X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33262
Przesłano:

Projekt edukacyjny "W kręgu rodziny"

PROJEKT EDUKACYJNY „W KRĘGU RODZINY”

Wstęp
Rodzina jest podstawowym środowiskiem naturalnym, w którym rozwija się dziecko. Większość rodzin stara się stworzyć swoim dzieciom dobre warunki rozwoju, przekazać pewne wiadomości o rzeczach, zjawiskach, ludziach oraz przekazać pewne postawy uczuciowe. Rodzina jest również doskonałym ośrodkiem kształtowania zainteresowań dzieci. Dziecko zapoznając się z różnymi dziedzinami kultury, najczęściej korzysta z pomocy rodziców, chociażby przez samą zachętę, namowę i przykład środowiska rodzinnego.
Henry Cudak w książce „Funkcje rodziny w pierwszych okresach rozwojowych dziecka” uważa iż, „rola rodziny w wychowaniu dziecka, szczególnie w pierwszych okresach, jest niezwykle ważna. Wynika to stąd, iż w rodzinie tworzą się ścisłe więzi emocjonalne między jej członkami, a dziecko kształtuje tu własną osobowość i może w pełni rozwijać swoje możliwości psychiczne”.
Tak jak już zostało wspomniane rodzina jest najważniejszą komórką społeczną dziecka. „Rodzice mają decydujący udział w kształtowaniu się osobowości dziecka, jego świata myśli, uczuć, dążeń oraz w tworzeniu się obrazu siebie samego, poczucia własnego „ja”’ (M. Ziemska „Rodzina a osobowość”). Chcąc utrzymać rolę rodziny i zbliżyć ze sobą poszczególnych jej członków powstał niniejszy program, który poświęcony jest właśnie rodzinie, jej roli w życiu dziecka, sposobu spędzania razem czasu oraz poznania siebie może troszku z innej perspektywy.
Projekt edukacyjny „W kręgu rodziny” przeznaczony jest dla uczniów klasy III. Jego realizacja będzie przebiegała w czasie zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Projekt związany jest z 4 zagadnieniami :
1) Święta Bożego Narodzenia w mojej rodzinie.
2) Moja babcia, mój dziadek – seniorzy rodziny.
3) Święta Wielkanocne w mojej rodzinie.
4)Moja rodzinka.

Cele programu:
- Ukazanie wartości rodziny w życiu osobistym i społecznym człowieka,
- Wzmocnienie prawidłowych relacji dziecka z rodziną,
- Poznanie genealogii swojej rodziny,
- Kształtowanie umiejętności świętowania,
- Budzenie twórczości i wyobraźni uczniów,
- Budowanie poczucia przynależności do grupy szkolnej, rodziny, społeczności lokalnej,
- Przygotowanie do współtworzenia świata i odnajdywanie w nim własnego miejsca,
- Umiejętność zachowania się w stosunku do osób dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe),
- Znajomość znaczenia pracy w życiu człowieka,

Formy pracy:
• indywidualna,
• grupowa,
• zbiorowa.
Metody pracy:
• werbalne,
• poglądowe,
• czynnościowe,
• aktywizujące,
• ćwiczeń praktycznych,
• problemowe.

TREŚCI PROGRAMOWE I PLANOWANE OSIĄGNIECIA

1. Święta Bożego Narodzenia w mojej rodzinie (Postać Św. Mikołaja; Znaczenie Bożego Narodzenia dla mojej rodziny; Wieczerza wigilijna w mojej rodzinie; Jak obchodzimy Święta Bożego Narodzenia w mojej rodzinie? Kolędy, pastorałki; Kartka bożonarodzeniowa, ozdoba świąteczna; Przedstawienie bożonarodzeniowe)
Cele szczegółowe:
- Przeprowadzenie wywiadu z najbliższą rodzina,
- Okazywanie szacunku rodzicom, najbliższym,
- Wykonywanie pracy plastycznej „Portret Św. Mikołaja”,
- Pisanie listu do Św. Mikołaja,
- Poznanie zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem,
- Nauka i śpiewanie kolęd, pastorałek,
- Układanie, zapisywanie i składanie życzeń,
- Wykonywanie kartek świątecznych, ozdób choinkowych,
- Współpraca rodziców (lekcja otwarta)

Osiągnięcia ucznia:
Uczeń:
- Umie przeprowadzić wywiad z członkami swojej rodziny,
- Okazuje szacunek rodzicom, najbliższym,
- Wykonuje oryginale prace plastyczne i techniczne, dobiera różnorodne materiały,
- Śpiewa samodzielnie i w zespole kolędy i pastorałki,
- Układa i zapisuje życzenia okolicznościowe,
- Zgodnie współpracuje w grupie rówieśniczej.

2. Moja babci, mój dziadek – seniorzy rodziny (Laurka dla babci i dziadka; Poznanie zainteresowań moich dziadków; Portret dziadków)

Cele szczegółowe:
- Wykonywanie laurek dla dziadków,
- Układanie, zapisywanie życzeń,
- Śpiewanie piosenki,
- Przeprowadzanie wywiadu,
- Okazywanie szacunku osobom starszym.

