X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34031
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Marcin Wióra

Imię i nazwisko opiekuna stażu:

Miejsce odbywania stażu: Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie ul. Przechodnia 11/15

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r..

Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2013 r.

Posiadane kwalifikacje:
• mgr inż. na kierunku Elektrotechnika, w zakresie: Komputeryzacji
i robotyzacji procesów;
• Studium Przygotowania Pedagogicznego

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego; * (§ 7, ust. 1, pkt. 1).

Zadania: Czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Formy realizacji: Obecność na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Osoby/instytucje współpracujące: Całe grono pedagogiczne.
Spodziewane efekty: Realizowanie zadań statutowych Placówki.
Sposób dokumentacji: Lista obecności z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Termin realizacji: Według harmonogramu posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Zadania: Czynny udział w pracach zespołu branży elektrycznej i elektronicznej.
Formy realizacji:
• Wykonywanie niezbędnej dokumentacji pedagogicznej;
• realizowanie zleceń wewnętrznych i zewnętrznych
• opracowywanie projektów niezbędnych przy wykonywaniu prac modernizacyjnych pracowni;
• analizowanie programów nauczania nowych specjalności, np. Technik awionik.
Osoby/instytucje współpracujące:
• Kierownik branży elektrycznej i elektronicznej;
• nauczyciele branży elektrycznej, mechanicznej i innych.
Spodziewane efekty:
• Właściwy podział uczniów na grupy oraz prawidłowe podanie terminów przejść;
• prawidłowy rozkład materiału w klasach;
• na bieżąco usuwane awarie sprzętu i maszyn na terenie CKP;
• wywiązywanie się ze zleconych prac zewnętrznych;
• unowocześnianie pracowni Centrum według sporządzonych projektów w miarę możliwości finansowych.
Sposób dokumentacji:
• Dzienniki zajęć;
• własne plany wynikowe;
• wykaz prac wykonanych na rzecz Placówki, oraz w ramach zleceń zewnętrznych;
ewentualne projekty prac modernizacyjnych wykonane w ramach spotkań branżowych.
Termin realizacji: Sukcesywnie w trakcie odbywania stażu

Zadania: Czynny udział w pracach zespołu tematycznego do spraw ewaluacji wewnętrznej
Formy realizacji:
• Zapoznanie się z przepisami prawa;
• określenie obszaru ewaluacji;
• opracowanie narzędzi badawczych;
• przeprowadzenie badania;
• analiza wyników i opracowanie raportu z wnioskami.
Osoby/instytucje współpracujące:
• Dyrektor, wicedyrektor CKP;
• nauczyciele uczestniczący w pracach zespołu.
Spodziewane efekty: Ocena poziomu pracy w określonych obszarach.
Sposób dokumentacji:
• Narzędzia badawcze;
• raport końcowy
Termin realizacji: Sukcesywnie w trakcie odbywania stażu.


Zadania: Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek szkolnych.
Formy realizacji: Organizowanie i uczestniczenie w wycieczkach szkolnych.
Osoby/instytucje współpracujące:
• Dyrektor Centrum;
• kierownik pracowni elektrycznych i elektronicznych, mechanicznych;
• dyrektorzy zakładów pracy.
Spodziewane efekty:
• Zainteresowanie uczniów tematyką zajęć poprzez odwiedzanie zakładów pracy;
• poznawanie nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle.
Sposób dokumentacji: Karty wycieczek
Termin realizacji: Sukcesywnie w trakcie odbywania stażu.

Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego * (§ 7, ust. 1, pkt. 2).

Zadania: Podjęcie nauki na studiach podyplomowych o kierunku „Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu”
Formy realizacji: Uczęszczanie na zajęcia, 3 semestry.
Osoby/instytucje współpracujące:
• Dyrektor Placówki;
• kierownik pracowni elektrycznych i elektronicznych;
• Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, Instytut Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa.
Spodziewane efekty:
• Poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności w zakresie informatyki i technologii informacyjnej
• uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do nauczania.
Sposób dokumentacji: Stosowne zaświadczenie o trwaniu nauki, ewentualnie dyplom ukończenia studiów.
Termin realizacji: Zależnie od uruchomienia kierunku na uczelni.


