X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33054
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Małgorzata Kępa
Posiadane kwalifikacje: tytuł zawodowy magistra
Nazwa i adres: Przedszkole Miejskie, ul. Armii Krajowej 12, 21-300 Radzyń Podlaski
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2018r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

CELE MOJEGO PLANU ZAWODOWEGO W OKRESIE STAŻU:

1. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych.
2. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
3. Podniesienie jakości pracy przedszkola.
4. Wykorzystanie własnego potencjału twórczego oraz umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.

Plan opracowany został na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) i ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.)

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393)

§8 ust.2pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela- uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Lp.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
realizacji
Sposób dokumentowania

1

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego • Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego:
Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393)
• Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN , portalu Prawo Oświatowe ABC itp.

• Przygotowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola
Sierpień-Wrzesień 2015

Kopia wniosku
Plan rozwoju zawodowego
2 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju • gromadzenie dokumentacji
• przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
• uzyskanie oceny dorobku zawodowego
Okres stażu

Maj 2018

Czerwiec 2018 Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora przedszkola
3 Wykonywanie zadań związanych z organizacją pracy przedszkola • aktywny udział tworzeniu i ewaluacji dokumentów Cały okres stażu Potwierdzenia udziału

4 Udział w wewnętrznym doskonaleniu zawodowym • uczestnictwo w szkoleniach i posiedzeniach Rady Pedagogicznej Zgodnie z harmonogramem Potwierdzenia dyrektora, wyciąg z księgi protokołów Rady Pedagogicznej
5 Udział w zewnętrznym doskonaleniu zawodowym • udział w kursach i szkoleniach organizowanych i adekwatnych do potrzeb nauczyciela i placówki w której pracuje Cały okres stażu Zaświadczenia
6

Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności • studiowanie literatury fachowej, czasopism pedagogicznych, wykorzystanie publikacji z Internetu,
• opracowanie narzędzi badawczych, Cały okres stażu

Cały okres stażu Zestawienie bibliografii

Ankiety
7 Doskonalenie własnego warsztatu pracy • hospitacje zajęć przez dyrektora, samoocena hospitowanych zajęć,
• Opieka nad salą przedszkolną – wzbogacanie sali w nowe pomoce, kąciki zainteresowań, kompletowanie biblioteczki utworów literatury dziecięcej.
• tworzenie pomocy dydaktycznych, Zgodnie z harmonogramem

Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora, arkusz hospitacji,
przykładowe scenariusze, karty pracy,
8 Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją podstawowych funkcji przedszkola • udział w przygotowaniu i realizacji imprez przedszkolnych wynikających z kalendarza,
• opracowywanie scenariuszy zajęć i uroczystości,
Wg kalendarza uroczystości przedszkolnych Scenariusze, zdjęcia, kronika przedszkolna
9 Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań i twórczej pracy dzieci • zaangażowanie dzieci we wspólną pracę nad przygotowaniem teatrzyku, podział ról, przygotowanie dekoracji i strojów, włączenie rodziców do pomocy W trakcie stażu Scenariusze, potwierdzenie występów dzieci
10 Organizowanie konkursów przedszkolnych i międzyprzedszkolnych • opracowanie regulaminu konkursów, rozesłanie ogłoszeń, wyłonienie zwycięzców, pozyskanie środków na nagrody Okres stażu Regulaminy konkursów, potwierdzenie dyrektora
11 Przygotowywanie i przeprowadzenie pedagogizacji rodziców zgodnie z potrzebami przedszkola. • organizacja spotkań z rodzicami,
• wygłoszenie prelekcji dla rodziców,
• organizowanie imprez sprzyjających integracji dzieci i rodziców,
• pozyskiwanie pomocy rodziców na rzecz przedszkola lub prowadzonych akcji.

• Służenie rodzicom pomocą we wszystkich wynikłych problemach w tym wychowawczych Okres stażu Plan spotkań, sprawozdanie, zdjęcia,
Tekst referatów

§ 8 ust.2.pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
realizacji
Sposób dokumentowania
1 Wykorzystanie technologii komputerowe i informacyjnej w pracy pedagogicznej. • Wykorzystanie Internetu do pozyskiwania materiałów dydaktycznych oraz wiedzy z zakresu prawa oświatowego ze stron internetowych, (strony kuratorium, MEN, forum nauczycieli).
• Wykonywanie pomocy dydaktycznych do zajęć, opracowywanie planów pracy, scenariuszy zajęć, uroczystości przedszkolnych i grupowych, dyplomów zaproszeń, podziękowań
• Śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie.
• Współredagowanie strony internetowej przedszkola. Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu Adresy stron internetowych

Przykładowe materiały, plany, konspekty zajęć, scenariusze uroczystości.

