X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33244
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

1. Nazwisko i imię nauczyciela: mgr Sylwia Łykowska
2. Nazwa organu nadzorującego szkołę: Łódzkie Kuratorium Oświaty
3. Nazwa organu prowadzącego: Gmina Lutomiersk
4. Nazwa szkoły, w której nauczyciel odbywa staż: Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku
5. Poziom wykształcenia oraz posiadane kwalifikacje: wyższe, z przygotowaniem pedagogicznym
6. Nauczany przedmiot: fizyka, informatyka, matematyka
7. Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2014r.
8. Planowana data zakończenia stażu 31 maj 2017r.

Cele:
- rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
- dalszy rozwój zawodowy jako nauczyciela technologii informacyjnych z uwzględnieniem zadań realizowanych przez szkołę w drodze po awans na nauczyciela dyplomowanego
- podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły
- zachęcenie do stosowania komputera jako narzędzia do wzbogacania własnego warsztatu pracy wśród nauczycieli
- upowszechnienie kultury informatycznej wśród uczniów
- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Realizacja poszczególnych punktów rozporządzenia dotyczących awansu zawodowego

Zagadnienia organizacyjne
Zadanie Formy realizacji Sposób udokumentowania, efekty Termin
Dogłębna analiza procedur awansu zawodowego. - analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego
- opracowanie planu rozwoju zawodowego uwzględniającego specyfikę i potrzeby szkoły, uczniów i ich rodziców - wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego sierpień/wrzesień 2014r.
Podsumowanie pracy za okres stażu. - przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - sprawozdanie, wnioski maj 2017


Zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art., 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.
Zadanie Formy realizacji Sposób udokumentowania, efekty Termin
Doskonalenie kompetencji zawodowych - wzbogacenie wiedzy i umiejętności poprzez:
- indywidualny udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, kursach
e-learningowych
- udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej
- studiowanie literatury fachowej
i czasopism dla nauczycieli - zaświadczenia z ukończonych form doskonalenia
- zastosowanie nowych metod
w pracy z uczniami, scenariusze zajęć

- bibliografia, opis działań cały okres stażu
Praca w zespołach zadaniowych opracowujących dokumentację szkolną. - udział w pracach zespołu do spraw układania planu i innych uwzględniających aktualne potrzeby szkoły jak zespołu do likwidacji sprzętu nie nadającego się do dalszego użytkowania
- udział w pracach Zespołu Wychowawczego
- udział w pracach Zespołu matematyczno – przyrodniczego
- udział w pracach zespołów nauczycieli uczących w danym oddziale oraz organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej
- praca w zespole do opracowywania wyników egzaminów zewnętrznych w klasach III oraz przeprowadzenia egzaminów próbnych w klasach III i ich opracowania - dokumentacja
- sprawozdania
- podniesienie jakości pracy szkoły na bieżąco,
cały okres stażu
Diagnozowanie osiągnięć uczniów • opracowywanie testów diagnozujących, kompetencji, egzaminów próbnych
- przeprowadzanie testów diagnozujących
z informatyki w klasach pierwszych na początek roku szkolnego
- przeprowadzanie testów kompetencji
z fizyki w klasach pierwszych i drugich na koniec roku szkolnego
- przeprowadzanie badania wiedzy
i umiejętności z matematyki na koniec roku szkolnego u uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych z matematyki - analiza wyników, wnioski do pracy, podjęte działania
- wdrożenie wniosków do dalszej pracy z uczniami z uwzględnieniem ich w planach wynikowych w każdym roku stażu
Organizacja konkursów fizycznych, informatycznych, współorganizacja konkursów matematycznych
Praca z uczniem zdolnym - przygotowanie i przeprowadzenie szkolnych etapów konkursów fizycznych, informatycznych oraz interdyscyplinarnych i fotograficznych
- przygotowanie uczniów do konkursów fizycznych, informatycznych oraz interdyscyplinarnych i fotograficznych
- przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych - listy uczestników
- protokoły z konkursów
- dyplomy uczniów
- zaświadczenia
- poszerzanie i promowanie wiedzy uczniów w każdym roku stażu
Praca z uczniem mającym trudności w uczeniu się matematyki - praca z uczniami mającymi trudności
w opanowaniu materiału z matematyki, wynikającymi z problemów psychoedukacyjnych - dziennik zajęć wyrównawczych
- wyrównywanie braków
z matematyki oraz poprawa wyników kształcenia okres stażu
Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych - pełnienie funkcji wychowawcy klasy.
- Organizacja imprez klasowych, wyjść
i wyjazdów

