X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32406
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Kamila Wiewióra

Imię i nazwisko: Mgr KAMILA WIEWIÓRA
- nauczyciel mianowany
Kwalifikacje: Magister ochrony środowiska, studia podyplomowe w zakresie nauczania przyrody w szkole podstawowej, studia licencjackie – filologia germańska
Stanowisko: Nauczyciel języka niemieckiego oraz przyrody
Placówka oświatowa: Publiczny Zespół Szkół w Jędrzejowie
Jędrzejów 63
49-200 Grodków
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Od 01.09.2015r. do 31.05.2018 r.
Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego uwzględnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw Nr 260. poz. 359).

§ 8 ust. 2 pkt 1.
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją

Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego - wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia)
- analiza materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela VIII – IX.2015r.

- na bieżąco Plan rozwoju zawodowego
2. Odbycie stażu warunkującego awans zawodowy - Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego
- dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego VIII.2015r.

VIII.2015r.

Okres stażu


V.2018r. - Wniosek o rozpoczęcie stażu
- Plan rozwoju zawodowego
- dokumentacja

-Sprawozdanie z realizacji planu
3. Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez samorozwój oraz udział w różnych formach doskonalenia zawodowego - Udział w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego szkolenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, kursy, warsztaty)
- udział i prowadzenie szkoleń w ramach zespołów przedmiotowych

- Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów bibliotek oraz portali internetowych
- tworzenie własnych materiałów i pomocy dydaktycznych (kart pracy, krzyżówek, plansz, Kartkówek, sprawdzianów)
- doposażenie biblioteczki oraz medioteki klasowej w materiały z zakresu nauczanych przedmiotów Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Protokoły rad, zaświadczenia

Protokoły spotkań zespołów przedmiotowych
- wykaz literatury i źródeł internetowych

- materiały, pomoce, zdjęcia

- księgozbiór fachowy oraz płyty CD i DVD
4. Przeprowadzenie analizy własnej pracy - Hospitacja zajęć przez dyrekcję szkoły
- Lekcje pokazowe
- Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć
- analiza ilościowa i jakościowa egzaminów próbnych z języka niemieckiego oraz egzaminów gimnazjalnych z języka niemieckiego oraz przyrody w szkole podstawowej Okres stażu

Okres stażu - Arkusze pohospitacyjne wraz z ewaluacją

Wyniki analizy ilościowej i jakościowej oraz wyciągnięcie wniosków
5. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb i zainteresować uczniów - Zorganizowanie i prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego

- zorganizowanie i prowadzenie zajęć wyrównawczych z przyrody

- Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych z języka niemieckiego oraz przyrody
- Spotkania robocze w celu realizacji projektu gimnazjalnego
- Spotkania zadaniowe przygotowujące Tydzień Europejski
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Dzienniki zajęć w ramach art. 42 KN


Dzienniki PPP


Dzienniki zajęć w ramach art.42 KN

Karty projektu

Dokumentacja przeprowadzonych konkursów
6.


§ 8 ust. 2 pkt 2.
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej - Przygotowywanie materiałów dydaktycznych za pomocą komputera (karty pracy, ćwiczenia, schematy, kartkówki, sprawdziany, plansze)
- Opracowywanie dokumentacji szkolnej, sprawozdań, analiz, planów.
- Wykonywanie dyplomów, ogłoszeń, zaproszeń, podziękowań.
- Wyszukiwanie niezbędnych przepisów prawa w zasobach Internetu
- wykorzystywanie encyklopedii multimedialnych, e-booków, filmów przyrodniczych i prezentowanie ich na zajęciach za pomocą projektora multimedialnego.
- prowadzenie zajęć przyrodniczych za pomocą platformy edukacyjnej EduNect
- publikowanie informacji oraz dokumentacji fotograficznej na stronie internetowej szkoły Okres stażu - karty pracy, ćwiczenia, schematy, kartkówki, sprawdziany, plansze;

- analizy liczbowe i jakościowe, sprawozdania
- dyplomy, zaproszenia, podziękowania


- zapisy w dziennikach lekcyjnych


- zapisy w dziennikach lekcyjnych
- strona internetowa szkoły
2. Udział w formach doskonalenia lub nabywania nowych umiejętności we wskazanym obszarze - ukończenie kursów lub warsztatów z zakresu wykorzystania technik multimedialnych na zajęciach przyrodniczych i języka obcego (szczególnie z zakresu pracy z tablicą interaktywną)
- podjęcie studiów podyplomowych z zakresu nauczania geografii lub wychowania do życia w rodzinie Okres stażu

Rok szkolny 2016 / 2017 Dyplomy i zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia


§ 8 ust. 2 pkt 3.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenia zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Opublikowanie „Planu rozwoju zawodowego” na portalu nauczycielskim - opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
2. Prowadzenie szkoleń w ramach zespołu językowego - opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych Okres stażu Protokoły spotkań zespołów przedmiotowych
3. Prowadzenie zajęć otwartych - zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z uczniami podczas zajęć pokazowych
- nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami Okres stażu Zapisy w dzienniku lekcyjnym
4. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami - wspólne rozwiązywanie bieżących problemów (podejmowanie decyzji i dokumentowanie podjętych form działań)
- dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach i kursach
- udostępnianie własnych opracowań, materiałów dydaktycznych, notatek za szkoleń
- polepszanie współpracy i wymiana doświadczeń w ramach zespołów przedmiotowych Okres stażu Dziennik wychowawcy