Zadania: Uczestniczenie w szkoleniach nauczycieli organizowanych w czasie Rad Pedagogicznych.
Formy realizacji:
• Obecność i aktywne uczestniczenie w szkoleniach;
• dyskusje na temat poruszanych problemów.
Osoby/instytucje współpracujące:
• Dyrektor Centrum;
• pracownicy WOM, SOD prowadzący szkolenia.
Spodziewane efekty:
• Pogłębienie swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych potrzebnych w dalszej pracy z uczniami;
• doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów.
Sposób dokumentacji: Obecność na szkoleniu, ewentualnie stosowne zaświadczenie.
Termin realizacji: Sukcesywnie w czasie odbywania stażu.


Zadania: Pogłębianie, we własnym zakresie, swojej wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych.
Formy realizacji: Studiowanie książek, czasopism, witryn internetowych związanych z tematyką prowadzonych zajęć.
Osoby/instytucje współpracujące: Opiekun stażu
Spodziewane efekty: Wzbogacenie zajęć praktycznych o nowe informacje z zakresu szeroko rozumianej techniki.
Sposób dokumentacji: Materiały sporządzone w oparciu o lekturę.
Termin realizacji: Sukcesywnie w trakcie odbywania stażu.

Zadania: Wzbogacanie swojej wiedzy z zakresu psychologii i komunikacji interpersonalnej.
Formy realizacji: Studiowanie książek, artykułów dotyczących wspomnianej problematyki.
Osoby/instytucje współpracujące: Opiekun stażu
Spodziewane efekty: Lepsze zrozumienie ucznia, jego problemów i trudności z przyswajaniem materiału.
Sposób dokumentacji: Ewentualne adnotacje w Dzienniku zajęć na temat postępowania wobec uczniów z trudnościami w nauce lub innymi problemami.
Termin realizacji: Sukcesywnie w czasie odbywania stażu.

Zadania: Korzystanie z wiedzy i doświadczenia nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych.
Formy realizacji: Dyskusje z nauczycielami, uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez nich.
Osoby/instytucje współpracujące: Opiekun stażu; pozostali nauczyciele Centrum.
Spodziewane efekty: Rozwiązanie zaistniałych problemów na drodze uczeń-nauczyciel.
Sposób dokumentacji: Ewentualne wpisy w dzienniku zajęć.
Termin realizacji: Sukcesywnie w trakcie odbywania stażu

Zadania: Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Formy realizacji: Uczestniczenie, jako obserwator, w zajęciach praktycznej nauki zawodu (lub zajęciach pozalekcyjnych) u innych nauczycieli, omówienie zajęć i spostrzeżeń.
Osoby/instytucje współpracujące: Opiekun stażu oraz inni nauczyciele zatrudnieni w CKP.
Spodziewane efekty: Poprawienie tych elementów zajęć, z którymi nauczyciel kontraktowy ma największe problemy – wzorując się na zajęciach prowadzonych przez doświadczonych pedagogów.
Sposób dokumentacji: Karta obserwacji
Termin realizacji: Sukcesywnie w ciągu odbywania stażu.

Zadania: Przeprowadzanie lekcji otwartych.
Formy realizacji: Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli;
sformułowanie wniosków służących poprawy jakości kształcenia.
Osoby/instytucje współpracujące: Całe grono pedagogiczne
Spodziewane efekty:
• Poznanie słabych i mocnych stron swojej osoby;
• uzyskanie od obserwatorów wskazówek i porad służących zwiększeniu efektywności nauczania.
Sposób dokumentacji: Arkusz hospitacyjny z przeprowadzonych zajęć
Termin realizacji: Jedne zajęcia otwarte w każdym roku szkolnym trwania stażu


Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w
art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż. * (§ 7, ust. 1, pkt. 3).

Zadania: Dogłębna analiza statutu CKP, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wewnątrzszkolny system oceniania.
Formy realizacji: Przeanalizowanie tekstu statutu oraz śledzenie jego zmian.
Osoby/instytucje współpracujące: Dyrektor Placówki; opiekun stażu.
Spodziewane efekty: Lepsze zrozumienie i utrwalenie analizowanych treści; powoływanie się na dokument w rozmowie z uczniami i rodzicami.
Sposób dokumentacji: Przygotowanie treści wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
ewentualnie samodzielne notatki.
Termin realizacji: styczeń 2011

Zadania: Analiza następujących dokumentów:
• Karty Nauczyciela;
• Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
• Ustawy o systemie oświaty.
Formy realizacji: Przeanalizowanie tekstu:
• Karty Nauczyciela;
• Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
• Ustawy o systemie oświaty.
Osoby/instytucje współpracujące: Dyrektor Centrum; opiekun stażu.
Spodziewane efekty: Szczegółowe poznanie: praw i obowiązków nauczyciela; sposobu uzyskiwania poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli; zagadnień związanych z systemem oświaty w Polsce.
Sposób dokumentacji: Notatki sporządzone w trakcie analizy dokumentów
Termin realizacji: maj 2013


Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków; * (§ 7, ust. 2, pkt. 1).


