X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34236
Przesłano:

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego

1
Plan rozwoju zawodowego wychowawcy internatu Remigiusz Jan Wieczorek
ubiegający się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Miejsce zatrudnienia: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie
Posiadany stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany
Okres trwania stażu: 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1.09. 2016r. Data ukończenia stażu: 31. 05. 2017r.
Suliszewo, 1 września 2016r.
2
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi 2 3 4 5 1. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Okres stażu Materiały, zaświadczenia, dokumenty,
2. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
Uzyskanie oceny z dorobku zawodowego.
V 20017r.
V – VI 20017r.
Sprawozdanie,
Ocena dorobku
,
3
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
§ 8 ust. 2 pkt. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły
1.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
Analiza własnych umiejętności.
Współpraca przy tworzeniu planu pracy grup internackich.
Angażowanie wychowanków do brania udziału w konkursach szkolnych i internackich.
Organizowanie zajęć z pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.
Organizacja konkursów plastycznych w internacie.
IX 2016r.
Teczka osiągnięć,
Plany pracy,
Wpisy na stronie www. szkoły,
Listy przeszkolonych,
Wpisy na stronie www. szkoły,
4
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
2.
Udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb szkoły i nauczyciela.
Aktywne uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego związanego z wykonywaną pracą,
Uzyskanie świadectw ukończenia kursu lub innych dokumentów,
Okres stażu
Zaświadczenia, notatki,
Świadectwa, dokumenty,
3.
Opracowanie programu i prowadzenie Kółka Majsterkowicza.
Prowadzenie zajęć zgodnie z programem,
Prezentacja wykonanych prac, dekoracja pomieszczeń grup internackich, wykonywanie pomocy dydaktycznych,
Okres stażu
Własny program pracy kółka, sprawozdanie,
Pomoce dydaktyczne, zdjęcia na stronie www. szkoły,
4.
Organizowanie imprez i uroczystości internackich takich jak Andrzejki, Wigilia, Dzień Dziecka, zgodnie z kalendarzem.
Angażowanie wychowanków, podział ról, wykonywanie dekoracji przez uczniów należących do Kółka Majsterkowicza,
Okres stażu
Scenariusze,
5
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
(§ 8 ust. 2 pkt. 2) Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w doskonaleniu warsztatu i metod pracy wychowawczej.
Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w opracowywaniu dokumentacji, przygotowywaniu środków dydaktycznych, tworzenie narzędzi ewaluacyjnych.
Wykorzystanie oprogramowania komputera, ekranu projekcyjnego, skanera, aparatu cyfrowego do obróbki i prezentacji prac uczniów oraz w innych zakresach edukacji wychowanków.
Wykorzystanie sprzętu, oprogramowania, Internetu, słowników, encyklopedii do przygotowania materiałów dydaktycznych Przekazanie uczniom adresów ciekawych stron internetowych, które mogą być wykorzystane podczas opracowywania różnych zadań,
Okres stażu,
Okres stażu,
Okres stażu,
Okres stażu
Plany, programy, sprawozdania,
Scenariusze i konspekty wybranych zajęć,
Pliki z pomocami dydaktycznymi,
Adresy stron,
Dzielenie się utworzonymi pomocami z innymi nauczycielami,
6
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

Zachęcanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas wykonywania różnych prac, Przygotowanie prezentacji multimedialnych, Przygotowywanie gazetek ściennych,
Wykorzystanie poczty elektronicznej w kontaktach z wychowawcami internatu i klas.
Okres stażu
Wpisy do dziennika i zeszytów spostrzeżeń,
2.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w zakresie pogłębiania własnej wiedzy i umiejętności.
Korzystanie z zasobów portali edukacyjnych, stron, wydawnictw, prasy, stron gov.pl w poszukiwaniu interesujących opracowań, recenzji, autorskich programów z zakresu wychowania i profilaktyki.
Okres stażu
Spis portali i adresów stron internetowych,
3.
Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i bibliotek miejskich.
Pogłębianie wiedzy, Korzystanie z infrastruktury technicznej.
Okres stażu
7
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
(§ 8 ust. 2 pkt. 3) Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
1.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w dzieleniu się doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Opublikowanie w Internecie na stronie edux.pl planu rozwoju zawodowego.
Październik/List opad 2016r.
Wydruk, adres strony www.
2.
Podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym.
Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach z innymi osobami, Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom.
Podczas stażu,
Listy obecności- wymiana informacji i materiałów
3.
Wymiana doświadczeń z wychowawcami innych grup.
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli,
Podczas stażu,
Scenariusze, konspekty zajęć.
4.
Udostępnienie innym nauczycielom i wychowawcom swoich opracowań, scenariuszy, konspektów.
Opracowywanie i przekazywanie materiałów. Pomoc w pracy innym nauczycielom i wychowawcom.
Okres stażu,
Wykaz opracowań i konspektów.
8
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
§ 8 ust. 2 pkt. 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich
1.
Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego.
Opracowanie, wdrożenie, realizacja i ewaluacja programu prowadzenia Kółka Majsterkowicza jako poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania konstrukcyjno-techniczne wychowanków.
2016/2017r.
Opracowany program, przykładowe scenariusze, zapisy w dzienniku zajęć,
§ 8 ust. 2 pkt. 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży.
Rozmowy z wychowankami,
Okres stażu
Wpisy do dziennika
2.
Organizowanie imprez i konkursów w grupach wychowawczych.
Organizowanie dyskotek, urodzin, konkursy na najładniej udekorowany pokój sypialniany.
Okres stażu
Wpisy do dziennika
9
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
3.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych uczniów.
Indywidualne rozmowy z wychowankami, Systematyczna lektura czasopism pedagogicznych oraz literatury fachowej. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowach z uczniami.
Okres stażu
Spis przeczytanej literatury
4.
Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów.
Prowadzenie zajęć wynikających z potrzeb wychowanków i ich zainteresowań.
Okres stażu
Scenariusze, konspekty
5. Zorganizowanie wycieczki.
Zorganizowanie wycieczki do "Papugarni" w Stargardzie i do Rezerwatu Przyrody "Grądowe Zbocza" w Reczu
Podczas stażu
Karty wycieczki, Wpisy do dziennika.
6.
Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania wychowanków poprzez organizację konkursów.
Organizacja konkursów rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wychowanków w kwestii plastyki, akwarystyki, wędkarstwa i majsterkowania.
Okres stażu
Zadania konkursowe Dokumentacja konkursowa
7.
Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla wychowanków kończących szkołę.
Nauka i pomoc w pisaniu podań o pracę, życiorysu i CV wychowankom IV i V grupy.
Okres stażu
Wpisy do dziennika
10
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
§ 8 ust. 2 pkt. 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z: z innymi osobami, instytucjami samorządowymi, innymi podmiotami
1.
Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym.
- współpraca z kuratorami - współpraca z Policją - współpraca z Radą Rodziców - współpraca z Samorządem Uczniowskim - współpraca z pielęgniarką - współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
Podczas stażu
- organizowanie uczniom pogadanek, zajęć z udziałem zaproszonych gości
- konsultacje, rozmowy
2. Współpraca z instytucjami działającymi charytatywnie.
Udział uczniów w ogólnopolskich akcjach charytatywnych: Góra grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Podczas stażu Współpraca z wychowawcami,
3. Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym
Spotkania i rozmowy, konsultacje, wywiady środowiskowe.
Okres stażu Analiza problemów i wychowawczych, Wspólne poszukiwanie właściwych rozwiązań.
4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych uczniów. Rozpoznawanie problemów
Rozmowy z wychowawcami poszczególnych uczniów, Stała współpraca z nauczycielami, wychowawcami internatu, psychologiem i pedagogiem szkolnym, rodzicami.
Okres stażu
- notatki - adnotacje w dziennikach i zeszycie spostrzeżeń.
11
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
§ 8. ust. 2 pkt. 4 lit. f Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
1.
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
Ukończenie kursów,
Zaświadczenia, świadectwa, dokumenty
2.
Inne osiągnięcia zawodowe
Rozwijanie własnych zdolności wzbogacanie doświadczeń, Prowadzenie kursów z resuscytacji krążeniowo oddechowej w świetlicach środowiskowych i ŚDS w Reczu. Dokumentowanie i gromadzenie innych osiągnięć zawodowych,
cały okres stażu
Nagrody, podziękowania poświadczenia
§ 8 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki szkoły
1.
Rozpoznanie sytuacji rodzinnej uczniów,
Rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, uczniami i rodzicami,
Okres stażu
Wpisy do dziennika,
12
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
2.
Rozpoznawanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Współpraca z wychowawcą i psychologiem
Okres stażu
Wpisy do dziennika,
3.
Analiza rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
Dwa opracowania studium przypadku dotyczącego problemów wychowawczych, według opracowanego schematu analizy przypadku.
Praca z wychowankiem sprawiającym kłopoty
Okres stażu
Opis i analiza przypadku,
(Zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu.)
Opracował: mgr Remigiusz Jan Wieczorek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.