X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33996

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MEN Z DNIA 1 MARCA 2013 ROKU W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

L.p Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin realizacji
1. Rozwijanie umiejętności językowych uczniów w celu podwyższenia jakości pracy szkoły 1. Zorganizowanie dodatkowych zajęć z języka niemieckiego dla uczniów zdolnych

2. Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka niemieckiego dla uczniów mających problemy w nauce

3. Współorganizacja Dni Języków Obcych.

4. Przeprowadzenie Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych

5. Organizacja Gminnego Konkursu
„ Mistrz Języków Obcych”

6. Zgłoszenie szkoły i udział w warsztatach programu promującego naukę języka niemieckiego „ Deutsch Wagen Tour” Program zajęć

Przykładowe testy

Scenariusz, zdjęcia

Testy

Testy, sprawozdanie, informacje na stronie internetowej szkoły

Zdjęcia, sprawozdanie, informacje na stronie internetowej szkoły Rok szkolny 2014/2015, cały okres trwania stażu

Rok szkolny2014/2015
Maj 2015

Okres trwania stażu- listopad 2014

Wrzesień 2014

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy 1.Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły.

2.Studiowanie literatury fachowej
i czasopism dla nauczycieli, stron internetowych dla nauczycieli

3. Dbałość o wygląd klasopracowni języka niemieckiego, przygotowywanie wraz z uczniami gazetek ściennych związanych z nauką języka niemieckiego, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych dzięki współpracy z wydawnictwami językowymi.
Notatki własne, zaświadczenia

Cały okres trwania stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

L.p Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin realizacji
1.

Stosowanie technologii komputerowej
w pracy pedagogicznej

1. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

2. Opracowywanie prezentacji multimedialnych.

3. Opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, uroczystości, regulaminów, konkursów, dyplomów, informacji dla uczniów i rodziców.

4. Udział w kursach komputerowych.
Scenariusz lekcji

Prezentacje

Testy

Zaświadczenie

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

2.

Wykorzystywanie internetu jako źródła aktualnej informacji
1. Przeglądanie witryn internetowych oraz lektura publikacji dotyczących oświaty, związanych z awansem zawodowym, pracą dydaktyczną oraz wychowawczą.
2. Odwiedzanie stron internetowych wydawnictw językowych – zdobywanie informacji na temat ofert podręczników do języka niemieckiego i innych publikacji językowych, konferencji językowych, wykorzystanie materiałów dla nauczyciela (planów wynikowych, rozkładów materiału itp.) umieszczonych na tych stronach.
3.Udział w konferencjach językowych online.

Notatki

Plany, rozkłady

Zaświadczenia

Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

L.p Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin realizacji
1. Współpraca z nauczycielami w ramach Zespołu Języków Obcych. 1. Aktywny udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego – omawianie planu pracy zespołu, konkursów, wybór podręczników.
2. Wymiana doświadczeń i materiałów pomocniczych. Sprawozdania Cały okres stażu

2. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli kontraktowych 1.Przygotowanie scenariusza lekcji.
2. Przeprowadzenie zajęć.
3. Omówienie lekcji.
Sprawozdania Cały okres stażu

3. Dzielenie się swoim doświadczeniem z innymi. 1. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz scenariuszy zajęć na portalu edukacyjnym Witryna internetowa Zakończenie stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

L.p Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin realizacji
1. Propagowanie języka niemieckiego 1.Przygotowywanie
i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach języka niemieckiego

2. Organizacja Dni Języków Obcych

3.Organizacja warsztatów dla klas szóstych promujących język niemiecki

4. Organizacja Gminnego Konkursu
„ Mistrz Języków Obcych”

Testy, Sprawozdanie, Prace uczniów

Scenariusze

Zdjęcia, Sprawozdanie

Testy, Sprawozdanie Cały okres stażu

Cały okres stażu

Wrzesień 2014

Listopad 2014
2. Integracja zespołu klasowego 1.Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek dydaktyczno - krajoznawczych
Wpisy w dzienniku Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym

L.p Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin realizacji
1. Ukończenie kursu języka angielskiego na poziomie zaawansowanym 1.Uczestnictwo w kursie języka angielskiego
Dyplom, zaświadczenie Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

L.p Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin realizacji
1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej. 1. Organizowanie uroczystości szkolnych Scenariusze cały okres stażu
wg kalendarza uroczystości szkolnych
2. Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej
i materialnej uczniów. 1.Pedagogizacja rodziców.

2.Diagnoza sytuacji materialnej uczniów.

3. Integracja zespołu klasowego Notatki, scenariusze zajęć wychowawczych cały okres stażu

3. Współpraca
z instytucjami samorządowymi. 1.Nawiązanie współpracy
ze Świetlicą Środowiskow?

2.Prowadzenie zajęć języka niemieckiego

3.Udział w akcjach charytatywnych
Zaświadczenia Cały okres stażu

4. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną 1.Wdrażanie zaleceń Poradni w pracy dydaktycznej i wychowawczej Opinie, notatki, zaświadczenia Cały okres stażu
5. Współpraca ze Służbą Zdrowia i Policją 1.Udział pielęgniarki oraz policjanta w lekcjach wychowawczych Potwierdzenia, wpisy w dzienniku Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

L.p Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin realizacji
1. Współpraca z rodzicami. 1.Prowadzenie zebrań
2. Udział w indywidualnych spotkaniach z rodzicami wg potrzeb Zapisy w dzienniku Cały okres stażu

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami. 1.Monitorowanie bieżących problemów;
2.Wspólne przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
3.Przeprowadzanie ankiet diagnozujących różne problemy szkolne.
Notatki własne, potwierdzenia nauczycieli oraz pedagoga, ankiety Cały okres stażu

3. Analiza przypadku jednego ucznia z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi. 1. Zdiagnozowanie problemu.
2. Propozycja rozwiązania problemu.
3. Analiza uzyskanych efektów. Opis przypadku Cały okres stażu

4. Analiza mocnych i słabych stron własnej pracy dydaktyczno-
wychowawczej. 1.Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów Sprawozdanie Cały okres stażu

Plan Rozwoju ma charakter otwarty. Poszczególne zadania mogą być rozszerzane lub modyfikowane w miarę potrzeb wynikających z Planu Pracy Szkoły i zmian w tej pracy zachodzących.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.