X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33263
Przesłano:

Program kółka z zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy III

Program zajęć został opracowany dla dzieci wykazujących zdolności związane z edukacją polonistyczną i matematyczną. Głównym założeniem programu jest wychodzenie naprzeciw potrzebom dzieci, rozwijanie, wspomaganie i ukierunkowanie ich zdolności oraz możliwości. A także wyzwalanie ich potencjału twórczego. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klasy III.
Jednym z celów edukacji dziecka w okresie wczesnoszkolnym jest uwrażliwieni go na kwestie jego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa w kontaktach z obcymi, innymi dziećmi, dorosłymi oraz rzeczywistością przyrodniczo – techniczną. W tym celu część zajęcia będzie prowadzona wokół takich zagadnień: bezpieczna droga do szkoły, bezpieczna szkoła, bezpieczny dom, bezpieczny czas wolny.

Cele edukacyjne programu:
Edukacja polonistyczna
• stwarzanie możliwości rozwoju ich zainteresowań,
• pobudzanie aktywności umysłowej uczniów, wyobraźni, fantazji,
• motywowanie uczniów do wykorzystania swoich uzdolnień do dalszej pracy,
• przyzwyczajanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, z wykorzystaniem posiadanej wiedzy,
• doskonalenie koncentracji uwagi i umiejętności korzystania z innych źródeł informacji np. słowników, encyklopedii itp.
• kształcenie pomysłowości, krytycyzmu, szybkości podejmowania decyzji,
• rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności,
• kształtowanie u uczniów wiary we własne możliwości,
• poszerzanie wiedzy zdobytej na zajęciach,
• kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, pobudzanie ciekawości poznawczej

Edukacja społeczna
• kształtowanie nawyków dbania o bezpieczeństwo własne i innych,
• umiejętność bezpiecznego poruszania się po drogach,
• znajomość zagrożeń ze strony innych ludzi (obcych),
• poszerzanie wiedzy związanej z niewłaściwego używania sprzętów domowych, środków czystości,
• przestrzeganie zasad bezpiecznego organizowania zabaw.

Edukacja matematyczna
• wyrabianie u dzieci matematycznej ciekawości,
• rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz logicznego i twórczego myślenia,
• kształtowanie pozytywnej motywacji do podejmowania zadań wymagających wysiłku intelektualnego,
• aktywizowanie ucznia, zachęcanie do podejmowania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów,
• kształtowanie giętkości oraz oryginalności myślenia,
• wdrażanie do rozwiązywania różnych problemów praktycznych.

Metody pracy:
• werbalne,
• poglądowe,
• czynnościowe,
• aktywizujące,
• ćwiczeń praktycznych
• problemowe.

Formy pracy:
• indywidualna jednolita, zróżnicowana
• grupowa.

Środki dydaktyczne:
• słowniki ortograficzne,
• encyklopedie,
• odtwarzacz CD, płyty CD z nagraniami bajek
• gry edukacyjne ,
• karty pracy opracowane przez nauczyciela,
• plansze z regułami ortograficznymi,
• kolorowanki, zgadywanki, krzyżówki, rebusy,
• zegar, termometr,
• treści piosenek,
• komputer,
• tablica interaktywna.

TREŚCI EDUKACYJNE I PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
EDUKACJA POLONISTYCZNA
MÓWIENIE
UCZEŃ:
- układa swobodne, spontaniczne, spójne wypowiedzi wielozdaniowe, opowiadania twórcze n podstawie własnych przeżyć, doświadczeń, obserwacji, treści opowiadań, przeczytanych lektur,
- wypowiada własne zdania w dyskusji,
- opowiada historyjki obrazkowych, tworzy ciąg dalszy opowiadania,
- opowiada własnymi słowami treści tekstów, czytanek, baśni, legend,
- układa opowiadania twórcze, np. inne zakończenie utworu, dalsze losy bohatera,
- dba o kulturę mówienia; dobiera właściwe słowa i zwroty, w wypowiedziach świadomie stosuje zasady gramatyki i frazeologii języka.

