X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34003

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Elżbieta Kobylarczyk
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF
w Warszawie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014
Data zakończenia stażu: 31.05.2017

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2014 r., poz.191)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2013 r., poz. 393)

Działania wynikające z wymagań rozporządzenia i formy ich realizacji

§7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian
w tych działaniach
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
- analiza przepisów prawa oświatowego,
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- napisanie planu rozwoju zawodowego.
2. Współpraca z opiekunem stażu:
- omówienie zasad współpracy,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
3. Dokumentowanie realizacji planu zawodowego:
- gromadzenie niezbędnej dokumentacji w trakcie trwania stażu.
4. Doskonalenie warsztatu pracy:
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych,
- uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego,
- prowadzenie dokumentacji szkolnej,
- studiowanie fachowej literatury,
- aktywny udział w uroczystościach i przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę.

§7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych uczniów:
- obserwacja uczniów,
- poznanie sytuacji rodzinnej,
- rozmowy z uczniami i rodzicami,
- zapoznawanie się z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
2. Uwzględnianie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego:
- prowadzenie dodatkowych zajęć dla ucznia mającego trudności w nauce,
- przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych,
- organizowanie uroczystości klasowych,
- współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami.
3. Uwzględnianie współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych:
- realizowanie zadań zawartych w: programie wychowawczym szkoły, planie wychowawczym klasy i programie profilaktyki,
- Uczestnictwo w akcjach i przedsięwzięciach charytatywnych.

§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej
1. Wykorzystanie technologii informatycznej:
- publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie,
- przygotowywanie dokumentów związanych z pracą pedagogiczną np.: scenariuszy, sprawozdań, planów pracy.
2. Doskonalenie umiejętności z zakresu obsługi komputera.
3. Wykorzystywanie zasobów Internetu:
- korzystanie z portali edukacyjnych.
4. Wzbogacanie zajęć edukacyjnych o materiały audiowizualne.

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
1. Wzbogacanie umiejętności pedagogicznych:
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
- korzystanie ze zbiorów bibliotecznych oraz z publikacji umieszczonych w Internecie.
2. Pedagogizacja rodziców.
3. Realizacja działań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z realizowania programu wychowawczego.
4. Zastosowanie kompetencji pedagogicznych podczas pracy z uczniami poprzez:
- dobieranie form i metod nauczania do potrzeb ucznia,
- rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych,
- rozmowy z wychowankami.

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Zapoznawanie przepisów prawnych związanych z systemem oświaty:
- analiza Karty Nauczyciela i rozporządzeń MEN,
- poznanie aktów prawnych związanych z awansem zawodowym,
- śledzenie na bieżąco zmian w prawie oświatowym.
2. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły:
- zapoznanie się z dokumentacją placówki, m.in.: statutem szkoły, programem wychowawczym i profilaktyki oraz innymi procedurami obowiązującymi w szkole,
- udział w posiedzeniach zespołów poświęconych tworzeniu dokumentów wewnątrzszkolnych.

Opracowała:
Elżbieta Kobylarczyk
Warszawa, dn. 28 sierpnia 2014 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.