Protokoły spotkań zespołów przedmiotowych

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i innych związanych odpowiednio z oświatą, opieką społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego - opracowanie i prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego Okres stażu Dziennik zajęć pozalekcyjnych
2. Opracowanie i wdrożenie cyklu zajęć badawczych z przyrody
- opracowanie i prowadzenie własnego cyklu badań eksperymentalnych w klasie IV podczas zajęć przyrody Okres stażu Zapisy w dzienniku lekcyjnym, scenariusze doświadczeń

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczący zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży - Stosowanie różnorodnych aktywizujących form i metod pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych oraz preferowanych stylów uczenia się


Okres stażu - scenariusze zajęć
- arkusze hospitacji
- wykonywane przez uczniów prace graficzne uwzględniające nauczane treści

2. Praca z uczniem z trudnościami - obserwacja i wstępne diagnozowanie uczniów z trudnościami w nauce
- prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej
- prowadzenie zajęć wyrównawczych Okres stażu


Okres stażu

Okres stażu - opiniowanie uczniów do przebadania przez PPP
- dzienniki PPP

- dzienniki zajęć
3. Praca z uczniem zdolnym - przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów
- angażowanie uczniów zdolnych do przeprowadzania własnych doświadczeń przyrodniczych Okres stażu

Okres stażu - protokoły konkursów
- scenariusze zajęć
4. Współpraca z różnymi instytucjami - współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Jędrzejowie – promocja zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia
- nawiązanie współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie Okres stażu


Drugi semestr 2015 / 2016 - zapisy w dzienniku lekcyjnym

- zapisy w dzienniku wychowawcy
5. Organizowanie wycieczek tematycznych i rekreacyjnych - prowadzenie tematycznych zajęć terenowych w ramach nauczania przyrody w klasach IV – VI
- organizowanie wycieczek do miejsc kulturalnych np. teatru, kina, na wystawy
- organizowanie wycieczek rekreacyjnych Okres stażu - karty wycieczki
- adnotacje w dzienniku
- dokumentacja fotograficzna
6. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym - zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły Okres stażu - strona internetowa

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Grodkowie - Kierowanie dzieci na konsultacje
- opiniowanie dzieci skierowanych do badań
- Realizacja wskazań i wytycznych zawartych w opiniach i orzeczeniach PPP
- Zasięganie porad i wskazówek specjalistów
- Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez PPP Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu

Wg potrzeb

Wg oferty PPP - zapisy w dzienniku PPP

- dostosowania wymagań przedmiotowych

- zaświadczenia
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym - prowadzenie konsultacji z pedagogiem w sprawie uczniów mających problemy edukacyjne lub wychowawcze
- kontrolowanie frekwencji uczniów
- redagowanie pism kierowanych do rodziców lub specjalistów
- Zapraszanie pedagoga na zajęcia wychowawcze Okres stażu

Okres stażu
Wg potrzeb

Okres stażu
- zapisy w dzienniku PPP


- zapisy w dzienniku wychowawcy

- zapisy w dzienniku lekcyjnym
3. Współpraca z Komendą Policji oraz Strażą Miejską w Grodkowie - pogadanki na temat bezpieczeństwa
- interwencje w sprawach wychowawczych Wg potrzeb - zapisy w dzienniku wychowawcy
2. Uwrażliwianie i angażowanie uczniów w działania charytatywne oraz proekologiczne - współorganizowanie akcji charytatywnych np. Gorączka Złota (PCK), sprzedaż cegiełek Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych „Pomóż i TY”, zbiórek odzieży oraz żywności (PCK)
- organizowanie akcji „Sprzątanie Świata”, zbiórek starych telefonów komórkowych (Zielona Szkoła) oraz zużytych baterii czy surowców wtórnych Okres stażu - podziękowania, sprawozdania, dokumentacja fotograficzna
§ 8 ust. 2 pkt 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Angażowanie uczniów i ich rodziców do prac na rzecz szkoły - rzeczowa pomoc rodziców w wyposażeniu klasopracowni
- angażowanie uczniów do prac na rzecz poprawy estetyki klasopracowni – wykonywanie drobnych prac dekoracyjno - naprawczych Okres stażu

Okres stażu –wg potrzeb - Potwierdzenie dyrekcji szkoły
2. Udział w klasowych i wewnątrzszkolnych imprezach integracyjnych - współorganizowanie i udział w imprezach klasowych i szkolnych takich jak: Mikołajki, spotkania opłatkowe, dyskoteki, turnieje i konkursy międzyklasowe
- przygotowywanie apeli i akademii okolicznościowych Zgodnie z kalendarzem - dokumentacja fotograficzna
- zapisy w dzienniku wychowawcy i dziennikach lekcyjnych

- scenariusze apeli
3. Angażowanie się w prace związane z wystrojem i estetyką klasy i szkoły - dbanie o porządek i estetykę powierzonej klasopracowni
- Wykonywanie gazetek ściennych
- wykonywanie dekoracji na korytarzach szkolnych
Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu - potwierdzenia Dyrekcji Szkoły
- zdjęcia
4. Uzyskanie dodatkowych osiągnięć w pracy zawodowej. - otrzymywanie dodatków motywacyjnych
- nagrody dyrektora Okres stażu

- dyplom
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.

Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Opis i analiza dwóch przypadków – rozpoznawanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. - Identyfikacja problemu
- Geneza i dynamika zjawiska
- Znaczenie problemu.
- Prognoza.
- Propozycje rozwiązania.
- Wdrażanie oddziaływań.
- Efekty oddziaływań. Okres stażu - Opis przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.