SŁUCHANIE I WYPOWIADANIE SIĘ
UCZEŃ:
- słucha wypowiedzi nauczyciela, innych uczniów, nagrań audycji i aktorów jako przykładów
właściwego wysławiania się w języku ojczystym;
- uważnie słucha czytanych tekstów, by zapamiętać i jak najwierniej odtworzyć
ich treść,
- rozpoznaje i nazywa podstawowe części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik,
- zna zasady prowadzenia rozmowy i dyskusji oraz ich przestrzega, potrafi uzasadnić swoje zdanie,
- w czasie rozmowy zachowuje formę dialogową (mówi i słucha), wyraża swoje odczucia,
- słuchając innych bierze pod uwagę ich punkt widzenia, dąży do kompromisu i porozumienia,
- potrafi recytować wiersze,
- potrafi słowem, gestem i mimiką odtworzyć czyjeś uczucia, emocje,
- bierze udział w inscenizacjach
- układa zakończenia opowiadań, bajek, baśni.

CZYTANIE
Uczeń:
- czyta płynnie z właściwą intonacją i respektuje znaki interpunkcyjne,
- czyta tekst z podziałem na role,
- czyta ze zrozumieniem, potrafi ustalić przebieg wydarzeń,
- korzysta z encyklopedii, słowników, leksykonów;
- zna twórczość wybranych pisarzy i poetów dziecięcych,
- wyodrębnia w utworze literackim postaci, zdarzenia, miejsca i czas akcji,
- wartościuje postacie i zdarzenia w utworze,
- ustala kolejność wydarzeń, porządkuje i zapisuje plan wydarzeń.

PISANIE
Uczeń:
- przestrzega poprawności ortograficznej,
- potrafi posługiwać się słownikiem ortograficznym;
- świadomie dobiera i stosuje słownictwo adekwatne do rodzaju wypowiedzi w celu zwiększenia ich komunikatywności i poprawności, unika powtórzeń, stosuje wyrazy bliskoznaczne, zaimki;
- rozpoznaje różne formy wypowiedzi pisemnych (opowiadanie, opis, notatka kronikarska, list, ogłoszenie);
- układa, redaguje i pisze: opowiadanie, ogłoszenie, życzenia, zawiadomienie, zaproszenie, list, notatkę kronikarską, opis na podstawie obserwacji, swobodny tekst,
- podejmuje próby układania rymów, wierszy, opowiadań,
- pisze z pamięci i ze słuchu zdania oraz krótkie teksty z:
- wyrazami z rz i ó wymiennymi,
- wyrazami z rz po spółgłoskach,
- wyrazami z h i ch najczęściej spotykanymi,
- wyrazami z ą i ę w różnych pozycjach,
- nie z czasownikami i przymiotnikami,
- zanikaniem dźwięczności na końcu i w środku wyrazu,
- wyrazami z ó i rz niewymiennym,
- wykorzystuje zmienność form i rodziny wyrazów do uzasadnienia pisowni,
- właściwie stosuje w piśmie znaki interpunkcyjne,
- zna zasady pisowni wyrazów wielką litera oraz się do nich stosuje,
- pisze krótkie wypowiedzi na podstawie przeżyć, obserwacji i ilustracji krótkich tekstów,
- pisze zdania opisujące przedmioty, osoby i rośliny,
- rozpoznaje i nazywa podstawowe części mowy: rzeczownik, przymiotnik, czasownik,
- rozpoznaje i konstruuje zdania: pytające, oznajmujące, wykrzyknikowe.

WIEDZA O LITERATURZE
UCZEŃ:
- wyodrębnia w utworze literackim postaci, zdarzenia, miejsca i czas akcji,
- ustala kolejność wydarzeń; porządkuje i zapisuje plan wydarzeń,
- określa, w jaki sposób autor przedstawił dany nastrój;
- wartościuje postacie i zdarzenia w utworze.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

LICZENIE I ROZUMOWANIE
UCZEŃ:
- przelicza zbiory w zakresie 100,
- wyodrębnia w zapisie liczby jedności, dziesiątki, setki,
- dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 ,
- korzysta z prawa przemienności dodawania,
- rozwiązuje równania jednodziałowe z niewiadomą w postaci okienek,
- sprawdza dodawanie za pomocą odejmowania i odwrotnie,
- podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia,
- sprawdza dzielenie za pomocą mnożenia i odwrotnie, rozumie odwrotność tych działań,
- korzysta z prawa przemienności mnożenia,
- rozwiązuje zadania tekstowe oraz układa treść zadań do sytuacji, rysunku, schematu, zapisu matematycznego,
- rozwiązuje i układa treść zadań na porównywanie różnicowe,
- rozwiązuje nietypowe zadania matematyczne,
- dokonuje pomiarów oraz zapisuje wyniki różnych pomiarów ( ważenie, mierzenie, temperatura, czas),
- rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą grafów, drzewek matematycznych, tabelek funkcyjnych,
- rozwiązywać zadania tekstowe różnymi sposobami,
- zapisuje daty różnymi sposobami.

