X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32634
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Na okres stażu od 1 września 2013 r. do 31 maja 2016 r.

mgr Aneta Kasprzycka
nauczyciel mianowany
Szkoła Podstawowa nr 114 w Krakowie


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§8 ust.2 pkt.1)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego (Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
• Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego
• Założenie teczki "Awans zawodowy"
• Wniosek o rozpoczęcie stażu
• Plan rozwoju zawodowego
• Teczka "Awans zawodowy"

2. Uczestniczenie w pracach komisji i zespołów działających w Szkole
• Praca w Komisji Przedmiotów Humanistycznych
• Praca w zespole wychowawczym
• Praca w Radzie Szkoły

• Sprawozdania z pracy Komisji Przedmiotów Humanistycznych i zespołu wychowawczego

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności

• Udział w kursach, warsztatach , konferencjach metodycznych
• Samodzielne studiowanie literatury przedmiotowej, pedagogicznej i metodycznej, śledzenie stron internetowych,
• Oglądanie i gromadzenie filmów historycznych.
Zaświadczenia z ukończonych form doskonalenia
• Komputerowa baza lektur, tytuły, adresy stron www;
• Zbiór płyt dvd z filmami historycznymi

4. Doskonalenie warsztatu pracy wychowawczej • Opracowanie planu wychowawczego klasy
• Organizacja imprez klasowych, wspólnych przedsięwzięć, wycieczek," zielonej szkoły"
• Diagnozowanie potrzeb i zainteresowań moich uczniów
• Pogłębianie współpracy z rodzicami, pedagogiem i psychologiem oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną -Plany wychowawcze dla poszczególnych klasy
• Scenariusze imprez, programy wycieczek, sprawozdanie z przebiegu "zielonej szkoły"
• Zapisy w dziennikach, kwestionariusze ankiet
• Notatki własne

5. Doskonalenie warsztatu pracy dydaktycznej i rozwijanie zainteresowania historią u uczniów
• Przygotowanie materiałów do zajęć Koła Historycznego
• Poznawanie i stosowanie na lekcjach nowych metod nauczania
• Organizacja i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych
• Przykładowe materiały: testy, krzyżówki, fotografie plakatów, prezentacje.
• Plan pracy kółka,
• Przykładowe scenariusze zajęć
• Regulaminy konkursów, zestawy pytań i sprawozdania


Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§8 ust.2 pkt.2)
1. Stosowanie komputera i Internetu w pracy • Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, wykorzystanie komputerów i rzutnika multimedialnego na lekcji
• Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowywania projektów w domu
• Przykładowe scenariusze lekcji z wykorzystaniem komputera
• Przykładowe prace wykonane przez uczniów
• Najlepsze projekty uczniów umieszczone na stronie internetowej.

2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
• Wykorzystanie komputera do przygotowania pomocy dydaktycznych (testy, sprawdziany, ćwiczenia), materiałów na spotkania z rodzicami, materiałów związanych z awansem zawodowym

• Wykorzystanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji
• Poszukiwanie informacji oraz rozwiązań pedagogicznych i dydaktycznych (przeglądanie stron www)

• Przykładowe ćwiczenia, materiały dla rodziców, dokumentacja w teczce "Awansu zawodowego"
• ćwiczenia interaktywne, prezentacje multimedialne zamieszczone w zasobach internetowych
• lista przydatnych stron internetowych

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§8 ust.2 pkt.3)

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi
• Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli związanych tematycznie z zagadnieniami historii Polski i nie tylko
• Wymiana doświadczeń oraz dzielenie się wiedzą zdobytą podczas szkoleń i kursów ramach Komisji Przedmiotów Humanistycznych i Zespołu Wychowawców
• Współpraca z innymi nauczycielami przy organizacji imprez szkolnych
• Publikacja scenariuszy lekcji na stronach internetowych
• Scenariusze zajęć, arkusze obserwacji

• Scenariusze imprez, zdjęcia
• Potwierdzenia o zamieszczeniu publikacji

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich(§8 ust.2 pkt.4a)

Planowanie swoich działań edukacyjnych i wychowawczych
• Opracowanie planu pracy z uczniem dysfunkcyjnym
• Opracowanie programu naprawczego dla ucznia sprawiającego problemy wychowawcze
• Opracowanie planu działania Koła Historycznego
• Opracowanie planu pracy wychowawczej
• Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego
• plan pracy z uczniami dysfunkcyjnymi
• program naprawczy
• plan Koła Historycznego
• program wychowawczy
• Program Samorządu Uczniowskiego

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§8 ust.2 pkt.4c)

1. Propagowanie wiedzy z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, rozwijanie zainteresowań związanych z kultura i sztuką
• Przeprowadzanie w szkole konkursów:
- poszerzających wiedzę historyczną i
uwrażliwiających uczniów na piękno sztuki
• Prowadzenie Koła Historycznego
• Organizacja zbiórki pożywienia dla zwierząt z krakowskiego schroniska
• Organizacja zbiórki pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
• Organizacja zbiórki pieniędzy w ramach akcji „ Góra Grosza”
• Realizowanie projektów historycznych
• Organizacja Świąt Patriotycznych ( Odzyskanie Niepodległości 11 listopada; Uchwalenie Konstytucji 3 maja)

• Sprawozdania z imprez

2. Rozwijanie zainteresowań uczniów
• Angażowanie uczniów w różnorakie akcje, w tym charytatywne
• Organizowanie wycieczek krajoznawczych oraz wyjść do kina, teatru, muzeum.
• Wyjazd na "zieloną szkołę", organizowanie ciekawych zajęć rekreacyjno-krajoznawczych.
• programy akcji i wycieczek

• sprawozdanie z "zielonej szkoły"

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§8 ust.2 pkt.4e)

1. Współpraca z instytucjami
• Współpraca z Towarzystwem Nasz Dom w zakresie zbiórki pieniędzy podczas akcji „Góra Grosza”
• Współpraca z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
• Współpraca z Śródmiejską Biblioteką Publiczną filia przy ul. Łąkowej
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i terapeutami uczniów lub kuratorami
• Współpraca ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt

• potwierdzenia udziału
• uzyskane pomoce dydaktyczne
• własne notatki

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§8 ust.2 pkt.5)

1. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych • Diagnoza wybranych problemów
• Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
• Prowadzenie terapii pedagogicznej
• Opis i analiza dwóch przypadków
wg potrzeb

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych (§8 ust.2 pkt.4b)

1. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej • Kurs na egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
• Wykonywanie zadań egzaminatora
• wpis do ewidencji egzaminatorów
• potwierdzenie wykonywania pracy egzaminatora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.