X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32436

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

ZADANIA ORGANIZACYJNE
1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
-Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
-Złożenie wniosku
-Opracowanie planu rozwoju zawodowego
2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
-Gromadzenie materiałów i dokumentów
3.Przygotowanie projektu sprawozdania
-Analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego

§8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły

1.Doskonalenie metod i warsztatu pracy
-Samokształcenie w oparciu o dostępną literaturę fachową oraz artykuły z prasy oświatowej
-Udział w szkoleniach, kursach i warsztatach metodycznych
-Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej
2. Organizowanie imprez świetlicowych oraz współorganizowanie imprez szkolnych
-Zebranie materiałów, opracowywanie scenariuszy, wykonanie dekoracji
3. Dbanie o wystrój sal świetlicowych i korytarza szkolnego
-Dekoracje okolicznościowe, wystawy prac dzieci
4. Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych
-Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych
5. Praca z uczniem słabym i zdolnym
-Podejmowanie działań na rzecz uczniów słabych i zdolnych
-Zorganizowanie pomocy uczniowskiej w zespole świetlicowym
-Rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykonanie pomocy dydaktycznych na zajęcia świetlicowe
-Opracowanie kart pracy, rebusów, łamigłówek itp. technologią komputerową
2. Prezentacje multimedialne
-Wykorzystanie opracowanych prezentacji podczas zajęć świetlicowych i innych
3. Tworzenie nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela świetlicy poprzez samodzielne studiowanie literatury z zakresu dydaktyki, wychowania i opieki
-Śledzenie nowych wydawnictw oraz witryn WWW adresowanych do nauczycieli wychowawców w celu pogłębiania swojej wiedzy
4. Opracowanie dokumentacji świetlicy (plany, sprawozdania, scenariusze)
-Opracowanie materiałów techniką komputerową
5. korzystanie ze środków audiowizualnych
-Słuchanie bajek, utworów muzycznych z płyt CD, oglądanie bajek i filmów (DVD)

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1.Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
-Opublikowanie na portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczo - wychowawczych
-Aktywna realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych:
- współpraca z pedagogiem szkolnym,
- współpraca z wychowawcami klas
3. Udostępnianie swojego warsztatu pracy innym nauczycielom
-Gromadzenie i udostępnianie wzorów, szablonów, materiałów dydaktycznych innym nauczycielom
4. Współpraca z nauczycielem odbywającym staż
-Współorganizacja i pomoc w przygotowaniach Europejskiego Dnia Języków Obcych
5. Współpraca z nauczycielami w ramach przedmiotowego zespołu humanistycznego szkoły podstawowej i gimnazjum
-Opracowywanie wyników i wniosków z testów próbnych oraz sprawdzianów klas szóstych i egzaminów gimnazjalnych
6.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas prezentacji wyników i wniosków z testów próbnych oraz sprawdzianów klas szóstych i egzaminów gimnazjalnych
-Prezentacji wyników i wniosków z testów próbnych oraz sprawdzianów klas szóstych i egzaminów gimnazjalnych podczas zebrań zespołów humanistycznych

§ 8 ust.2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu profilaktyczno – zdrowotnego dla dzieci „Bezpieczne dzieciństwo”
-Opracowanie i realizacja programu składającego się z trzech bloków tematycznych:
- bezpieczeństwo w szkole i drodze
- zdrowy tryb życia
- higiena i kultura osobista

§ 8 ust.2 pkt 4 c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

1.Współorganizacja imprezy środowiskowej „Piknik rodzinny”
-Przygotowywanie loterii fantowej
2. Udział w przygotowaniach „Festiwalu Trzech Kultur”
-Współorganizowanie i przygotowywanie dekoracji
3. Promowanie talentów plastycznych uczniów
-Prezentacja prac uczniów na wystawach, gazetkach na stronie internetowej szkoły

§ 8 ust.2 pkt 4 d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym

1.Udział w kursie języka angielskiego
-Udział w zajęciach i egzamin

§ 8 ust.2 pkt 4 e
Wykonywanie na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.Nawiązanie współpracy z policją, strażą pożarną i lekarzem
-Organizacja spotkań oraz wycieczek do miejsc pracy policjanta, strażaka, lekarza
2. Organizowanie spotkań z osobami reprezentującymi ciekawe zawody
-Zaproszenie przedstawicielu różnych zawodów
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów
-Systematyczna lektura literatury fachowej, wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowach z uczniami

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemu edukacyjnego i wychowawczego
-Obserwacja badanego problemu.
-Gromadzenie niezbędnych dokumentów i informacji.
-Opis i analiza przypadków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.