X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3375
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWYM TOMYŚLU

MGR AGNIESZKA MARIA OSTROWSKA
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Cel podejmowanego stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Agnieszka Maria Ostrowska

Kwalifikacje zawodowe nauczyciela odbywającego staż:
- wyższe studia magisterskie na kierunku filologia polska w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze;
- studia podyplomowe na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie.

Data rozpoczęcia stażu:
01.09.2007 r.

Nazwa placówki, w której odbywa się staż:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki w Nowym Tomyślu
Zajmowane stanowisko:
nauczyciel bibliotekarz
Posiadany stopień awansu zawodowego:
nauczyciel mianowany

TERMINARZ

Data rozpoczęcia stażu:
01.09.2007 r.

Termin zatwierdzenia Planu Rozwoju Zawodowego:
30.09.2007 r.

Długość stażu:
2 rok 9 miesięcy

Termin zakończenia stażu:
31.05.2010 r.

Termin złożenia sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego:
30.06.2010 r.

Termin dokonania oceny dorobku zawodowego w okresie stażu:
21 dni od przedstawienia sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:
3 lata od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu


Zadania w kontekście powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

§ 8. 2. 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poznawanie procedury awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego IX 2007
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego

2. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych - studiowanie czasopism i literatury fachowej, na bieżąco notatki
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy, poszerzenie wiedzy i umiejętności - aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego ( kursach, szkoleniach), adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły; okres stażu zaświadczenia potwierdzające udział

4. Cykliczna obserwacja i analiza poziomu czytelnictwa oraz preferencji uczniów i pracowników szkoły. - analizowanie stanu wypożyczeń wśród uczniów i nauczycieli;
- opracowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej pracy biblioteki i zainteresowań czytelniczych uczniów (ewaluacja podejmowanych działań biblioteki); okres stażu
I 2008
II 2009 Opracowanie
Ankieta
ewaluacja
sprawozdanie

5. Realizowanie edukacji czytelniczej i medialnej.
- opracowanie harmonogramu lekcji prowadzonych przez nauczyciela bibliotekarza;
- realizacja i ewaluacja zajęć przeprowadzanych na podstawie własnych scenariuszy;
- przygotowanie uroczystości „Pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej”
- organizowanie wystaw tematycznych, gazetek i ekspozycji książek i czasopism ( w tym prac uczniów);
- organizacja konkursów czytelniczych.
- opieka nad aktywem bibliotecznym (przygotowanie programu pracy, harmonogramu dyżurów dzieci);
IX 2007
IX 2008
IX 2009
według harmonogramu
I 2008
X 2009
X 2010
okres stażu
zgodnie z kalendarzem konkursów
okres stażu Harmonogram
Sprawozdanie z realizacji ścieżki
Scenariusze
Scenariusz
sprawozdanie
kronika biblioteczna
Karty konkursowe
Protokoły
Sprawozdania
Plan pracy
Harmonogramy
sprawozdania

6. Praca z uczniem zdolnym
- prowadzenie zajęć koła teatralnego;
- realizacja zadań wynikających z planu pracy kółka teatralnego;
- opieka nad zespołem redakcyjnym szkolnej gazetki „Echo Jedynki”
okres stażu
plany pracy
sprawozdania z pracy
gazetka

7. Rozwijanie postaw samorządności w szkole - opieka nad Samorządem Uczniowskim;
okres stażu
Plany pracy
Sprawozdania

8. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
- udział w lekcjach otwartych;
według harmonogramu
Notatki
Potwierdzenia

9. Promocja biblioteki wśród społeczności szkolnej
- prowadzenie kroniki bibliotecznej
okres stażu
Potwierdzenie dyrekcji

10. Ocena i analiza własnych działań oraz określanie dalszej drogi rozwoju.
- podsumowanie realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego;
- analiza skuteczności i pożyteczności zrealizowanych zadań pod kątem szkoły, ucznia i swoich predyspozycji zawodowych; V 2010 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

§ 8. 2. 2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej
- zamieszczenie planu rozwoju w Internecie
XI 2007
Potwierdzenie dyrekcji

2. Praca nad stroną WWW szkoły.
- redagowanie notatek o imprezach bibliotecznych i szkolnych.
okres stażu Teczki z materiałami, dyskietki
Potwierdzenie dyrekcji

3. Korzystanie z programów i materiałów internetowych
- śledzenie na bieżąco publikacji w portalach edukacyjnych Internetu;
- wyszukiwanie prezentacji multimedialnych dotyczących ścieżki czytelniczej i medialnej;
okres stażu
IX 2007
IX 2008
IX 2009

