X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33231
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Podstawa prawna:
•Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 191), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 poz. 393).

Nauczyciel Ewa Bojur zatrudniona w Publicznym Przedszkolu im. Jasia i Małgosi w Trębaczewie, odbywająca staż na stopień nauczyciela dyplomowanego w terminie od 1. 09.2014 r. do 31.05.2017 r.

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego ( Dz.U. z 2013 r. Poz. 393):
Zadania główne – wymagania kwalifikacyjne określone
w Rozporzadzeniu

Zadania szczegółowe – formy realizacji zadań głównych
Termin
Uwagi

Systematyczna analiza przepisów oświatowych, w tym przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego
1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego – Karty nauczyciela oraz Rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego, przedstawienie go dyrektorowi).

2. Prowadzenie dokumentacji planu rozwoju zawodowego.

3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przyjętych zadań w okresie stażu.

4. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.
Cały okres odbywania stażu
Śledzenie zmian w prawie oświatowym dotyczących procedury awansu zawodowego nauczycieli.

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie, jakości pracy przedszkola.
1. Wykorzystanie i wdrażanie metod innowacyjnych w pracy z wychowankami, m.in.:
- metoda projektów,
- metoda "Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz,
- gimnastyka twórcza R.Labana i ekspresji ruchowej K.Orffa
- MRR Weroniki Sherborne,
- „Edukacja matematyczna” wg prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
- kinezjologia edukacyjna wg P.Dennisona

2. Cykliczne przygotowanie, prowadzenie i współorganizowanie uroczystości i imprez wewnątrzprzedszkolnych i zewnętrznych, w tym wykorzystanie umiejętności plastycznych na rzecz działalności placówki:
• kiermasze plastyczne,
• uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców,
• konkursy wewnątrzprzedszkolne i poza terenem przedszkola

3. Udział w ewaluacji pracy placówki

4. Udział w zespole do spraw oświaty

5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy i warsztaty) adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola.

6. Organizowanie i wprowadzanie nowych form współpracy z rodzicami – integrowanie rodziców z przedszkolem

Cały okres stażu
Wg harmonogramu
Opis i analiza wdrażanych metod ze wskazaniem uzyskanych efektów.
Potwierdzenie uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym (świadectwa i zaświadczenia).
Przygotowanie harmonogramu spotkań z rodzicami

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Popularyzowanie osiągnięć przedszkola wśród innych nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez prowadzenie strony internetowej przedszkola

2. Udział w systematycznym uaktualnianiu strony internetowej przedszkola - przygotowywanie materiałów z życia grupy.

3. Komputerowe opracowanie materiałów – tworzenie kart pracy dla dzieci oraz pomocy dydaktycznych do zajęć, redagowanie i przygotowywanie materiałów do gazetki dla rodziców.

4. Pisanie protokołów z rad pedagogicznych.

5. Komputerowa dokumentacja pracy nauczyciela.

6. Opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego Rok szkolny 2015/2016

Cały okres stażu
Wykorzystanie stałego dostępu do Internetu

§ 8 ust. 2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Prowadzenie zajęć otwartych wynikających z potrzeb i założeń planu rocznego.

2. Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i warsztatach pedagogicznych.

3. Opracowywanie i przedstawienie na radach szkoleniowych referatów, projektów i propozycji rozwiązań metodycznych.

4. Udostępnienie koleżankom opracowanej innowacji pedagogicznej z zakresu zabaw badawczych pod nazwą „Ciekawi świata”

5. Udostępnienie scenariuszy przygotowanych i przeprowadzonych imprez i uroczystości przedszkolnych zainteresowanym nauczycielom.

6. Aktywne uczestnictwo w WDN – prowadzenie zajęć otwartych, udział w zajęciach koleżeńskich wynikających z potrzeb placówki.

7. Opracowanie materiałów w formie referatów, artykułów, informatorów dla rodziców z zakresu wychowania i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym (spotkania z rodzicami, gazetka dla rodziców).

8. Sprawowanie opieki nad nauczycielem stażyst?

9. Opracowanie i przedstawienie referatów na radach pedagogicznych.

10. Opracowanie scenariuszy imprez i uroczystości
Cały okres stażu
Wg harmonogramu rad szkoleniowych
Okres stażu
Wg potrzeb
W okresie stażu
Udostępnianie nauczycielom scenariuszy zajęć otwartych i imprez przedszkolnych.
Zapis scenariuszy na płycie CD
Popularyzowanie materiałów w różnych formach

§ 8 ust.2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie w przedszkolu innowacji pedagogicznej z zakresu zabaw badawczych „Ciekawi świata”

2. Realizacja programu ogólnopolskiego „Czyste powietrze wokół nas”

3. Wykorzystanie i wdrażanie programów: „Program profilaktyczny Jasia i Małgosi”, „Program profilaktyczno – wychowawczy Jasia i Małgosi”

W okresie stażu
Zatwierdzenie innowacji uchwałą rady pedagogicznej.
Zgłoszenie innowacji do kuratorium oświaty.
Przedstawienie programu rodzicom.

§ 8 ust.2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Wykonywanie dodatkowych zadań powierzonych przez dyrektora placówki:
• redagowanie i prowadzenie gazetki dla rodziców

2. Prowadzenie kroniki przedszkolnej

3. Uczestniczenie w wyjazdach i wycieczkach poza teren przedszkola

4. Organizowanie konkursów na terenie przedszkola i poza nim.

5. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
Wg potrzeb w grupie w okresie stażu
Rok szkolny 2016/2017
Cały okres stażu
Potwierdzenia
Plan spotkania
Scenariusze

§ 8 ust.2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami,instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca w realizacji zadań z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

2. Kontynuacja współpracy z takimi instytucjami jak: policja, straż pożarna, nadleśnictwo, biblioteka publiczna, szkoła podstawowa, studio teatralne „Art - Re” z Krakowa, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Działoszynie.

3. Udział w akcjach charytatywnych: „Góra Grosza”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, nakrętki dla Sandry R.

4. Promowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom” - czytanie dzieciom przez rodziców w przedszkolu

5. Udział w akcjach ekologicznych: „Sprzątanie świata”
„Dzień Ziemi” „Święto niezapominajki”
Cały okres stażu
Gromadzenie zdjęć, sprawozdania z odbytych wycieczek i spotkań

§ 8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1.Problem dziecka nadpobudliwego psychoruchowo w wieku przedszkolnym
2.Praca z dzieckiem zdolnym
W okresie stażu

Przedkładam do zatwierdzenia: Zatwierdzam:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.