X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32584
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Iwona Lech
nauczyciel wychowania przedszkolnego
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.
§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
L.p.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
- Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.

VIII/IX 2014

IX. 2014

Cały okres stażu
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego

Zaświadczenia
2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
- Założenie teczki „ Awans zawodowy”

- Gromadzenie dokumentacji


IX 2014

Cały okres stażu
Teczka „Awans zawodowy”
3.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
V 2017
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
4.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
-Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkolnej

- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych ( warsztaty, kursy, konferencje).

- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych

Cały okres stażu


Cały okres stażu


Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora

Zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa

Referaty, potwierdzenie dyrektora
5.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych, poszukiwanie nowości wydawniczych.

- Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych
Cały okres stażu
Wykaz bibliografii
6.
Stosowanie różnorodnych metod pracy. Uatrakcyjnienie i wzbogacenie zajęć poprzez stosowanie różnych metod pracy.

- Zajęcia i zabawy
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, scenariusze
7.
Obserwacja i analiza możliwości dzieci.
- Obserwacja i analiza możliwości dzieci
Cały okres stażu
Arkusze obserwacji dzieci

8.
Dbanie o wystrój sali przedszkolnej.
- Aktualizacja dekoracji sali, przedszkola związana z porami roku, wzbogacanie kącików zainteresowań.

Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora,
Zdjęcia
9.
Koordynowanie i wdrożenie programu edukacyjnego.
- Realizowanie treści programów:
-„Kubusiowi przyjaciele natury”
- „Akademia Aquafresh”
- Akademia zdrowego Przedszkolaka
- Bezpieczny przedszkolak
- Mamo, tato wolę wodę!
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
certyfikaty
§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
- Opracowywanie scenariuszy zajęć, scenariuszy uroczystości, referatów, kart pracy, dyplomów, zaproszeń, ankiet, ogłoszeń, materiałów na gazetki tematyczne oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym.

- Przygotowanie pomocy dydaktycznych.
- Opracowanie prezentacji multimedialnej na podsumowanie realizacji programu ekologicznego.
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Przygotowanie zgłoszenia udziału oraz dokumentacji uczestnictwa w programie ekologicznym „Kubusiowi przyjaciele natury”, Akademia Aqafresh, Akademia Zdrowego Przedszkolaka, Bezpieczny Przedszkolak

Wymienione materiały

Potwierdzenie dyrektora

Potwierdzenie dyrektora

2.
Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji.
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych
- Śledzenie aktualności na portalach internetowych
- Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem przedszkolnym i awansem zawodowym

- Systematyczne uaktualnianie strony internetowej przedszkola
Publikowanie zdjęć i tekstów
na przedszkolnej stronie internetowej.
- Ukończenie kursu internetowego: Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych - kurs przygotowujący do pracy z uczniami niepełnosprawnymi.


Styczeń 2015
Opis i analiza wykorzystania

Notatki, wydruki

Notatki, wydruki

Potwierdzenie dyrektora

Zaświadczenie ukończenia kursu
3.
Publikacje w internecie.
- Opracowanie i opublikowanie w Internecie scenariuszy zajęć, referatów, Planu Rozwoju Zawodowego
Cały okres stażu


Potwierdzenie publikacji
4.
Poszerzanie wiedzy informatycznej i wykorzystywanie jej w codziennej pracy.
- Samokształcenie i dokształcanie się w zakresie obsługi komputera
Cały okres stażu

Zaświadczenia, dokumentacja
§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1.
Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych.
- Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów tematycznych na posiedzeniach rady
Zgodnie z terminami posiedzeń Rady Pedagogicznej
Zapisy w księdze protokołów
2.
Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli.
- Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
- Organizacja i prowadzenie zajęć dla studentów
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć
3.
Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystanie przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
- Opracowywanie scenariuszy i innych materiałów, dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, wymiana doświadczeń z nauczycielami.
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, przykładowe materiały
4.
Przygotowanie i wygłoszenie referatu szkoleniowego dla nauczycieli w ramach WDN- u.
- Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach samokształcenia Rady Pedagogicznej
Kwiecień 2015
Listopad 2015

Potwierdzenie dyrektora, treść referatu
5.
Organizowanie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych dla rodziców.
- Opracowanie scenariuszy, prowadzenie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych.
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, scenariusze

6.
Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty
- Omówienie i podpisanie kontraktu
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę i wspólne ich omawianie
- Prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty
Rok szkolny 2014/2015
Kontrakt, scenariusze zajęć


§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1.
Opracowanie i wdrożenie programu działań profilaktycznych „Przedszkolak bezpieczny i zdrowy”.

