X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32619

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

mgr Dagmara Witte-Kubik
Nauczyciel – wychowawca świetlicy
Szkoła Podstawowa w Mokasie
Opiekun stażu: mgr Lidia Dąbrowska
Czas trwania stażu: 9 miesięcy (od 01.09.2016 r. do 31.05.2017 r.)
Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy.
Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omawianie tych zajęć.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i ich omawianie.
Podniesienie kompetencji zawodowych poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego oraz poprzez samokształcenie.
Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
Pomaganie uczniom w nauce i wyrównywanie braków szkolnych.
Pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas.
Podstawa prawna:
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Zgodnie z § 6 ust.2 pkt.1 Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
Zadania:
Poznanie procedury osiągnięcia awansu zawodowego.
Sposoby realizacji: analiza dokumentacji: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony), Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Napisanie planu rozwoju zawodowego.
Osoby wspierające: dyrektor szkoły, opiekun stażu.
Sposób dokumentowania (dowody realizacji): opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.
Termin: IX 2016
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Sposoby realizacji: bezpośrednia rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem.
Osoby wspierające: opiekun stażu.
Sposób dokumentowania (dowody realizacji): opracowanie zasad współpracy, rozmowy, hospitacje.
Termin: IX 2016
Ustalenie z opiekunem terminów spotkań, tematyki zajęć na okres stażu, ustalenie terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Sposoby realizacji: opracowanie zakresu i tematów zajęć.
Osoby wspierające: opiekun stażu.
Sposób dokumentowania (dowody realizacji): scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu.
Termin: IX 2016
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sposoby realizacji: gromadzenie dokumentacji potrzebnej do uzyskania awansu zawodowego.
Osoby wspierające: opiekun stażu.
Sposób dokumentowania (dowody realizacji): opis dokumentów działań, programów, scenariuszy, wydarzeń, itp.
Termin: na bieżąco.
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu.
Sposoby realizacji: opis realizacji niniejszego planu.
Osoby wspierające: opiekun stażu.
Sposób dokumentowania (dowody realizacji): sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Termin: VI 2017.
Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły.
Sposoby realizacji: udział w Radach Pedagogicznych i zespołach edukacyjno - wychowawczych.
Osoby wspierające: opiekun stażu, dyrektor, nauczyciele.
Sposób dokumentowania (dowody realizacji): lista obecności na Radach Pedagogicznych i zespołach edukacyjno – wychowawczych.
Termin: na bieżąco.
Poznanie:
a) obowiązującej dokumentacji: statut szkoły, program wychowawczy,
b) dokumentów związanych z zajęciami opiekuńczo -wychowawczymi: dziennik zajęć wychowawczych, rozkłady zajęć itp.
Sposoby realizacji: analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników. Opracowanie projektu planu pracy opiekuńczo-wychowawczego świetlicy, regulaminu świetlicy.
Osoby wspierające: opiekun stażu, dyrektor, pedagog szkolny.
Sposób dokumentowania (dowody realizacji): wpisy w dzienniku. Projekt planu pracy świetlicy, dokumentacji świetlicy.
Termin: IX/X 2016
Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Sposoby realizacji: obserwacja, udział w spotkaniach zespołowych, spotkaniach Rady Pedagogicznej, rozmowa z innymi nauczycielami.
Osoby wspierające: opiekun stażu, dyrektor, nauczyciele.
Sposób dokumentowania (dowody realizacji): organizacja zajęć własnych, udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli, udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej.
Termin: cały rok.
Określenie roli wychowawcy świetlicy. Opracowanie planu, dokumentacji świetlicy.
Sposoby realizacji: bezpośrednia rozmowa.
Osoby wspierające: dyrektor, wychowawcy klas, pedagog szkolny.
Sposób dokumentowania (dowody realizacji): uwagi w autorefleksji.
Termin: na bieżąco.
Poznanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. (Szkolenie BHP.)
Sposoby realizacji: udział w szkoleniu wewnętrznym oraz literatura obowiązujących aktów prawnych.
Osoby wspierające: opiekun stażu, dyrektor.
Sposób dokumentowania (dowody realizacji): zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Termin: IX/X 2016
Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. (Rozwijanie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków.)
Zadania:
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.
Sposoby realizacji: obserwacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników.
Osoby wspierające: opiekun stażu, inni nauczyciele.
Sposób dokumentowania (dowody realizacji): wnioski z obserwacji.
Termin: Co najmniej raz w miesiącu.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, przeprowadzenie szkolenia dla Rady Pedagogicznej, pt. „ Gry i zabawy przeciwko agresji”.
