X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34029

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Ewy Mikity
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO: Ewa Mikita

MIEJSCE ZATRUDNIENIA: Publiczne Gimnazjum nr3 im.Kardynała StefanaWyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu
CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2014r.-31.05.2017r.
STAŻ PRACY: 19 lat
STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: nauczyciel mianowany
POSIADANE KWALIFIKACJE:
• studia magisterskie: filologia polska,
• studia podyplomowe: logopedia
• kursy kwalifikacyjne:oligofrenopedagogika.
NAUCZANY PRZEDMIOT: język polski,
CHARAKTERYSTYKA WYKONYWANEJ PRACY:
• nauczyciel języka polskiego
• nauczyciel wspomagający
• terapia logopedyczna
• wychowawca klas integracyjnych
Cele stażu:

• Poszerzenie zakresu wiedzy.
• Doskonalenie własnych umiejętności.
• Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
• Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
• Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
• Podniesienie efektywności moich działań dydaktycznych oraz wychowawczych.

Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie zarówno wyzwanie,jak i okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem.
Plan rozwoju zawodowego opracowany przeze mnie uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby. W trakcie stażu postaram się o kontynuowanie niektórych z moich wcześniejszych działań, szczególnie tych, które związane są z procesem integracji, jak również i tych, które służą poszerzeniu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Plan ten ma formę otwartego projektu, który może ulec modyfikacjom w zależności od dynamiki szeroko pojętej sytuacji szkolnej, w tym m. in. przydziału czynności realizującemu.

Zadania w kontekście powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Czynności organizacyjne
Lp.

4. Zadania do realizacji
Poznanie procedury awansu
zawodowego,poz-
walającej ubiegaćsię o stopień nauczyciela dyplomowanego i przygotowanie planu rozwoju.

Analiza przepisów prawa oświatowego
dotyczących awansu
zawodowego.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju

Praca nad uzyskaniem awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Forma realizacji

• Sporządzenie planu rozwoju zawodowego

• Gromadzenie dokumentacji.

• Założenie teczki „Awans zawodowy”.

• Uzyskanie oceny dorobku zawodowego

• Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

• Prawidłowe wypełnienie wniosku.


Termin oraz sposób dokumentacji-

sierpień 2014r.
notatki własne

1 września
2014r
plan rozwoju zawodowego

na bieżąco

cały okres stażu

wrzesień 2014
teczka „Awans zawodowy"

czerwiec 2017
ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora szkoły
czerwiec 2017 sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

czerwiec 2017 wniosek

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji
oraz sposób dokumentacji
1. Poszerzenie wiedzy
i umiejętności oraz podejmowanie działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.

Opracowanie szkolnych dokumentów. - Udział w pracach komisji Rady Pedagogicznej
- Udział w pracach zespołu wychowawczego.
- Ewaluacja wybranych obszarów dydaktyczno-wychowawczych.
- Współpraca z rodzicami.
- Udział w zespole opracowującym szkolne programy dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym cały okres stażu

cały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu

sprawozdanie
2. Doskonalenie kompetencji zawodowych.

Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki nauczania.
- Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach,warsztatach szkoleniowych,radach szkoleniowych -adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły.
- Studiowanie literatury fachowej
i czasopism dla nauczycieli; poszukiwanie nowości, aktywizujących metod pracy, monitorowanie ofert wydawniczych.
cały okres stażu
poświadczenia, zaświadczenia

cały okres stażu

okres stażu
notatki

3. Wzbogacanie metod
i form pracy dydaktycznej
i wychowawczej.

- Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.
- Praca z uczniem zdolnym.
- Praca z uczniem mającym problemy w nauce.
-Praca z uczniem niepełnosprawnyn intelektualnie.
-Praca z uczniem z dysfunkcjami.
-Współpraca z Publiczną Szkołą Podstawową nr11 w Kędzierzynie – Koźlu metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
cały okres stażu

cały okres stażu

zdjęcia, scenariusze zajęć integrujących uczniów

-Poszukiwanie nowych rozwiązań metodycznych. - Przygotowanie uczniów do udziału
w konkursach.

-Przygotowanie warsztatów dotyczących patrona szkoły- “Bliżej filozofii.”

- Korzystanie ze stron internetowych poświęconych edukacji.

-Gromadzenie różnych rozwiązań metodycznych w pracy z młodzieżą. zgodnie z planem konkursów

maj 2015

cały okres stażu
przykładowe scenariusze z zajęć oraz z imprez szkolnych


4. Współpraca z rodzicami.
• Spotkania połączone z pedagogizacją rodziców
• Spotkania indywidualne z rodzicami.
• Organizowanie imprez sprzyjających integracji klasy,
cały okres stażu
notatki
spis ważnych wydarzeń z życia klasy, zdjęcia, sprawozdania


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji oraz sposób dokumentacji
1. Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.


Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

Opracowanie prezentacji komputerowych

Wykorzystanie Internetu i programów komputerowych

Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku. - Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.
-Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych. -Korzystanie z laptopa w trakcie lekcji.
- Opracowanie testów, sprawdzianów,kart pracy scenariuszy zajęć lekcyjnych, projektów interdyscyplinarnych, uroczystości, regulaminów, konkursów, dyplomów, informacji dla uczniów i rodziców.Pisanie ocen opisowych oraz świadectw. okres stażu
Wykorzystanie:
• edytora tekstów Microsoft Word do tworzenia pomocy dydaktycznych, dyplomów, testów oraz innych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela,
• arkusza kalkulacyjnego Excel do opracowania analizy testów,
• edytora Power Point do tworzenia prezentacji.

Tworzenie prezentacji multimedialnych do wykorzystania na lekcjach.

Korzystanie z programów komputerowych, Internetu, encyklopedii multimedialnej.

Wykorzystanie komputera w tworzeniu dokumentów związanych z realizacja stażu cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

okres stażu
notatki,wydruki


okres stażu
prezentacja

okres stażu

okres stażu
dokumentacja stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji oraz sposób dokumentacji
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom. - Prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców i nauczycieli. cały okres stażu

2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy. - Opublikowanie na szkolnej stronie www scenariuszy zajęć lekcji języka polskiego
- Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych)
- Pedagogizacja rodziców -opracowanie materiałów dotyczących trudności wychowawczych.
-Wygłaszanie referatów podczas spotkań z rodzicami
-Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. Wymiana doświadczeń. cały okres stażu

cały okres stażu
scenariusze

cały okres stażu
przykładowe dokumenty

okres stażu
sprawozdania

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji oraz sposoby dokumentacji
1. Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań. - Opracowanie programu wychowawczego ,,Zintegruj się”

- Opracowanie i wdrożenie programu koła teatralnego , związanego z projektem ,,Oswoić teatr” grudzień 2014
program

pierwszy semestr 2014/2015
program


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji oraz sposób dokumentacji
1. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych.

Poszerzenie zainteresowań uczniów o edukację teatralną

Promowanie szkoły w środowisku - Przygotowywanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursie wiedzy dotyczącym patrona szkoły Kardynała Stefana Wyszyńskiego- ,,Myśli Kardynała-nie taka filozofia straszna”

- Zorganizowanie i prowadzenie nieodpłatnych zajęć teatralnych ,,Oswoić teatr”
• Współorganizowanie Dni Otwartych dla rodziców i uczniów
• Aktywny udział w promocji szkoły w środowisku lokalnym- prelekcje w szkołach podstawowych, imprezy integrujące uczniów szkół podstawowych z gimnazjalistami
• Prowadzenie Kroniki PG3 ze szczególnym uwzględnieniem procesów integracji
co roku w maju
materiały konkursowe

zgodnie z harmonogramem w roku szkolnym 2014/2015
zdjęcia
co roku w marcu

co roku luty- maj
zdjęcia

cały staż,
płyty, zdjęcia, nagrania ze spotkań
2. Rozwijanie zainteresowań dzieci.

Organizowanie wycieczek szkolnych pomagających w realizacji podstawy programowej
• Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju
• Przygotowanie planu wycieczki.
• Uzyskanie pozwoleń rodziców.
Przeprowadzenie wycieczki zgodnie z przepisami. cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji oraz sposoby dokumentacji
1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej. - Organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych apeli.

cały okres stażu
wg kalendarza uroczystości szkolnych
2. Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów. Pedagogizacja rodziców. Diagnoza sytuacji materialnej uczniów.Integracja zespołu klasowego cały okres stażu

3. Współpraca z instytucjami samorządowymi. - Nawiązanie z Domem Dziecka oraz DPS- Domem św.Karola w Kędzierzynie – Koźlu
- Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną. Współudział w diagnozie szkolnejKierowanie uczniów na badania
Współpraca z policją. Zorganizowanie spotkania z policjantem na temat zagrożeń. cały okres stażu

cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji oraz sposoby dokumentacji
1. Opis i analiza rozwiązywania problemu edukacyjnego. - Diagnoza co najmniej dwóch wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
- Dostosowanie skutecznych metod rozwiązania problemu edukacyjnego.
- Współpraca z Publiczną Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Kędzierzynie - Koźlu
- Wymierny efekt zamierzonych działań. cały okres stażu

opis przypadków

cały okres stażu

cały okres stażu

po rozwiązaniu problemu


Program opracowała Ewa Mikita

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.