X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33065
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: mgr LILLA ELŻBIETA PONIKOWSKA
- nauczyciel mianowany
Kwalifikacje: magister w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiki pracy
i zarządzania placówkami opiekuńczymi, studia podyplomowe w zakresie techniki
z wychowaniem komunikacyjnym, specjalista terapii pedagogicznej
Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Żbikowska 25, 05-820 Piastów
Dyrektor placówki
oświatowej: mgr Stanisław Siekierko
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
tj. od 01.09.2016r. do 31.05.2019r.
Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa
oświatowego oraz informacji dotyczących
awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).
VIII- X 2016 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
2. Odbycie stażu
dotyczącego awansu
zawodowego
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. VIII 2016 r.
VIII 2016 r.
Okres stażu

V 2019 r.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Dokumentacja.

Sprawozdanie ze stażu.
3. Przeprowadzenie analizy własnych działań
- Hospitacja zajęć przez dyrekcję
- Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć. Okres stażu.
Okres stażu. Harmonogram spotkań.
Scenariusze zajęć.
4. Poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego - Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego ( rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
- Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów własnych, bibliotecznych oraz portali internetowych.
- Tworzenie własnego warsztatu pracy,
materiałów dydaktycznych, dekoracji sali, korytarza szkolnego.
Okres stażu. - Referaty

- Wykaz interesujących książek i stron internetowych.

- Materiały, pomoce, zdjęcia.

5. Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły - Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
- Tworzenie dokumentacji szkoły ( planów nauczania, rozkładów materiałów, wykazu wycieczek i innych).
- Opracowanie i realizowanie planu
współpracy ze środowiskiem lokalnym i
rodzinnym.
- Pisanie miesięcznych planów pracy
dydaktyczno - wychowawczej.
- Okresowe diagnozowanie osiągnięć
edukacyjnych wychowanków.
- Pisanie protokołów. Okres stażu. - Dzienniki zajęć.
- Protokoły współpracy.

- Plany pracy.

- Semestralne sprawozdania.

- Protokoły.
6. Korzystanie z nowatorskich metod i technik pracy. - Stosowanie w pracy nowatorskich metod aktywizujących i innowacyjnych.
- Zaangażowanie się w projektowanie i urządzanie kącików różnorodnej twórczości uczniów. Wystawy prac plastycznych i technicznych.
- Uczestniczenie w konkursach szkolnych
i międzyszkolnych, wystąpieniach, akcjach. Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych uczniów.
- Przygotowywanie uczniów do wyżej wymienionych działań. Okres stażu. - Scenariusze zajęć.

- Zdjęcia, prace plastyczne, literackie uczniów.

- Zaświadczenia, dyplomy.

- Publikacje na stronie internetowej szkoły.

7.
Współpraca z rodzicami
i środowiskiem rodzinnym. - Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
- Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
- Konsultacje dla rodziców.
- Pedagogizacja rodziców.
- Zajęcia otwarte dla rodziców.
- Organizowanie imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków.
- Angażowanie rodziców w organizację wydarzeń oraz uroczystości szkolnych
i klasowych.
- Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkania w szkole lub miejscu pracy rodzica. Rozmowa, poznanie interesujących zawodów. Okres stażu - Plan współpracy.
- Listy obecności. Sprawozdania.
- Referaty.
- Lista kontaktów indywidualnych. Notatki ze spotkań.
- Scenariusze zajęć.
- Scenariusze uroczystości, zdjęcia.
- Zdjęcia, podziękowania, potwierdzenia.

