X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34225
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego: przyroda, nauczyciel- wychowawca w świetlicy

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Justyna Rybarczyk
(nauczyciel przyrody, nauczyciel - wychowawca w świetlicy)

Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wolsztynie

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2017 r.

Zadania organizacyjne

Zadania
Sposoby, formy realizacji
Termin realizacji
Sposób
dokumentacji
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
Analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

Złożenie wniosku.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
IX 2014

IX 2014

Wniosek o rozpoczęcie stażu,
plan rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie materiałów i dokumentów
Cały okres stażu
Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
V 2017
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby
dokumentacji
Doskonalenie metod, form i warsztatu pracy

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu na rzecz podwyższania jakości pracy szkoły.

Praca w zespołach samokształceniowych.
Konstruowanie Przedmiotowych Zasad Oceniania z przyrody.
Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli.
Stosowanie w pracy metod aktywizujących.
Indywidualizacja nauczania, praca z uczniem upośledzonym w stopniu lekkim.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Analiza dokumentów związanych z organizacja pracy w szkole: Statutu Szkoły, regulaminów, WSO, Programu Wychowawczego i innych.
Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej.
Udział w miarę możliwości w kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach metodycznych i dydaktycznych oraz innych zgodnie z potrzebami szkoły.
Śledzenie publikacji w internecie związanych z dydaktyką przyrody i zajęciami w świetlicy.
Praca w zespole przedmiotowym, do spraw promocji szkoły.
Zapoznanie uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania z przyrody.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu.

Wrzesień
Notatki, kopie artykułów, scenariusze.

Notatki, zaświadczenia, potwierdzenia dyrektora szkoły,adresy stron internetowych.

Protokoły, poświadczenie dyrektora szkoły.
Notatki.
Organizowanie imprez świetlicowych oraz współorganizowanie imprez szkolnych, promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
Zebranie materiałów,
opracowanie scenariuszy imprez, wykonanie dekoracji na daną imprezę
Pomoc w przygotowaniach festynów szkolnych.
Cały okres stażu, zgodnie z kalendarzem imprez świetlicowych i szkolnych
Scenariusze, zdjęcia, potwierdzenie kierownika świetlicy i dyrektora szkoły

Dbanie o wystrój sal świetlicowych i sali przyrodniczej
Dekoracje okolicznościowe, wystawy prac dzieci, przygotowywanie gazetek tematycznych.
Cały okres stażu
Zdjęcia wystroju, gazetek ściennych, potwierdzenie kierownika świetlicy

Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych

Przygotowanie materiałów i pomoc uczniom w przygotowaniach do konkursów szkolnych międzyszkolnych

Cały okres stażu

Dyplomy, podziękowania

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Podejmowanie działań na rzecz uczniów z trudnościami i zdolnych.
Zorganizowanie pomocy uczniowskiej w zespole świetlicowym.
Cały okres stażu
Notatki z obserwacji.
Wnioski z osiągniętych efektów
Opracowanie programu koła ekologicznego „Koło Małego Ekologa”, planu pracy świetlicy na dany rok szkolny, planu pracy Szkolnego Koła PCK.
Prowadzenie zajęć.
Cały okres stażu
Plan pracy.

§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby
dokumentacji
Wykorzystanie internetu, jako cennego źródła informacji.
Wykorzystywanie stron internetowych o tematyce pedagogiczno – oświatowej, korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych.

Wykorzystanie strony internetowej szkoły do prezentacji efektów pracy, kontaktów z rodzicami i innymi nauczycielami, pomoc w administrowaniu strony internetowej szkoły.s
Cały okres stażu
Wykaz stron internetowych, strona szkoły.
Wykonanie pomocy dydaktycznych na zajęcia z przyrody i świetlicowe.
Opracowanie kart pracy, sprawdzianów, rebusów,, podziękowań, informacji dla rodziców, krzyżówek,dyplomów, karty zgłoszenia dziecka do świetlicy przy pomocy technologii komputerowej
Cały okres stażu
Kopie opracowanych materiałów
Tworzenie nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela przyrody i wychowawcy świetlicy, poprzez korzystanie z technologii informacyjnej.
Prowadzenie lekcji z przyrody, zajęć indywidualnych i świetlicowych z wykorzystaniem technologii informacyjnej (TIK)

W trakcie trwania stażu

Scenariusze , prezentacje multimedialne, własne prezentacje.

Opracowanie dokumentacji stosując technologię komputerową.
Opracowanie scenariuszy zajęć z przyrody, zajęć świetlicowych i indywidualnych, planów pracy, sprawozdań, materiałów pomocniczych podczas zajęć.
W trakcie trwania stażu
Dokumenty, scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne.