- Opracowanie działań profilaktycznych dla dzieci we własnej grupie.
Rok szkolny 2015/2016
Projekt edukacyjny, potwierdzenie dyrektora
2.
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć teatralnych „Jestem małym aktorem”

- Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego we własnej grupie.
Rok szkolny 2014/2015
Projekt edukacyjny, potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
- Aktywny udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach
Cały okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia
2.
Doskonalenie własnych kompetencji zawodowych, wzbogacające metody i formy pracy z dziećmi.
- Udział w radach szkoleniowych i poza przedszkolnych formach doskonalenia. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz we współpracy z rodzicami i nauczycielami placówki.
Cały okres stażu
Opis i analiza zdobytej wiedzy
3.
Organizacja imprez, akcji, uroczystości przedszkolnych.
- Organizacja imprez, akcji, uroczystości dla dzieci i rodziców
Wg kalendarza imprez
Zdjęcia, scenariusze
4.
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych oraz przygotowywanie dzieci do udziału dzieci w ogólnopolskich konkursach plastycznych.
- Organizowanie konkursów plastycznych. Udział dzieci w ogólnopolskich konkursach plastycznych.
Cały okres stażu
Regulaminy konkursów, przykładowe materiały, zdjęcia, dyplomy, potwierdzenia uczestnictwa
5.
Organizacja wycieczek przedszkolnych.
- Organizowanie wyjazdów i wycieczek przedszkolnych
Wg potrzeb
Karty wycieczek, zapisy w dzienniku lekcyjnym
6.
Poszerzenie dostępu do kultury i sztuki.
- Wyjazdy do kina i teatru
Wg potrzeb
Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia
7.
Prowadzenie kółka teatralnego
- Przygotowanie i organizowanie przedstawień teatralnych
Okres stażu
zdjęcia
8.
Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców
- Prowadzenie zajęć otwartych.
- Zamieszczanie artykułów dla rodziców na stronie internetowej przedszkola
Okres stażu
Okres stażu
Konspekty zajęć
Treść artykułów
9.
Udział w akcjach charytatywnych „Góra Grosza’, „WOŚP”, „Zakręcona Natalka”
- Zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1.
Współpraca z rodzicami. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola.
- Harmonogram współpracy
- Zajęcia otwarte
- Uroczystości przedszkolne
- Wycieczki przedszkolne
- Zebrania z rodzicami
- Pedagogizacja rodziców
- strona internetowa Przedszkola
Cały okres stażu
Ankiety, harmonogram współpracy, scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości, referaty, listy obecności, zdjęcia
2.
Dążenie do nowych rozwiązań metodycznych, inspirowania twórczej aktywności dzieci.
- Współpraca z placówkami kulturalnymi, innymi przedszkolami w całej Polsce- udział dzieci w różnych konkursach
Cały okres stażu
Prace plastyczne, dyplomy, potwierdzenia
3.
Współpraca z Biblioteką Publiczną
- Poznanie pracy bibliotekarza
- Organizowanie cyklicznych spotkań pod hasłem „Czytamy bajki”
- Wypożyczanie książek do wspólnego czytania

Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku, potwierdzenie dyrektora biblioteki
4.
Współpraca z Policją
-Zorganizowanie spotkania z policjantem, prelekcja na temat: „ Bezpieczna droga”
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia
5.
Współpraca ze Strażą Pożarną.
- Próbna ewakuacja Przedszkola
V 2015
Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia
6.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
- nawiązanie współpracy ze specjalistami z poradni,
- korzystanie z pomocy specjalistów
Cały okres stażu
Potwierdzenia
7.
Współpraca z logopedą przedszkolnym.
- Konsultacje logopedyczne dzieci mających wady wymowy
Cały okres stażu
Potwierdzenia

8.
Współpraca ze szkolnictwem wyższym
- pełnienie roli opiekuna praktyk studenckich
Cały okres stażu
Umowa o praktykach
9.
Udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”
- zachęcanie rodziców, nauczycieli do głośnego czytania
Okres stażu
Zdjęcia§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1.
Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych bądź wychowawczych.
- Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- Ustalenie metod pracy z dziećmi i opis podjętych działań
- Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
- Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe
Cały okres stażu
Opracowane materiały
Przedstawiony plan ma charakter otwarty , dopuszcza się nanoszenia modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, form ich realizacji oraz dokumentowania wynikających z potrzeb przedszkola i własnych.
Opracowała : Iwona Lech

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.