X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33176
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Beaty Lewandowskiej
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 29 W PŁOCKU
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2019r
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr Małgorzata Kaczmarek
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Zdzisława Żuk

Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. 2014, poz. 191, z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

Nauczyciel w okresie stażu będzie realizował wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, tj.:

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
3. umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
4. umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż

(§7, ust.2, pkt 1)
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Termin realizacji
1.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych
metod nauczania ,
- Uczestniczenie w szkoleniach dotyczących
innowacyjnych metod pracy z dziećmi,
- Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w pracy z
dziećmi do indywidualnych potrzeb Scenariusze zajęć i imprez okolicznościowych;
Zaświadczenia ze szkoleń i konferencji;
Zapisy w dokumentacji przedszkolnej

Okres stażu
2. Tworzenie własnego warsztatu pracy.

- Opracowanie pomocy dydaktycznych
- Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych
Wykonane pomoce dydaktyczne
Scenariusze zajęć i przedstawień
Okres stażu
3. Publikowanie własnych prac.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
- Publikacja scenariuszy zajęć Publikacje na stronie internetowych poświęconych tematyce przedszkolnej Okres stażu
4.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego - Zapoznanie się z harmonogramem kursów,
warsztatów i konferencji szkoleniowych oraz czynny
udział w wybranych
- Studiowanie lektury pedagogicznej
- Śledzenie stron internetowych dla nauczycieli Zaświadczenia
Notatki
Materiały ze szkoleń Okres stażu
5. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszko-lnym
doskonaleniu. - Przeprowadzenie szkolenia wynikającego z potrzeb
przedszkola
- Udział w pracach zespołu ewaluacyjnego przedszkola
- Udział w pracach zespołu samokształceniowego
- Uczestniczenie w formach doskonalenia
zawodowego – radach szkoleniowych
- Udział w warsztatach metodycznych Zaświadczenia
Potwierdzenie obecności
Własne notatki
Okres stażu
6.Współpraca z opiekunem stażu.
- Zawarcie kontraktu
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
stażu i innych nauczycieli
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu –
konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich
analiza
- Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora –
konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich
analiza
- Określenie mocnych i słabych stron własnej
działalności Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Grafik spotkań
Scenariusze zajęć
Własne notatki
Wrzesień 2016
Okres stażu
7. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej. - Dzienniki zajęć
- Obserwacje pedagogiczne
- Scenariusze zajęć
- Sprawozdania z zebrań i realizowanych programów
- Programy pracy korekcyjno-kompensacyjnej
-Miesięczne plany pracy
Dokumentacja przedszkolna Okres stażu
8.Dokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego. - Gromadzenie dokumentów: zaświadczeń,
programów, świadectw, scenariuszy zajęć, nagrań,
zdjęć, itp. Zgromadzone dokumenty Okres stażu
9.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. - Autorefleksja , autoanaliza, opis realizacji planu
rozwoju

Sprawozdanie Maj 2019r

(§ 7, ust.2, pkt.2)
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Termin realizacji
1.Poznanie środowiska dzieci i rodziców. - Rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi
- Zebrania z rodzicami
- Obserwacje zachowań dzieci Wykaz rozmów indywidualnych z rodzicami
Sprawozdania z zebrań
Okres stażu
Według harmono-gramu zebrań
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie potrzeb rozwojowych dzieci. - opracowywanie indywidualnych planów pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi oraz z dziećmi szczególnie uzdolnionymi;
- poszukiwanie informacji o metodach pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- niwelowanie trudności wychowawczych występujących w grupie;
- prowadzenie koła choreoterapeutycznego
Indywidualne plany pracy
Artykuły internetowe
Plany koła zainteresowań
Dokumentacja przedszkolna Okres stażu
3.Diagnozowanie umiejętności i rozwijanie zainteresowań dzieci. - Obserwacja dzieci
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami
- Organizowanie zajęć dostosowanych do potrzeb Karty obserwacji
Notatki z rozmów z rodzicami
Scenariusze zajęć Okres stażu
4.Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych - Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji
do imprez, praca z dziećmi
- Organizowanie i współorganizowanie uroczystości
przedszkolnych i okolicznościowych:
- Wigilia
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Matki
- Dzień Dziecka
¬- Olimpiada Przedszkolaków Scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia Według harmono-gramu
5.Udział dzieci w imprezach zewnętrznych Przygotowywanie dzieci do:
- konkursów
- przeglądów
- festiwali Zdjęcia
Podziękowania
dyplomy Okres stażu
6.Podejmowanie współpracy z instytucjami lokalnymi

- Nawiązanie współpracy z biblioteką, teatrem , Płocką Lokalną Organizacją Turystyczn?