Wydruki
Teczki
Dyskietki
Spostrzeżenia własne

4. Wykonanie pomocy dydaktycznych do zajęć z ścieżki czytelniczej i medialnej.
- opracowanie planów pracy, regulaminów, plakatów informujących o imprezach i konkursach;
- przygotowanie scenariuszy zajęć i kart pracy ucznia;
- przygotowanie prezentacji multimedialnych na zajęcia ścieżki czytelniczej i medialnej
- przygotowanie legitymacji czytelnika według potrzeb Plany pracy, regulaminy
scenariusze,
karty pracy
dyskietki

§ 8. 2. 3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Współpraca z nauczycielami.
- współpraca nauczycielami realizującymi w ramach zajęć edukacyjnych ścieżkę czytelniczą i medialną;
- pomoc przy organizacji imprez szkolnych, konkursów itp. okres stażu
zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych Potwierdzenie dyrekcji
Spostrzeżenia własne
Sprawozdanie
Potwierdzenia

2. Dzielenie się pomysłami dotyczącymi pracy z nauczycielami- bibliotekarzami z gminy Nowy Tomyśl. - przedstawienie referatów podczas spotkań zespołu samokształceniowego;
- organizacja spotkania bibliotekarzy z całej gminy; według harmonogramu Potwierdzenia
Konspekty
Spostrzeżenia własne

3. Prowadzenie zajęć otwartych
- lekcje i warsztaty dla nauczycieli. według potrzeb potwierdzenia

§ 8. 2. 4. a) Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć teatralnych.
- realizacja programu koła teatralnego;
- umieszczenie programu w księgozbiorze biblioteki okres stażu Program
Sprawozdanie z realizacji
Potwierdzenie dyrekcji

2. Opracowanie i wdrożenie programu ,,Ferie w bibliotece”
- opracowanie i wdrożenie programu

- współpraca z innymi nauczycielami w organizacji zimowiska; okres stażu, w czasie ferii zimowych program zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły
sprawozdanie

§ 8. 2. 4. c) Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Doskonalenie oddziaływań wychowawczych w kierunku kształtowania postaw społecznych i patriotycznych..
- ukazywanie dzieciom przykładów godnych naśladowania postaw (patron szkoły, bohaterowie narodowi);
- organizacja imprez szkolnych związanych z najważniejszymi uroczystościami państwowymi;
- przygotowanie delegacji szkolnych na obchody świąt narodowych;
- organizacja rywalizacji o miano „Super Klasy”; okres stażu
zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych
okres stażu Gazetka szkolna,
Gazetki ścienne
sprawozdanie
Scenariusze
Podsumowanie
Potwierdzenie dyrekcji
Projekty
sprawozdania

2. Kultywowanie obrzędów i tradycji.
- organizacja Andrzejek, zabaw karnawałowych,
- przygotowanie przedstawień związanych z Bożym Narodzeniem zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych Scenariusze
Podsumowanie

3. Działalność charytatywna
- organizacja akcji charytatywnych;
- organizacja akcji charytatywnej „Mikołajki w szpitalu” według potrzeb Sprawozdania
potwierdzenie

4. Pomoc w realizacji założeń szkolnego projektu wymiany z Prosec w Republice Czech.
- współpraca z zespołem zadaniowym zajmującym się organizacją wymiany
- aktywne włączenie się w przygotowanie przyjęcia dzieci czeskich w Nowym Tomyślu
- realizacja powierzonych zadań dotyczących wymiany okres stażu Sprawozdanie
Potwierdzenia


§ 8. 2. 4. e) Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Nowym Tomyślu.
- współpraca w ramach ścieżki czytelniczej i medialnej;
- współpraca w ramach organizacji imprez czytelniczych, konkursów, spotkań autorskich, spotkań nauczycieli bibliotekarzy okres stażu
zgodnie z kalendarzem konkursów potwierdzenie

2. Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Nowym Tomyślu - współpraca w ramach doskonalenia zawodowego bibliotekarzy;
- wymiana i pozyskiwanie informacji o nowościach metodycznych; okres stażu notatki;
potwierdzenie

3. Współpraca z lokalną prasą.
- redagowanie notatek prasowych o najważniejszych wydarzeniach z życia szkoły. okres stażu teczki
z materiałami, dyskietki

4. Współpraca z przedszkolem nr 1 w Nowym Tomyślu.
- organizacja imprez czytelniczych dla przedszkolaków okres stażu scenariusze imprez
potwierdzenia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.