8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym - Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
- Organizowanie wycieczek do lokalnych instytucji i miejsc publicznych
np. Biblioteka Miejska, Urząd Gminy, poczta, straż pożarna itp.
- Zapraszanie do szkoły przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant itp.
- Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
- Współpraca ze szkolnymi specjalistami: logopedą, psychologiem, pedagogiem
- Współpraca z Miejskim Domem Kultury w Piastowie.
- Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Piastowie. Okres stażu. - Plan współpracy.
- Adnotacje w dzienniku.
- Zaświadczenia, zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
- Tworzenie środków dydaktycznych przy pomocy komputera.
- Przygotowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów.
- Opracowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań z użyciem komputera.
- Wyszukiwanie i gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych korzystając z zasobów internetowych.
- Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i Internetu.
- Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
- Korzystanie z dziennika elektronicznego. Okres stażu
Na bieżąco.
Rok szkolny 2016/ 2019
- Zdjęcia , pomoce dydaktyczne.
- Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany.
- Wzory dyplomów, zaproszeń, podziękowań itp.

2.
Współpraca w prowadzeniu strony internetowej szkoły. - Publikacje na strony internetowej szkoły.
Okres stażu.
Na bieżąco. - Strona szkoły zamieszczona w Internecie.

3.
Wykorzystywanie środków multimedialnych w trakcie pracy. - Wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych ( płyty CD, DVD, pamięci przenośnych), wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.
- Dokumentowanie wydarzeń szkolnych przy pomocy aparatu cyfrowego. Okres stażu.
- Płyty CD, DVD, pamięć przenośna.
- Zdjęcia, prezentacje multimedialne.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie
otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie
zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Opublikowanie w Internecie „Planu rozwoju zawodowego”. - Opublikowanie na stronie internetowej zatwierdzonego „Planu rozwoju zawodowego”.
Pierwszy semestr
roku szkolnego 2016/2017 - Zaświadczenie publikacji w Internecie.
2. Opracowywanie
i udostępnianie do wykorzystywania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych. - Publikowanie na stronach internetowych scenariuszy zajęć i uroczystości.
- Udostępnianie innym nauczycielom swojego warsztatu pracy: scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych. Okres stażu. - Zaświadczenia publikacji na stronach internetowych.
- Potwierdzenia Dyrektora szkoły.
3. Prowadzenie szkoleń
w ramach WDN. - Opracowanie referatów szkoleniowych dla nauczycieli. Okres stażu. - Referaty.
- Potwierdzenia Dyrektora szkoły.
4. Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli. - Prezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
- Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami. Okres stażu. - Potwierdzenie Dyrektora szkoły.
- Scenariusze zajęć.
- Listy obecności nauczycieli.
5. Dzielenie się wiedz?

i umiejętnościami z innymi nauczycielami. - Dzielenie się z innymi nauczycielami wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na kursach i szkoleniach.
- Udostępnianie opracowanych materiałów ze szkoleń.
- Wspólne rozwiązywanie problemów, wymiana doświadczeń. Okres stażu. - Potwierdzenia współpracy z innymi nauczycielami.
- Potwierdzenie Dyrektora szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. - Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu terapii pedagogicznej dla uczniów klas pierwszych.
- Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu koła plastycznego dla klas 1-3
Okres stażu.
- Program zajęć terapii pedagogicznej
- Program koła plastycznego klas 1-3

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących
zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Rozwijanie i diagnozowanie umiejętności uczniów. - Stosowanie aktywizujących metod
i technik pracy.
- Obserwacja uczniów na tle grupy.
- Rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami.
- Organizowanie zajęć na interesujące uczniów tematy. Okres stażu. - Scenariusze zajęć.
- Obserwacje.
2. Praca z dziećmi z trudnościami. - Prowadzenie zajęć wyrównawczych i terapii pedagogicznej. Okres stażu. - Wpisy do dziennika zajęć.
- Dokumentacja pracy z uczniem.
3. Praca z dziećmi zdolnymi. - Przygotowanie uczniów do konkursów.
- Prowadzenie koła plastycznego. Okres stażu. - Dyplomy, podziękowania.
4. Współpraca różnorodnymi instytucjami. - Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Miejską, Urzędem Miasta, Strażą Pożarną w Piastowie

