X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3358
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „KRASNOLUDEK” W GDAŃSKU – OSOWEJ, ALEKSANDRY KREFT, UBIEGAJĄCEJ SIĘ O TYTUŁ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.

OKRES STAŻU: 01.09.2008 – 31.05.2009.
CEL PODSTAWOWY PODEJMOWANEGO STAŻU: UZYSKANIE W WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.

Zatwierdzono........................................

ZADANIE I
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
Zadanie
Metody i formy realizacji
Sposób udokumentowania
Termin realizacji

1. Poznanie procedur awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego nauczyciela,
- zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego. - rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela,
- opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2008
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Rozmowa, zawarcie i podtrzymywanie kontraktu, ustalenie zasad współpracy Kontrakt o wzajemnej współpracy pomiędzy opiekunem stażu a nauczycielem stażystą Wrzesień 2008
3. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej, organizacja zajęć własnych - zapisy w dzienniku zajęć
Cały okres stażu
4. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji zadań przedszkolnych
Analiza dokumentacji przedszkola, zapoznanie z statutem przedszkola, podstawą programową, planem pracy wychowawczo - dydaktycznej, przepisami BHP, planem wychowawczym
Kserokopie dokumentów, zaznaczenie wybranych punktów dokumentacji
Wrzesień/ październik 2008
5. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego - opracowanie planu rozwoju zawodowego na okres stażu
- publikacja własnego planu rozwoju zawodowego w internecie - plan rozwoju zawodowego
- adres strony internetowej na której został umieszczony plan rozwoju zawodowego
Wrzesień/ październik 2008
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentów dot. realizowanego planu rozwoju zawodowego Zaświadczenia, sprawozdania, rejestry, scenariusze zajęć, notatki, arkusz samooceny nauczyciela, itd.
Cały okres stażu

ZADANIE II
Umiejętność prowadzenia zajęć zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola

1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli -obserwacja zajęć hospitowanych
-omawianie hospitowanych zajęć z prowadzącym Arkusz obserwacji zajęć dla dokumentowania swoich ocen i opinii
Raz w miesiącu
2. Prowadzenie zajęć hospitowanych przez opiekuna stażu Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych, konsultacja z opiekunem stażu, analiza zajęć, propozycja wniosków na przyszłość
- Scenariusze zajęć
- notatki i wnioski z rozmów
Raz w miesiącu
3. Samodzielne planowanie i dokumentowanie pracy z dziećmi Analiza treści programowych i podstawy programowej wychowania przedszkolnego Plany miesięczne, dziennik zajęć, podstawa programowa
Cały okres stażu
4. Poszukiwanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu nauczycieli
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola zgodnie z wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniem nauczycieli
- prowadzenie szkolenia wewnątrzprzedszkolnego „Gimnastyka mózgu Dennisona” - zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów
- udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych organizowanych w ramach wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia nauczycieli
W ciągu stażu
5. Ewaluacja podręczników Analiza treści podręczników dla dzieci Własne notatki
Maj 2009

ZADANIE III

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem dzieci

1. Współpraca z rodzicami
-rozmowy z rodzicami
-poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
-informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka
-zajęcia otwarte
-plan współpracy z rodzicami - prace dzieci, książeczki do zadań, karty pracy
- scenariusze zajęć otwartych Cały okres stażu na bieżąco, zaj.otwarte wg planu
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności
w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci -stała obserwacja dziecka
-rozmowy indywidualne z dzieckiem
-współpraca z rodziną -prowadzony na bieżąco arkusz obserwacji każdego dziecka
-notatki
Cały okres stażu
3. Współorganizacja i udział w uroczystościach i imprezach oraz wycieczkach -włączenie się do organizacji imprez, np.:
•uroczystość choinkowa
•dzień matki, dzień babci i dziadka
•zakończenie roku szkolnego
-udział w wycieczkach przedszkolnych
-współudział w organizacji festynu rodzinnego
-plan współpracy ze środowiskiem
-potwierdzenie nauczyciela opiekuna stażu
-zdjęcia
-kronika Cały okres stażu
4. Współudział w opracowaniu planu wychowawczo-dydaktycznego wynikającego z priorytetów MEN i Kuratorium Oświaty
Opracowanie punktu dotyczącego bezpieczeństwa pod hasłem: „I maluchy i starszaki to bezpieczne przedszkolaki”.
- umieszczenie opracowania w przedszkolnym zbiorze planów do wglądu zainteresowanych
Wrzesień 2008 r.
5. Współudział w opracowywaniu artykułów do „Czasu Żukowa”
Współpraca z redakcją
- artykuły zamieszczone na łamach czasopisma
Cały okres stażu

ZADANIE IV

Umiejętność omawiania przeprowadzonych i obserwowanych zajęć

1. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli przedszkola -obserwacja zajęć -scenariusz zajęć
-notatki własne
Raz w miesiącu
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora -opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja -scenariusz przeprowadzonych zajęć
-notatki z sytuacji
Raz w miesiącu

3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
Gromadzenie wiedzy z zakresu pedagogiki przez kontakt z literaturą, wymianę doświadczeń Pisemne informacje w teczce planu rozwoju zawodowego, prowadzenie dziennika lektur
Cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.