X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34330

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Cele ogólne i szczegółowe

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cele szczegółowe:

• Dalszy rozwój zawodowy jako nauczyciela języka angielskiego z uwzględnieniem zadań realizowanych przez szkołę w drodze po awans na nauczyciela dyplomowanego.

• Podniesienie jakości własnego warsztatu pracy, działań dydaktyczno-wychowawczych oraz jakości pracy szkoły.

• Własny rozwój zawodowy i nabywanie nowych kompetencji.

• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

• Wspieranie rozwoju szkoły.

Czynności organizacyjne
L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji/ dokumentacja
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju. Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
- Karta Nauczyciela, Rozp. MEN
z dn. 1 marca 2013 r.,
- broszury „Awans zawodowy nauczycieli”,
- strony internetowe,
- „Głos Pedagogiczny”. sierpień 2016r.

prawidłowo sformułowane dokumenty

Wniosek o rozpoczęcie stażu. wrzesień 2016r.
wniosek
Plan rozwoju zawodowego. wrzesień 2016r. plan rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. Gromadzenie dokumentacji. W okresie trwania stażu. zaświadczenia,
opracowane materiały,
3. Opracowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju. Przygotowanie sprawozdania
z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. Maj 2019r. sprawozdanie
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. Maj-czerwiec 2019r. ocena dorobku zawodowego

§ 8 ust.2 pkt.1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji/ dokumentacja
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły. Analiza własnych umiejętności.

W okresie trwania stażu.
sprawozdania,
dyplomy z konkursów
Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego.
Współpraca przy tworzeniu planu pracy szkoły.
Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych.
Organizacja konkursów językowych.
2. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej Opracowanie innowacji pedagogicznej „English is all around me” i wdrożenie jej do realizacji (współautorem jest p. Jolanta Lenard – Mosoń) 1 X 2016 –
30 V 2017 opis innowacji, sprawozdania
3. Udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb szkoły i nauczyciela. Studiowanie literatury fachowej.
W okresie trwania stażu.
zaświadczenia,
dyplomy,
notatki,
spis lektur,
spis stron www
Śledzenie fachowych stron internetowych w celu podniesienia kompetencji zawodowych.
Udział w warsztatach, szkoleniach.
Udział w konferencjach metodycznych.
4. Opracowanie programu
i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego. Prowadzenie zajęć językowych:
- dydaktyczno-wyrównawczych,
- rozwijających. 1 X 2016 – 31 V 2017
program własny pracy kółka,
sprawozdanie z realizacji programu,
zdjęcia

Prezentacja osiągnięć na spotkaniach integracyjnych, apelach szkolnych, organizacja uroczystości szkolnych.
5. Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych
i pozaszkolnych. Przygotowanie środków dydaktycznych, materiałów. W okresie trwania stażu.
zgłoszenie do konkursu,
sprawozdania z konkursów
6. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów. Aktywne uczestnictwo we wdrażaniu Szkolnego Systemu Oceniania.
W okresie trwania stażu.
opracowany PSO
Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania.
7. Wzbogacanie metod i form pracy
o nowe metody aktywizujące. Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym. W okresie trwania stażu.
materiały,
biblioteczka anglisty w sali językowej

Systematyczne doposażenie sali językowej jako efekt współpracy
z wydawnictwami.
Zakup literatury specjalistycznej
i pomocy naukowych.
Tworzenie pomocy dydaktycznych.

8. Samodzielne pogłębianie wiedzy
i umiejętności. Studiowanie literatury fachowej
i publikacji internetowych.
W okresie trwania stażu.
spis lektur
Poszerzanie wiadomości z zakresu prawa oświatowego dotyczących (przede wszystkim dotyczących awansu zawodowego).

9. Pełnienie dodatkowych zadań
i funkcji w szkole. Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej W okresie trwania stażu.
protokoły,
raporty

Udział w pracach komisji przeprowadzającej egzamin gimnazjalny

§ 8 ust.2 pkt.2. Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji/ dokumentacja
1. Stosowanie techniki komputerowej
i Internetu w pracy zawodowej. Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej. W okresie trwania stażu. scenariusze lekcji,
dokumentacja,
materiały,
strona internetowa szkoły,
zaświadczenia
Wykorzystanie sprzętu, oprogramowania, Internetu, encyklopedii i słowników do sporządzania niezbędnych materiałów.
Prowadzenie dokumentacji własnej
i szkolnej w formie elektronicznej.
Zamieszczanie informacji o konkursach i osiągnięciach uczniów na stronie internetowej szkoły.
Redagowanie sprawozdań z uroczystości szkolnych i umieszczanie na stornie internetowej szkoły.
Wykorzystanie technik informacyjnych do gromadzenia danych.
Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych.
Uczestnictwo w warsztatach online.
2. Komputerowe opracowanie materiałów. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami. W okresie trwania stażu. pomoce dydaktyczne,
prezentacje,
dyplomy, zaświadczenia, wyróżnienia, nagrody,
świadectwa
Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem programu PowerPoint, opracowanie prezentacji komputerowych.
Komputerowe projektowanie
i drukowanie dyplomów, zaproszeń, wyróżnień, itp.
3. Wykorzystywanie technologii komputerowej do samokształcenia – Internet. Systematyczne korzystanie ze stron internetowych związanych
z awansem zawodowych. W okresie trwania stażu. wykaz stron www.,
wykaz aktów prawnych
Aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
Wymiana doświadczeń zawodowych za pośrednictwem komunikatorów oraz na forach internetowych.