- współpraca z pedagogiem szkolnym
w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności dydaktyczno - wychowawczych. - dokumentacja wychowawcy klasowego
- integracja zespołu klasowego, budowanie właściwych relacji
- właściwe rozpoznawanie problemów dydaktyczno- wychowawczych
- podniesienie efektywności pracy uczniów okres stażu,
według potrzeb
WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadanie Formy realizacji Sposób udokumentowania, efekty Termin
Zapis Planu Rozwoju Zawodowego w formie elektronicznej - utworzenie dokumentu w edytorze tekstu
- zapisanie planu na płycie CD - Plan Rozwoju Zawodowego wrzesień 2014r.
Wykorzystywanie komputera
z odpowiednim oprogramowaniem do dokumentowania własnej pracy związanej z odbywanym stażem - systematyczne opracowywanie własnych działań
- systematyczne opracowywanie notatek
- przygotowywanie materiałów do zajęć
- opracowywanie wyników i analiza testów diagnostycznych - dokumenty, analizy, wnioski
- teczka zawierająca materiały zebrane w trakcie odbywania stażu
- poświadczenie opiekuna stażu
- załączniki do protokołów
- poświadczenia opiekuna stażu na bieżąco
Projektowanie i wykonywanie dokumentów okolicznościowych, takich jak: dyplomy, zaproszenia, sprawozdania - analiza kalendarza imprez szkolnych
- nawiązanie współpracy
z organizatorami konkursów szkolnych
- zaprojektowanie i wykonanie dyplomów, zaproszeń, sprawozdań - dyplomy
- zaproszenia
- sprawozdania
- poświadczenia opiekuna stażu na bieżąco
Opracowanie dokumentacji osiągnięć uczniów - opracowywanie wyników wewnętrznych sprawdzianów po klasie I, II, egzaminów próbnych, wyników egzaminu zewnętrznego. Prezentacja na Radzie Pedagogicznej - materiały opracowane
z wykorzystaniem technologii komputerowej, opracowania
- przejrzyście przygotowana dokumentacja cały okres stażu
Projekt i wykonanie nowej szkolnej strony internetowej - wykonanie projektu oraz witryny internetowej
- rozbudowa strony internetowej
o kolejne składniki
- gromadzenie i opracowanie materiałów do strony internetowej - nowa strona internetowa szkoły
- pliki z materiałami do umieszczania na stronie internetowej pierwszy rok stażu oraz na bieżąco cały okres stażu
Administrowanie szkolną stroną internetową - systematyczna kontrola nad materiałami umieszczanymi na szkolnej stronie internetowej
- aktualizowanie szkolnej strony internetowej
- zamieszczanie kolejnych materiałów na stronie
- modyfikowanie strony w miarę potrzeb - systematycznie uzupełniana
w materiały strona internetowa na bieżąco
cały okres stażu
Oprawa fotograficzna uroczystości szkolnych - wykonywanie zdjęć podczas uroczystości szkolnych
- zebranie zdjęć z poszczególnych uroczystości na płytach CD
- opracowanie zdjęć do Kroniki Szkolnej
- umieszczanie zdjęć na stronie internetowej - płyty CD ze zdjęciami
- kronika Szkolna
- strona internetowa na bieżąco
cały okres stażu
Wykorzystanie komputerów wraz z odpowiednim oprogramowaniem na zajęciach lekcyjnych oraz na zajęciach pozalekcyjnych – koło informatyczne, koło przygotowujące do konkursów matematycznych - wykorzystywanie programów w trakcie lekcji informatyki
- korzystanie z prezentacji multimedialnych, filmów, odpowiednich programów na lekcjach fizyki
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
- prowadzenie dodatkowych zajęć
z informatyki poszerzających umiejętności uczniów - scenariusze lekcji
- potwierdzenie opiekuna stażu
- harmonogram zajęć dodatkowych
z informatyki
na bieżąco
cały okres stażu
Elektroniczne wypisywanie świadectw. - wypełnianie świadectw uczniów za pomocą programu komputerowego Librus - potwierdzenie dyrektora.
- profesjonalnie wypełnione świadectwa według potrzeb
Administrowanie dziennikiem elektronicznym - systematyczna kontrola nad danymi i materiałami zamieszczanymi w dzienniku elektronicznym
- aktualizowanie danych zawartych dzienniku elektronicznym
- modyfikowanie dziennika elektronicznego w miarę potrzeb - systematycznie uzupełniana dokumentacja w dzienniku elektronicznym na bieżąco
cały okres stażu

WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych,
w szczególności dla nauczycieli i stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Zadanie Formy realizacji Sposób udokumentowania, efekty Termin
Praca w zespole przedmiotowym i zespole wychowawczym - wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów.
- współpraca przy organizowaniu imprez szkolnych i międzyszkolnych. - kserokopie protokołów z zebrań zespołów
- upowszechnianie własnych obserwacji, zdawanie sprawozdań
- poświadczenie nauczycieli współpracujących na bieżąco, cały okres stażu
Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym - aktywne uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej
- prowadzenie szkolenia w trakcie rady pedagogicznej - protokoły posiedzeń, potwierdzenie dyrektora
- rzeczowe przekazywanie wiedzy dotyczącej procedur i innych działań uwzględniających aktualne potrzeby szkoły zgodnie
z harmonogramem
Upowszechnianie i promocje własnych doświadczeń - prowadzenie zajęć dla zainteresowanych nauczycieli szkoły; opracowanie
i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć
- publikacja materiałów w bibliotece szkolnej, na szkolnej stronie internetowej - scenariusze lekcji
- potwierdzenie nauczycieli
- rzeczowe przekazywanie wiedzy, praktyka w przekazywaniu wypowiedzi pisemnych okres stażu
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod
i form pracy - opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego
- przygotowanie materiałów do publikacji na szkolnej stronie internetowej - strona internetowa według potrzeb
Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy
i doświadczenia innym nauczycielom.
- prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli i rodziców
- konsultacje z nauczycielami przedmiotów matematyczno przyrodniczych z różnych szkół
- przekazywanie materiałów dydaktycznych innym nauczycielom (plakaty, kasety, płyty, scenariusze lekcji, pomoce dydaktyczne itp.)
- współpraca i dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach przygotowań do konkursów, uroczystości szkolnych i innych imprez okolicznościowych
- systematyczna współpraca z pedagogiem szkolnym
- współpraca z rodzicami - notatki
- scenariusze
- sprawozdania
- zdjęcia cały okres stażu

WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadanie Formy realizacji Sposób udokumentowania, efekty Termin
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych - opracowanie i wdrożenie programu zajęć rozszerzonych z informatyki realizowanych w klasach pierwszych, drugich oraz trzecich - program zajęć.
- potwierdzenie dyrektora.
- systematyzacja wiedzy matematycznej rok szkolny 2014/2015
według potrzeb
Opracowanie i wdrożenie planu działań wychowawczych - zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania planu oraz merytoryczne opracowanie jego treści. - wpisy w dzienniku zajęć lekcyjnych, potwierdzenie dyrektora
- przybliżenie uczniom tematyki zawodoznawczej
- kształtowanie pożądanych postaw społecznych. rok szkolny 2014/2015
według potrzeb
Opracowanie i wdrożenie harmonogramu zajęć pozalekcyjnych w ramach Koła zwiększającego kompetencje naukowo techniczne oraz Koła informatycznego - przystosowanie rodzaju zajęć do wieku rozwojowego ucznia
- przekazanie informacji rodzicom
i uczniom
- opracowanie harmonogramu zajęć
- wdrożenie harmonogramu do działań - opracowany harmonogram zajęć
- opracowany program zajęć
- wnioski do pracy
- poświadczenie dyrektora szkoły rok szkolny 2014/2015
według potrzeb

WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadanie Formy realizacji Sposób udokumentowania, efekty Termin
Przygotowywanie uczniów do konkursów - wojewódzki konkurs fizyczny, informatyczny
- ogólnopolskie konkursy informatyczne Bóbr, TikTak
- wojewódzki konkurs First Step To Success - protokoły konkursów
- promocja zainteresowań i talentów uczniów. okres stażu
Organizowanie wycieczek, rozwijanie zainteresowań młodzieży - organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek krajoznawczo – turystycznych
- organizowanie wyjazdów mających na celu zapoznanie z życiem kulturalnym
i instytucjami promującymi kulturę
i sztukę - karta wycieczki
- stworzenie uczniom warunków do poznania rejonów kraju
i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu okres stażu
według potrzeb
Współpraca z instytucjami kulturalno oświatowymi - zajęcia w Experymentarium, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Planetarium w Toruniu - karta wyjazdu
- scenariusz zajęć
- potwierdzenia okres stażu
według potrzeb
Organizowanie dodatkowych zajęć - zorganizowanie i prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z fizyki oraz do konkursów fizycznych i informatycznych - potwierdzenie dyrektora
- przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego według potrzeb
Utworzenie kursu
e-learningowego na platformie Moodle udostępnionej przez Powiatowy ośrodek doskonalenia nauczycieli
i doradztwa zawodowego
w Pabianicach - stworzenie możliwości wykazania się uczniom swoją wiedzą i umiejętnościami
- wykorzystanie nowych metod i form pracy z wykorzystaniem technologii informacyjnej - podniesienie jakości pracy szkoły na bieżąco

WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Zadanie Formy realizacji Sposób udokumentowania, efekty Termin
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, - pomoc uczniom z trudnościami- - potwierdzenie dyrektora
- obserwacje uczniów, propozycje pomocy specjalistów na bieżąco
cały okres stażu
Współpraca ze strukturami samorządu terytorialnego,
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lutomiersku - pomoc w uzyskaniu dofinansowania do podręczników, obiadów w szkole oraz dofinansowania do wyjazdów
- udzielanie informacji i pomocy rodzicom związanej
z dostępem do różnorodnych świadczeń materialnych - potwierdzenie dyrektora
- pomoc w otrzymaniu stypendium oraz w dofinansowaniu dożywiania na bieżąco
cały okres stażu
Współpraca z pedagogiem szkolnym, pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych - spotkania, konsultacje, rozmowy
- integracja zespołów klasowych: imprezy szkolne, wycieczki, pomoc koleżeńska.
- współpraca z rodzicami - teczka wychowawcy
- potwierdzenie pedagoga
- diagnozowanie, obserwacje zachowań, przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym
- Ankiety, dziennik lekcyjny według potrzeb
Współpraca z wydawnictwami - pozyskiwanie materiałów i pomocy dydaktycznych - pomoce dydaktyczne
- udział w spotkaniach cały okres stażu
WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadanie Formy realizacji Sposób udokumentowania, efekty Termin
Opis i analiza przypadków rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych. - zgromadzenie niezbędnych dokumentów
- opracowanie opisu i analizy przypadku wychowawczego
- opis przypadku ucznia z problemem edukacyjnym
- opis przypadku ucznia z problemem wychowawczym.
- przeprowadzenie ankiety określającej sytuację rodzinną ucznia - opis i analiza dwóch przypadków.
- stworzenie warunków do obiektywnej oceny zachowania, podejścia do nauki, prawidłowych relacji z rówieśnikami oraz osiągania sukcesów przez ucznia
- przestrzeganie przez uczniów zasad zachowania
- zmniejszenie przejawów agresji
w szkole
- znajomość środowiska rodzinnego ucznia
- systematyczne rozwiązywanie problemów okres stażu

Powyższy plan może ulec uzupełnieniu, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.

........................................
data i podpis nauczyciela

Zatwierdzam do realizacji
........................................ ........................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.