X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33178
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego

Pauliny Młodoszewskiej – nauczyciela kontraktowego
Przedszkola Nr 12 „Plastusiowo”
ul. Pocztowa 11
w Gnieźnie

W związku z ubieganiem się o stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego.

Od 01.09 2016 r. do 31.05.2019 r.

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 1)

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
(Tabela - dop. red.)

1.Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, KO Okres stażu Pan rozwoju, teczka „awansu zawodowego”
2. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych Okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenia, notatki

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem
Rozmowa, ustalenie zasad współpracy

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli

IX 2016

Okres stażu

Kontrakt, harmonogram

Scenariusze zajęć

4. Aktywne uczestnictwo w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu nauczycieli Udział w szkoleniach rady pedagogicznej
Przeprowadzenie szkolenia na temat wynikający z potrzeb przedszkola Na bieżąco

W czasie trwania stażu Notatki z protokołów

Materiały i opracowania

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy
Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych
Na bieżąco
Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień, notatki

6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
Wpisy w dzienniku zajęć, założenie i prowadzenie teczek: obserwacji dziecka, tygodniowe plany pracy
Na bieżąco
Dziennik zajęć, plany pracy, teczki: obserwacji dziecka


2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt. 2)

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb
Przeprowadzenie ankiet Okres stażu Notatki, , protokoły spotkań, ankiety
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
Na bieżąco
Notatki, adnotacje w dziennikach zajęć

3. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami Nawiązanie współpracy

Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów Wrzesień 2016
Na bieżąco Rozmowy indywidualne
Notatki, adnotacje w dziennikach zajęć

4. Udział w realizacji programów profilaktycznych Prowadzenie i organizowanie zajęć

Okres stażu Scenariusze, notatki, wpisy w dzienniki zajęć
5. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole Nawiązanie współpracy z biblioteką.

Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną, Policją i Ośrodkiem Zdrowia.
Okres stażu

Okres stażu Adnotacje w dziennikach zajęć, potwierdzenia dyrektora
6. Praca z dziećmi z trudnościami Prowadzenie zajęć wyrównawczych i korekcyjno - kompensacyjnych Cały staż Notatki, wpisy w dzienniku
7. Opieka nad dziećmi zdolnymi Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych Cały staż Notatki, wpisy w dzienniku
8. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi Wg harmonogramu Scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia
9. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi Studiowanie literatury, udział w warsztatach,
surfowanie w Internecie.
Przeprowadzenie projektu edukacyjnego z zakresu bajkoterapii „Bajki pomagajki”
Okres stażu Notatki, zaświadczenia

Projekt
10. Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali.
Oraganizowanie konkursów wewnątrz
przedszkolnych. Na bieżąco Notatki, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania, potwierdzenia dyrektora
11. Pełnienie funkcji koordynatora do spraw wdrażania wszelkich akcji na terenie placówki Wyszukiwanie i wdrażanie w placówce akcji społecznych: m.in. Cała Polska Czyta Dzieciom, Akademia Aquafresh, zbiórka surowców wtórych, akcje charytatywne. Na bieżąco Potwierdzenie dyrektora, zaświadczenia


3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt. 3)

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej Opracowywanie dokumentacji i pomocy dydaktycznych
Tworzenie prezentacji multimedialnych
Systematyczne korzystanie z utworów literatury dziecięcej w formie pisanej oraz słuchowisk.
Odtwarzanie muzyki za pomocą odtwarzacza CD w czasie prowadzenia zajęć muzycznych i ruchowych.
Na bieżąco
Okres stażu
Systematycznie
Systematycznie Dokumentacja
Prezentacja
2. Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym Zamieszczenie planu na stronie internetowej www X 2016


4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt. 4)

1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie
Studiowanie literatury przedmiotu
Cały staż
Wykaz lektur, notatki

2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej
Na bieżąco
Wpisy w dzienniku


5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt. 5)

1. Analiza przepisów prawa oświatowego Zapoznanie się z aktami prawnymi Okres stażu Akty prawne
2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela Dokładna analiza dokumentów przedszkola – statutu, planów, regulaminów i programów Okres stażu Wykaz dokumentów
3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Cały staż
Wpisy w dzienniku zajęć, scenariusze wyjść i wycieczek

4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat
Udział w szkoleniach RP, warsztatach i kursach. Okres stażu Notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.