EDUKACJA SPOŁECZNA I ZAJĘCIA TECHNICZNE

UCZEŃ:
- wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach,
- zna miejsca, gdzie bezpiecznie można przejść na druga stronę ulicy,
- rozpoznaje podstawowe znaki drogowe,
- wie, gdzie można bezpiecznie się bawić, a gdzie nie można i dlaczego,
- próbuje przewidzieć skutki swojego zachowania,
- wie, jak poruszać się w sposób bezpieczny i społecznie uznany za prawidłowy (prawa strona chodnika),
- wie, jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc,
- zna numery telefonów alarmowych,
-zna zagrożenia ze strony innych ludzi, potrafi powiadomić dorosłych o niebezpieczeństwie,
- wie, jak należy dbać o własne i innych bezpieczeństwo,
- unika w świadomy sposób sytuacji zagrażających jego zdrowiu,
- zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania sprzętów, ostrożnie się z nimi obchodzi,
- zna swoje dane osobowe.

PROCEDURA OSIĄGANYCH CELÓW

Realizacja treści i osiąganie celów odbywa się miedzy innymi poprzez:
- analizowanie trudności ortograficznych,
- wyjaśnianie pisowni, wypisywanie z tekstu wyrazów z określonymi trudnościami,
- dyktanda wprowadzające, utrwalające, sprawdzające i twórcze,
- gry i zabawy dydaktyczne ułatwiające zapamiętywanie,
- rebusy, krzyżówki, kodowane hasła, rymowanki, teksty z lukami, zabawy logiczne, zadania kształtujące spostrzegawczość,
- rozwiązywanie zadań tekstowych różnymi sposobami,
- rozwiązywanie zadań tekstowych niestandardowych,
- rozwiązywanie zadań złożonych,
- korzystanie z potrzebnych do rozwiązywania zadania pomocy dydaktycznych,
- rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą grafów, drzewek matematycznych, tabelek funkcyjnych,
- matematyczne rozrywki umysłowe,
- łamigłówki matematyczne,
- gry dydaktyczne,
- gry i zabawy logiczne,
- zabawy muzyczno – ruchowe,
- krótkie filmy edukacyjne,
- śpiewanie piosenek, wykonywanie znaków drogowych, makiet ulic,
- karty pracy opracowane przez nauczyciela,
- wzbogacenie swojej wiedzy i zastosowanie jej w praktyce.

W trakcie zajęć wykorzystywane są różne metody pracy w zależności od celów i treści dydaktycznych:
a) ze względu na źródło wiedzy: słowne, oglądowe, praktyczne;
b) ze względu na funkcje: metody utrwalania, metody kontroli i oceny,
c) ze względu na sposoby uczenia: podające, problemowo-poszukujące (uczenie się przez odkrywanie), praktyczne (uczenie się przez działanie), ekspresyjne (uczenie się przez przeżywanie).
Przyjęte formy pracy:
a) praca indywidualna - uczeń samodzielne wykonuje czynność,
b) praca zbiorowa, gdy wszyscy uczniowie pracują wspólnie.
Podczas zajęć wykorzystywane są różnego rodzaju gry i zabawy dydaktyczne oraz metody aktywizujące, które maja na celu uatrakcyjnienie zajęć oraz umożliwią uczniom lepsze utrwalenie i zapamiętanie treści programowych. Praca na zajęciach będzie opierała się na indywidualnym podejściu do uczniów.

EWALUACJA PROGRAMU
Przedmiotem ewaluacji są wyniki końcowe, jakie uczeń osiągnie w wyniku realizacji programu w zakresie postaw, umiejętności i wiadomości. Dokonana ona zostanie po zakończeniu roku szkolnego. W tym celu wykorzystane zostaną wytwory prac uczniów, a także przeprowadzone testy. Doskonałym sprawdzianem celowości i skuteczności organizowanych zajęć będą też wyniki jakie uzyskają uczniowie oraz wiedza stosowana w praktyce.

Opracowała:
mgr Anna Mróz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.