Strona internetowa przedszkola
2 Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym • Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela Okres stażu Dokumentacja własna nauczyciela
3 Wykorzystanie nowoczesnych środków audiowizualnych do zajęć edukacyjnych
• Odtwarzanie muzyki innych dźwięków zapisanych w plikach mp3, na płytach CD podczas zajęć i uroczystości przedszkolnych.
• Odtwarzanie filmów edukacyjnych i bajek dla dzieci nagranych na nośnikach DVD.
• Przygotowanie prezentacji i organizowanie pokazów multimedialnych dla dzieci

Spis tytułów programów edukacyjnych
§ 8 ust.2 pkt3

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
realizacji
Sposób dokumentowania

1 Wymiana doświadczeń, warsztatu pracy z innymi nauczycielami

• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i innych zainteresowanych.

• Udostępnianie nauczycielom pracującym w placówce opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy uroczystości, opracowanych pomocy dydaktycznych.

• Pomoc w opracowywaniu plastycznej strony przedstawień i imprez organizowanych przez nauczycieli innych grup.

• Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń.

• Prowadzenie warsztatów w ramach wewnątrz przedszkolnego doskonalenia - dzielenie się wiedzą i umiejętnościami nabytymi w czasie trwania kursów i warsztatów. Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Według harmonogramu WDN Scenariusze zajęć,

Przykładowe materiały

Potwierdzenie dyrektora

Protokoły posiedzeń, potwierdzenie dyrektora, referaty.

Dokumenty potwierdzające udział w kursach i zajęciach warsztatowych.
2 Publikacje własne w Internecie
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w portalu edukacyjnym: www.publikacje.edu.pl

• Umieszczenie artykułów o tematyce pedagogicznej związanych z tematyką przedszkolną, przykładowych scenariuszy zajęć, uroczystości. Październik 2015r. Opracowane dokumenty

Wydruk publikacji, adres strony internetowej

3 Prowadzenie zajęć dla studentów odbywających praktykę studencką. Opracowanie scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych

Okres stażu Potwierdzenie dyrektora

§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp.
Zadania do realizacji

Formy realizacji
Termin
realizacji
Sposób dokumentowania

1 Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu własnego „Czytajmy dzieciom”

• Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.

• Współpraca z Biblioteką Publiczną celem rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych.

• Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi w ramach kampanii CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.

• Włączenie rodziców do współpracy na rzecz grupy i przedszkola - głośne czytanie dzieciom.
• Opracowanie regulaminów konkursów: plastycznych, recytatorskich itp.

Rok szkolny 2015/2016

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu. Własny program „Czytajmy dzieciom”.
Potwierdzenie dyrektora.

Harmonogram spotkań.

Potwierdzenie dyrektora.

Regulaminy i scenariusze konkursów.
2 Propagowanie akcji „Czyste powietrze wokół nas”

• Wdrożenie programu antytytoniowego dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Okres stażu Potwierdzenia dyrektora i pracownia Sanepidu

3

Stosowanie aktywnych metod pracy w tym biblioterapii, jako formy obniżania lęku i przeciwdziałania agresji.

• Wypracowanie schematu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem aktywnych metod pracy Okres stażu Potwierdzenie dyrektora

Zbiory własne nauczyciela

§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
realizacji
Sposób dokumentowania

1 Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców • Prowadzenie zajęć otwartych.

• Zamieszczanie artykułów dla rodziców na stronie internetowej przedszkola.

• Udzielanie pomocy rodzicom dzieci z trudnościami – współorganizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

• Systematyczne przekazywanie bieżących informacji na temat zmian zachodzących w systemie oświaty. Okres stażu Konspekty zajęć,
tekst artykułów,
przepisy prawne
2 Organizowanie, współorganizowanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych, a także uroczystości otwartych dla środowiska lokalnego • Opracowanie scenariuszy uroczystości, przygotowanie i przeprowadzenie imprez. Według kalendarza uroczystości Scenariusze uroczystości, zdjęcia
3 Organizacja wycieczek przedszkolnych • Organizowanie wycieczek zgodnie z zainteresowaniami dzieci: kino, teatr, ciekawe miejscowości. Okres stażu
Zdjęcia
4 Aktywne wspieranie dzieci w konkursach organizowanych w przedszkolu i innych konkursach międzyprzedszkolnych • Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych o różnorodnej tematyce Według potrzeb Dyplomy, podziękowania

5 Promocja placówki
w środowisku lokalnym • Przygotowanie dzieci i ich udział w imprezach i konkursach organizowanych przez inne placówki oświatowe i instytucje.