§ 8 ust.2 pkt.3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji/ dokumentacja
1. Opracowanie i udostępnienie
w bibliotece szkolnej oraz na stronach internetowych materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć
i uroczystości szkolnych. Opracowanie materiałów, scenariuszy i pomocy dydaktycznych. W okresie trwania stażu. scenariusze,
materiały
2. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy
i doświadczenia innym nauczycielom. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. W okresie trwania stażu. scenariusze,
materiały,
sprawozdania,
protokoły zebrań,
zdjęcia
Konsultacje z nauczycielami innych przedmiotów dotyczące problemów wychowawczych.
Przekazywanie materiałów dydaktycznych oraz konsultacje w zespole przedmiotowym j. obcych.
Współpraca i dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach przygotowań do akademii, konkursów, uroczystości szkolnych
i innych imprez okolicznościowych.
Systematyczna współpraca
z psychologiem szkolnym.
3. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod
i form pracy. Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego. W okresie trwania stażu. Wykaz stron www,
zdjęcia
Przygotowanie materiałów do publikacji na szkolnej stronie internetowej.

§ 8 ust.2 pkt.4a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji/ dokumentacja
1. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego.
Opracowanie, wdrożenie, realizacja
i ewaluacja programu prowadzenia kółka języka angielskiego. 1 X 2016 – 30 V 2017
program,
ankieta,
sprawozdanie

§ 8 ust.2 pkt.4c. Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji/ dokumentacja
1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży. Organizowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów do kina, teatru, filharmonii. W okresie trwania stażu. karty wycieczek,
zdjęcia,
strona internetowa szkoły
2. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów. Prowadzenie spotkań - zajęć wyrównawczych. W okresie trwania stażu. dziennik zajęć,
programy,
karty pracy,
zdjęcia,
prace uczniów
Indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów.
Przygotowanie gazetki ściennej promującej językowe osiągnięcia uczniów.

3. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych.
Opracowanie scenariuszy konkursów językowych W okresie trwania stażu. scenariusze,
regulaminy konkursów,
sprawozdania,
zdjęcia
Zachęcanie uczniów do udziału
w konkursach na wszystkich szczeblach.
4. Organizowanie i przeprowadzanie uroczystości szkolnych. Przygotowywanie scenariuszy. W okresie trwania stażu. scenariusze,
dekoracje,
zdjęcia
Wykonywanie dekoracji.
5. Współpraca z instytucjami kulturalno – oświatowymi. Udział w imprezach środowiskowych.
W okresie trwania stażu.
scenariusze,
zdjęcia,
sprawozdania
6. Rozwój zawodowy i nabywanie nowych kompetencji. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego. W okresie trwania stażu. zaświadczenia

§ 8 ust.2 pkt.4e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji/ dokumentacja
1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej. Współorganizowanie uroczystości szkolnych, akademii. W okresie trwania stażu. scenariusze,
zdjęcia
2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych. Integracja zespołów klasowych: imprezy szkolne, wycieczki, pomoc koleżeńska. W okresie trwania stażu. karty wycieczek i wyjść,
scenariusze,
zdjęcia
Współpraca z wychowawcami i rodzicami.
3. Współpraca z psychologiem szkolnym. Zorganizowanie warsztatów profilaktycznych wg potrzeb. W okresie trwania stażu. wpisy do dzienników szkolnych,
sprawozdania,
zdjęcia
Spotkania, rozmowy.
4. Organizowanie akcji charytatywnych w szkole. Nawiązanie kontaktu z fundacjami W okresie trwania stażu.
sprawozdanie
5. Współpraca z Komenda Policji
w Ciężkowicach. Spotkania z policjantami w ramach godzin wychowawczych lub w razie potrzeby pomocy uczniom. W okresie trwania stażu.
wpisy do dziennika
6. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
w Tuchowie. Udzielanie pomocy rodzicom
w kierowaniu uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej, W okresie trwania stażu. zaświadczenia,
dzienniki zajęć
Organizowania pomocy psychologicznej dla uczniów
z trudnościami w nauce i rodzin patologicznych.

§ 8 ust.2 pkt.5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji/ dokumentacja
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Analiza efektywności metod aktywizujących stosowanych
w nauce przedmiotu. W okresie trwania stażu. ankiety,
analizy,
scenariusze lekcji,
wymagania edukacyjne,
Praca z uczniem sprawiającym kłopoty wychowawcze.
Indywidualizacja procesu nauczania.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów
z opiniami.

2. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych. Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych. W okresie trwania stażu. opisy przypadków
Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych oraz systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.

Plan ma formę otwartego projektu, który może ulec modyfikacjom w zależności od dynamiki szeroko pojętej sytuacji szkolnej,
w tym m. in. przydziału czynności realizującej. Program będzie podlegał stałej, corocznej ewaluacji.

Opracowała

Olszyny, 1 września 2016r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.