X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33061
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Danuta Paczyńska
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rzeszotarach
Dyrektor szkoły: mgr Barbara Jankowicz
Nauczany przedmiot: religia katolicka, technika, świetlica szkolna
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2016 r.
Czas stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31 maja 2019 r.

Cel główny:
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Cele szczegółowe:
• pogłębianie wiedzy merytorycznej;
• doskonalenie własnej formacji duchowej;
• doskonalenie warsztatu pracy;
• kształcenie dodatkowych umiejętności pedagogicznych;
• zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów oraz inspirowanie ich w zakresie nauki religii;
• troska o wszechstronny rozwój moralny ucznia;
• realizacja zadań wynikających z wypełniania misji katechetycznej;
• promocja szkoły w środowisku lokalnym.

§ 8. ust. 2. pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.p ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli. Wrzesień 2016 r. Złożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
i sporządzenie planu rozwoju zawodowe.
2. Udział w formach doskonalenia zawodowego. Aktywny udział w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, kursy, warsztaty, konferencje metodyczne) Okres stażu Świadectwa ukończenia, materiały szkoleniowe.
3. Formacja duchowa katechety Udział w rekolekcjach, pielgrzymkach i spotkaniach dla katechetów. Okres stażu Zaświadczenia.
4. Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań i twórczej działalności uczniów. Organizowanie konkursów
o różnorodnej tematyce.
Przygotowywanie uczniów do konkursów religijnych.
Aktualizacja szkolnej gazetki ściennej związanej z rokiem liturgicznym. Okres stażu Sprawozdania, protokoły konkursów, zdjęcia, dyplomy.
5. Dbanie o estetykę i funkcjonalność świetlicy szkolnej. Aktualizacja gazetki świetlicowej.
Wzbogacanie wyposażenia świetlicy. Okres stażu Zdjęcia.

§ 8. ust. 2. pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

L.p ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej i informacyjnej Wykorzystanie komputera do przygotowania wszystkich niezbędnych materiałów (pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć
i uroczystości szkolnych, sprawdzianów, gazetek ściennych, dyplomów) i dokumentów związanych z pracą dydaktyczną, wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły.
Okres stażu Scenariusze zajęć, wykonane dyplomy, plany wynikowe, plan rozwoju zawodowego
i sprawozdanie
z jego realizacji, plan pracy świetlicy szkolnej i inne dokumenty.
2. Stosowanie i wykorzystanie Internetu
w pracy katechetycznej i w życiu codziennym.
Publikacje w Internecie. Systematyczne aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego, dydaktyki, literatury przedmiotu.
Korzystanie z różnych z stron internetowych dla katechetów.
Wykorzystanie katechetycznych pomocy dydaktycznych oraz innych związanych z pracą w świetlicy szkolnej.
Korzystanie z Internetu podczas przygotowywania uczniów do konkursów.
Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego, przygotowanych scenariuszy zajęć.
Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji. Okres stażu Wykaz stron internetowych, opis i analiza realizowanych przedsięwzięć.
3. Wykorzystanie na lekcjach tablicy interaktywnej. Wykorzystanie na katechezie i technice tablicy interaktywnej, projektorów, płyt DVD.
Przygotowywanie i zaprezentowanie uczniom na zajęciach prezentacji multimedialnych związanych
z tematem. Okres stażu Prezentacje multimedialne.

§ 8. ust. 2. pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, |
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

L.p ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Prowadzenie lekcji otwartych. Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch lekcji otwartych dla chętnych nauczycieli. Okres stażu Scenariusz zajęć.
2. Opracowanie i udostępnianie innym nauczycielom scenariuszy. Opracowanie i udostępnianie innym nauczycielom scenariuszy zajęć, imprez i uroczystości szkolnych oraz innych materiałów. Okres stażu Scenariusze.
3. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów, wychowawcami świetlicy szkolnej. Organizowanie samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami konkursów, uroczystości szkolnych i parafialnych. Okres stażu Scenariusze uroczystości, zdjęcia.
4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami
z innymi nauczycielami w ramach zespołu samokształceniowego. Przygotowywanie referatów na spotkania zespołu. Okres stażu Referaty.
5. Pełnienie obowiązku opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego. Pomoc w opracowywaniu scenariuszy, sprawozdania ze stażu, konsultacje. Okres stażu Zaświadczenie.

§ 8. ust. 2. pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
związanych bezpośrednio w oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

L.p ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Podniesienie jakości własnej pracy zawodowej oraz rozwijanie zainteresowań uczniów. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu „Poznaję życie świętego Jana Pawła II”.
Opracowanie założeń, celów ogólnych i szczegółowych programu oraz sposobu realizacji. Rok szkolny 2016/2017 Program autorski, harmonogram zajęć, opis i analiza.

§ 8. ust. 2. pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.

L.p ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Prowadzenie działań zmierzających do zdobycia funduszy dla szkoły i uczniów. Organizowanie kiermaszu bożonarodzeniowego oraz wielkanocnego. Okres stażu Zdjęcia.
2. Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych. Przygotowywanie Jasełek, szkolnej wigilii, wspólnego kolędowania, innych imprez związanych z Rokiem Liturgicznym oraz innych imprez okolicznościowych – także we współpracy z innymi nauczycielami..
Przygotowanie oprawy liturgicznej uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, rekolekcji szkolnych. Okres stażu Scenariusze uroczystości, zdjęcia.

§ 8. ust. 2. pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

L.p ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Współpraca z parafią św. Krzyża
w Rzeszotarach. Współpraca w przygotowaniu uczniów do sakramentu pokuty i Eucharystii.
Przygotowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.
Prowadzenie ogniska misyjnego.
Podejmowanie innych zadań duszpastersko – wychowawczych zlecanych przez Księdza Proboszcza. Okres stażu Zaświadczenie z parafii.
2. Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Udział w konkursach, imprezach organizowanych przez TPD. Okres stażu Zaświadczenie.
3. Mobilizowanie uczniów do różnorodnych akcji. Włączanie się w akcje charytatywne:
„Uśmiech pod choinkę”, Pomoc kresom, zbiórka nakrętek, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Okres stażu Zdjęcia, opis

§ 8. ust. 2. pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lun innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

L.p ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków edukacyjno – wychowawczych w szkole. Obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego funkcjonowania |
w szkole.
Identyfikacja problemu, zbieranie informacji o uczniu, jego zachowaniu. Poznanie sytuacji rodzinnej. Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu ustalenia form pomocy. Okres stażu Opis i analiza.

Plan Rozwoju Zawodowego jest otwarty i może ulec zmianom.

........................................
(data i podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.