• Zamieszczanie zdjęć i informacji o działalności przedszkola na stronie internetowej przedszkola Cały okres stażu, według harmonogramu konkursów

Cały okres stażu Dyplomy

Strona internetowa przedszkola
6 Praca na rzecz przedszkola
• Prowadzenie Kroniki Przedszkolnej
• Opieka nad tablicą informacyjną dla rodziców
• Dbanie o estetykę wystroju przedszkola (przygotowanie elementów dekoracji zgodnie z obowiązującą tematyką)

Rok szkolny
2014/2015

Rok szkolny 2015/2016

Potwierdzenie dyrektora
7 Pozyskiwanie środków
na rzecz lepszego funkcjonowania placówki • Zorganizowanie kiermaszu świątecznego z pracami wykonanymi przez dzieci i pracowników przedszkola

Marzec 2015r.
Kącik muzyczny

§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
realizacji
Sposób dokumentowania

1 Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

• Nawiązanie systematycznej współpracy z logopedą w związku z prowadzonymi ćwiczeniami.
• Korzystanie z pomocy innych specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno-wychowawczych.
• Korzystanie z oferty warsztatowej przygotowanej przez poradnię dla nauczycieli Według potrzeb Poświadczenie dyrektora
2 Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Radzyniu Podlaskim • Udział w lekcjach bibliotecznych - słuchanie czytanych przez panią bibliotekarkę bajek.
• Udział w akcjach i konkursach organizowanych przez MBP. 2 razy w miesiącu Zdjęcia, sprawozdanie
ze współpracy z efektami, jakie przyniosła
3 Współpraca z Radzyńskim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji • Organizowanie wyjść na spektakle i seanse filmowe dla dzieci.
• Udział w konkursach organizowanych przez ROKiR Okres stażu Dyplomy, podziękowania
4 Współpraca ze służbą zdrowia • Zapraszanie przedstawicieli służby zdrowia na pogadanki promujące higieniczny tryb życia.
• Zorganizowanie wycieczki do Przychodni Zdrowia. Zgodnie z tematyką zajęć dydaktycznych
Zdjęcia
5 Współpraca z Policją • Zorganizowanie spotkań z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim celem zapoznania dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach – wycieczka do Komendy Powiatowej Policji, zapraszanie przedstawicieli policji na pogadanki do przedszkola. 1 raz w roku szkolnym Podziękowania , zdjęcia
6 Współpraca Nadleśnictwem Radzyń Podlaski • Zorganizowanie spotkania z leśniczym na ścieżce dydaktycznej przy Nadleśnictwie oraz spotkania w przedszkolu pod hasłem „Zimowa stołówka dla ptaków”. 1 raz w roku szkolnym Potwierdzenie dyrektora
7 Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 2 w Radzyniu Podlaskim • Udział w zajęciach mających na celu łagodzenie stresu, związanego z rozpoczęciem kariery szkolnej dzieci. Według potrzeb Potwierdzenie dyrektora , zdjęcia
8 Współpraca z Państwową Szkoła Muzyczną im.Karola Lipińskiego • Udział w koncertach muzycznych Według potrzeb Potwierdzenie dyrektora
9 Współpraca ze środowiskiem lokalnym • Organizowanie spacerów i wycieczek pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu instytucji publicznych: poczta, apteka, sąd , zakłady przemysłowe Według tematyki zajęć dydaktycznych Zdjęcia
10 Udział w akcjach charytatywnych zorganizowanych na terenie placówki i poza nią • Organizowanie oraz udział w akcjach charytatywnych prowadzonych przez inne instytucje – zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach. Według potrzeb Potwierdzenia dyrektora i podziękowania

§8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Lp.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
realizacji
Sposób dokumentowania

1 Udział w innowacyjnym projekcie edukacyjnym ,,Staś i Zosia w szkole - innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu” zorganizowanym przez Europejską Platformę Edukacyjną w Lublinie • Pełnienie roli eksperta Rok szkolny 2014/2015 Potwierdzenie Prezesa Europejskiej Platformy Edukacyjnej, wybrane pozycje obudowy dydaktycznej z projektu

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp.
Zadania do realizacji
Formy realizacji

Termin
realizacji Sposób dokumentowania

1 Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów dzieci wymagających szczególnej opieki dydaktyczno-wychowawczej
• Diagnoza wybranych problemów, edukacyjnych, wychowawczych lub logopedycznych,
• Współpraca z poradnią pedagogiczną,
• Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu we współpracy z rodzicami i specjalistami
Okres stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami Opis przypadków

Opracowała
mgr Małgorzata Kępa

Plan ma formę otwartą. Dopuszcza się możliwość modyfikowania podejmowanych zadań oraz form ich realizacji w zależności od potrzeb placówki.

Radzyń Podlaski dn 28.08.2015

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.