X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32432

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 5 w Tarnowie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Robert Pociecha

Rozpoczęcie stażu 1 września 2014 r.
Okres stażu 2 lata i 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2017 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


1.Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego. Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.
Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego.
Okres stażu
Plan rozwoju zawodowego

2.Odbycie stażu
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Okres stażu
Plan rozwoju zawodowego

3.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu pracy
Udział w formach wewnętrznego doskonalenia zawodowego w warsztatach szkoleniowych, radach szkoleniowych zgodnie z planem placówki
okres stażu
Lista obecności, zaświadczenia ukończenia danej formy

4.Samodzielnie studiowanie literatury i czasopism, wymiana doświadczeń
Zastosowanie i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w trakcie prowadzenia zajęć z uczniami
Lektura i analiza literatury fachowej
Okres stażu
Wykaz literatury

5.Organizacja i doskonalenie warsztatu i zaplecza pracy Unowocześnienie i uzupełnienie pomocy dydaktycznych w sali korekcyjnej, magazynie sportowym
Wyszukiwanie i zbieranie fachowej literatury
Okres stażu
Zebrana dokumentacja
Wykaz literatury

6.Ewaluacja swojej pracy
Analiza własnych osiągnięć
Przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu rozwoju zawodowego
Okres stażu
Zebrana dokumentacja

7.realizacja lekcji wychowania fizycznego, zajęć piłkarskich w klasie sportowej, gimnastyki korekcyjnej
Opracowanie i udoskonalanie rozkładu materiału Okres stażu
Zebrana dokumentacja

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


1.Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.
Wykorzystywanie techniki komputerowej do opracowywania tabel i wyników osiągnięć sportowych uczniów
Przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem komputera.
Na bieżąco.
okres stażu.
Wydruki, testy, sprawozdania, konspekty, itp.

2.Wykorzystanie internetu.
Wykorzystanie internetu, jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych).
Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących sportu szkolnego na stronie internetowej szkoły we współpracy z nauczycielami informatyki.

Umieszczenie planu rozwoju zawodowego stronach internetowych.
Na bieżąco.
Na bieżąco przez okres stażu

Potwierdzenia, opracowane materiały, wykazy stron internetowych oraz wydruki ze szkolnej strony internetowej.

3.Praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej w pracy z dziećmi
Wykorzystywanie na lekcji materiałów multimedialnych w celu uatrakcyjnienia zajęć i wzbogacenia metod pracy z uczniami
okres stażu.
Wykaz wykorzystywanych stron internetowych

8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Prowadzenie zajęć otwartych z wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, zajęć piłkarskich dla nauczycieli

Opracowywanie nowych i udostępnianie posiadanych konspektów zajęć, planów, scenariuszy.
Sposoby organizacji imprez i zawodów sportowych na terenie szkoły i innych szkół wynikających z kalendarza imprez sportowych
Przez okres stażu
Według potrzeb
Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych
Scenariusze, konspekty,
potwierdzenia

Materiały w formie zapisów elektronicznych
i poglądowe wydruki danych opracowań.
Sprawozdanie, dokumentacja nauczyciela wychowanie fizycznego

2.Opublikowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Umieszczenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w Internecie.
Czerwiec 2017
Wydruk publikacji ze strony internetowej.
Adres strony internetowej.


§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


1.Współpraca z rodzicami uczniów.
Rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami
uczniów na tematy
wychowawcze młodzieży w szkole i poza nią, osiągnięcia edukacyjne i sportowe
Dni otwarte szkoły.Rok szkolny Notatki ze spotkań, zapisy w dziennikach lekcyjnych.

2.Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć.
Organizacja wspólnie z innymi nauczycielami wychowania fizycznego zawodów między klasowych z okazji „Dnia Sportu”.
Okres stażu.
Opracowanie regulaminów, plakatów, terminarzy.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Organizacja turniejów sportowych: szkolnych i międzyszkolnych.
Przyjmowanie zgłoszeń, wykonanie tabel punktowych, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, sędziowanie
Okres stażu Potwierdzenia Dyrektora Szkoły, zapisy w dziennikach lekcyjnych, dyplomy.

2.Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu
wolnego przez uczniów.
Prowadzenie zajęć rekreacyjno sportowych w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych: piłka nożna.
Rok szkolny
Dziennik zajęć pozalekcyjnych.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
3.Aktywna praca z młodzieżą szkolną.
Organizowanie wewnątrz szkolnych turniejów z poszczególnych dyscyplin sportowych.
Organizowanie międzyszkolnych turniejów z poszczególnych dyscyplin sportowych.
Okres stażu
Sprawozdanie

4.Dokumentowanie życia sportowego szkoły.
Powadzenie dokumentacji zawodów.
Okres stażu
Sprawozdanie.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Rozszerzenie zakresu uprawnień do korzystania uczniów naszej szkoły z innych obiektów sportowych „ Orlik” Opracowanie harmonogramu boiska
„ Orlik „

Umożliwianie korzystania z obiektu, udział w zajęciach, meczach, turniejach piłki nożnej, koszykowej, siatkowej.
Opieka nad uczniami Okres stażu Uprawnienia Animatora Sportu na boisku „Orlik” harmonogram, protokoły, scenariusze

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.
Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Opis dwóch problemów: ucznia mającego trudności w opanowaniu materiału, bądź wykazującego niechęć do jakiejkolwiek aktywności sportowej oraz ucznia zdolnego;
zdiagnozowanie wybranych problemów
ustalenie i wdrożenie środków zaradczych,
wyciągnięcie wniosków.

Okres stażu


Opis i analiza przypadków.

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwa jest jego modyfikacja ze względu na potrzeby szkoły i własne.
Opracował mgr Robert Pociecha

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.