X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32594

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2013
Data zakończenia stażu: 31 V 2016

Zagadnienia organizacyjne


Zadania Formy realizacji zadań Termin Dowody realizacji

1.Poznanie procedury awansu zawodowego
*Analiza dokumentacji, przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego - ustawa, rozporządzenie
*Udział w szkoleniu - warsztatach nt. awansu zawodowego nauczycieli VIII-IX 2013

Okres stażu
*Znajomość procedury awansu zawodowego
*Prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
*Zaświadczenie o udziale w szkoleniu - warsztatach

2.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły *Analiza dokumentacji szkolnej niezbędnej przy opracowaniu planu rozwoju zawodowego VIII-IX 2013
*Plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentami szkoły

3.Wstępna ocena własnych umiejętności
*Podsumowanie dotychczasowej pracy:
- skompletowanie i ocena wszystkich
dokumentów oceniających pracę,
- autorefleksja
- określenie długości stażu VIII-IX 2013
*Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu adekwatnego do własnych potrzeb i możliwości

4.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
*Gromadzenie dokumentów i materiałów:
- zaświadczenia
- programy
- dyplomy
- publikacje itp., Okres stażu
*Zgromadzone dokumenty potwierdzające realizację planu

5. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Uporządkowanie zgromadzonych dokumentów, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego V 2016
*Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Zadania wynikające z rozporządzenia

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
§ 8 ust.2 pkt 1


Zadania Formy realizacji zadań Termin Dowody realizacji

1.Doskonalenie warsztatu i metod pracy

*Dbanie o estetykę i wyposażenie sali edukacji wczesnoszkolnej oraz pracowni internetowej
*Opracowanie materiałów pomocniczych, scenariuszy zajęć
*Gromadzenie i aktualizowanie zaplecza dydaktycznego
*Gromadzenie ciekawych rozwiązań metodycznych, wdrażanie nowych metod nauczania
*Opracowanie i wdrażanie narzędzi badawczych
*Systematyczne zapoznawanie się z ofertą wydawniczą poprzez przegląd stron internetowych, na spotkaniach z przedstawicielami wydawnictw
*Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej i Internetu Okres stażu

*Zdjęcia
*Opracowane materiały
*Potwierdzenie dyrektora
*Opis wdrażanych metod pracy
*Wzory testów, kart pracy, ankiet itp.
*Odpowiedni dobór podręczników, kart pracy, dodatkowych zeszytów ćwiczeń
*Streszczenia literatury fachowej
*Rejestr przeczytanej literatury, wykaz stron internetowych

2.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

*Aktywny udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego ( WDN, warsztaty, kursy, szkolenia, konferencje itp.) adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
Okres stażu
*Potwierdzenie o udziale w formach doskonalenia

3. Aktywny udział w życiu szkoły

*Organizowanie wycieczek, przygotowanie apeli szkolnych, uroczystości klasowych, konkursów
Okres stażu
*Karty wycieczek, sprawozdania, zdjęcia, notatki prasy lokalnej, wykaz sukcesów, potwierdzenie dyrektora

4. Uczestnictwo w pracach organów szkoły
*Współtworzenie i aktualizacja dokumentacji szkolnej
Okres stażu

5.Opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych
*Opracowanie projektów dotyczących
- dbałości o zdrowie i higienę osobistą
- bezpiecznego poruszania się po drodze
Okres stażu
*Projekty, zapisy w dziennikach lekcyjnych

6. Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem oraz logopedą
*Rozmowy indywidualne dotyczące problemów dydaktycznych i wychowawczych
*Udział w zajęciach z psychologiem / terapeutą
Na bieżąco

7.Różnorodne formy promocji szkoły w środowisku

*Współorganizowanie i prowadzenie kiermaszów, festynów w szkole, konkursów międzyszkolnych