- Współpraca ze innymi szkołami i przedszkolami w Piastowie. Okres stażu. - Adnotacje w dzienniku.
- Zdjęcia.
- Zaświadczenia.
- Dyplomy.
- Podziękowania.
5. Organizowanie wycieczek. - Organizacja wycieczek pieszych i autokarowych.
Okres stażu. - Adnotacje w dzienniku.
- Zdjęcia
6. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym. - Organizacja uroczystości szkolnych, dni otwartych, kiermaszów, pikników.
- Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły i miasta. Okres stażu. - Strona internetowa.
- Zdjęcia.
- Scenariusze.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno
- Pedagogiczną w Pruszkowie - Kierowanie uczniów na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz realizacja jej wskazań.
- Udział w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez poradnię.
- Zasięganie porad i wskazówek specjalistów.
- Zapraszanie pracowników poradni do prowadzenia prelekcji dla rodziców.
Okres stażu. - Opinie
- Potwierdzenia
- Zaświadczenia
- Zdjęcia
2.
Współpraca ze szkolnymi specjalistami - Organizacja spotkań z logopedą, pedagogiem i psychologiem.
- Konsultacje
- Prowadzenie terapii pedagogicznej.
Okres stażu - Potwierdzenia współpracy.
- Zdjęcia
3. Udział w akcjach i zbiórkach - Udział w akcjach: Zbiórka makulatury i elektrośmieci, zbiórka baterii, nakrętek, funduszy na szkołę w Laare, karmy dla zwierząt ze schroniska, Góra, Grosza, Cała Polska czyta dzieciom i innych.
- Aktywny udział w organizowaniu paczek świątecznych dla uczniów naszej szkoły.
Okres stażu - Zdjęcia
- Potwierdzenia
- Podziękowania
- Informacja na stronie internetowej szkoły.
4. Współpraca ze Ochotniczą Strażą Pożarną w Piastowie
i Pruszkowie - Zwiedzanie pobliskiej placówki straży pożarnej.
- Organizacja spotkań ze strażakami, poznanie zawodu.
- Udział w próbach ewakuacji na wypadek pożaru. Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru.
Okres stażu - Potwierdzenia współpracy.
- Zdjęcia
- Informacje na stronie internetowej szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Wdrożenie dzieci i rodziców do prac na rzecz klasy szkoły - Pomoc rodziców w organizacji imprez szkolnych i klasowych.
- Wprowadzenie pomocy koleżeńskiej w okresie choroby uczniów.
- Pozyskiwanie środków i dodatkowych pomocy dla szkoły i klasy.
Okres stażu - Potwierdzenia dyrektora szkoły.
2. Organizacja i udział w wewnątrzszkolnych imprezach integracyjnych - Współorganizowanie pikników szkolnych.
- Przygotowanie przedstawień i imprez integracyjnych.
- Udział w imprezach szkolnych i miejskich.
- Organizacja przedstawień w przedszkolach.
Okres stażu - Scenariusze
- Zdjęcia
- Publikacje na stronie internetowej szkoły.

3. Dbanie o wystrój szkoły
i sal lekcyjnych. - Przygotowywanie dekoracji imprez szkolnych i klasowych.
- Dbanie o wystrój sal lekcyjnych
i korytarzy.
Okres stażu - Zdjęcia
4. Uzyskanie dodatkowych osiągnięć w pracy zawodowej - Otrzymywanie dodatków motywacyjnych
i nagród dyrektora.
Okres stażu - Dyplomy
- Potwierdzenia

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.

Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Opis i analiza dwóch przypadków- rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
- Identyfikacja problemu
- Geneza i dynamika zjawiska
- Znaczenie problemu.
- Prognoza.
- Propozycje rozwiązań.
- Wdrożenie oddziaływań.
- Efekty oddziaływań.
Okres stażu - Opisy przypadków.

Program będzie podlegał stałej ewaluacji, gdyż trudno jest zaplanować szczegółowe działania na tak długi okres czasu jak 3 lata.

Opracowała: Lilla Ponikowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.