X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32592
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Anna Wiśniewska-Miklaszewska

IMIĘ I NAZWISKO: mgr Anna Wiśniewska-Miklaszewska
STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: nauczyciel kontraktowy
MIEJSCE PRACY:
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2013 r.
PRZEWIDYWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 07.11.2016r.
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy
OPIEKUN STAŻU: .......................................

CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z póź. zmianami) oraz w Ustawie
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy przedszkola.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podnoszenie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu przedszkolu.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.


Dz.U. z 2013 Nr 0, poz.393, § 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
l.p. Zadania Forma i sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju.
• Gromadzenie materiałów dotyczących wymagań egzaminacyjnych oraz publikacji związanych z awansem zawodowym. IX 2016

Przez cały okres stażu - wniosek
- plan rozwoju zawodowego
- zgromadzona dokumentacja

2. Współpraca z opiekunem stażu. • Rozmowa z opiekunem stażu. Ustalenie zasad współpracy.
• Wykorzystanie pomocy opiekuna stażu w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju zawodowego.
• Obserwacja zajęć hospitowanych przez opiekuna stażu. IX 2016

Przez cały okres stażu
- ustalenie zasad współpracy
3. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności. • Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach i warsztatach metodycznych.
• Uczestniczenie w spotkaniach Rady Pedagogicznej.
• Czytanie literatury logopedycznej.
• Śledzenie stron internetowych. Przez cały okres stażu


Według harmonogramu spotkań - zaświadczenia
- potwierdzenia
- notatki
- wykaz stron www
4. Planowanie pracy logopedycznej. • Opracowanie planu pracy logopedy uwzgledniający zadania przedszkola oraz potrzeby dzieci.
• Opracowanie własnego narzędzia diagnozy logopedycznej.

IX 2016 - plan pracy logopedy

5. Rozbudowywanie własnego warsztatu pracy. Podnoszenie jakości pracy logopedy.
• Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.
• Wdrażanie nowych pomysłów w pracy terapeutycznej.
• Wprowadzanie elementów komunikacji alternatywnej(PECS, Makaton).
• Prowadzenie zajęć z elementami biblioterapii, dramatoterapii i logorytmiki.


Przez cały okres stażu


- materiały dydaktyczne
- pomoce
- notatki
6. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymaganiami dyrektora oraz zaleceniami opiekuna stażu. • Zakładanie kart badania mowy, kart wywiadu z rodzicem. Prowadzenie dokumentacji obowiązującej w szkole. Na bieżąco - karta diagnozy
- karta wywiadu
7. Analiza własnej pracy. • Autorefleksja.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej pracy.
• Podsumowanie pracy. XI 2016 - samoocena
-wnioski oraz refleksje dotyczące własnej pracy
8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego • Opis realizacji planu rozwoju zawodowego. XI 2016 -sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Dz.U. z 2013 Nr 0, poz.393, § 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz
współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

l.p. Zadania Forma i sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska uczniów. Diagnozowanie ich potrzeb
i oczekiwań rodziców. • Zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w przedszkolu (opinie i orzeczenia PPP)
• Obserwacja, rozmowy z terapeutami, nauczycielami i rodzicami.
• Współpraca z oligofrenopedagogiem, psychologiem, fizjoterapeutą i terapeutą integracji sensorycznej. Na bieżąco - notatki
- karty wywiadu
2. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola. • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Inowrocławiu, realizacja zaleceń poradni zawartych w opiniach i orzeczeniach.
Według harmonogramu przez cały okres stażu
3. Pedagogizacja rodziców.
Prowadzenie działań związanych profilaktyką logopedyczną. • Przygotowanie wystąpienia o tematyce logopedycznej i przeprowadzanie spotkań indywidualnych z rodzicami.
• Przygotowanie ściennych gazetek o tematyce logopedycznej.

X 2016


Na bieżąco - sprawozdanie z prelekcji
-ewidencja rozmów z rodzicami

4. Włączenie rodziców do aktywnej pracy z dzieckiem. • Zachęcanie rodziców do aktywnej w pracy z dzieckiem w domu celem utrwalania zdobytych na zajęciach umiejętności .
• Zapraszanie rodziców do udziału w zajęciach logopedycznych. Przez cały okres stażu -ćwiczenia dla rodziców przeznaczone do pracy w domu


Dz.U. z 2013 Nr 0, poz.393, § 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
l.p. Zadania Forma i sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. • Doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
• Opracowywanie dokumentacji i pomocy dydaktycznych. Na bieżąco - dokumentacja
2. Wykorzystanie komputera do pracy terapeutycznej. • Wdrożenie oprogramowania logopedycznego i programów logopedycznych do korekcji wad wymowy. Praca z programem „Logopedia”, „Zwierzaki”.
Przez cały okres stażu
2. Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego. • Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
X 2016 - publikacja w Internecie
3. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji. • Wykorzystanie w swojej pracy materiałów z Internetu do zajęć z uczniami.
• Zamieszczanie na stronie internetowej przedszkola informacji o tematyce logopedycznej.
• Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl i innych.
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu. Przez cały okres stażu - scenariusze zajęć
4. Wykorzystanie telefonu i poczty internetowej celem lepszej komunikacji z rodzicami uczniów objętych terapią logopedyczną. • Korzystanie z rozmów telefonicznych.
• Wdrożenie rodziców do skutecznego sposobu komunikacji z logopedą poprzez korzystanie z poczty internetowej.
• Administrowanie strony szkoły na Facebooku. Przez cały okres stażu

Dz.U. z 2013 Nr 0, poz.393, § 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
l.p. Zadania Forma i sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki i logopedii. • Studiowanie literatury, korzystanie ze zbiorów własnych oraz biblioteki publicznej i pedagogicznej.
Cały okres stażu - notatki
2. Poszerzanie wiedzy i wymiana doświadczeń. • Aktywna praca nad samokształceniem.
• Udział w warsztatach, wykładach i innych formach doskonalenia zawodowego – wymiana spostrzeżeń, uwag i opinii z opiekunem stażu.
• Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz z logopedami pracującymi w innych szkołach.
• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.
Cały okres stażu - zaświadczenia

3.
Wykorzystanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy terapeutyczno-wychowawczej.
• Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę metodyczną i pedagogiczną.
• Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej.

Cały okres stażu
- scenariusze zajęć
4. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania problemów. • Diagnozowanie problemów będących przyczyną wad wymowy.
• Praca z uczniami w oparciu o wnioski z diagnozy poprzez podejmowanie działań naprawczych.
Cały okres stażu - notatki
- scenariusze
- plany terapii

Dz.U. z 2013 Nr 0, poz.393, § 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
l.p. Zadania Forma i sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty. • Analiza przepisów prawa oświatowego.
• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Przez cały okres stażu
2. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego. • Dokładna analiza dokumentów przedszkola – statutu, planów, regulaminów i programów .
Przez cały okres stażu -notatki, wykaz dokumentów
3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań. • Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
• Udział w pracach komisji powoływanych w przedszkolu.
• Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej w Niepublicznej Szkole w Inowrocławiu. Przez cały okres stażu -karty wycieczek
-protokoły

........................................
podpis nauczyciela
Zatwierdzam do realizacji


........................................ ........................................
miejscowość i data

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.