Osiągnięcia ucznia:
Uczeń:
- Wykonuje laurkę dla dziadków. Używa różnych materiałów papierniczych.
- Układa i zapisuje życzenia z okazji święta babci i dziadka,
- Śpiewa poznaną piosenkę,
- zna relacje rodzinne między najbliższymi ( rozumie pojęcia: pradziadek, prababcia, stryj, kuzyn),
- wyjaśnia związki rodzinne na przykładzie własnej rodziny,
- Zna zasady przeprowadzenia wywiadu, umie go przeprowadzić.

3. Święta Wielkanocne w mojej rodzinie (Znaczenie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego dla mojej rodziny; Zwyczaje wielkanocne w mojej rodzinie i w różnych regionach naszego kraju; Kartka wielkanocna; Wykonywanie ozdób świątecznych; Układanie życzeń świątecznych).
Cele szczegółowe:
- Wywiad związany ze zwyczajami świątecznymi,
- Wykonywanie kartki świątecznej, ozdób,
- Układanie i zapisywanie życzeń,
- Poznanie tradycji wielkanocnych w mojej rodzinie i w innych regionach naszego kraju.
Osiągnięcia ucznia
Uczeń:
- Przygotowuje i przeprowadza wywiad z członkami swojej rodziny,
- Wykonuje samodzielni oryginalną kartkę świąteczną,
- Układa i zapisuje życzenia,
- identyfikuje się z rodzinnymi tradycjami,
- potrafi wymienić niektóre zwyczaje i obrzędy typowe dla polskiej tradycji, kultywowane w swoim domu,
- Zna zwyczaje i tradycje związane ze świętami wielkanocnymi.

4. Moja rodzinka (Rodzice – najważniejsze osoby w życiu dziecka; drzewo genealogiczne mojej rodziny; Album mojej rodziny; Portret mojej rodziny; Święto rodziny).
Cele szczegółowe:
- tworzenie drzewa genealogicznego, albumu i portretu mojej rodziny,
- przeprowadzenie wywiadu,
- śpiewanie piosenek,
- znajomość zawodów wykonywanych przez rodziców,
- znaczenie pracy w życiu człowieka,
- identyfikowanie się ze swoja rodziną i jej tradycjami, podejmowanie obowiązków domowych,
- udział w święcie rodziny.

Osiągnięcia ucznia
Uczeń:
- tworzy w raz z rodzicami drzewo genealogiczne swojej rodziny,
- samodzielnie tworzy album i portret swojej rodziny,
- zgodnie współpracuje w grupie,
- śpiewa samodzielnie i w zespole piosenki,
- potrafi okazać swoim bliskim miłość i przywiązanie ,
- lubi spędzać czas ze swoją rodziną,
- wie , jaki zawód wykonują jego rodzice,
- szanuje pracę własną i innych, wie, że pieniądze otrzymuje się za pracę
- rozumie, że należy dostosowywać swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny,
- okazuje szacunek swoim rodzicom i innym ludziom.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
W ocenie osiągnięć uczniów oprócz kryterium zdobytej wiedzy na temat swojej rodziny należy szczególny nacisk położyć na stopień zaangażowania dzieci w czasie prowadzonych zajęć, sposoby dochodzenia do wiedzy i umiejętności, a więc aktywność w zbieraniu potrzebnych materiałów i umiejętność ich prezentowania w formie ustnej, pisemnej, plastycznej, sporządzanie albumów tematycznych, gazetek, wystawek, czy też prezentowanie społeczności uczniowskiej i zaproszonym do szkoły rodzicom przygotowanych przez dzieci wystaw i programów artystycznych.
Każda forma działalności powinna być przez nauczyciela dostrzeżona i pozytywnie oceniona. Podczas zajęć należy dzieci pozytywnie wzmacniać poprzez aprobatę, wyróżnienie, co wytworzy w ostatecznym efekcie silniejszą motywację i zachętę do pracy. Efektem tego programu powinno być bliższe poznanie się nawzajem, swoich zainteresowań, wad i zalet, jak również kształtowanie szacunku dla osób starszych czy to z rodzinny czy też obcych osób.

EWALUACJA
Osiągnięcia uczniów kontrolowane będą przede wszystkim w aspekcie motywacyjnym i praktycznym. Oprócz prowadzenia obserwacji bezpośredniej uczniów, nauczyciel będzie dokonywać analizy ich prac i wytworów, rozmów z uczniami i ich rodzicami.
Przedmiotem ewaluacji przebiegu działań edukacyjnych i wychowawczych będą:
• wykonanie albumów, drzew genealogicznych, prac plastycznych – eksponowanie ich w klasie i na korytarzu szkoły;
• redagowanie różnych form wypowiedzi ustnej i pisemnej;
• prezentowanie wyników pracy w grupach;
• organizowanie wystaw, prezentacji jako efektu końcowego projektów edukacyjnych,
• udział w imprezach szkolnych,
• gazetki tematyczne,
• angażowanie się dzieci w przygotowanie występów artystycznych z okazji świąt rodzinnych,

Opracowała:
mgr Anna Mróz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.