Okres stażu
* Zdjęcia, notatki prasowe, zaświadczenia

2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§ 8 ust. 2 pkt 2

Zadania Formy realizacji zadań Termin Dowody realizacji

1.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych

*Korzystanie z techniki komputerowej podczas:
- tworzenia dokumentacji szkolnej,
- przygotowania pomocy dydaktycznych,
testów, sprawdzianów, dyplomów,
zaproszeń, scenariuszy itp.
- konstruowania oceny rocznej

Okres stażu
*Wzory dokumentów, przykłady kart pracy, testów, dyplomów, zaproszeń itp

2.Prowadzenie zajęć z uczniami klas I - III z wykorzystaniem komputera i tablicy multimedialnej
*Opracowanie i przeprowadzenie zajęć
*Przeprowadzenie Konkursów Grafiki Komputerowej
Okres stażu
*Scenariusze zajęć
*Sprawozdania, zdjęcia, wernisaż prac

3.Wykorzystanie Internetu i programów multimedialnych do poszerzania wiedzy i umiejętności

*Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych, encyklopedii i programów multimedialnych
*Wyszukiwanie ciekawych materiałów do pracy z uczniami
*Komunikowanie się z innymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń
Okres stażu
*Przykłady pomocy dydaktycznej
*Adresy stron;
www.profesor.pl
www.oskwarek.pl
www.interklasa.pl
www.wsipnet.pl

4.Popularyzowanie działań dydaktyczno - wychowawczych poprzez prowadzenie bloga edukacji wczesnoszkolnej

*Opracowanie i zamieszczanie wszystkich działań podjętych w klasach I - III Na bieżąco
*Adres strony
www.edukacjawczesno-
szkolna.blogspot.com

5.Udział w aktualizowaniu szkolnej strony internetowej
*Przygotowanie materiałów do publikacji na stronie internetowej szkoły
Okres stażu

Adres strony internet.
www...., materiały zamieszczone na stronie internetowej

3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
§ 8 ust.2 pkt 3

Zadania Forma realizacji zadań Termin Dowody realizacji

1.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

*Opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć otwartych, opracowanie i udostępnianie scenariuszy zajęć innym nauczycielom
Okres stażu
*Potwierdzenie

2.Praca na rzecz Rady Pedagogicznej

*Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej Okres stażu
*Wpisy w księdze protokołów

3.Praca w zespole przedmiotowym edukacji wczesnoszkolnej

*Udział w pracach zespołu - wymiana doświadczeń, prowadzenie dyskusji i podejmowanie znaczących decyzji dotyczących pracy dydaktyczno - wychowawczej, przygotowanie referatów
Okres stażu
*Protokoły ze spotkań zespołu, referaty

4.Publikacja planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym *Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego w portalu edukacyjnym X 2013
*Zaświadczenie

5.Opracowanie i udostępnianie innym ciekawych materiałów do pracy dydaktyczno - wychowawczej

*Przekazanie bibliotece szkolnej gromadzonych materiałów:
- scenariuszy zajęć, imprez oraz uroczystości
szkolnych, projektów edukacyjnych
- propozycji zajęć z rodzicami w ramach
pedagogizacji
Okres stażu
*Potwierdzenie

6.Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców

*Opracowywanie i wygłaszanie referatów podczas klasowych spotkań z rodzicami
*Systematyczne prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców
Okres stażu
*Referaty

7.Publikacja artykułów w prasie lokalnej

*Zamieszczanie w prasie lokalnej artykułów o przeprowadzonych projektach, konkursach międzyszkolnych oraz uroczystościach szkolnych
Okres stażu
*Zamieszczone artykuły

4. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
§ 8 ust. 2 pkt 4 a

Zadania Forma realizacji zadań Termin Dowody realizacji
1.Opracowanie i wdrożenie programu koła ortograficznego

*Opracowanie celów, tematyki, zakresu treści. Wdrożenie programu do realizacji. Prowadzenie koła w ramach zajęć pozalekcyjnych Okres stażu
*Program, ewaluacja, opinia o programie, sprawozdanie z realizacji
2.Wdrożenie projektu edukacyjnego „Poznajemy naszą historię poprzez legendy”
*Współtworzenie i wdrażanie projektu odkrywającego tożsamość narodową uczniów klas I - III Okres stażu
*Projekt, sprawozdanie z realizacji, zdjęcia, publikacja na stronie internetowej szkoły

5. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Zadania Forma realizacji zadań Termin Dowody realizacji
1.Organizowanie wycieczek dydaktyczno - krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu
*Poznanie ciekawych miejsc pod względem edukacyjnym, turystycznym i rekreacyjnym
*Opracowanie harmonogramów i regulaminu wycieczek
Okres stażu
*Karty wycieczek, zdjęcia

2.Organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych

*Opracowanie scenariuszy i zorganizowanie
•spotkań
•imprez
•akademii szkolnych i środowiskowych dla rodziców, dziadków i społeczności lokalnej
Okres stażu
*Scenariusze imprez, potwierdzenia, zapisy w dzienniku

3.Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych
*Zorganizowanie konkursów:
•ortograficznych
•matematycznych
•grafiki komputerowej
•konkursów wiedzy ogólnej
Okres stażu
*Regulaminy, protokoły

4.Poszerzenie współpracy z Biblioteką Szkolną oraz Biblioteką Publiczną w Bolkowie

*Organizowanie lekcji bibliotecznych
*Przeprowadzenie konkursów czytelniczych Okres stażu *Potwierdzenie

5.Współpraca ze szkolnym Samorządem Uczniowskim

*Udział w ogólnopolskich i lokalnych akcjach ekologicznych, charytatywnych, imprezach okolicznościowych wg potrzeb oraz kalendarza imprez i uroczystości
*Zdjęcia, sprawozdania

6.Włączanie rodziców do aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły
*Współdziałanie w organizowaniu uroczystości, imprez i wycieczek klasowych wg kalendarza imprez
*Zdjęcia , notatki, tablo klasowe

6. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
§ 8 ust. 2 pkt 4 e


Zadania Forma realizacji zadań Termin Dowody realizacji

1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Jaworze
*Diagnozowanie i praca z uczniami wg wskazań PPP.
*Konsultacje dotyczące wybranych problemów wg potrzeb
* Opinie, potwierdzenie

2.Nawiązanie stałej współpracy ze Służbą Zdrowia

*Organizowanie pogadanek, prelekcji prowadzonych przez pracowników na tematy związane ze zdrowiem oraz higieną osobistą
*Zorganizowanie warsztatów o właściwym odżywianiu
Okres stażu
* Zapis w dzienniku, publikacja na blogu

3.Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji

*Udział uczniów w konkursach oraz zawodach sportowych organizowanych przez Dom Kultury
Okres stażu
*Potwierdzenie, notatki na stronie internetowej

4.Współpraca z Komendą Policji
*Zorganizowanie spotkania uczniów z policjantem, pogadanki na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego
Doraźnie przez okres stażu
*Potwierdzenie, zdjęcia

5.Nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem
*Zapraszanie do placówki, wygłaszanie prelekcji, pogadanek, udział w zajęciach w terenie, przybliżenie zawodu leśniczego
wg potrzeb
*Potwierdzenie, zdjęcia

6.Współdziałanie z Ochotniczą Strażą Pożarną

*Zorganizowanie spotkań i przeprowadzenie wywiadów ze strażakami
*Zwiedzanie budynku Straży Pożarnej w Świdnicy
wg potrzeb
*Potwierdzenie, karta wycieczki

7. Pozyskiwanie sponsorów

*Pozyskiwanie środków na dofinansowanie wycieczek szkolnych, konkursów, pomocy dydaktycznych
*Wykonanie stroików świątecznych na kiermasz bożonarodzeniowy
wg potrzeb
*Potwierdzenie

7. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
§ 8 ust. 2 pkt 5

Zadania Forma realizacji zadań Termin Dowody realizacji

1.Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
*Zdiagnozowanie problemu. Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych.
*Uzyskane rezultaty i wnioski Okres stażu
*Obserwacja zespołu klasowego
*Opis przypadku i jego analiza

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.