Zadania: Wzbogacanie wyposażenia pracowni
Formy realizacji:
• Organizowanie folderów, katalogów maszyn i urządzeń elektrycznych;
• uruchamianie nowych stanowisk ćwiczeniowych;
• uzgodnienie szczegółów projektu wyposażenia pracowni mechatroniki;
• wykonywanie niezbędnych instalacji w projektowanej pracowni mechatroniki;
• uruchomienie nowych stanowisk komputerowych.
Osoby/instytucje współpracujące: Dyrektor Centrum; kierownik pracowni elektrycznych i elektronicznych;
pozostali nauczyciele branży elektrycznej.
Spodziewane efekty:
• Wzbogacenie pracowni o nowe katalogi;
• modernizacja istniejących i uruchomienie nowych stanowisk ćwiczeniowych o tematyce zależnej od realizowanego programu;
• wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni mechatroniki według zatwierdzonego projektu;
• wykorzystanie jednostek komputerowych pozyskanych z sali 10.

Sposób dokumentacji: Opis teoretyczny przygotowanych stanowisk lub dokumentacja fotograficzna;
projekt pracowni mechatroniki; zdjęcia wykonanej instalacji i stanowisk.
Termin realizacji: Sukcesywnie w trakcie odbywania stażu.

Zadania: Samokontrola stopnia wykonania planu rozwoju zawodowego.
Formy realizacji:
• Przeanalizowanie stopnia zrealizowania założonych prac;
• sporządzenie wykazu zaległości i terminu ich nadrobienia;
• zweryfikowanie, czy dane przedsięwzięcia mają możliwość wykonania.
• Osoby/instytucje współpracujące: Dyrektor Placówki; kierownik branży elektrycznej; opiekun stażu.
Spodziewane efekty: Określenie stopnia realizacji planu; dodatkowa motywacja.
Sposób dokumentacji: Samoocena sporządzona pisemnie.
Termin realizacji: maj 2011; maj 2012.

Zadania: Współpraca z opiekunem stażu.
Formy realizacji: Określenie terminów spotkań; hospitacje opiekuna stażu na zajęciach prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego; obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Osoby/instytucje współpracujące: Opiekun stażu.
Spodziewane efekty: Pomoc opiekuna stażu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz dydaktycznych; wprowadzanie nowych form zajęć zaobserwowanych u opiekuna stażu; określenie swoich mocnych i słabych stron.
Sposób dokumentacji: Arkusz hospitacji; arkusz obserwacji.
Termin realizacji: Sukcesywnie w trakcie odbywania stażu; jedna obserwacja na semestr;
jedna hospitacja na semestr

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych; * (§ 7, ust. 2, pkt. 2).

Zadania: Praca z uczniami zdolnymi
Formy realizacji: Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez dopasowywanie trudności zadań do ich umiejętności; prowadzenie zajęć dodatkowych z zakresu eksploatacji, konserwacji i obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych.
Osoby/instytucje współpracujące: Dyrektor Centrum; kierownik pracowni elektrycznych i elektronicznych;
opiekun stażu.
Spodziewane efekty: Zainteresowanie uczniów nowościami technologicznymi; rozwijanie umiejętności z zakresu eksploatacji, konserwacji i obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych.
Sposób dokumentacji: Tematy zadań dodatkowych dla uczniów zdolnych; lista uczniów uczęszczających na zajęcia dodatkowe.
Termin realizacji: Sukcesywnie w trakcie odbywania stażu; 10.2010 – 12.2010

Zadania: Prowadzenie zajęć wyrównawczych
Formy realizacji: Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów z brakami edukacyjnymi w zakresie przedmiotów zawodowych oraz przeniesionych w trakcie trwania roku szkolnego
Osoby/instytucje współpracujące: Kierownik pracowni elektrycznych i elektronicznych;
nauczyciele branży elektrycznej i elektronicznej.
Spodziewane efekty: Lepsze zrozumienie zagadnień przez uczniów mniej zdolnych ale uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne; nadrobienie różnic programowych.
Sposób dokumentacji: Listy uczniów uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne.
Termin realizacji: Sukcesywnie w trakcie odbywania stażu.

