X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33238
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczycielakontarktowego

II. CELE ROZWOJU ZAWODOWEGO
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe, wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
1. znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
2. umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
3. znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów;
4. umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

III. REALIZACJA WYZNACZONYCH CELÓW
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego:
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego,
- uzyskanie informacji poświęconych oświacie i awansowi nauczyciela,
- napisanie planu rozwoju zawodowego
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
- spisanie kontraktu, omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego,
- rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.

REALIZACJA CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH:
§ 6 ust. 2 pkt 1(Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r)
ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA
1 .Zapoznanie z regulacjami prawnymi dotyczącymi pracy w
przedszkolu.
Zaznajomienie się ze specyfiką przedszkola i wychowanków – rozmowy z pracownikami przedszkola i rodzicami, analiza dokumentów:
- Karta Nauczyciela,
- Statut Przedszkola nr 8 im. J. Korczaka,
- Program rozwoju przedszkola,
- Program profilaktyczny i wychowawczy,
- Regulamin organizacji wycieczek,
- Regulamin Rady Rodziców.
2.Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji
w przedszkolu.
Prowadzenie zapisów w dzienniku oraz w arkuszach obserwacji dziecka.

Opracowanie scenariuszy zajęć.

3.Poznanie programów pracy realizowanych w przedszkolu.
Analiza programów.

4.Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi warunków bezpiecznej i higienicznej nauki i zabawy.
Wdrażanie zasad bezpieczeństwa w grupie.
Analiza planu ewakuacyjnego wyjścia z przedszkola w razie pożaru.
Zapoznanie z przepisami przeciwpożarowymi.
Udział w szkoleniu BHP

5. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu.
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg stażu.

§ 6 ust. 2 pkt 2 UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ ZADAŃ STATUTOWYCH

1.Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
Obserwacja zajęć oraz omówienie ich z prowadzącym.
2.Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
Opracowanie scenariusza zajęć.

Omówienie zajęć z opiekunem stażu lub dyrektorem.

3.Zdobywanie wiedzy i umiejętności organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy.
Tworzenie własnego warsztatu pracy dobierając podręczniki, karty pracy, czasopisma metodyczne- Biblioteka pedagogiczna

Gromadzenie pomocy dydaktycznych.

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego

4.Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej.

§ 6 ust. 2 pkt 3 ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW

1.Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów.
Rozmowy z wychowawcami,

Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne).
Analiza karty informacyjnej o dziecku

2. Współpraca z rodzicami.
Udział w zebraniach grupowych.
Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości organizowanych w grupie.
Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki.

3.Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie. Diagnoza.
Prowadzenie kart obserwacji.

4. Udział w uroczystościach i imprezach przedszkolnych
Dzień Przedszkolaka,
Dzień Nauczyciela,
Spotkanie Wigilijne,
Dzień Babci i Dziadka,
Dzień Matki i Ojca,
itp.

5. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci.
Udział dzieci w konkursach o różnorodnej tematyce.

§ 6 ust. 2 pkt 4 UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
Opracowanie scenariusza zajęć i omówienie go z opiekunem.
Analiza zajęć.
Ewaluacja.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Pogłębianie wiedzy dotyczącej koncepcji pedagogiki planu daltońskiego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.