§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem i innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby
dokumentacji

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, stażystami, nowymi pracownikami.
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
Opracowanie i udostępnianie innym nauczycielom szkoły scenariuszy zajęć, imprez świetlicowych, konkursów przyrodniczych, sprawdzianów.
Przekazywanie do biblioteki szkolnej samodzielnie wykonanych lub pozyskanych materiałów dydaktycznych.
Współpraca z innymi nauczycielami w opracowywaniu i przygotowywaniu scenariuszy uroczystości szkolnych, konkursów.
Konsultacje z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych i wychowawców świetlic zatrudnionych w innych placówkach na terenie gminy.
Przygotowanie kontraktu i planu współpracy z nauczycielem stażystą.

Okres stażu

Notatki, poświadczenie dyrektora szkoły, pomoce dydaktyczne, scenariusze, kontrakt z nauczycielem stażystą.

§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby
dokumentacji
Opracowanie i wdrożenie programu : „Zdrowe i bezpieczne dziecko”
Prowadzenie zajęć mających na celu:
kształtowanie nawyków higieny osobistej, właściwego odżywiania się, uprawiania sportu, dbania o własne zdrowie
Cały rok szkolny 2014/2015

Program
Wdrożenie własnych pomysłów do programu wychowawczego świetlicy
Prowadzenie zajęć mających na celu:
- budzenie szacunku dla tradycji i symboli narodowych, rozwijanie zainteresowań historią i przyrodą naszego regionu (Powiat Wolsztyński)
W trakcie stażu
Notatki, opis i analiza realizacji własnych pomysłów do programu pod koniec roku szkolnego
Współudział w realizacji programu profilaktyki zdrowotnej „Problem z głowy”
Prowadzenie zajęć mających na celu kształtowanie nawyków higieny głowy
Rok szkolny 2014/2015
Potwierdzenie pielęgniarki szkolnej

Opracowanie i wdrożenie programu „Książka uczy, bawi i wychowuje”
Prowadzenie zajęć mających na celu:
promowanie czytelnictwa wśród dzieci, budzenie zainteresowań książką, integrowanie dzieci poprzez wspólne czytanie książek, wdrażanie do systematycznego korzystania z książek i odwiedzania biblioteki,
Rok szkolny 2015/2016
Program

§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby
dokumentacji
Współpraca w organizowaniu przez szkołę uroczystości środowiskowych i akcji charytatywnych.

Współorganizowanie szkolnych i środowiskowych imprez kulturalnych, rekreacyjnych i innych.
Czynny udział w akcjach charytatywnych.

Cały okres stażu

Sprawozdanie, zdjęcia, potwierdzenie kierownika świetlicy, dyrektora szkoły.
Promowanie działalności świetlicy, organizacja akcji „ Nocowanie w świetlicy”
Przygotowanie wystaw prac uczniów w szkole i świetlicy, umieszczanie informacji o sukcesach uczniów na stronie internetowej szkoły.
Przygotowanie „biwaku” w świetlicy.

Cały okres stażu

Maj/czerwiec
Informacje i zdjęcia na stronie internetowej szkoły, kronika, potwierdzenie kierownika świetlicy

Wychodzenie naprzeciw uczniom i rozwijanie ich wszechstronnych zainteresowań.
Prowadzenie hodowli roślin w świetlicy, parapetowego ogródka, udział w spacerach po Wolsztynie, zajęcia w „Kuchcikowie”
W trakcie stażu
Sprawozdanie, zdjęcia, scenariusze

§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby
dokumentacji
Współpraca z rodzicami.

Współpraca w celu rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów. Analizowanie poszczególnych przypadków i szukanie rozwiązań.

Cały okres stażu

Notatki, zapisy w dzienniku.
Współpraca z Komendą Powiatową Policji W Wolsztynie, Strażą Pożarną, ZOZ, pielęgniarką szkolną.
Propagowanie zdrowych i bezpiecznych zachowań w domu i szkole. Organizacja spotkań. Rozbudzenie wśród uczniów ciekawości i zainteresowania zawodami , w których udziela się pomocy innym osobom.
Cały okres stażu

Informacje i zdjęcia na stronie internetowej szkoły, kronika, potwierdzenie kierownika świetlicy, notatki, podziękowania.

Współpraca z wolsztyńskim przytuliskiem.

PCK, Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Wolsztynie.
Zachęcanie uczniów do wspierania przytuliska, poprzez organizację zbiórki karmy.
Organizacja konkursów na etapie szkolnym, pogadanki na temat: grypy, depresji.
Cały okres stażu
Sprawozdanie, zdjęcia,notatki,

§8 ust. 2 pkt 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby
dokumentacji
Organizacja konkursów szkolnych.
Zorganizowanie i przygotowywanie uczniów do konkursów: plastycznych i wiedzy przyrodniczo – ekologicznej.
W trakcie trwania stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły, sprawozdanie.

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby
dokumentacji
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
Podsumowanie i wnioski
W trakcie trwania stażu
Opis przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.