X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3390
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

Beaty Kamińskiej

Nauczycielki Szkoły Podstawowej
im. M. Kopernika w Krzymowie
Na rok szkolny 2008/2009

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
Zadania
Sposób realizacji zadań
Osoby wspierające
Terminy
Dowody realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego- rozporządzenie MENiS 01.12.2004.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
- bezpośrednia rozmowa z opiekunem stażu
- otwarte zawarcie kontraktu z opiekunem
- pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego
- ustalenie z opiekunem terminów i tematyki spotkań na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.

3. Przygotowanie projektu sprawozdania. Opiekun stażu
Dyrektor Szkoły
Opiekun stażu IX 2008
IX 2008
V 2009
- kserokopia powołania opiekuna stażu
- konspekty prowadzonych zajęć
- arkusze hospitacji
- formularze nauczyciela hospitowanego
- arkusz analizy pracy nauczyciela
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. 1. Analiza dokumentacji:
- Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie
- Szkolny program wychowawczy.
- Plan wychowawczy kl. „0”
- Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2008/2009.
- Roczny Program Rozwoju Szkoły Podstawowej im, M. Kopernika w Krzymowie na rok 2008/2009.
- Wewnętrzny Regulamin Ucznia Szkoły Podstawowej w Krzymowie.
- Regulamin Pracy SP im. M. Kopernika w Krzymowie.

2. Udział w Radach Pedagogicznych- zapoznanie się z księgą protokołów.

3. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji wymaganej przez szkołę.

4. Poznanie i opanowanie przepisów oraz zasad BHP:
a) Analiza rozporządzenia MENiS 31.12.2002r.
b) Zapoznanie się z :
- Regulaminem BHP w SP im. M. Kopernika w Krzymowie.
- Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krzymowie.
- Planem Obronności Cywilnej SP w Krzymowie. Opiekun stażu
Dyrektor Szkoły IX-XI 2008
cały rok
cały rok
IX 2008
X 2008
XI 2008
XII 2008
- karta dokumentowanych spotkań
- wykaz analizowanych dokumentów szkolnych i innych dotyczących prawa oświatowego
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
- karta spotkań
- protokoły
- dziennik lekcyjny
- teczka wychowawcy
- wykaz analizowanych dokumentów szkolnych i innych dotyczących prawa oświatowego.
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
3.
Uczestniczenie w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminu hospitowanych zajęć.

2. Obserwowanie zajęć zgodnie z opracowanym harmonogramem.

3. Omówienie z prowadzącym obserwowanych zajęć.

Opiekun stażu,
Dyrektor Szkoły,
Nauczyciele różnych przedmiotów jeden raz w miesiącu
- harmonogram zajęć
- arkusze hospitacji

4. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności
opiekuna stażu, dyrektora szkoły 1. Ustalenie terminów, tematyki i rodzaju prowadzonych zajęć.

2. Analiza prowadzonych zajęć i ich ewaluacja. Opiekun stażu,
Dyrektor Szkoły, jeden raz w miesiącu  konspekty prowadzonych zajęć
- zanotowane wnioski, uwagi i refleksje
- arkusze obserwacji

5. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli 1. Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.

2. Udział w kursach, szkoleniach i warsztatach.

3. Udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez ODN lub MODN w Koninie.

4. Samodzielne studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych oraz wychowawczych.

5. Udział w szkoleniu BHP Opiekun stażu

Dyrektor Szkoły
Dyrektor Szkoły
Inspektor BHP
Opiekun stażu
na bieżąco
cały rok
zgodnie z zapotrzebowaniem
IX 2008
- zaświadczenia z odbytych kursów i szkoleń
- potwierdzenie udziału
- wykaz literatury pedagogicznej i wychowawczej
- notatki z wybranych przeczytanych lektur
- zaświadczenie ukończenia szkolenia BHP

6. Uczestniczenie w życiu szkoły 1. Przygotowanie uczniów do udziału:
a) w akcjach ekologicznych (poprzez pogadanki, konkurs):
b) Sprzątanie świata
c) Dzień Ziemi.

2. Odwiedzanie grobów zmarłych poległych w okresie II Wojny Światowej.

3. „Przedszkolaki zapraszają wszystkich z naszej paki” -przedstawienie.

4. „Matematyka przedszkolaka”

5. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnych uroczystości:
a) Barbórka
b) Choinka szkolna –spotkanie z seniorami

6. Zorganizowanie klasowych
uroczystości:
a) Mikołajki
b) Bal karnawałowy
c) Dzień Chłopca i Dzień Kobiet.
d) Dzień Matki-metodą projektów

7. Wykorzystanie komputera do opracowywania pomocy dydaktycznych.

8. Przygotowanie gazetek tematycznych i dekoracji w sali lekcyjnej i na korytarzu.

9. Organizowanie wycieczek przedmiotowo-turystycznych.

10. Zorganizowanie przedstawienia dla uczniów naszej szkoły.

11. Organizowanie spotkań z przedstawicielami środowiska lokalnego np.: OSP, Urzędu Gminy, Policji, banku, przedstawicielami różnych zawodów.

12. Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci ,,Nie tylko ZIELONY jest ogród przedszkolaka,,
Opiekun stażu
Opiekun stażu
Opiekun stażu
Dyrektor Szkoły
Opiekun stażu
Dyrektor Szkoły
Opiekun stażu
IV 2009
IX 2008
VI 2009
XI 2008
V 2009
VI 2009
XII 2008
I 2009
XII 2008
I 2009
III 2009
V 2009
okres stażu
cały rok
cały rok
V 2009
cały rok
X-VI-2009
- wpis w dzienniku
- sprawozdanie
- wpis w dzienniku i zeszyt wyjść
- scenariusz, zdjęcia
- wpis w dzienniku
- program zajęć matematycznych
- zdjęcia
- wpis w dzienniku
- prace dzieci
- zdjęcia
- potwierdzenie opiekuna
- scenariusz
- zdjęcia
- wpis w dzienniku
- projekt
- pomoce
- zdjęcia
- potwierdzenie opiekuna
- zdjęcia
- sprawozdanie i wnioski
- zdjęcia
- potwierdzenie opiekuna
- potwierdzenie opiekuna
- potwierdzenie opiekuna

7. Zdobywanie wiedzy w zakresie problemów środowiska uczniów 1. Organizowanie spotkań z rodzicami:
- spotkania indywidualne wg potrzeb;
- zebrania klasowe;
- warsztaty dla rodziców-przeprowadzone przez przedstawiciela z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej.
- „Poczytaj mi mamo”- czytanie bajek przez rodziców

2. Nawiązanie współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Ślesinie Filia w Koninie

3. Współpraca z pielęgniarką szkolną.
Opiekun stażu
cały rok

dwa razy w miesiącu - przez cały rok
wg potrzeb
wg potrzeb  referat
- zapis w dzienniku
- protokoły
- plan współpracy z rodzicami
- potwierdzenie współpracy
- potwierdzenie współpracy

Plan rozwoju zawodowego został opracowany przez : Krzymów, dn.19.09.2008

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.