Sposoby realizacji: opracowanie scenariusza zajęć.
Osoby wspierające: opiekun stażu.
Sposób dokumentowania (dowody realizacji): konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji, scenariusz szkolenia.
Termin: Co najmniej raz w miesiącu. III 2017.
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
Sposoby realizacji: działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy.
Osoby wspierające: opiekun stażu.
Sposób dokumentowania (dowody realizacji): autorefleksja. Samoocena.
Termin: na bieżąco.
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym.
Sposoby realizacji: udział w kursach i szkoleniach, zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych książek o tematyce pedagogiczno - psychologicznej, oraz stron internetowych.
Osoby wspierające: opiekun stażu, dyrektor.
Sposób dokumentowania (dowody realizacji): zaświadczenie. Tytuły przeczytanych książek, adresy stron internetowych.
Termin: na bieżąco.
Wspomaganie aktywności twórczej dzieci.
Sposoby realizacji: udział wychowanków w konkursach. Współorganizowanie konkursów.
Osoby wspierające: dyrektor, opiekun stażu.
Sposób dokumentowania (dowody realizacji): sprawozdania z organizacji konkursów.
Termin: w trakcie stażu.
Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych.
Sposoby realizacji: odrabianie z dziećmi zadań domowych, gry i zabawy edukacyjne.
Osoby wspierające: dyrektor, opiekun stażu.
Sposób dokumentowania (dowody realizacji): potwierdzenie opiekuna stażu.
Termin: okres stażu.
Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Sposoby realizacji: publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wykorzystanie w pracy TV, DVD, komputera, rzutnika, aparatu fotograficznego, przygotowanie pomocy do zajęć.
Osoby wspierające: opiekun stażu.
Sposób dokumentowania (dowody realizacji): teczka stażysty. Przykładowe prace, sprawozdanie, zdjęcia.
Termin: w trakcie stażu.
Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
Zadania:
Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły oraz z planem opiekuńczo -wychowawczym świetlicy.
Sposoby realizacji: zapoznanie z programem wychowawczym szkoły i określenie zadań nauczyciela –wychowawcy świetlicy. Wybór tematów na bieżący rok.
Osoby wspierające: dyrektor, opiekun stażu.
Sposób dokumentowania (dowody realizacji): opracowany plan opiekuńczo –wychowawczy świetlicy i plan cykli tematycznych.
Termin: IX 2016
Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków (rozmowa, karty zgłoszeń do świetlicy).
Sposoby realizacji: rozmowa, karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Współpraca z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym.
Osoby wspierające: dyrektor, opiekun stażu, pedagog szkolny, inni nauczyciele, rodzice.
Sposób dokumentowania (dowody realizacji): dokumentacja świetlicy, notatki.
Termin: w trakcie stażu.
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
Sposoby realizacji: zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów, stosowanie w pracy technik gromadzenia informacji. Troska o dobry kontakt z rodzicami.
Osoby wspierające: opiekun stażu, pedagog szkolny.
Sposób dokumentowania (dowody realizacji): zapisy w dzienniku notatki, obserwacje.
Termin: w trakcie stażu.
Współpraca z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas.
Sposoby realizacji: bezpośrednie rozmowy z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas.
Osoby wspierające: opiekun stażu, pedagog, nauczyciele.
Sposób dokumentowania (dowody realizacji): potwierdzenie opiekuna stażu.
Termin: w trakcie stażu.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków.
Sposoby realizacji: udział w szkoleniach, kursach. Literatura pedagogiczna i psychologiczna, strony internetowe.
Osoby wspierające: opiekun stażu, osoby prowadzące szkolenia i kursy.
Sposób dokumentowania (dowody realizacji): zaświadczenia, spis literatury i stron internetowych.
Termin: na bieżąco.
Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
Zadania:
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Sposoby realizacji: obserwacja według wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie i zapisanie spostrzeżeń.
Osoby wspierające: opiekun stażu, inni nauczyciele.
Sposób dokumentowania (dowody realizacji): wnioski z obserwacji.
Termin: w trakcie stażu.
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron.
Sposoby realizacji: działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji.
Osoby wspierające: opiekun stażu.
Sposób dokumentowania (dowody realizacji): samoocena i wnioski do dalszej pracy.
Termin: na bieżąco.
Analiza i samoocena swojej pracy.
Sposoby realizacji: analiza własnych notatek, rozmów przeprowadzonych po obserwacji zajęć.
Osoby wspierające: opiekun stażu.
Sposób dokumentowania (dowody realizacji): wnioski pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy.
Termin: na bieżąco.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.