X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34215

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Monika Porzucek, nauczyciel języka niemieckiego
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

Czas stażu: 01.09.2014 – 31.05.2017
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Kompetencje przedmiotowo- metodyczne:
Studia magisterskie: Filologia Germańska, Uniwersytet Łódzki

1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

Podejmowanie działań, formy realizacji:

1.Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. - analiza dokumentów szkolnych: Statutu Szkoły, WZO, Plan Wychowawczy Szkoły, program nauczania języka niemieckiego, i in.

2.Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
- udział w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej okres stażu

3.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zewnątrz szkolnych formach doskonalenia zawodowego,
- udział w kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach,

4.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki przedmiotu
- studiowanie literatury fachowej,
- gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki (literatura, słowniki, plansze, itp.)
- opieka nad pracownią języka niemieckiego (wzbogacenie wyposażenia, dbałość o sprzęt i wystrój)
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami języka niemieckiego,
- poszukiwanie nowych metod aktywizujących uczniów na lekcjach języka niemieckiego
- urozmaicenie zajęć,

5.Wzbogacanie i doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy
- opracowywanie materiałów dydaktycznych i wychowawczych oraz udostępnianie ich innym nauczycielom,
- pozyskiwanie materiałów dydaktycznych,
- doskonalenie własnych metod poprzez wykorzystanie różnorodnych środków dydaktycznych, pomocy naukowych i wyników najnowszych wyników badań pedagogicznych.

6.Organizowanie/współorganizowanie i przeprowadzanie autorskich oraz zewnętrznych konkursów szkolnych z języka niemieckiego
- opracowanie regulaminu oraz testu konkursowego, przygotowanie materiałów,
- wewnątrzszkolne konkursy gramatyczno-leksykalne, recytatorskie, na kartę świąteczną i in.
- pozyskiwanie nagród

7.Przygotowywanie uczniów uzdolnionych do konkursów językowych.
- prowadzenie kół zainteresowań.

8.Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów
- przeprowadzanie testów, analiza wyników i opracowanie wniosków.
2
9.Wspieranie uczniów z problemami w nauce języka niemieckiego oraz uczniów uzdolnionych.
- prowadzenie konsultacji z języka niemieckiego.

10.Pełnienie funkcji wychowawcy klasy oraz opiekuna Samorządu Szkolnego
- sprawowanie opieki nad klasą wychowawczą
- diagnozowanie i próba rozwiązywania problemów uczniów klasy wychowawczej,
- organizowanie wycieczek, imprez klasowych i między klasowych
- kontakty z rodzicami, wywiadówki, spotkania, korespondencja mailowa

11.Współpraca z innymi nauczycielami oraz specjalistami w celu poprawy efektywności pracy - konstruowanie, wdrażanie i ewaluacja zindywidualizowanych programów edukacyjnych,
- spotkania zespołów konsultacyjnych, wychowawców i przedmiotowych,

12.Podejmowanie działań opiekuńczo – wychowawczych wynikających z dokumentów szkolnych.
- diagnozowanie problemów wychowawczych i podejmowanie prób rozwiązywania ich,
- indywidualne spotkania z uczniem oraz jego rodzicami/opiekunami prawnymi.

13.Promowanie Szkoły w środowisku lokalnym
- Przeprowadzanie prezentacji szkoły dla rodziców i uczniów szóstych klas szkoły podstawowej w ramach Promocji Szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Podejmowanie działań, formy realizacji:

1.Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej
- przygotowywanie materiałów dydaktycznych oraz dokumentacji z wykorzystaniem komputera i Internetu,
- korzystanie z internetowych portali edukacyjnych,

2.Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej
- samodzielne tworzenie pomocy naukowych,
- opracowywanie sprawdzianów, testów, kartkówek dla uczniów,
- pisanie sprawozdań, planów pracy, planów wynikowych itp.
- opracowanie materiału promującego Zespół Szkół Nr 1 w środowisku lokalnym w programie Power Point.

3.Gromadzenie oraz wykorzystywanie na lekcjach pomocy audiowizualnych.
- gromadzenie płyt CD oraz DVD, słowników multimedialnych, prasy niemieckojęzycznej i wykorzystywanie ich na zajęciach lekcyjnych.

4.Wzbogacanie warsztatu pracy z wykorzystaniem technologii multimedialnej.
- tworzenie prezentacji oraz materiałów dydaktycznych w programie Power Point do wykorzystania na lekcji z użyciem laptopa i tablicy multimedialnej.

5.Zachęcanie uczniów do pracy z komputerem i Internetem.
- zadawanie uczniom prac i projektów, wymagających wyszukiwania informacji w Internecie, przetwarzanie ich oraz zapisywanie na różnych nośnikach elektronicznych.
3
6.Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem
- praca własna w wybranych programach komputerowych

7.Wykorzystanie na lekcji środków multimedialnych.
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy multimedialnej oraz komputera.