Zadania: Dialog z rodzicami uczniów i wychowawcami w szkołach macierzystych.
Formy realizacji: Dialog z rodzicami uczniów i wychowawcami w szkołach macierzystych.
Osoby/instytucje współpracujące: Rodzice uczniów; Dyrekcja Centrum; całe grono pedagogiczne;
wychowawcy klas w szkołach macierzystych.
Spodziewane efekty: Poznanie przyczyn złego zachowania uczniów na zajęciach lub niskiej frekwencji;
współpraca z rodzicami i wychowawcami uczniów mająca na celu dobro dziecka.
Sposób dokumentacji: Ewentualne wpisy w Dzienniku zajęć.
Termin realizacji: Sukcesywnie w trakcie odbywania stażu.

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej; * (§ 7, ust. 2, pkt. 3)

Zadania:
• Sporządzenie dokumentacji pedagogicznej w postaci elektronicznej;
• wykonanie prezentacji multimedialnych wykorzystywanych na zajęciach;
• udostępnienie planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stronie domowej CKP;
• przesyłanie prac i dokumentów drogą elektroniczną;
• wykonanie zdjęć stanowisk egzaminacyjnych
Formy realizacji:
• wykonanie planów wynikowych, harmonogramów przejść, materiałów dydaktycznych w postaci elektronicznej;
• zgromadzenie materiałów niezbędnych do wykonania prezentacji multimedialnej, zmontowanie ich i przedstawienie uczniom;
• uzgodnienie z Dyrektorem Placówki i administratorem strony internetowej możliwość umieszczenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stronie internetowej CKP;
• przesyłanie informacji o frekwencji, ocenach bieżących i końcowych oraz innych dokumentów drogą elektroniczną;
• wykonanie i prezentowanie uczniom zdjęć przedstawiających stanowiska egzaminacyjne oraz ich wyposażenie.
Osoby/instytucje współpracujące: Dyrektor Centrum; administrator strony internetowej CKP; kierownik pracowni elektrycznych i elektronicznych; całe grono pedagogiczne.
Spodziewane efekty:
• Przejrzystość i czytelność sporządzonych dokumentów;
• uatrakcyjnienie zajęć poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych;
• pomoc nauczycielom rozpoczynającym pracę;
• usprawnienie korespondencji pomiędzy nauczycielem a Dyrekcją i szkołą macierzystą;
• zaznajomienie uczniów szkół zasadniczych z wyglądem i wyposażeniem stanowisk egzaminacyjnych.
Sposób dokumentacji: Wybrane dokumenty w postaci elektronicznej; przygotowane prezentacje multimedialne; przykładowe zdjęcia.
Termin realizacji: Sukcesywnie w trakcie odbywania stażu.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań; *(§ 7, ust. 2, pkt. 4).


Zadania: Pomoc uczniom mającym trudności w nauce, ciężką sytuację materialną.
Formy realizacji: Rozmowa z uczniem;
• określenie problemu;
• rozmowa z rodzicami (najczęściej);
• rozmowa z wychowawcą klasy;
• kontakt z pedagogiem szkolnym;
• kontakt z odpowiednią placówką np. pomocy społecznej.
Osoby/instytucje współpracujące: Rodzice uczniów; Dyrektor Centrum; zespół wychowawczy CKP; wychowawca klasy w szkole macierzystej; ewentualnie, instytucje oferujące pomoc.
Spodziewane efekty: Uzyskanie pomocy przez ucznia
Sposób dokumentacji: Ewentualne adnotacje w dzienniku zajęć.
Termin realizacji: Sukcesywnie w czasie odbywania stażu.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. * (§ 7, ust. 2, pkt. 5).

Zadania: Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów zgodnie z WSO.
Formy realizacji: Zapoznanie uczniów i rodziców z WSO; sporządzenie przedmiotowych kryteriów oceniania dla poszczególnych klas; ocenianie zgodne z WSO.
Osoby/instytucje współpracujące: Kierownik pracowni elektrycznych i elektronicznych;
nauczyciele branży elektrycznej i elektronicznej.
Spodziewane efekty: Zrozumiałe kryteria oceniania dla uczniów i rodziców.
Sposób dokumentacji: Oceny cząstkowe i semestralne w dzienniku zajęć; sporządzone przedmiotowe kryteria oceniania. Termin realizacji: Sukcesywnie w trakcie odbywania stażu; 09.2010 r. – przedmiotowe kryteria oceniania

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.