoju zawodowego sporządziła:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.