§ 8ust.2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Podejmowanie działań, formy realizacji:

1.Sprawowanie funkcji przewodniczącej zespołu przedmiotowego języków obcych.
- organizowanie spotkań nauczycieli języków obcych w celu omawiania pracy, bieżących problemów, wymiany doświadczeń i materiałów dydaktycznych.

2.Sprawowanie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego.
- pomoc nauczycielowi w opracowaniu planu rozwoju zawodowego,
- obserwacja oraz omawianie zajęć prowadzonych przez nauczyciela,
- sporządzenie projektu oceny dorobku zawodowego,

3.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
- udostępnianie zainteresowanym nauczycielom scenariuszy lekcji, materiałów dydaktycznych, materiałów z konferencji i sympozjów,
- prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli,
- publikowanie autorskich materiałów w portalach edukacyjnych,

4.Współpraca z innymi nauczycielami w zakresie wychowawczym.
- pomoc w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
- dzielenie się posiadanymi materiałami,

5.Publikacje
- publikowanie materiałów do nauki języka niemieckiego.
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
- przekazanie materiałów do biblioteki szkolnej.

§ 8ust.2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Podejmowanie działań, formy realizacji:

1.Opracowanie i wdrożenie PZO
- analiza podstawy programowej, programu nauczania oraz WZO,
- opracowanie i wdrażanie PZO
4
2.Współtworzenie Szkolnego Programu Wychowawczego: ProgramPromocji Szkoły
- analiza potrzeb oraz możliwości szkoły,
- opracowanie form promocji szkoły,
- wdrażanie Programu,

3. Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem z trudnościami w nauce języka obcego.
- przegląd literatury fachowej,
- analiza i wnioski z obserwacji uczniów,
- opracowanie programu,
- przekazanie nauczycielom języka niemieckiego i angielskiego w Gimnazjum.

§ 8ust.2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Podejmowanie działań, formy realizacji:

1.Opracowanie i wdrożenie działań w celu diagnozowania osiągnięć uczniów
- opracowanie materiałów oraz diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów zgodnie z podstawą programową oraz treściami wykraczających poza podstawę programową.

2.Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów.
- rozpoznanie i analiza potrzeb i możliwości edukacyjnych ucznia,
- przygotowywanie materiałów dydaktycznych,

3.Klasowe spotkania integracyjne, wyjścia klasowe oraz wycieczki i zielone szkoły
- organizowanie i prowadzenie pozaszkolnych spotkań klasowych,
- współorganizowanie wycieczek,

4. Organizowanie imprez klasowych i szkolnych - wigilii klasowej i innych wynikających z kalendarza szkolnego,

5.Współorganizowane Europejskiego Dnia Języków - współorganizacja przebiegu Europejskiego Dnia Języków,
- konkursy,
- zabawy,
- quizy

6. Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej uczniów
- spotkania z rodzicami uczniów w domu ucznia,
- stały kontakt telefoniczny i mailowy z rodzicami/opiekunami uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych lub w trudnej sytuacji materialnej oraz życiowej,
- pomoc w kontaktach z Sądem, MOPS-em i innymi instytucjami,

§ 8ust.2 pkt 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
5
Podejmowanie działań, formy realizacji:

1.Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania demoralizacji i patologiom w rodzinie.
- organizacja spotkania z prawnikiem nt Odpowiedzialności karnej nieletnich
- spotkania z uczniami i ich rodzinami w domu
- dodatkowe spotkania z pedagogiem szkolnym
- organizowanie spotkań młodzieży naszej szkoły z prawnikiem,
- pozyskiwanie materiałów do przeprowadzenia godzin wychowawczych.

2. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych.
Prowadzenie i współuczestniczenie w akcjach.
- „Sprzątanie ziemi”

4.Stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi.
- indywidualne konsultacje z rodzicami,
- wspólne spotkania ucznia, rodzica, nauczyciela i pedagoga szkolnego.
- stały kontakt telefoniczny i mailowy,
- natychmiastowe informowanie o problemach i podejmowanie właściwych działań,
- kontrakt z klasą,

5.Organizacja pomocy prawnej
- organizowanie bezpłatnych konsultacji i porad prawnych z prawnikiem w sprawach rodzinnych dla rodziców uczniów w trudnej sytuacji materialnej, potrzebujących takiej pomocy

6.Współpraca z wydawnictwami
- udział w szkoleniach i warsztatach,
- pozyskiwanie pomocy dydaktycznych,
- pozyskiwanie nagród na szkolny konkurs,

7. Współpraca ze szkołą Wilhelm-Normann-Berufskolleg w Herford
- wymiana doświadczeń,
- współpraca z kadra pedagogiczną
- rola tłumacza

§ 8ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Podejmowanie działań, formy realizacji:
1. Dokonanie opisu i analizy rozwiązania przypadków dydaktyczno – wychowawczych.
- zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia, sytuacji i problemu w szkole,
- identyfikacja problemu
- ocena przyczyny zjawiska,
- propozycje rozwiązania,
- wdrażania oddziaływań,
- efekty oddziaływań.

6

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.