Adnotacje w dziennikach zajęć, plany współpracy z instytucjami – potwierdzenia dyrektora Okres stażu
7.Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami - opracowanie planu współpracy z rodzicami,
- organizowanie zebrań grupowych, konsultacji indywidualnych i zajęć otwartych dla rodziców,
- włączanie rodziców do współorganizacji działań podejmowanych przez przedszkole,
- wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie przedszkola,
- pedagogizacja rodziców

Plan współpracy z rodzicami
Protokoły z zebrań
Notatki z rozmów
Scenariusze zajęć
Podziękowania i dyplomy dla rodziców Okres stażu
8. Poszukiwanie ciekawych rozwiązań pedagogicznych - studiowanie literatury fachowej, stron internetowych;
- udział w warsztatach i szkoleniach;
- stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych i rozwojowych
Wykaz artykułów
Zaświadczenia z kursów
Dokumentacja przedszkolna Okres stażu

( § 7, ust.2, pkt.3)
Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Termin realizacji
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. - Tworzenie materiałów dydaktycznych
- Wykonywanie środków dydaktycznych za pomoc?

komputera
- Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć,
planów miesięcznych korzystając z komputera
- Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z
Internetu Przygotowane materiały
Pomoce dydaktyczne
Plany miesięczne
Scenariusze zajęć
Podstawowe akty prawa
oświatowego Okres stażu
2.Współdziałanie w tworzeniu strony internetowej -Publikowanie zdjęć i tekstów na przedszkolnej
stronie internetowej.
-Zamieszczanie informacji dotyczących działań
Przedszkola Zdjęcia
Teksty Okres stażu
3.Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy z dziećmi. - Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy
technologii informacyjnej
- Wzbogacenie własnego warsztatu pracy
- Podniesienie jakości pracy z dziećmi Notatki własne Okres stażu
4.Korzystanie z internetu - Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych
portalach, internetowych publikacji z zakresu
dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki
- Wykorzystywanie w pracy encyklopedii
multimedialnych i internetu
- Korzystanie z internetowych publikacji innych
nauczycieli odbywających staż
- udział w konferencjach internetowych Notatki własne
Opracowane materiały
Zaświadczenia Okres stażu

(§ 7, ust. 2, pkt.4)
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Termin realizacji

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki - Znajomość aktualnego rozwoju dzieci z
uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego
- Studiowanie fachowej literatury
- Zapoznanie się z wybranymi propozycjami
wydawniczymi
- Udział w szkoleniach i kursach z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki Własne notatki
Zaświadczenia
Wykaz literatury Okres stażu
2.Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów. - Stymulowanie rozwoju dzieci
- Dostosowanie zajęć do możliwości rozwojowych
dzieci
-Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy,
zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie różnorodnych
metod w pracy dydaktycznej
- konsultacje z opiekunem stażu i innymi nauczycielami Wpisy do dziennika.
Harmonogram spotkań z opiekunem
Okres stażu
3.Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych. - Realizacja zadań ujętych w programie
profilaktycznym
- Realizacja zadań ujętych w programie
wychowawczym
- Referaty na zebraniach rodziców – pedagogizacja
rodziców Ewaluacja z realizacji programów
Plany miesięczne
Wpisy do dziennika Okres stażu
4. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym. -Opracowanie arkusza obserwacji dzieci oraz
zbieranie informacji na temat wychowanków
-Włączenie rodziców w organizowanie i uczestnictwo
w imprezach okolicznościowych
- Informowanie rodziców o zauważonych trudnościach i postępach dzieci oraz o możliwości pomocy specjalistów
- Opracowanie planu współpracy z rodzicami
- Redagowanie gazetki przedszkolnej

Arkusze obserwacji Zdjęcia
scenariusze imprez
plan współpracy z rodzicami
Czasopismo przedszkolne Okres stażu

( § 7, ust. 2, pkt. 5)
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywał staż

Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Termin realizacji
1. Analiza dokumentów dotyczących przepisów systemu oświaty. - Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi
prawa oświatowego
- Poznanie procedury awansu Akty prawne
Zaświadczenia
Plan rozwoju zawodowego
Okres stażu
Wrzesień 2016 r.
2.Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
-Udział w pracach Rady Pedagogicznej przedszkola;
-Współpraca z gronem pedagogicznym.
Notatki Według harmonogramu
3.Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego. - Udział w konferencjach i szkoleniach o systemie
oświaty
Zaświadczenia Okres stażu
4.Studiowanie dokumentacji przedszkolnej. - Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem
przedszkola: statut i obowiązujące regulaminy i inne
dokumenty Wykaz dokumentów
Notatki własne Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.